Butai Lietuvos didmiesčiuose. Kas ir už kiek

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-05 10:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-05 10:30
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Ku­ria­me iš tri­jų Lie­tu­vos did­mies­čių šiuo me­tu pa­lan­kiau nuo­mo­tis, o ku­ria­me įsi­gy­ti būs­tą?

Dau­giau­siai bu­tų šiuo me­tu iš­nuo­mo­ja­ma (932) ir par­duo­da­ma (apie 4 tūkst.) sos­ti­nė­je, ro­do ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo Do­mop­lius.lt duo­me­nys. Tie­sa, no­rin­tiems gy­ven­ti sos­ti­nė­je teks pa­iš­lai­dau­ti. Pa­ly­gi­nus su ki­tais did­mies­čiais, Vil­niu­je tiek būs­to, tiek jo nuo­mos kai­nos iš­lie­ka di­džiau­sios.

Pa­sak Eval­do Nar­bun­to­vi­čiaus, Do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vo, Vil­niu­je šiuo me­tu nuo­mo­ja­ma be­veik dvi­de­šimt kar­tų dau­giau bu­tų nei Kau­ne (53 bu­tai) ir de­šimt kar­tų dau­giau bu­tų nei uos­ta­mies­ty­je (99 bu­tai). O stan­dar­ti­nio vi­du­ti­nė bu­tų nuo­mos kai­na yra be­veik 100 Eur di­des­nė nei Kau­ne bei uos­ta­mies­ty­je.

„Šiuo me­tu no­rin­tis nuo­mo­tis dvie­jų kam­ba­rių bu­tą sos­ti­nė­je, kas mė­ne­sį tu­rė­tų mo­kė­ti vi­du­ti­niš­kai 429 Eur nuo­mos mo­kes­tį. Kau­ne vi­du­ti­nė to­kio būs­to nuo­mos kai­na yra 332 Eur, o Klai­pė­do­je dar šiek tiek ma­žes­nė – 323 Eur. Kaip ro­do pa­sta­rų­jų dvie­jų me­tų duo­me­nys, es­mi­nių po­ky­čių bu­tų nuo­mos rin­ko­je ne­įvy­ko. Kai­nos me­tų pra­džio­je ne­žy­miai pa­ki­lo tik dėl vie­nos prie­žas­ties – nuo­mo­to­jai kai­nas ap­va­li­no į di­des­nią­ją pu­sę“, – sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

Vie­no kam­ba­rio būs­tą Vil­niu­je ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti vi­du­ti­niš­kai už 263 Eur, Kau­ne – 234 Eur, o Klai­pė­do­je – 197 Eur. At­otrū­kis tarp tri­jų kam­ba­rių bu­tų nuo­mos kai­nų šiuo­se mies­tuo­se kiek di­des­nis. Sos­ti­nė­je už to­kį bu­tą kas mė­ne­sė tek­tų mo­kė­ti 678 Eur, lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je – 448 Eur, o uos­ta­mies­ty­je – 429 Eur.

Ma­žiau­sia būs­to kai­na – Kaune

Par­da­vi­mų rin­ko­je klos­to­si pa­na­ši si­tua­ci­ja. Pa­gal par­duo­da­mų bu­tų pa­siū­lą pir­mau­ja Vil­nius, nuo jo ne­daug at­si­lie­ka Klai­pė­da, ku­rio­je ga­li­ma rink­tis iš kiek dau­giau nei 2 tūkst. bu­tų.

„Šiuo me­tu Vil­niu­je par­duo­da­ma apie 4 tūkst. tiek se­nų, tiek nau­jų bu­tų. Be to, sos­ti­nė­je ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų iš­kil­ti nau­jų dau­gia­bu­čių, ku­rie rin­ką pa­pil­dys dar ke­liais šim­tais nau­jų bu­tų. Ti­kė­ti­na, iš­au­gu­si būs­to pa­siū­la sos­ti­nė­je iš­liks to­kia pa­ti dar ku­rį lai­ką, nes par­da­vi­mų tem­pas, pa­ly­gi­nus su pra­ėju­sių me­tų pa­bai­ga, be­veik ne­si­kei­čia“, – si­tua­ci­ją ko­men­tuo­ja E. Nar­bun­to­vi­čius.

Do­mop­lius.lt duo­me­ni­mis, iš tri­jų Lie­tu­vos did­mies­čių ma­žiau­sias par­duo­da­mų bu­tų pa­si­rin­ki­mas šiuo me­tu yra Kau­ne – pir­kė­jams siū­lo­ma rink­tis tik iš 700 bu­tų.

Kau­nas iš­sis­ki­ria ir ma­žiau­sio­mis bu­tų kai­no­mis. Vie­no kam­ba­rio bu­tas ja­me kai­nuo­ja vi­du­ti­niš­kai 24 tūkst. eu­rų, o dvie­jų ir tri­jų kam­ba­rių bu­tai du kar­tus ma­žiau nei Vil­niu­je – ati­tin­ka­mai 40 tūkst. ir 61 tūkst. eu­rų.

Klai­pė­do­je bu­tų kai­nos nu­si­lei­džia sos­ti­nės kai­noms, ta­čiau yra di­des­nės nei Kau­ne. No­rė­da­mas įsi­gy­ti vie­no kam­ba­rio bu­tą uos­ta­mies­ty­je, gy­ven­to­jas tu­rė­tų su­mo­kė­ti vi­du­ti­niš­kai 30 tūkst. eu­rų, dvie­jų kam­ba­rių bu­tą – apie 54 tūkst. eu­rų, o už tri­jų kam­ba­rių bu­tą tu­rė­tų su­mo­kė­ti vi­du­ti­niš­kai 71 tūkst. eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami