Butų rinka: kiek pastato, tiek ir nuperka

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-15 14:02
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-15 14:02
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Nau­jos sta­ty­bos bu­tų par­da­vi­mai an­trą­jį 2014 m. ket­vir­tį iš­si­lai­kė aukš­ta­me ly­gy­je ne tik Vil­niu­je. Par­da­vi­mų apim­tys šok­te­lė­jo ir Kau­ne bei Klai­pė­do­je. 

„O­ber-Haus“ duo­me­ni­mis, mi­nė­tuo­ju lai­ko­tar­piu pen­kiuo­se di­džiau­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se tie­sio­giai iš sta­ty­to­jų bu­vo nu­pirk­ti ar­ba re­zer­vuo­ti 1 075 nau­jos sta­ty­bos bu­tai jau pa­sta­ty­tuo­se ir sta­to­muo­se dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se. Tai yra net 56 proc. dau­giau nei per 2013 m. an­trą­jį ket­vir­tį, ir be­veik tiek pat, kiek jų bu­vo par­duo­ta per šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį.

Vil­niu­je per an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį bu­vo par­duo­tas 801 nau­jos sta­ty­bos bu­tas. Tai yra 44 proc. dau­giau nei per 2013 m. an­trą­jį ket­vir­tį. Tuo tar­pu Kau­ne ir Klai­pė­do­je per tą pa­tį lai­ko­tar­pį bu­vo par­duo­ti ar­ba re­zer­vuo­ti ati­tin­ka­mai 166 ir 102 nau­jos sta­ty­bos bu­tai - net 1,5-2,5 kar­to dau­giau nei per 2013 m. an­trą­jį ket­vir­tį. „Ka­dan­gi Kau­nas ir Klai­pė­da ne­ga­li pa­si­gir­ti nau­jų gy­ve­na­mų­jų pro­jek­tų gau­sa, to­dėl į rin­ką įves­tas vie­nas ar ke­li nau­ji pro­jek­tai ga­li pa­kan­ka­mai ryš­kiai pa­ge­rin­ti sta­tis­ti­nius ro­dik­lius“, - dė­me­sį at­krei­pia Sau­lius Va­go­nis, „O­ber-Haus“ Ver­ti­ni­mo ir rin­kos ty­ri­mų de­par­ta­men­to va­do­vas.

Vil­niu­je per an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį bu­vo baig­ta sta­ty­ti 14 nau­jų dau­gia­bu­čių na­mų, ku­riuo­se įreng­ta 1 150 bu­tų. Įver­ti­nę pir­mo­jo šių me­tų pus­me­čio ro­dik­lius, „O­ber-Haus“ ana­li­ti­kai pa­ste­bi, kad nau­jų bu­tų sta­ty­bų apim­tys yra to­ly­gios par­da­vi­mų mas­tams: „Šiais me­tais Vil­niu­je nu­per­ka­ma ly­giai tiek pat bu­tų, kiek jų yra pa­sta­to­ma - dau­giau kaip 1 700 nau­jų bu­tų“, - kal­ba S. Va­go­nis. Pa­gy­vė­ji­mas jau­čia­mas ir Kau­no būs­to rin­ko­je, kur plė­to­to­jai jau drą­siau at­nau­ji­na ar­ba pra­de­da nau­jų dau­gia­bu­čių sta­ty­bas. „O­ber-Haus“ skai­čia­vi­mais, Kau­ne šiais me­tais tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta iki 10 nau­jų pro­jek­tų, ku­riuo­se bus įreng­ta virš 350 bu­tų. Tuo tar­pu Klai­pė­do­je die­nos švie­są iš­vys dvi­gu­bai ma­žiau nau­jų ob­jek­tų, ka­dan­gi plė­to­to­jai vis dar ga­li pa­siū­ly­ti ne­ma­žai bu­tų se­niau sta­ty­tuo­se pro­jek­tuo­se.

„O­ber-Haus“ duo­me­ni­mis, šių me­tų an­tro­jo ket­vir­čio pa­bai­go­je Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se bend­ras ne­par­duo­tų nau­jos sta­ty­bos bu­tų jau pa­sta­ty­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se skai­čius su­da­rė apie 2 060, ar­ba 15 proc. ma­žiau nei prieš me­tus. Vil­niu­je ne­par­duo­tų bu­tų to­kiuo­se na­muo­se yra 1 060, Kau­ne - 320 bu­tų, Klai­pė­do­je – be­veik 650 bu­tų, o Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je kar­tu - apie 35 nau­jos sta­ty­bos bu­tų.

Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį di­džiau­sią kai­nų po­ky­tį „O­ber-Haus“ ste­bė­jo Vil­niaus būs­to rin­ko­je, kur bu­tų kai­nos ūg­te­lė­jo 5,4 proc., o vi­du­ti­nė bu­to kai­na iš­au­go iki 4 431 Lt už kvad­ra­ti­nį me­trą. Ryš­kiau­siai kai­nos per pir­mą­jį pus­me­tį pa­sis­tie­bė se­nos sta­ty­bos gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se esan­čių bu­tų - apie 10 proc. „To­kį kai­nų šuo­lį ga­li­ma pa­aiš­kin­ti gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se vy­rau­jan­čio­mis že­mes­nė­mis būs­to kai­no­mis ir itin pla­čio­mis pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bė­mis. Be to, skir­tin­gai nuo nau­jos sta­ty­bos, se­nos sta­ty­bos bu­tai par­duo­da­mi įreng­ti (daž­nai kar­tu ir su bal­dais), to­dėl pir­kė­jui ne­be­rei­kia iš kar­to in­ves­tuo­ti į pil­ną bu­to įren­gi­mą. Ne­pai­sant ga­na spar­taus kai­nų au­gi­mo pa­sta­rai­siais mė­ne­siais, Vil­niu­je bu­tų kai­nų ly­gis, ly­gi­nant su aukš­čiau­siu kai­nų ly­giu pa­siek­tu 2007 m. pa­bai­go­je, yra vis dar 35,3 proc. že­mes­nis, nei prieš pus­sep­tin­tų me­tų“, - tei­gia S. Va­go­nis. Ki­tuo­se ša­lies did­mies­čiuo­se kai­nų au­gi­mas ne­bu­vo toks spar­tus, ta­čiau taip pat iš­lai­kė tei­gia­mas po­ky­čių ten­den­ci­jas. „O­ber-Haus“ duo­me­nims, per pa­sta­rą­jį pus­me­tį bu­tų kai­nos Pa­ne­vė­žy­je iš­au­go 2,3 proc., Klai­pė­do­je – 1,9 proc., Šiau­liuo­se – 1,8 proc. ir Kau­ne – 0,6 proc.

Aki­vaiz­du, kad ky­lan­čioms būs­to kai­noms įta­ka tu­rė­jo iš­au­gu­si pa­klau­sa, ku­ri at­sis­pin­dė­jo bend­ro­je par­da­vi­mų sta­tis­ti­ko­je. VĮ Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Lie­tu­vo­je su­da­ry­ta 17 proc. dau­giau na­mų pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­rių, pa­ly­gin­ti su 2013 m. tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Tuo tar­pu bu­tų pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­rių re­gis­truo­ta net 27 proc. dau­giau nei prieš me­tus. 2014 m. pir­mą­jį pus­me­tį Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį bu­vo su­da­ry­ta 770 na­mų ir 2 710 bu­tų san­do­rių. Di­džiau­sias bu­tų san­do­rių au­gi­mas tarp did­mies­čių per šį lai­ko­tar­pį bu­vo už­fik­suo­tas Kau­ne (36 proc.). To­liau ri­kiuo­ja­si Pa­ne­vė­žys (29 proc.), Klai­pė­da (28 proc.), Vil­nius (24 proc.) ir Šiau­liai (13 proc.).

„Nag­ri­nė­jant tiek nau­jų bu­tų pa­siū­los, tiek jų par­da­vi­mo sta­tis­ti­ką, ga­li­ma pa­grįs­tai teig­ti, kad šiuo me­tu aki­vaiz­džių rin­kos per­kai­ti­mo ar ne­pa­ma­tuo­tos plė­tros po­žy­mių Lie­tu­vos būs­to rin­ko­je ne­si­ma­to. Būs­to kai­nų au­gi­mas ati­tin­ka tiek rin­kos da­ly­vių lū­kes­čius, tiek eko­no­mi­nius ša­lies plė­tros tem­pus. O daž­nai links­niuo­ja­ma sos­ti­nė ir reiš­kia­mas su­si­rū­pi­ni­mas dėl gal­būt per di­de­lės būs­to įgy­ven­di­ni­mo spar­tos, ne­tu­ri ar­gu­men­tuo­to pa­grin­do. Da­bar­ti­nės sta­ty­bų apim­tys yra vis dar 2-3 kar­tus ma­žes­nės nei 2006-2008 m. (tuo lai­ko­tar­piu Vil­niaus mies­te bu­vo sta­to­ma 5000-6000 bu­tų kas­met) ir yra adek­va­čiai pro­por­cin­gos šian­die­ni­nės rin­kos po­rei­kiams. Ga­li­ma teig­ti, kad da­bar­ti­nė rin­ka yra itin pa­lan­ki tiek plė­to­to­jams, tiek pir­kė­jams, nes ne­su­si­for­muo­ja nei per­tek­li­nė pa­siū­la, nei per aukš­ta pa­klau­sa. Plė­to­to­jai ga­li pel­nin­gai rea­li­zuo­ti pro­duk­tą rin­ko­je, o pir­kė­jai ga­li džiaug­tis pa­kan­ka­mai gau­sia pa­siū­la ir spar­čiai ne­ky­lan­čio­mis būs­to kai­no­mis. Rei­kia ti­kė­tis, kad rin­ka ir to­liau iš­lai­kys vi­soms pu­sėms nau­din­gą ba­lan­są.“, - re­ziu­muo­ja S. Va­go­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami