Centrinis dulkių siurblys – viesulas vidury namų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-12 06:00
Centrinio siurblio modelis ir jo galingumas parenkamas pagal namo patalpų tūrį.  Gamintojo nuotrauka
Cen­tri­nė dul­kių siur­bi­mo sis­te­ma – ame­ri­kie­čių iš­ra­di­mas, su­gal­vo­tas la­biau dėl ge­ro gy­ve­ni­mo, o ne mau­džian­čios bū­ti­ny­bės.

Po vi­są na­mą iš­ve­džio­tą dul­kių siurb­lį įsi­ren­gę šei­mi­nin­kai mėgs­ta pa­si­džiaug­ti, jog na­mų va­ly­mą šis pa­ver­tė kur kas pa­pras­tes­ne, ty­les­ne ir grei­čiau at­lie­ka­ma na­mų ruo­šos už­duo­ti­mi. No­rint iš­va­ly­ti ku­rį nors na­mų kam­ba­rį, žar­na su ant­ga­liu įjun­gia­ma į sie­no­je esan­tį liz­dą - "ve­žio­tis puo­do" iš pa­skos ne­be­rei­kia.

Pa­pras­tai ta­riant, cen­tri­nis dul­kių siurb­lys – tai pneu­ma­ti­nė sis­te­ma, su­si­de­dan­ti iš rū­sy­je ar ki­to­je ne­gy­ve­na­mo­je na­mo pa­tal­po­je įreng­to cen­tri­nio ag­re­ga­to, pa­tal­po­se iš­ve­džio­to vamz­dy­no, lanks­čios žar­nos ir skir­tin­gų ant­ga­lių įvai­riems pa­vir­šiams.

Jei sta­to­ma­me na­me ke­ti­na­te įsi­reng­ti cen­tri­nį dul­kių siurb­lį, rei­kė­tų tai nu­tar­ti dar prieš at­lie­kant vi­daus ap­dai­los dar­bus. Iš anks­to nu­ma­čius cen­tri­nio dul­kių siurb­lio vie­tą, jo sis­te­mą bus pa­pras­čiau su­mon­tuo­ti, iš­ve­džio­ti grin­dy­se ir sie­no­se. Siurb­lio vamz­džiai ga­li bū­ti mon­tuo­ja­mi ša­lia ki­tų in­ži­ne­ri­nių tink­lų.

Cen­tri­nio dul­kių siurb­lio sis­te­mos vamz­džiai ga­mi­na­mi iš PVC (po­li­vi­nilch­lo­ri­do), ta­čiau šios me­džia­gos su­dė­tis ski­ria­si nuo tos, ku­ri nau­do­ja­ma įpras­ti­niams ven­ti­lia­ci­jos ar van­den­tie­kio vamz­džiams. Jų sie­ne­lės ga­mi­na­mos iš spe­cia­laus plas­ti­ko, ma­ži­nan­čio sta­ti­nių krū­vių su­si­da­ry­mą. Oro srau­tas čia ju­da ypač di­de­liu grei­čiu, to­dėl vi­sos dul­kės ir mi­kro­da­le­lės tu­ri ne­už­si­lik­ti ant sie­ne­lių.

Vamz­džių skers­muo sie­kia 50 mi­li­me­trų. Jie su­mau­na­mi nau­do­jant gu­mi­nes tar­pi­nes ar­ba kli­juo­jant. Abu va­rian­tai pa­ti­ki­mi, ta­čiau, pa­vyz­džiui, rąs­ti­nia­me na­me dėl kons­truk­ci­jos "vaikš­čio­ji­mo" kli­juo­ti vamz­džius ne­re­ko­men­duo­ja­ma – la­biau tin­ka su­ne­ria­mi.

Nuo ko pra­dė­ti? Pa­gal na­mo ar bu­to pro­jek­tą nu­brai­žo­ma op­ti­ma­li siurb­lio vamz­džių iš­dės­ty­mo sche­ma taip, kad 6–12 me­trų il­gio žar­na pa­siek­tų vi­są va­lo­mą plo­tą. Siurb­lio mo­de­lis par­en­ka­mas pa­gal na­mo pa­tal­pų tū­rį, vamz­dy­no il­gį - pa­gal tai skai­čiuo­ja­mas rei­ka­lin­gas ga­lin­gu­mas. Pa­si­rin­ki­mui tu­ri įta­kos ir jung­čių, jun­gi­mo liz­dų skai­čius. Ta­čiau įver­ti­nus ir aps­kai­čia­vus vi­sus duo­me­nis re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis kiek ga­lin­ges­nį cen­tri­nio dul­kių siurb­lio ag­re­ga­tą. Svar­bus pa­ste­bė­ji­mas: vi­si cen­tri­nio dul­kių siurb­lio pri­va­lu­mai ga­lio­ja tik tuo at­ve­ju, jei­gu pa­si­ren­ka­mas rei­kia­mo ga­lin­gu­mo siurb­lys.

Šių sis­te­mų par­da­vė­jai ti­ki­na, kad cen­tri­nė dul­kių siur­bi­mo sis­te­ma nau­din­ga ne tik tau­pan­tiems lai­ką ar mėgs­tan­tiems kom­for­tą, bet ir įvai­rių aler­gi­jų ka­muo­ja­miems žmo­nėms. Siur­biant cen­tri­ne dul­kių sis­te­ma mak­si­ma­liai su­siur­bia­mi ne tik pū­kai ir dul­kės, bet ir įvai­rūs mi­kroor­ga­niz­mai, ku­rie su­ren­ka­mi dul­kių siurb­lio tal­pyk­lo­je. Siur­biant nau­do­tas oras per vamz­dy­ną iš­me­ta­mas į lau­ką, o ne to­liau cir­ku­liuo­ja na­mo vi­du­je.

Be to, nau­do­jant įvai­rius prie­dus, to­kiu po vi­są na­mą iš­ve­džio­tu dul­kių siurb­liu šva­ri­ni­mo­si dar­bus ga­li­ma la­bai pa­leng­vin­ti. An­tai spe­cia­liais ant­ga­liais iš­siurb­si­te iš­pil­tus skys­čius ar­ba pe­le­nus iš ži­di­nio.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
hmm  78.61.54.199 2015-02-15 17:21:15
na viskas senai jau zinoma, nemazai namu jau turi veikiancia sia sistema. kazkoks stalciuje uzsigulejes straipsnis. nebe stebuklas.
5 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami