Daugiabučiai: nuo utopijos iki geros kaimynystės

Rasa PAKALKIENĖ rasa.pakalkiene@lzinios.lt 2015-03-02 06:00
Rasa PAKALKIENĖ
rasa.pakalkiene@lzinios.lt
2015-03-02 06:00
Architektas Maksimas Zacharovas gilinasi į daugiabučių istoriją.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Ideo­lo­gi­ja tu­ri ne­ma­žą įta­ką ar­chi­tek­tū­rai. To­kią iš­va­dą ga­li­ma da­ry­ti, pa­klau­sius ar­chi­tek­to Mak­si­mo Za­cha­ro­vo pa­sa­ko­ji­mo apie dau­gia­bu­čių is­to­ri­ją. To­dėl na­mai bū­na su at­vi­rais pe­rei­na­mais kie­mais, kad gy­ven­to­jus ga­li­ma bū­tų ge­riau kon­tro­liuo­ti. Ar­ba ku­ria­mos gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų gru­pės su už­da­rais kie­mais, kai ger­bia­mas žmo­nių pri­va­tu­mas ir in­di­vi­dua­lu­mas, taip pat sie­kia­ma bend­ruo­me­niš­ku­mo.

Kai ar­chi­tek­tas per su­si­ti­ki­mą Venc­lo­vų na­muo­se-mu­zie­ju­je Vil­niu­je pa­klau­sė, kas iš su­si­rin­ku­sių­jų gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se, pa­ki­lo ran­kų miš­kas. Aki­vaiz­du, kad te­ma "Dau­gia­bu­čių pra­ei­tis, da­bar­tis ir at­ei­tis", ku­ria tą va­ka­rą kal­bė­jo M. Za­cha­ro­vas, ak­tua­li dau­ge­liui.

Būs­tai nuomai

"Dau­gia­bu­čiai su­da­ro di­džiau­sią pro­cen­ti­nę da­lį vi­sos sta­ty­bos mies­te, - sa­kė ar­chi­tek­tas. - Kad žmo­nės į pra­dė­jo kraus­ty­tis į to­kius na­mus, XIX-XX am­žiuo­se bu­vo su­si­ję ir su in­dus­tria­li­za­ci­ja, ir su ur­ba­ni­za­ci­ja."

Jis pa­sa­ko­jo, kad pir­ma­sis Vil­niaus dau­gia­bu­tis pa­sta­ty­tas apie 1860 me­tus - da­bar prieš­ais Cen­tro po­lik­li­ni­kos Se­na­mies­čio fi­lia­lą Py­li­mo gat­vė­je ne­to­li Ha­lės tur­gaus. Tą na­mą ga­li­ma taip va­din­ti, nes bu­tai bu­vo skir­ti nuo­mai. Iki tol na­mai bū­da­vo vie­nai šei­mai, pir­mas aukš­tas ne­re­tai bū­da­vo ski­ria­mas ko­mer­ci­nei veik­lai, o ki­ti - kaip gy­ve­na­mas būs­tas. XIX am­žiaus pa­bai­go­je ir XX pra­džio­je pra­dė­ti sta­ty­ti di­des­ni nuo­mo­ja­mie­ji dau­gia­bu­čiai. Na­mas pri­klau­sy­da­vo sa­vi­nin­kui - pirk­liui ar mies­to ta­ry­bos na­riui, o už nuo­mą gau­na­mi pi­ni­gai tap­da­vo pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­niu. Vir­šu­ti­nių ir pir­mų aukš­tų bei rū­siuo­se įreng­ti bu­tai bū­da­vo pi­ges­ni. Ne­bran­gių bu­tų na­mai at­si­ra­do Šni­piš­kė­se, tar­ki­me, Rink­ti­nės ir Sluc­ko gat­vė­se. Vil­niu­je pir­ma­sis pi­gus dar­bi­nin­kams skir­tas dau­gia­bu­tis pa­sta­ty­tas 1884 me­tais Lab­da­rių gat­vė­je.

Kaip tei­gė M. Za­cha­ro­vas, pa­na­šiu lai­ku Vo­kie­ti­jo­je ir ki­to­se Va­ka­rų ša­ly­se at­si­ra­do mies­tai-so­dai, o juo­se - vie­ni pir­mų­jų dau­gia­bu­čių. Bu­vo sta­to­mas mies­tas, ap­link jį su­for­muo­ja­mas ža­lu­mos žie­das. Tar­pi­nis va­rian­tas - blo­kuo­ti gy­ve­na­mie­ji na­mai, sta­to­mi vie­nas prie ki­to. Bu­vo ieš­ko­ma nau­jos mies­to ap­lin­kos ko­ky­bės. Ar­chi­tek­tas tei­gė, kad Ang­li­jo­je stam­bių ga­myk­lų va­do­vai sta­tė dau­gia­bu­čius ir būs­tus nuo­mo­jo sa­vo dar­bi­nin­kams. O Vo­kie­ti­jo­je na­mus sta­tė pa­čių dar­bi­nin­kų koo­pe­ra­ty­vai. Ar­chi­tek­tū­ra pa­na­ši, pa­kan­ka­mai ra­cio­na­li, o es­mė - kuo dau­giau bu­tų.

Lie­tu­vo­je XIX am­žiaus sta­to­mi dau­gia­bu­čiai nuo Ang­li­jos ir Vo­kie­ti­jos sky­rė­si tuo, kad juo­se dau­giau­sia kū­rė­si ne skur­džiau­sias sluoks­nis, bet vi­du­ti­nis - ban­ko dar­buo­to­jai, mies­to val­di­nin­kai. 1930-1940 me­tais Kau­ne bei Vil­niu­je ki­lo mo­der­nūs pa­kan­ka­mai erd­vūs dau­gia­bu­čiai.

So­cia­lis­ti­nė utopija

Tuo me­tu so­vie­ti­nė­je Ru­si­jo­je bu­vo eks­pe­ri­men­tuo­ja­ma ir sta­to­mi na­mai-ko­mu­nos. "Tai bu­vo so­cia­lis­ti­nė uto­pi­ja, ku­rią nu­spren­dė rea­li­zuo­ti ko­mu­nis­tų par­ti­ja, - sa­kė M. Za­cha­ro­vas. - Pa­gal šią idė­ją vi­si žmo­nės tu­rė­tų gy­ven­ti vos ke­lių kvad­ra­ti­nių me­trų ce­lė­se, ku­rio­se bū­tų tik lo­va, o vi­su gy­ve­ni­mu da­ly­tis su ki­tais, pa­vyz­džiui, kar­tu au­gin­ti vai­kus." Kaip tei­gė ar­chi­tek­tas, dar bu­vo su­ma­ny­tos vir­tu­vės-ga­myk­los, jo­se tu­rė­jo bū­ti val­go­ma. Vis dėl­to to­kie pa­sta­tai ne­pri­gi­jo. To­dėl jų pa­skir­tis pa­si­kei­tė. O uto­pi­nių idė­jų ga­liau­siai bu­vo at­si­sa­ky­ta.

Sovietmečio stambiaplokščių namų statyba. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

J. Sta­li­no ir N. Chruš­čio­vo laikais

"Mo­der­nis­ti­niai So­vie­tų Są­jun­gos pa­sta­tai sa­vo iš­raiš­ka ma­žai kuo sky­rė­si nuo Va­ka­rų Eu­ro­pos, tik funk­ci­ja bū­da­vo ki­to­kia", - sa­kė M. Za­cha­ro­vas. Jo­si­fo Sta­li­no va­do­va­vi­mo me­tais dau­gia­bu­čiai bu­vo sta­to­mi ne taip ma­siš­kai, kaip ki­to so­vie­ti­nio va­do­vo Ni­ki­tos Chruš­čio­vo lai­kais. Sta­li­nis­ti­nei ar­chi­tek­tū­rai bu­vo bū­din­gas pe­ri­me­tri­nis užs­ta­ty­mas, lai­kan­tis gat­vių ir aikš­čių užs­ta­ty­mo li­ni­jų, taip pat pom­pas­tiš­kos ir mo­nu­men­ta­lios erd­vės.

Ne­la­bai sky­rė­si ir sta­ty­ba so­vie­tų oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je. Nuo N. Chruš­čio­vo lai­kų mū­sų kraš­te, kaip ir ki­tur, pra­dė­jo dyg­ti stam­biap­lokš­čių na­mų ra­jo­nai. Vie­ni pir­mų­jų to­kių pa­sta­tų iš­ki­lo Nau­ja­mies­ty­je Vy­te­nio, T. Šev­čen­kos gat­vė­se. "Pe­rei­na­mų kie­mų erd­vių for­ma­vi­mas vi­siš­kai užb­rau­kė pri­va­tu­mą, ne­bu­vo už­da­res­nių erd­vių, ku­rio­se ga­lė­tų bur­tis kai­my­ni­jos, bend­ruo­me­nės. Gal­būt dėl ideo­lo­gi­jos - bu­vo sie­kia­ma kon­tro­liuo­ti žmo­nes", - sa­kė ar­chi­tek­tas.

Tuo me­tu Va­ka­ruo­se at­vi­ros erd­vės bū­da­vo tin­ka­mai pri­žiū­ri­mos, ge­rai su­tvar­ky­ta inf­ras­truk­tū­ra, būs­tas la­biau in­di­vi­dua­li­zuo­tas. De­vin­ta­me de­šimt­me­ty­je ten bu­vo grįž­ta prie už­da­rų erd­vių kon­cep­ci­jos. Daug įvai­ro­vės yra šia­me, XXI am­žiu­je. "Da­bar­ti­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se vy­rau­ja erd­vių or­ga­ni­za­vi­mas, kai yra už­da­ra erd­vė - kie­mas, ku­ria­me ga­lė­tų rink­tis kai­my­nai, ir bend­ros gat­vės erd­vės," - tei­gė M. Za­cha­ro­vas.

Šiuolaikiniai Lietuvos daugiabučiai. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Re­no­va­ci­jos ir nau­jos sta­ty­bos skirtumai

Da­bar sie­kia­ma dau­gia­bu­čius re­no­vuo­ti, sta­ty­ti nau­jus, ne to­kius pil­kus ir ny­kius pa­sta­tus. Ge­rų re­no­va­ci­jos idė­jų ga­li­ma bū­tų pa­sis­ko­lin­ti iš Va­ka­rų. Kaip pa­sa­ko­jo ir ro­dė M. Za­cha­ro­vas, ten ar­chi­tek­tū­ri­nės erd­vės ki­taip per­kons­truo­ja­mos, ku­ria­mi nau­ji tū­riai, nau­do­ja­ma daug įvai­res­nės ap­dai­los me­džia­gos, to­dėl po re­no­va­ci­jos na­mus kar­tais net su­nku at­pa­žin­ti.

Ar­chi­tek­tas kal­bė­jo ir nau­jus sta­ti­nius Len­ki­jo­je, Ru­si­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je. Pa­sak jo, pa­vyz­džiui Var­šu­vo­je dau­gia­bu­čiai daž­nai sta­to­mi pe­ri­me­tri­niu bū­du. "Užs­ta­ty­mas tan­kus, pri­me­na mū­sų nau­ja­mies­čius, bet su­for­muo­ja­mos pa­kan­ka­mai jau­kios erd­vės, ža­lu­mos jung­tys", - tei­gė M. Za­cha­ro­vas. Ar­chi­tek­tas pa­sa­ko­jo, kad Ru­si­jo­je bu­vu­sios ga­myk­los sėk­min­gai pri­tai­ko­mos gy­ven­ti žmo­nėms. Tar­ki­me, pa­sta­tai su­sta­ty­ti pa­gal pe­ri­me­trą, bet kie­muo­se for­muo­ja­mos įvai­rios, įdo­mios, vi­suo­me­nei pri­tai­ky­tos erd­vės. M. Za­cha­ro­vas at­krei­pė dė­me­sį į ma­si­nę sta­ty­bą Bal­ta­ru­si­jo­je, kai no­ri­ma par­duo­ti kuo dau­giau plo­to, o dau­gia­bu­čiai at­si­ran­da vos ne is­to­ri­niuo­se cen­truo­se. Pa­gal sti­lių tu­ri pa­na­šu­mų ir da­bar­ti­nė Ru­si­jos bei Ka­zach­ta­no gy­ve­na­mų­jų na­mų ar­chi­tek­tū­ra, sie­ja ir ne­ko­ky­biš­kos sta­ty­bos de­ta­lės. To­kios erd­vės iš da­lies ar­ti­mos J. Sta­li­no lai­kų pla­na­vi­mui.

M. Za­cha­ro­vas pa­tei­kė ir Lie­tu­vos dvie­jų ti­pų nau­jo­sios sta­ty­bos pa­vyz­džių. Vie­nas - tai sos­ti­nės Per­kūn­kie­mio ra­jo­nas, šio pa­sta­tų iš­dės­ty­mas ma­žai kuo ski­ria­si nuo vė­ly­vo­jo so­viet­me­čio lai­ko­tar­pio. Ar­chi­tek­tū­ri­nė iš­raiš­ka jau ko­ky­biš­kes­nė, bet apie įdo­mes­nes erd­ves gy­ven­to­jams ne­gal­vo­ja­ma. Tie­siog sten­gia­ma­si su­tal­pin­ti kuo dau­giau dau­gia­bu­čių. Ki­tas rei­ka­las - "An­ta­kal­nio te­ra­sų" gy­ven­vie­tė. "Ge­ras pa­vyz­dys, kad čia for­muo­ja­mas vi­di­nis kie­mas, ku­ria­me ga­li bur­tis bend­ruo­me­nė, - tei­gė ar­chi­tek­tas. - Pa­sta­tų ko­ky­bė la­bai ge­ra, dau­gia­bu­čiai ge­ro­kai bran­ges­ni, ne­gu Per­kūn­kie­mio."

Su­si­rin­ku­sie­ji iš­gir­do ir apie at­ei­ties vi­zi­jas. Ar­chi­tek­to nuo­mo­ne, ka­dan­gi so­cia­li­nių sluoks­nių, tai yra klien­tų pa­klau­sa įvai­ri, skir­tin­gi tu­rė­tų bū­ti ir sta­ti­niai. "Įsi­vaiz­duo­ju, kad tu­rė­tų bū­ti for­muo­ja­mos erd­vės kai­my­ni­joms. Da­bar žmo­nės ne­bend­rau­ja, gy­ve­na izo­liuo­tai. Jei kie­mai ne­bū­tų pe­rei­na­mi, bet sta­to­mos at­ra­mi­nės sie­nu­tės, pa­ke­lia­mas rel­je­fas, bend­ruo­me­nė bur­tų­si, - sa­kė jis. - O už­da­rus kie­mus ga­lė­tų pa­pil­dy­ti alė­jos."

Su­si­ti­ki­mą, vy­ku­sį Venc­lo­vų na­muo­se-mu­zie­ju­je Vil­niu­je su ar­chi­tek­tu M. Za­cha­ro­vu, or­ga­ni­za­vo Lais­va­sis uni­ver­si­te­tas (LU­NI).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami