Buvęs rankininkas savas tarp savų kaime

Nijolė STORYK 2008-12-09 00:00
Nijolė STORYK 2008-12-09 00:00
Buvęs Lietuvos vyrų rankinio rinktinės žaidėjas G.Galkauskas baigęs sportininko karjerą sugrįžo į kaimą. Nuotrauka iš asmeninio albumo
Kar­tais, ma­tyt, rei­kia ap­ke­liau­ti vos ne vi­są pa­sau­lį, kad ga­lė­tum sau pa­sa­ky­ti: nie­kur nė­ra ge­riau kaip gim­ti­nė­je. Bu­vęs Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio rink­ti­nės, klu­bo "Gra­ni­tas" žai­dė­jas 35 me­tų Gin­tas Gal­kaus­kas tuo įsi­ti­ki­no - jis daug me­tų ki­to­se ša­ly­se žai­dė ran­ki­nį, ta­čiau sve­tur ne­pa­si­li­ko, nors ga­lė­jo. Ne­ga­na to, su­grį­žęs pa­si­rin­ko ne mies­tą, bet Pa­upio kai­mą, ir čia pra­dė­jo kai­mo tu­riz­mo vers­lą.

Šalčininkų rajone esantis Paupio kaimas nuo šiol galės didžiuotis tuo, kad turi garsų žmogų, žinomą rankininką G.Galkauską. Gyvenimą kaimo aplinkoje lemia ne sportiniai laimėjimai, bet žmogiški santykiai ir bendravimas su vietos gyventojais. Buvusį rankinio rinktinės žaidėją paupiškiai priėmė kaip saviškį. O kaipgi kitaip - juk savo sodybą jis pavadino Paupio kaimo vardu.

Užsuks ir į sodybą.

Kitaip ir būti negalėjo. Gintui ši vietovė - labai artima ir gerai pažįstama. Už kelių kilometrų, kitame kaime, gyvena senelis. Netoliese buvo ir jo gimtieji namai, kuriuose prabėgo vaikystė. Kadangi tėvų namas neišliko, sportininkas ieškojo sodybos arčiau senelio, kur gyvi jaunystės prisiminimai.

Tokią rado tiesiog ant Merkio kranto Rūdninkų girioje. Čia Gintas ketina įsikurti su šeima. Tiesa, kol kas žmona su dviem vaikais gyvena sostinėje, nes sodyboje dar ne viskas įrengta. Žinoma, šiltą vasarą - kas kita. Tuomet laikini nepatogumai netrikdo.

Graži vietovė garsėja unikaliu XIX amžiaus pradžioje statytu Balinskių ir Sniadeckių dvaru, kuris savo prabangumu ir puošnumu prilygsta rūmams. Jašiūnuose ant Merkio kranto esantį dvarą nuo Paupio sodybos skiria ne daugiau kaip penki kilometrai. Ne veltui vietiniai didžiuodamiesi pasakoja, kad Paupio kaimas ateityje niekuo nesiskirs nuo kaimynų dvaro. Ir šiais laikais yra žmonių, kurie stengiasi keisti kaimo gyvenimą, kad niekas negalėtų pasakyti, jog čia nuobodu ir nyku gyventi. Rankininką G.Galkauską paupiškiai vadina savo kaimo dvarininku dėl to, kad jis užmirštame užkampyje ryžosi pagyvinti gyvenimą.

Ką daryti kaime?

Pasak Ginto, yra metas, kai gali aktyviai sportuoti, ir ateina metas, kai reikia trauktis iš sporto. Toks jau tas sportininko gyvenimas, ir tai dėsninga. O kas tuomet?

Profesionaliam rankinio sportui Gintas atidavė aštuoniolika metų. Žaidė Lietuvos vyrų rankinio rinktinėje, "Granito" komandoje, Islandijos, Prancūzijoje, Vokietijos, Italijos, Slovakijos, kitų šalių rankinio klubuose.

Kai prieš ketverius metus grįžo į Lietuvą, sportininkas bandė išsilaikyti "ant dviejų kėdžių" - rungtyniavo Vilniaus pedagoginio universiteto "Šviesos-Savanorio" ekipoje ir pradėjo savo verslą.

"Reikia daryti tai, ką labiausiai norėtum daryti. Kai dar aktyviai sportavau, dažnai pagalvodavau, kaip gera būtų gyventi savo vaikystės kaime. Ten, kur teka Merkys, kur tyliai ošia Rūdninkų giria. Nostalgija gimtajam kaimui buvo daug didesnė, nei maniau iš tikrųjų. Kad tikrai galėsiu čia sugrįžti, iš pradžių buvo sunku patikėti", - kalbėjo rankininkas.

O ką daryti sugrįžus į kaimą? Vietos mokykloje mokyti vaikus žaisti rankinį? Lyg ir patiktų, bet tam darbui reikia pedagogo diplomo. Šiuo metu G.Galkauskas studijuoja Vilniaus pedagoginiame universitete - baigęs norėtų dirbti fizinio lavinimo mokytoju.

Pakoregavo šeima

"Daug kam gali pasirodyti keista, kad savo verslą pradedu ne pačiu geriausiu laiku, kai tvyro ekonominis sąmyšis. Tačiau sunkumai manęs netrikdo - sportas užgrūdino. Manau, sodyba nestovės tuščia. Žmonės mėgsta poilsiauti kaime. Vien mūsų, rankininkų, šeima kokia didelė! Mano sodyba daugeliui draugų yra kaip jų antri namai kaime", - optimistiškai nusiteikęs pasakojo šeimininkas.

Rankininkas prisipažino, kad iš karto jam buvo sunku nutraukti aktyvų sportą. "Žinoma, galėjau žaisti užsienio klubuose, ten pasilikti. Tačiau viską pakoregavo šeima. Kai sūnus Mantas pradėjo lankyti mokyklą, dukrai Lėjai buvo dar tik 2,5 metukų, reikėjo sugrįžti į Lietuvą. Be šeimos daugiau nenorėjau gyventi užsienyje", - užsiminė sportininkas.

Pakeitė gyvenimo ritmą

Ar ateityje jis su šeimyna ketina keltis į sodybą kaime, kur gyvenimas teka ramiai kaip Merkio upė? Gintas net nesuabejojo, jog taip ir bus. Jau su žmona svajoja, kada galės ten įsikelti.

"Iš dalies daug kas čia padaryta, kad mūsų šeimos verslas klestėtų. Dar reikia apželdinti aplinką, įrengti sporto aikštelę. Man vienam vietos pakanka buvusiame ūkiniame pastate, darbuojuosi čia nuo ryto iki vakaro. Jei nebūtų padėję vietos žmonės, nežinau, kaip būtume išsivertę", - sakė buvęs rankininkas.

Gintas nuo vaikystės jautė nostalgiją kaimui. Mėgsta jis ir meistrauti - savo dirbtuvėje pagamino kai kuriuos baldus. Trobą statė panašią į senelių.

"Kaimas pakeitė mano gyvenimo ritmą. Kai sportavau, viskas buvo aišku: treniruotės, varžybos, vėl treniruotės ir vėl varžybos. Čia, kaime, viskas yra kitaip. Darbas veja vienas kitą, nėra kada sustoti. Keliuosi labai anksti, o gulti einu vėlai vakare. Ir tai ne viską spėju padaryti", - apie savo gyvenimo permainas pasakojo buvęs rankininkas.

Gintui patinka meistrauti, tad ateityje buvusiame ūkiniame pastate jis žada įsirengti dirbtuvę ir drožinėti iš medžio gražius daiktus - savo sodybai.

Rankininkų susibūrimo vieta

Bet kol kas G.Galkauskui svarbiausia - kaimo turizmo verslas. Jis pastatė iš rąstų gyvenamąjį namą, kuriame yra pobūvių salė ir židinys, jauki virtuvė, keli miegamieji kambariai, ir jau gali priimti svečius. Tiesa, dar atnaujino ūkinį pastatą, įrengė garinę pirtį prie Merkio, šalia jos pastatė medinį kubilą po atviru dangumi. Pirtyje yra poilsio kambarys.

Gintas užsiminė, kad Paupio sodybą pamėgo buvę sporto draugai. Dažnai čia atvažiuoja, drauge pabūna, pabendrauja, kubile po atviru dangumi pasikaitina. Jiems patinka kaimiškos pramogos - jodinėjimas ant žirgų, maudynės kubile. "Tie susibūrimai labai malonūs. Kokie smagūs tų laikų prisiminimai!" - teigė Gintas.

Kaimiškos vaišės irgi ypatingos - specialiai tokia proga jo uošvė iškepa kibinų pagal autentišką totorių receptą. Kibinus kepa ir netoliese gyvenanti vietinė moteris.

Be to, Paupio sodyba yra arti Vilniaus. Visiems patogu atvažiuoti. Savaitgalis kaimiškoje aplinkoje - idealus poilsis.

G.Galkauskas daug metų žaidė įvairiose šalyse. Kai išvyko, ten liko jo bičiuliai. Dabar, kai turi kur juos priimti, sumanė sodyboje kartu atšvęsti Naujuosius metus. Draugų atvažiuos iš Italijos, Vokietijos, Prancūzijos, kitų kraštų. Tokios šventės Paupio sodyboje dar nebuvo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami