Daiktai namuose - turtas ir problema

Ilona STAŠKUTĖ   2013-03-01 06:01
Ilona STAŠKUTĖ
 
2013-03-01 06:01
"Atelier 010" nuotrauka Vietos bandoma ieškoti įprastiems baldams suteikiant daugiau funkcijų, pavyzdžiui, kaip ši knygų lentynos ir fotelio kombinacija.
Tarp dau­gy­bės daik­tų gy­ve­nan­tiems žmo­nėms svar­bu ne tik su­si­kur­ti pa­to­gią erd­vę, bet ir ras­ti vie­tos, kur su­slaps­ty­ti už­gy­ven­tą tur­tą. Ta­čiau ne­di­de­liuo­se bu­tuo­se ras­ti lais­vą kam­pe­lį ne­leng­va.

Beveik visuose sovietmečiu statytuose butuose sandėliuko funkciją atliekančios sieninės spintos buvo įmontuotos dar per statybas. Bet prieš gerą dešimtmetį užėjus kardinalių rekonstrukcijų bumui gyventojai ėmė griauti jas ir prie lubų pritaisytas daiktadėžes. O naujų butų statytojai visai nebeįrengia sandėliukų ne tik butuose, bet ir rūsiuose. Naujakuriams paliekamos tik tuščios erdvės.

Bet poreikis kur nors susidėti daiktus niekur nedingo.

Spintų nematyti

Kur dėti drabužius, indus ar maisto produktus, klausimų nekyla - virtuvės komplektus ir drabužines žmonės paprastai planuoja kruopščiai ir apgalvotai. Tačiau jei nepagalvojama apie papildomą vietą ką nors pasidėti, tik įsikrausčius paaiškėja, kad lyginimo lenta niekur netelpa, dulkių siurblį teks slėpti už durų, buitinės chemijos buteliukus rikiuoti po kriaukle, o visa kita slėpti drabužinėje arba tempti į balkoną.

LŽ kalbintos interjero dizainerės pažymėjo, kad nedidelių butų gyventojai stengiasi savo namų neapkrauti didžiulėmis spintomis. Žmonėms patogiau ne skirti didelę erdvę daiktams, o sutalpinti juos į mažesnes lentynas ar stalčius. "ID Concept" vadovė, interjero dizainerė Daiva Česnauskaitė akcentavo, kad žmonėms priimtiniausia erdvės daiktams rasti per kitų baldų planavimo sprendimus arba rakandams skirti atskirą patalpą. Tačiau "tamsieji kambarėliai" būna ne visuose butuose, taigi populiarus variantas - įrengti sieninę spintą per visą patalpos aukštį ir ją užmaskuoti. Pasak pašnekovės, toks baldas tarsi susilieja su siena, o neutralių spalvų plokštėje nemontuojamos nė rankenėlės - durys atsidaro jas spustelėjus.

"Šiuo metu pageidaujamos sieninės spintos, kurių fasadas integruotas į kambarį, kad neatkreiptų dėmesio, jog čia stovi spinta. Arba jei spinta nėra slepiama, ji derinama kaip kambario akcentas", - tvirtino D.Česnauskaitė.

Andreaso Kockso nuotrauka/Didelės spintos neapsunkina kambario, jei paverčiamos sienos dalimi - kai durys uždarytos, atrodo, kad spintos nė nėra.

Dviračiai ant sienos

Prie lubų tvirtinamos talpyklos jau nugrimzdo į praeitį. Anot pašnekovės, daiktadėžių prie lubų jau niekas nepageidauja. "Lubos daugumoje butų ir taip nėra aukštos, žmonės išsiilgę erdvės", - aiškino ji. Erdvę prie lubų gyventojai esą linkę išnaudoti tik tuo atveju, jei jas siekia prie sienos pastatytas baldas. Interjero dizainerė Agnė Žabaitė patikino, kad žmonės linkę nebepalikti neišnaudotos erdvės virš spintų ir spintelių. Tai itin jaučiama virtuvėje. "Virtuvės spintelių dabar dažniausiai pageidauja iki pat lubų, viršutinės lentynos naudojamos sandėliuoti. Ūkinę spintą ar duris į sandėliuką taip pat gražu slėpti po virtuvės komplekto fasadais", - sakė ji. Anot dizainerės, nenaudojamus daiktus žmonės bando įsprausti tarp naudojamų ir kitose patalpose, todėl būtinai stengiamasi išnaudoti vietą po lova, o jei namuose yra drabužinė, joje saugomi ir stambūs daiktai.

Jei dalis daiktų netelpa į turimas spintas, gyventojai nutaria jų neslėpti, panaudoti juos kaip patalpos akcentą. Taip vis dažniau daroma su dviračiais. Jie pernelyg dideli, kad būtų kišami į spintą, o ir "tamsiajame kambarėlyje" ne visada atsiranda jiems vietos, todėl plinta sieninės dviračių kabyklos. "Jei daiktai gražūs, jie gali tapti patalpos akcentu. Kartais ir visas interjeras kuriamas aplink vieną daiktą. Bet dulkių siurblys turbūt niekada nebus tarp tokių", - juokavo D.Česnauskaitė.

Michelle Kaufmann nuotrauka/Viena didžiausių erdvių daiktams - po lova.

Atsisako kaupimo

Pašnekovės pažymėjo, kad kuo toliau, tuo mažiau žmonės linkę kaupti daiktus, lietuviai esą po truputį pamiršta nepriteklių laikus ir linksta į minimalizmą. Tačiau lengviau daiktų kaupimui atsispiria jauni žmonės, o vyresnės kartos atstovai vis dar gaili išmesti ar atiduoti daiktus, kuriuos tikisi panaudoti ateityje.

Bėgant metams problema tik aštrėja - žmonių sukauptiems nenaudojamiems daiktams, kuriuos gaila išmesti, vietos laikyti taip pat stinga. Galiausiai spintose prisikaupia tiek turto, kad šeimininkai net nebeprisimena, ką turi. Todėl patariama bent kartą per metus iškraustyti spintas ir sąžiningai įvertinti, ar kiekvienas daiktas iš tiesų reikalingas.

Daugiausia sunkumų kyla sprendžiant nereikalingų, bet širdžiai mielų daiktų likimą. Tikimybė juos kada nors panaudoti paprastai prilygsta nuliui, bet išmesti nekyla ranka. Todėl užsienyje sparčiai plinta naujas būdas, kaip lengviau atsisveikinti su gerus prisiminimus keliančiais daiktais. Prieš išmetant ar atiduodant daiktas nufotografuojamas, - taip prisiminimas niekur nedingsta, o nuotraukas saugoti gerokai paprasčiau negu nuskilusią krištolinę vazą, senus vaikų rūbelius ar didžiulį pliušinį žaislą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami