Daugiabučiuose sparčiai daugėja eksploatuoti netinkamų liftų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-10 14:04
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-10 14:04
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Lif­tus dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se pri­žiū­rin­čios įmo­nės, at­li­ku­sios iš­sa­mią įren­gi­nių ana­li­zę, tei­gia, kad si­tua­ci­ja to­liau pra­stė­ja. Šiuo me­tu dau­giau nei pu­sę lif­tų bū­ti­na keis­ti, nes jie ne­bea­ti­tin­ka tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų. 

Dau­gia­bu­čius na­mus Vil­niu­je pri­žiū­rin­čios įmo­nės „Ma­no būs­tas“ Vil­niaus re­gio­no va­do­vas Arū­nas Ku­bi­lius sa­ko, kad pa­dė­tis su lif­tais ir to­liau iš­lie­ka komp­li­kuo­ta. Jis skai­čiuo­ja, kad net 57 proc. vi­sų pri­žiū­ri­mų lif­tų rei­kia keis­ti, nes įren­gi­niai bet ku­riuo me­tu ga­li ne­bea­ti­tik­ti jiems ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.

„Sta­tis­ti­ka kal­ba pa­ti už sa­ve – iš 933 pri­žiū­ri­mų lif­tų keis­ti rei­kia 536 kel­tu­vus, nes jie tar­nau­ja jau dau­giau kaip 25 me­tus. Dar 376 lif­tai per­žen­gę 35 me­tų eksp­loa­ta­vi­mo lai­ko­tar­pį, o 235 lif­tai tar­nau­ja net 40-49 me­tus. To­kių įren­gi­nių net ne­ver­ta re­mon­tuo­ti, nes nie­kas ne­ga­ran­tuo­ja, ar re­mon­tas pa­si­tei­sins. Ma­ža to, kai ku­riems šiems lif­tams jau se­niai ne­be­ga­mi­na­mos at­sar­gi­nės da­lys. Tai­gi vie­nin­te­lė iš­ei­tis – kei­ti­mas“, - sa­ko A. Ku­bi­lius.

Pa­šne­ko­vas pa­nei­gė mi­tą, esą ne­tin­ka­mus nau­do­ti lif­tus stab­do dau­gia­bu­čių ad­mi­nis­tra­to­riai. Jo tei­gi­mu, pa­sta­to pri­žiū­rė­to­jai tik va­do­vau­ja­si lif­tų tech­ni­nę kon­tro­lę vyk­dan­čių eks­per­tų nu­ro­dy­mais. Jei eks­per­tai nu­sta­to, kad įren­gi­nį pa­vo­jin­ga eksp­loa­tuo­ti, ad­mi­nis­tra­to­riai im­asi veiks­mų, kad bū­tų iš­veng­ta ne­lai­mių.

„Mes pa­tys ne­ti­kri­na­me lif­tų būk­lės – tam yra vals­ty­bės įga­lio­tos lif­tų ti­kri­ni­mo įstai­gos, ku­rių eks­per­tai at­lie­ka ti­kri­ni­mus. Ir jei­gu jie nu­sta­to, kad įren­gi­nys ne­tin­ka­mas nau­do­ti, mes apie tai pra­ne­ša­me gy­ven­to­jams, pa­siū­lo­me al­ter­na­ty­vų ir lif­tą stab­do­me. Aiš­ku, tai su­ke­lia ne­pa­to­gu­mų gy­ven­to­jams, ta­čiau ne­ga­li­me leis­ti, kad įvyk­tų ne­lai­mė“, - ak­cen­ta­vo A. Ku­bi­lius.

Vis dėl­to jis įžvel­gė ir tam ti­krų po­zi­ty­vių pa­si­kei­ti­mų – jei anks­čiau gy­ven­to­jai van­giai ryž­da­vo­si keis­ti su­si­dė­vė­ju­sį lif­tą, tai pa­sta­ruo­ju me­tu žmo­nės drą­siau do­mi­si nau­jų įren­gi­nių įsi­gi­ji­mu.

„Per­nai mū­sų ad­mi­nis­truo­ja­muo­se na­muo­se pa­kei­tė­me 19 lif­tų, o vien per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį – 13. Tai ro­do, kad au­ga gy­ven­to­jų rū­pi­ni­ma­sis bend­ru tur­tu“, - kal­bė­jo A. Ku­bi­lius.

Bend­ro­vės „Bal­ti­jos lif­tai“ di­rek­to­rius Jev­ge­ni­jus Va­sil­je­vas sa­ko, jog per­nai įmo­nė Vil­niu­je re­gis­tra­vo 8046 pra­ne­ši­mus apie lif­tų ge­di­mus.

„Skai­čiai iš­ties įspū­din­gi. Tai dau­giau nei 20 iš­kvie­ti­mų per die­ną. Ga­liu pa­sa­ky­ti, jog si­tua­ci­ja tik blo­gė­ja. Ypač ne­ra­mi­na lif­tų, ku­rių am­žius sie­kia 40-49 me­tai, būk­lė. O to­kių vien Vil­niu­je yra net 235 ar­ba 25 proc. vi­sų mū­sų pri­žiū­ri­mų įren­gi­nių. Jei gy­ven­to­jai ne­siims ini­cia­ty­vos, ne­tin­ka­mi eksp­loa­tuo­ti lif­tai bus stab­do­mi ma­siš­kai“, - įspė­jo J. Va­sil­je­vas.

Bend­ro­vės „Ins­pec­ta“, ku­ri at­lie­ka lif­tų tech­ni­nės būk­lės ti­kri­ni­mus, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Man­tas And­riuš­ke­vi­čius sa­ko, kad ne­tin­ka­mų eksp­loa­tuo­ti lif­tų skai­čius di­dė­ja. Jo tei­gi­mu, daž­niau­siai lif­tai stab­do­mi dėl me­cha­ni­nių da­lių, elek­tro­ni­nės val­dy­mo sis­te­mos ir sau­gos maz­gų su­si­dė­vė­ji­mo, ka­bi­nos rė­mo ir šach­tos du­rų su­rū­di­ji­mo.

„Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos nu­ma­to, kad pa­si­bai­gus lif­to ga­min­to­jo nu­sta­ty­tam nau­do­ji­mo lai­kui, o jei­gu jis ne­nu­ro­dy­tas – po 25 me­tų nuo pir­mo­jo pa­nau­do­ji­mo die­nos, pri­va­lu at­lik­ti pa­vo­jaus iden­ti­fi­ka­vi­mo ir ri­zi­kos ver­ti­ni­mą bei, at­siž­vel­giant į lif­tų su­si­dė­vė­ji­mą, nu­ma­ty­ti kon­kre­čias prie­mo­nes, t.y. keis­ti se­nus lif­tus nau­jais ar­ba juos re­no­vuo­ti“, - pri­mi­nė M. And­riuš­ke­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami