Daugiabučių rūsiai grįžta į madą

Ilona STAŠKUTĖ   2013-03-21 06:01
Ilona STAŠKUTĖ
 
2013-03-21 06:01
Oresto Gurevičiaus nuotraukos Prastai prižiūrimuose rūsiuose nuo šalčio slepiasi benamės katės, o gyventojai neišmano, kaip jas išvyti.
Po dau­ge­liu se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čių glū­di rū­siai su gy­ven­to­jų san­dė­liu­kais. Kai ku­rie jų tvar­kin­gi ir daž­nai nau­do­ja­mi, bet da­lis to­kie bai­sūs, kad gy­ven­to­jai nė ne­drįs­ta užei­ti į pra­stų kva­pų ir drėg­mės pers­melk­tą pa­tal­pą.

Kaip ši erdvė atrodo, priklauso tik nuo pačių namo gyventojų. "Rūsiuose esančių bendro naudojimo patalpų ateitis priklauso nuo butų ir kitų patalpų savininkų priimtų sprendimų", - tvirtino Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus vedėja Stasė Kvederienė. Pasak jos, rūsį, kaip ir kitas bendro naudojimo patalpas, turi prižiūrėti bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo ar savivaldybės paskirtas administratorius.

Tačiau be gyventojų sutikimo prižiūrėtojas gali veikti tik išskirtiniu atveju - kai name atsiranda graužikų ar parazitų. Bet apleisti, apgyventi beglobių kačių ir kiekvieną pavasarį drėkstantys nuo tirpstančio sniego rūsiai gali būti tvarkomi tik gyventojams sutikus. O jei kaimynų požiūris į tvarką ar katinų šėrimą po langais išsiskiria, susitarti sunku, todėl kaimynai nusprendžia nesiginčyti ir tiesiog nesinaudoti rūsio sandėliukais.

Šiukšlės ir drėgmė

S.Kvederienė patvirtino, kad kartais daugiausia problemų sukelia patys žmonės, nebesutalpinantys daiktų savo sandėliuke ir užgriozdinantys rūsio koridorius baldais ar sena buitine technika. "Tokiu atveju bendro naudojimo objektų valdytojas informuoja gyventojus, kad šie išsivalytų rūsius - išsivežtų savo daiktus, nurodo terminą. Jeigu iki nustatyto termino gyventojai rūsių neišsivalo, valdytojas organizuoja darbus, o gyventojai už juos sumoka proporcingai naudojamam plotui", - aiškino procedūrą pašnekovė.

Dar viena aktuali ir bene sunkiausiai išsprendžiama problema - rūsyje besikaupianti drėgmė. S.Kvederienė tikino, kad jei nedrėksta namo pamatai, rūsio patalpos paprastai irgi yra sausos ir šiltos.

Tačiau Kauno miesto savivaldybės Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus Administravimo poskyrio vedėjas Algimantas Andriulevičius neslėpė, kad turbūt jokių senos statybos daugiabučių hidroizoliacija neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Jis patvirtino, kad kiekvieną pavasarį per atodrėkį rūsiuose prisikaupia drėgmės, tačiau nuo to apsisaugoti esą niekaip neįmanoma. "Kaip būtų galima tai sutvarkyti? Atkasti visą namą ir pakeisti hidroizoliaciją?" - retoriškai klausė jis.

Daiktus kaupti linkę žmonės neįsivaizduoja gyvenimo be sandėliuko, nors daliai gyventojų tokia patalpa visai nereikalinga.

Rūsiai nerenovuojami

Pašnekovai pripažino, kad rūsių būklės nepakeis ir renovacija. Jie aiškino, kad renovuojant daugiabutį svarbiausias tikslas yra sumažinti šilumos nuostolius, todėl apšiltinami namo pamatai, sienos, keičiami langai, durys ir šildymo sistema. O namo erdves tvarkyti dėl grožio gali apsispręsti ir už tai susimokėti butų savininkai. "Rūsių vidui nekeliama jokių reikalavimų, tai pagalbinės patalpos", - pabrėžė A.Andriulevičius.

Apie rūsio sandėliukus ne vienodai mano ir patys gyventojai. Kai kurie neįsivaizduoja, kur reikėtų sutalpinti daiktus, jei jo nebūtų, o kitiems rūsys atrodo visiškai nereikalingas.

Prieš metus į nuosavą butą senos statybos name atsikrausčiusi vilnietė Alina pripažino savo rūsyje buvusi tik kartą - kai ėjo apžiūrėti perkamo buto. "Nežinau, ką galėčiau jame laikyti. Būtų patogu pasidėti dviračius, bet jie brangūs - jei iš rūsio pavogtų, būtų labai gaila. O maisto atsargų nekaupiame - maišelis bulvių telpa ir virtuvėje", - tvirtino ji. Moteris neslėpė, kad neigiamą nuomonę apie rūsį sudarė tamsiuose jo koridoriuose tvyrantis pelėsių tvaikas ir išgerti mėgstančių kaimynų paliktos šiukšlės.

Konservus keičia dviračiai

Tačiau nekilnojamojo turto agentūrų atstovai tikino, kad rūsyje esantį sandėliuką butų pirkėjai vis dar laiko privalumu. Nekilnojamojo turto agentūros "Re/max" Lietuvos regiono direktorius Žiuljenas Galeckas tvirtino, kad butą be sandėliuko, ypač jei nėra ir tamsaus kambarėlio ar balkono, šiuo metu itin sunku parduoti. "Bulvių ar raugintų agurkų žmonės ten nebelaiko, bet yra kitų daiktų, kuriems reikia vietos, - dviračiai ar slidės", - aiškino pašnekovas. Tačiau naujos statybos daugiabučiuose sandėliukų nėra arba jų įrengiama labai mažai, vos keletui butų. Pasak Ž.Galecko, statytojai nebeįrenginėja po sandėliuką kiekvienam butui, nes esą jų statyba atsieina brangiau, nei gyventojai gali sumokėti. Tačiau kartais apsisprendžiama sandėliuką įrengti vien tam, kad butą apskritai pavyktų parduoti. Pašnekovas užsiminė, kad vieno projekto vystytojai net nusprendė paversti sandėliukais keletą automobilių statymo vietų, nes kitaip vis nesisekė pritraukti nedidelių butų be balkono ir tamsaus kambarėlio pirkėjų. "Bet jei yra tamsus kambarys ir balkonas, rūsio nelabai reikia", - patvirtino Ž.Galeckas.

Atsiranda ir naujuose namuose

Tokią pačią tendenciją pastebėjo ir nekilnojamojo turto agentūros "Inreal" Konsultacijų ir analizės departamento vadovas Arnoldas Antanavičius. "Buvo banga projektų be sandėliukų. Tada žmonės nelabai turėjo iš ko rinktis ir pirko butus be jų, bet dabar vis daugiau statytojų ima siūlyti sandėliukus", - tvirtino jis. Pašnekovas pažymėjo, kad naujos statybos namuose sandėliukai visai nepanašūs į prieš keletą dešimtmečių statytų daugiabučių rūsius, kur nieko nestebina grubios netinkuotos sienos ir ant jų laisvai tabaluojantys laidai. Neseniai statytuose daugiabučiuose sandėliukai įrengti tvarkingai ir šiuolaikiškai, tai gali būti dar viena priežastis, kodėl jie domina naujakurius. "Šiuo metu sandėliukai reikalingi aktyviems, judriai gyvenantiems žmonėms. Jiems reikia pasidėti dviračius, padangas. Bet maisto ir nereikalingų daiktų kaupimas jau praeityje", - tvirtino A.Antanavičius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami