Butai brangsta devintą mėnesį

LŽ 2013-11-07 05:54
2013-11-07 05:54
LŽ archyvo nuotrauka
Par­duo­da­mų būs­tų kai­nos pen­kiuo­se di­džiau­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se spa­lio mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su rug­sė­ju, šok­te­lė­jo vos 0,1 proc., bet tai jau ro­do nau­ją jų kryp­tį. Vil­niu­je bu­tai brangs­ta de­vin­tą mė­ne­sį iš ei­lės.

Po dve­jų me­tų per­trau­kos už­fik­suo­tas bend­ras tei­gia­mas me­ti­nis bu­tų kai­nų po­ky­tis - šį spa­lį jis su­da­rė 0,2 pro­cen­to. Kaip tei­gia­ma ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­slau­gų bend­ro­vės "Ober-Haus" pra­ne­ši­me, Vil­niu­je bu­tų kai­nos spa­lio mė­ne­sį pa­di­dė­jo 0,3 proc. - iki 4171 li­to už kvad­ra­ti­nį me­trą, o per me­tus - 1,6 pro­cen­to. Nuo že­miau­sio kai­nų ly­gio 2010-ųjų ge­gu­žę jos yra pa­ki­lu­sios 4,7 pro­cen­to.

Pa­ne­vė­žy­je bu­tų kai­nos spa­lio mė­ne­sį šok­te­lė­jo 0,4 proc., iki 1787 li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą, o Kau­ne su­ma­žė­jo 0,3 proc. - iki 3205 li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą. Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se spa­lį jos ne­pa­ki­to - sie­kė ati­tin­ka­mai 3313 li­tų ir 1899 li­tus už kvad­ra­ti­nį me­trą.

Pre­li­mi­na­riais Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je per de­šimt šių me­tų mė­ne­sių par­duo­ti 23 563 bu­tai ir 7450 in­di­vi­dua­lių na­mų. Vien spa­lį žmo­nės įsi­gi­jo 2756 bu­tus ir 922 in­di­vi­dua­lius na­mus - ati­tin­ka­mai 22,9 proc. ir 8,6 proc. dau­giau nei 2012-ųjų spa­lį. Per mė­ne­sį (spa­lį, pa­ly­gin­ti su rug­sė­ju), bu­tų par­da­vi­mas pa­di­dė­jo 4,6 proc., in­di­vi­dua­lių na­mų - 11,8 pro­cen­to. Bu­tų par­da­vi­mo au­gi­mas šie­met pa­ste­bi­mai pa­spar­tė­jo (2012 me­tų sau­sio-spa­lio mė­ne­siais bu­vo 6,8 proc.), tuo me­tu in­di­vi­dua­lių na­mų - su­lė­tė­jo (per de­šimt 2012-ųjų mė­ne­sių sie­kė 10,9 proc.).

Anot Re­gis­trų cen­tro, spa­lį ak­ty­via pre­ky­ba vėl pa­si­žy­mė­jo sos­ti­nė, čia nu­pirk­ti 864 bu­tai – tai su­da­ro 31 proc. vi­sų spa­lį ša­ly­je įsi­gy­tų bu­tų. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je taip pat už­fik­suo­tas re­kor­di­nis že­mės skly­pų par­da­vi­mo skai­čius – 362. Tai di­džiau­sias per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį pre­ky­bos že­me mas­tas sos­ti­nė­je.

Būs­to rin­kos seg­men­te spa­lį taip pat iš­sis­ky­rė Pa­lan­ga (69 san­do­riai vie­toj įpras­tų 20-30) ir Pa­ne­vė­žys, tre­čią kar­tą šie­met per­ko­pęs 100 bu­tų pir­ki­mo ir par­da­vi­mo san­do­rių skai­čių per mė­ne­sį.

Per de­šimt šių me­tų mė­ne­sių bend­ras pir­ki­mo san­do­riais per­leis­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų skai­čius sie­kė 97,8 tūkst. ir bu­vo 16,3 proc. di­des­nis nei ati­tin­ka­mu 2012-ųjų lai­ko­tar­piu. Spa­lį Lie­tu­vo­je įsi­gy­ta apie 11,8 tūkst. ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų - 11,3 proc. dau­giau ne­gu rug­sė­jį ir 14,6 proc. dau­giau nei 2012-ųjų spa­lį.

Šie­met Lie­tu­vo­je par­duo­ti 53 926 že­mės skly­pai (ne­skai­čiuo­jant iš vals­ty­bės įsi­gy­tos že­mės) - 15 proc. dau­giau nei per­nai sau­sio-spa­lio mė­ne­siais. Vien spa­lį par­duo­ti 6658 že­mės skly­pai (17,5 proc. dau­giau ne­gu rug­sė­jį) - dau­giau nei bet ku­rį ki­tą mė­ne­sį per pa­sta­ruo­sius sep­ty­ne­rius su pu­se me­tų.

LŽ, BNS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
aš  78.56.101.237 2014-03-24 13:57:48
aš girdėjau, kad Palangoje pinga butai, nes rusų tautybės žmonės atsisako pirkti, nuomotis ir t.t. tik didžiuosiuose miestuose brangsta, nežinau, bet dėl straipsnio galima ginčytis, nes jau du metai, kaip domiuosi ir turiu statistinių duomenų.
3 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami