Darome apdailą patys: glaistymo abėcėlė

LŽ red@lzinios.lt 2015-08-20 06:00

red@lzinios.lt 2015-08-20 06:00
Kitaip nei cementinių medžiagų, gipso, glaisto skiedinio vėliau negalima skystinti ar tirštinti papildomai pilant vandens ar glaisto miltelių. Polimerinis glaistas darbui būna paruoštas iškart. LŽ archyvo nuotrauka
Kaip tin­ka­mai iš­si­rink­ti ko­ky­biš­ką glais­tą? Kaip be klai­dų par­uoš­ti sie­nas ir lu­bas ta­pe­ta­vi­mui ar da­žy­mui? To­kie klau­si­mai ky­la sa­va­ran­kiš­kai būs­to ap­dai­lą at­lik­ti nu­spren­du­siems šei­mi­nin­kams.

Sie­nų grun­ta­vi­mas, glais­ty­mas ir da­žy­mas nė­ra itin su­dė­tin­gas pro­ce­sas, bet prieš im­an­tis dar­bų pir­mą kar­tą bū­ti­na šį bei tą su­vok­ti. Ki­taip ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas bus „tept lept“ ar­ba teks sie­nų ir lu­bų ap­dai­lą per­da­ry­ti iš nau­jo.

„Glais­ty­mas nė­ra toks pa­pras­tas pro­ce­sas, kaip ga­li pa­si­ro­dy­ti iš pir­mo žvilgs­nio. Va­ka­rų ša­ly­se glais­ty­mą ban­do­ma pa­da­ry­ti kuo su­pran­ta­mes­nį, kad bū­tų įma­no­ma prieš dar­bą su­si­tar­ti, ką glais­ty­to­jai tu­ri at­lik­ti. To­kiu at­ve­ju vė­liau ne­ky­la ne­su­sip­ra­ti­mų. Spe­cia­lis­tai yra su­kū­rę va­di­na­mą­ją sis­te­mą Q (ang. Quality – ko­ky­bė), ku­ri iš­skai­do­ma į ke­lis lyg­me­nis, t. y. Q1, Q2, Q3, Q4, ir ši­taip prie­ina­ma prie bend­ro su­ta­ri­mo, ko­kio­mis me­džia­go­mis ir ko­kio­mis dar­bo ope­ra­ci­jo­mis ga­li­ma pa­siek­ti no­ri­mą pa­vir­šiaus par­uo­ši­mo ko­ky­bę“, – pra­dme­nis dės­tė „Knauf“ tech­ni­nis spe­cia­lis­tas Kas­ty­tis Va­se­ris.

Par­uo­ši­mo ly­giai skiriasi

Pir­miau­sia, pa­sak K. Va­se­rio, pa­ta­ria­ma nu­spręs­ti, ko­kia ga­lu­ti­nė būs­to ap­dai­la bus at­lie­ka­ma – ar kli­juo­ja­mos įvai­rios plokš­tės ar ply­te­lės, įvai­rių fak­tū­rų de­ko­ra­ty­vus tin­kas ar ta­pe­tai, ar bus da­žo­ma ypač bliz­giais, ar po­pu­lia­riau­siais pu­siau bliz­giais (ma­ti­niais) da­žais.

„Tuo­met rei­kė­tų įver­tin­ti esa­mą sie­nų ar lu­bų pa­vir­šių ir jo būk­lę: ar tai nau­jai įreng­tas ly­gus tin­kuo­tas pa­vir­šius, ar re­mon­to at­ve­ju – gru­bus pa­vir­šius. Ap­sisp­ren­dus, ko­kia ap­dai­la bus at­lie­ka­ma, ir įver­ti­nus pa­vir­šiaus būk­lę, te­lie­ka pa­si­rink­ti tin­ka­mą glais­ty­mo tech­ni­ką: pa­kaks sto­res­nio iš­ly­gi­na­mo­jo sluoks­nio ar rei­kės vie­no ar ke­lių plo­nų smul­kaus glais­to sluoks­nių“, – sa­kė spe­cia­lis­tas.

Pa­si­ren­kant glais­tą ir tech­ni­ką rei­kia at­siž­velg­ti į nu­ma­to­mą apš­vie­ti­mą: ar jis bus na­tū­ra­lus, ar in­ten­sy­vus dirb­ti­nis, ar krin­tan­tis stat­me­nai į plokš­tu­mą, ar pa­lei plokš­tu­mą. Tik įver­ti­nus tai, ver­tė­tų iš­si­rink­ti glais­tą.

Pa­vyz­džiui, Q1 pa­vir­šiaus par­uo­ši­mo ly­gio už­teks, jei pla­nuo­ja­ma ant sie­nos kli­juo­ti ply­te­les ar na­tū­ra­lius ak­me­nis. Ant to­kios sie­nos ga­li ma­ty­tis dar­bi­nės tin­ko žy­mės, ply­še­liai ir siū­lės. Jei sie­ną pla­nuo­ja­ma de­ko­ruo­ti tin­ku ar gruob­lė­tais pluoš­ti­niais ta­pe­tais, rei­kės Q2 pa­vir­šiaus par­uo­ši­mo ly­gio. To­kia sie­na ga­li tu­rė­ti ne­ly­gu­mų.

Q3 – daž­niau­siai tai­ko­mas lyg­muo, nau­do­ja­mas įpras­tiems ta­pe­tams, ma­ti­niams da­žams ir pan. Q4 – lyg­muo nau­do­ja­mas ypač smul­kios struk­tū­ros ta­pe­tams ar bliz­giems da­žams.

Kaip rink­tis glais­tą?

Glais­tą sta­ty­bos pre­kių par­duo­tu­vių len­ty­no­se ga­li­ma su­skirs­ty­ti į ke­lis ti­pus: mi­ne­ra­li­nis ir po­li­me­ri­nis, par­uoš­tas nau­do­ti (par­duo­da­mas ki­bi­rė­liuo­se) ir mil­te­li­nis, t. y. mai­še­liuo­se, skir­tas sto­res­niam sluoks­niui ar plo­nas­luoks­nis.

At­lie­kant re­mon­to dar­bus, t. y. glais­tant ne­ly­gius pa­vir­šius, daž­nai rei­kia sto­res­nio sluoks­nio glais­to. To­kiu at­ve­ju tin­ka­mes­nis mi­ne­ra­li­nis glais­tas. Jis tie­kia­mas mil­te­lių for­ma ir prieš nau­do­jant su­mai­šo­mas su van­de­niu. Mi­ne­ra­li­nis glais­tas pa­to­gus glais­tant an­go­kraš­čius, įsta­čius lan­gus ar du­ris, bei ly­gi­nant plokš­tu­mas, su­mon­ta­vus iš­ori­nius kam­pus.

„Jei pa­vir­šių rei­kia glais­ty­ti plo­nu sluoks­niu, t. y. pa­siek­ti di­des­nį glot­nu­mą, ge­riau­siai tin­ka jau par­uoš­tas nau­do­ti po­li­me­ri­nis glais­tas. Ypa­tin­gais at­ve­jais, kai rei­ka­lin­gas ypač glot­nus pa­vir­šius, pa­vyz­džiui, mar­mu­ro im­ita­ci­jai ar den­giant da­žy­ve, glais­ty­mui už­baig­ti nau­do­ja­mas ypač smul­kus po­li­me­ri­nis glais­tas. Ypač smul­kus glais­tas daž­nai nau­do­ja­mas pa­sku­ti­niam sluoks­niui pa­deng­ti, kai pla­nuo­ja­mas stip­rus šo­ni­nis apš­vie­ti­mas – dirb­ti­nis ar­ba na­tū­ra­lus“, – pa­sa­ko­jo K. Va­se­ris.

Pri­vers­ti­nai džio­vin­ti nereikia

Sta­ty­bų spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, la­bai svar­bu leis­ti, kad glais­to sluoks­nis tin­ka­mai iš­džiū­tų. Tai reiš­kia, kad džio­vi­ni­mo ne­ga­li­ma spar­tin­ti jo­kio­mis prie­mo­nė­mis.

„Ge­riau­siai glais­tas džiūs­ta, jei­gu yra ge­ras vė­di­ni­mas, bet jo­kiu bū­du ne skers­vė­jis, ir pa­lan­ki pa­tal­pos tem­pe­ra­tū­ra. Di­džiau­sia blo­gy­bė, kai glais­ty­ti pa­vir­šiai dirb­ti­nai šil­do­mi aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra. Ar­ba glais­tas „pa­ge­ri­na­mas“ grei­tai stings­tan­čio­mis me­džia­go­mis, pa­vyz­džiui, sta­ty­bi­niu gip­su ar­ba grei­to ri­ši­mo­si ce­men­tu. Po to­kios sa­vi­veik­los glais­to sa­vy­bės pa­si­kei­čia ir jis ga­li at­šok­ti ar su­trū­ki­nė­ti“, – at­krei­pė dė­me­sį K. Va­se­ris.

Skai­čiuo­ja­ma, kad 1 mm po­li­me­ri­nio glais­to sluoks­nis esant pa­lan­kioms są­ly­goms džiūs­ta par­ą. Tai pri­klau­so nuo įvai­rių ap­lin­ky­bių – ap­lin­kos ir pa­grin­do tem­pe­ra­tū­ros, drėg­mės, oro pa­tal­po­je, tin­ka­mo vė­di­ni­mo.

Gip­si­nis glais­tas džiūs­ta ki­taip. Įpy­lus į glais­tą van­dens pra­si­de­da che­mi­nė reak­ci­ja, per ku­rią for­muo­ja­si tvir­ta kris­ta­li­nė struk­tū­ra. To­dėl šiam glais­tui ne­tu­ri įta­kos jo sluoks­nio sto­ris. Įpras­to­mis są­ly­go­mis gip­si­nis glais­tas su­kie­tė­ja per ke­le­tą va­lan­dų.

K. Va­se­rio tei­gi­mu, pa­ti­krin­ti, kad pa­vir­šius jau tin­ka­mai nu­glais­ty­tas, pri­klau­so­mai nuo pa­gei­dau­ja­mo par­uo­ši­mo ly­gio, ga­li­ma vi­zua­liai įver­ti­nant sie­nos ar lu­bų būk­lę.

Par­en­gė TO­MAS FEDARAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami