Dažome medinį namą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-03 06:00
Nors pusrąsčių lentelės ir geriau nei plastikinės, tačiau ne visiems patinka estetiškai. LŽ archyvo nuotrauka
Da­žy­tas me­di­nio na­mo fa­sa­das po žie­mos ne­re­tai „pa­si­da­bi­na“ dar vie­na ki­ta juo­da dė­me – kai kur da­žų sluoks­nis su­trū­ki­nė­ja, iš­tru­pa, pa­tam­sė­ja. Jei ke­ti­na­te me­di­nį na­mą at­nau­jin­ti jį per­da­žy­da­mi ar net pa­keis­da­mi vi­są fa­sa­do ap­dai­lą, at­kreip­ki­te dė­me­sį į spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mus, ku­rie leis nau­ją pre­ki­nę na­mo iš­vaiz­dą iš­sau­go­ti kuo il­giau.

Pa­sak ma­ri­jam­po­lie­čio me­džio res­tau­ra­to­riaus Ro­mo Ši­ma­naus­ko, ne tik iš es­mės at­nau­ji­nu­sio sa­vo so­dy­bą, bet ir re­kons­tra­vu­sio dau­gy­bę me­di­nu­kų Lie­tu­vo­je bei Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, prieš at­lie­kant ka­pi­ta­li­nę me­di­nio na­mo re­no­va­ci­ją, pir­miau­sia ky­la klau­si­mas – ko­kią iš­ori­nę sie­nų ap­dai­lą pa­si­rink­ti.

Pats R.Ši­ma­naus­kas, re­kons­truo­da­mas sa­vo so­dy­bą, su­kū­rė sa­vi­tą me­džio len­tų sen­di­ni­mo bū­dą, ku­rį da­bar siū­lo klien­tams.

Nu­spren­dė sen­din­ti lentas

„Man po­rą me­tų skau­dė­jo gal­vą: ko­kią sie­nų ap­dai­lą rink­tis sa­vo na­mui? Gal­vo­jau apie įvai­rias me­džia­gas, ku­rios par­duo­da­mos Lie­tu­vos ir už­sie­nio pre­ky­bos cen­truo­se. Bet la­bai ne­no­rė­jau da­ry­ti „kaip vi­si“, ma­ne py­ki­no nuo ap­dai­los bū­do, ku­riuo „pa­puoš­tas“ ko­ne kas an­tras na­mas. Ar tai bū­tų plas­ti­ki­nės len­te­lės, ar pus­rąs­čiai, ar tin­kuo­tos ir da­žy­tos sie­nos… Sa­vo na­mui no­rė­jau ko nors ori­gi­na­laus ir šil­to. Juk ne uoš­vei, o sau sta­čiau na­mą!“ – šmaikš­ta­vo me­džio res­tau­ra­to­rius.

Sendintos lentos namo išorėje gali puikiai derėti ir su molio plytomis.Senasmedis.lt nuotrauka

Po il­gų kū­ry­bi­nių kan­čių R. Ši­ma­naus­kas ra­do iš­ei­tį. Ka­dan­gi nie­ko, kas jam pa­tik­tų, nu­si­pirk­ti ne­ga­lė­jo, te­ko pa­si­ga­min­ti pa­čiam. Il­go­kai pa­va­ži­nė­jęs po miš­kus ir lentp­jū­ves, jis ra­do spe­cia­lios me­die­nos.

„Ra­dau bū­dą me­die­ną su­sen­din­ti. Ir ma­no mū­ri­nis na­mu­kas ta­po rąs­ti­nis. To­kia ap­dai­la sklei­džia jau­ku­mą ir ši­lu­mą. Be to, sen­din­tos len­tos tri­jų cen­ti­me­trų sto­rio, jų pui­kios ter­moi­zo­lia­ci­nės sa­vy­bės. Bet vi­sų svar­biau­sia – tai na­tū­ra­lus pro­duk­tas, ti­kras me­dis“, – at­ras­tu spren­di­mu džiau­gė­si pa­šne­ko­vas.

Tie­sa, to­kią ap­dai­lą par­uoš­ti kai­nuo­ja ne­pi­giai. Bent jau lai­ko są­nau­dos di­de­lės, nes kiek­vie­na len­ta rei­ka­lau­ja ran­kų dar­bo.

Kad da­žai nesiluptų

Meis­tro iš Ma­ri­jam­po­lės tei­gi­mu, jei nu­spren­dė­te na­mą per­da­žy­ti, fa­sa­dą taip pat bū­ti­na de­ra­mai par­eng­ti, me­die­ną kruopš­čiai, ne­su­ga­di­nant „pa­šiauš­ti“ – ki­taip ne tik re­zul­ta­tas ne­džiu­gins, bet ir da­žai po ku­rio lai­ko at­si­lups.

„Nor­ve­gai sa­vo fa­sa­dų ap­dai­lai nau­do­ja pa­pras­tas ne­ob­liuo­tas ir tik lentp­jū­vė­je pjau­tas len­tas. Jie jas su­ka­la ver­ti­ka­liai. Mū­sų aki­mis, at­ro­do gal ir bjau­riai, bet pra­ktiš­ku­mo po­žiū­riu tai ge­nia­lu. Vie­nas pliu­sas, kad to­kios len­tos la­bai pi­gios. An­tra, jas tvir­ti­nant ver­ti­ka­liai, van­dens la­šiu­kai ne­už­sis­to­vi ir nu­te­ka že­myn briau­no­mis. Tre­čias pliu­sas – len­tos ne­ob­liuo­tos, su vi­so­kiais plau­šais, tad da­žai nuo jų ne­at­si­lu­pa. O pa­pras­tos me­di­nės len­tos, nors ir at­ro­do la­bai se­nos bei me­di­niam na­mui es­te­tiš­kai pui­kiai tin­ka, yra ob­liuo­tos, tad nuo jų lu­pa­si vi­si da­žai“, – aiš­ki­no R.Ši­ma­naus­kas.

Nor­ve­gi­jo­je res­tau­ra­to­riui te­ko su­si­dur­ti ir su ki­ta prob­le­ma – pa­gal se­nas sta­ty­bų tra­di­ci­jas, nor­ve­gai me­di­nius na­mus ne­re­tai te­pa li­nų sė­me­nų alie­ju­mi. Nors tai ir ap­sau­go pa­čią me­die­ną, ta­čiau nuo to­kio alie­jaus pri­gė­ru­sio me­džio at­šo­ka bet koks da­žų sluoks­nis.

Tep­tu­ko vis tiek prireiks

Medinio namo perdažymas užtrunka ilgiau, nes tenka ne tik kruopščiai paruošti paviršių, bet ir dukart nudažyti kiekvieną lentelę.Renovacija.lt nuotrauka

Šian­dien už­su­kę į sta­ty­bos ir re­mon­to pre­kių par­duo­tu­ves ra­si­me dau­gy­bę me­di­nių ar rąs­ti­nių na­mų ap­dai­lai skir­tų grun­tų ir da­žų. Ta­čiau ne vi­si ga­min­to­jų ir par­da­vė­jų gi­ria­mi ga­mi­niai idea­liai tin­ka­mi Lie­tu­vos kli­ma­to są­ly­go­mis.

„Me­di­nių pa­sta­tų lau­ko ap­dai­lai vis dėl­to siū­ly­čiau rink­tis Skan­di­na­vi­jos ga­min­to­jų da­žus. Ne­pei­kiu vo­kiš­kų ar pra­ncū­ziš­kų da­žų – dau­gu­ma jų ti­krai ko­ky­biš­ki, ta­čiau daž­niau­siai ne vi­sai pri­tai­ky­ti mū­sų drėg­noms vė­sioms žie­moms. Mū­sų žie­mos kur kas ar­ti­mes­nės skan­di­na­vų kli­ma­tui, tad ir jų ga­min­to­jų su­kur­ti pro­duk­tai, iš pa­tir­ties sa­kau, tar­nau­ja il­giau. Ži­no­ma, jei at­siž­vel­gia­ma į ga­min­to­jų ins­truk­ci­jas“, – sa­kė Beo­ris­da­zy­mas.lt at­sto­vas Si­mo­nas Ko­šys.

Ši fa­sa­dų da­žy­mo įmo­nė klien­tams daž­niau­siai siū­lo grei­tą ir efek­ty­vų spren­di­mą – beo­rį da­žy­mą, kai da­žai spe­cia­lia įran­ga iš­purš­kia­mi aukš­tu slė­giu. S. Ko­šio tei­gi­mu, ši tech­no­lo­gi­ja vi­sus sa­vo pri­va­lu­mus at­sklei­džia da­žant tin­kuo­tus, be­to­ni­nius ar ply­ti­nius fa­sa­dus.

„Me­di­niams na­mams vis tiek pri­rei­kia ran­kų dar­bo. Pa­si­tel­kę beo­rio da­žy­mo purkš­tu­vus „už­ne­ša­me“ da­žų sluoks­nį, ta­čiau jį vis tiek ten­ka įtrin­ti tep­tu­kais. Ži­no­ma, toks bū­das, pa­ly­gin­ti su dar­bu tik tep­tu­ku, su­trum­pi­na da­žy­mo lai­ką bent tri­gu­bai. Ta­čiau me­di­nį na­mą rei­kia da­žy­ti kur kas kruopš­čiau. Vien kol įsi­ge­ria spe­cia­lus me­die­nai skir­tas grun­tas, ga­li pra­ei­ti 4–5 die­nos. Taip pat bū­ti­na įver­tin­ti ir į ki­tus su me­džiu su­si­ju­sius niuan­sus“, – tei­gė S.Ko­šys.

To­ly­gaus da­žy­mo pagrindai

Me­di­nių na­mų ap­dai­los spe­cia­lis­tai prieš da­žant na­mą vi­suo­met pir­miau­sia siū­lo iš­ban­dy­ti da­žus ant ne­di­de­lio pa­vir­šiaus – įsi­ti­kin­ti, ar tin­ka at­spal­vis. To­ly­gų da­žy­mo re­zul­ta­tą leng­viau­sia pa­siek­ti ap­do­ro­jant po vie­ną rąs­tą ar len­tą, iš­il­gai pa­gal me­die­nos teks­tū­rą.

Pe­rė­ji­mus rei­kė­tų pla­nuo­ti ten, kur tai sa­vai­me su­pran­ta­ma, pa­vyz­džiui, ties lan­gais, du­ri­mis ar kam­pais. Ypač kruopš­čiai bū­ti­na ap­do­ro­ti me­di­nių pa­vir­šių ga­lus tiek grun­tuo­jant, tiek ir juos da­žant, kad drėg­mė ne­ga­lė­tų pa­tek­ti į me­die­ną.

Da­žy­ti pa­vir­šių re­ko­men­duo­ja­ma 2 kar­tus. Ne­pa­mirš­ki­te, kad ti­kra­sis at­spal­vis bus ma­to­mas tik ta­da, kai vi­sai iš­džius da­žai. Dar­bui nau­do­ki­te ko­ky­biš­ką tep­tu­ką, ku­ris pa­dės ge­riau pa­deng­ti da­žų sluoks­nį, ne­pa­liks ant pa­grin­do še­rių, o da­žy­tas pa­vir­šius bus ly­gus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Balys  83.188.4.149 2016-03-03 16:34:14
Statybu nauja medini nama seis laikais gali tik lb didelis gamtos megejs. kai amsciau cia danas gaisrininkas komentavo palyginkit per kiek laiko supleskes malka ir muras. Visiem viskas ajsku. Namas murinis pirtis medine. Tiek ziniu.
0 0  Netinkamas komentaras
Algis  213.252.196.2 2016-03-03 16:30:07
Gryna tiesa kad lauko medziui kur kas geriau tikurrila dazas nei kad dar belekas seniuose pardavinejama.
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami