Dėl šalto vandens skaitiklio - detektyvas

Kazimieras ŠLIUŽAS k.sliuzas@lzinios.lt 2014-09-30 11:56
Kazimieras ŠLIUŽAS
k.sliuzas@lzinios.lt
2014-09-30 11:56
Žmonėms gyventi daugiabutyje be šalto vandens išties nepatogu – nei nusiprausi, nei skalbiamąją mašiną įsijungsi. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
LŽ skai­ty­to­jos is­to­ri­ja ver­čia ma­ny­ti, kad va­di­na­mų­jų na­tū­ra­lių mo­no­po­li­nin­kų dar­buo­to­jai į sa­vo par­ei­gas kar­tais žvel­gia at­sai­niau nei de­rė­tų ir ne­pa­kan­ka­mai su­pra­tin­gai, an­traip ne­vers­tų klien­tų, pa­vyz­džiui, sa­vai­tę gy­ven­ti be šal­to van­dens bu­te.

Ma­žos smulk­me­nos virs­ta ne­men­ko­mis bui­ti­nė­mis bė­do­mis, kai var­to­to­jai ne­ži­no sa­vo tei­sių, o gy­ven­to­jus ap­tar­nau­jan­čių ko­mu­na­li­nių įmo­nių pa­da­li­niai ne­su­siš­ne­ka tar­pu­sa­vy­je. Ga­lų ga­le ken­čia var­to­to­jas.

Kal­ti­nin­kas - skaitilis

LŽ skai­ty­to­ja Vil­niaus gy­ve­na­mo­jo ra­jo­no dau­gia­bu­čio bu­to sa­vi­nin­kė Ma­ri­ja D. va­kar LŽ pa­si­guo­dė, kad štai jau nuo ano šeš­ta­die­nio, rug­sė­jo 20 d., ne­ga­li nau­do­tis šal­tu van­de­niu vo­nios ir tua­le­to kam­ba­riuo­se. Mat, kaip pir­ma­die­nį bu­vo nu­sta­ty­ta, van­duo vi­siš­kai ne­pra­te­ka už­si­kim­šus skai­tik­liui. Bend­ri­jos san­tech­ni­kui ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kius „kiš­ti na­gus prie skai­tik­lio“, apie at­ve­jį bu­vo pra­neš­ta sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės UAB „Vil­niaus van­de­nys“ klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riui.

Ne­praė­jus nė trims die­noms, rug­sė­jo 22 d. pa­va­ka­ry, pas vil­nie­tę at­vy­ko van­dens tie­ki­mo bend­ro­vės at­sto­vas, nu­ėmė skai­tik­lio plom­bą, su­ra­šė ak­tą ir pa­ža­dė­jo, kad už­sa­ky­mas keis­ti skai­tik­lį bus iš­kart už­re­gis­truo­tas ir teks pa­lauk­ti gal 3, gal 10 die­nų, kol at­eis meis­tras.

Bai­min­da­ma­si dar vie­ną sa­vait­ga­lį lik­ti be van­dens, sa­vi­nin­kė te­le­fo­nu vėl su­si­sie­kė su klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riu­mi ir iš­gir­do dar ke­lis „gal“: gal at­vyks šian­dien, gal pir­ma­die­nį, gal tik ta­da, kai mi­kro­ra­jo­ne bus dau­giau už­sa­ky­mų. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je to­kie „gal“ mėgs­ta už­si­tęs­ti ir sa­vai­tę, ir mė­ne­sį, be šal­to van­dens li­ku­si bu­to sa­vi­nin­kė krei­pė­si pa­gal­bos į LŽ re­dak­ci­ją.

Gal už­mir­šo užsakymą

UAB „Vil­niaus van­de­nys“ Aps­kai­tos prie­tai­sų sky­riaus va­do­vas Vy­tau­tas Ba­ra­naus­kas LŽ per daug ne­si­gy­nė ir pa­sis­ten­gė su­for­mu­luo­ti sa­vo ver­si­ją. Pa­sak jo, bend­ro­vės at­sto­vas, at­vy­kęs tre­čia­die­nį, vei­kiau­siai bu­vo ins­pek­to­rius kon­tro­lie­rius. „Spė­ju, kad jis už­mir­šo per­duo­ti mū­sų sky­riui už­sa­ky­mą pa­keis­ti skai­tik­lį. Ma­tyt, ne­su­vei­kė ir skai­tik­lių kei­ti­mo gran­dis“, – svars­tė sky­riaus va­do­vas. Ir pa­ža­dė­jo as­me­niš­kai pa­si­do­mė­ti prie­žas­ti­mis.

A. Ba­ra­naus­ko tei­gi­mu, jo va­do­vau­ja­mas „Vil­niaus van­de­nų“ sky­rius tu­ri ai­bę dar­bų vi­sa­me mies­te ir gre­ti­muo­se ra­jo­nuo­se, ta­čiau pa­na­šiais at­ve­jais kaip LŽ pa­pa­sa­ko­ta­sis už­sa­ky­mai esą vyk­do­mi pir­mu­mo tvar­ka - su­pra­tin­gai, nes žmo­nėms gy­ven­ti be šal­to van­dens iš­ties ne­pa­to­gu – nei nu­sip­rau­si, nei skal­bia­mą­ją ma­ši­ną įsi­jung­si.

Jis pa­sa­ko­jo, jog ne­re­tai šios bend­ro­vės ir jos klien­tų bend­ra­vi­mas esą strin­ga ir dėl to, kad tar­pi­nę klien­tų te­le­fo­no skam­bu­čių pa­slau­gą tei­kia „Vil­niaus van­de­nų“ par­tne­rė „In­fo­me­di­ja“. „Jo­je di­džiu­lė dar­buo­to­jų kai­ta, gal ki­tą sy­kį ir ne taip ką pa­sa­ko. Jie skam­bin­to­jui pri­sis­ta­to kaip „Vil­niaus van­de­nų“ at­sto­vai, nors iš ti­krų­jų taip nė­ra. Ir anks­čiau pa­si­tai­ky­da­vo vi­so­kių kliau­zų, jau ren­gė­mės dėl to ir su­tar­tį nu­trauk­ti, nes to­kie da­ly­kai ken­kia mū­sų įvaiz­džiui. Juk esa­me spe­cia­liai skam­bu­čių cen­trui par­en­gę ir lanks­ti­nu­kus, kur ko­kiais at­ve­jais rei­kia kreip­tis, ir ins­truk­tuo­ja­me, bet pa­si­kei­čia žmo­nės – ir vėl bė­dos kar­to­ja­si,“ - guo­dė­si pa­šne­ko­vas.

Jau po ke­lių mi­nu­čių sky­riaus va­do­vas LŽ in­for­ma­vo iš­siaiš­ki­nęs, kad mū­sų skai­ty­to­jos Ma­ri­jos D. pra­ne­ši­mas bu­vo už­re­gis­truo­tas tik penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 26 d., ir su sa­vi­nin­ke su­de­rin­ta, kad meis­tras keis­ti skai­tik­lio at­vyks an­tra­die­nį, 10 va­lan­dą.

„Nie­kas su ma­ni­mi ne­si­ta­rė ir ne­ga­lė­jo taip su­si­tar­ti, nes to­kiu lai­ku esu dar­be, ku­rio ne­ga­liu lai­ki­nai su­stab­dy­ti“, – LŽ per­duo­tos ži­nios nu­ste­bin­ta at­sa­kė būs­to sa­vi­nin­kė. Nau­do­tis šal­tu van­de­niu ji vis dar ne­ga­lė­jo.

Vis šis tas

Van­dens skai­tik­lių kei­ti­mo rei­ka­la­vi­mas ir tvar­ka yra aiš­kiai reg­la­men­tuo­ta Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos mi­nis­te­ri­jos 1996 me­tais pa­tvir­tin­to­mis Van­dent­var­kos ūkio nau­do­ji­mo tai­syk­lė­mis (pa­keis­tos ap­lin­kos mi­nis­tro 2011-01-21 įsa­ky­mu). Jo­se, be ki­ta ko, nu­ro­do­ma, kad su­tri­kus van­dens tie­ki­mui bu­te, var­to­to­jas pir­miau­sia tu­rė­tų kreip­tis į na­mo ad­mi­nis­tra­to­rių dėl prie­žas­ties nu­sta­ty­mo, ir jei nu­sta­to­ma, kad prob­le­ma ki­lo dėl šal­to van­dens skai­tik­lio, kreip­tis į UAB „Vil­niaus van­de­nys“ dėl skai­tik­lio pa­kei­ti­mo. „Vil­niaus van­de­nys“ pri­va­lo rea­guo­ti tą pa­čią dar­bo die­ną, o vė­liau­siai – ki­tą dar­bo die­ną.

Pa­gal Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos iš­aiš­ki­ni­mą, ne­vei­kian­tis skai­tik­lis tu­ri bū­ti pa­keis­tas per 5 dar­bo die­nas. Ga­vus pra­ne­ši­mą dėl skai­tik­lio kei­ti­mo, UAB „Vil­niaus van­de­nys“ dar­buo­to­jas skam­bi­na bu­to sa­vi­nin­kui ir su­de­ri­na skai­tik­lio kei­ti­mo lai­ką.

Tai­gi bend­ro­vės at­sto­vų nu­ro­do­mas dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nas – iki 3 dar­bo die­nų – lyg ir ne­iš­se­kęs, ta­čiau bu­to sos­ti­nės gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne gy­ven­to­ja šal­to van­dens pa­to­gu­mais ne­ga­li nau­do­tis jau 11 die­nų, nors kas mė­ne­sį su­mo­ka ir rei­ka­lau­ja­mą mo­kes­tį už na­mo eksp­loa­ta­vi­mo pa­slau­gas.

Šian­dien "Vil­niaus van­de­nų" meis­trai Ma­ri­jos D. bu­te ne­ap­si­lan­kė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
jkhf  46.249.180.64 2016-01-08 22:14:42
vandens skaitiklius turi tikrinti kiekvienais metais o keisti kas 4 metus one kas 6 metus
1 0  Netinkamas komentaras
Boba  88.119.140.104 2015-05-14 08:37:08
Aferistai tie "Vilniaus vandenys" . Turiu problemų, kurias Vartotojai pamėginę išsiaiškinti priėmė nutarimą, kad "Vilniaus vandenys" neteisūs, bet jie atsisako vykdyti sprendimą. Na į teismą - nelabai norisi nervus gadinti. Jei atsirastų daugiau nuskriaustų - gal ir reikėtų kreiptis. Esmė tame, kad keičiant skaitiklius rasta permoka ir jie atsisako užskaityti, nes neįmanoma atlikti sk. met. patikros ir sk. senesni nei 6 metų. Niekas neįspėjo, nesakė, kad sk. turiu išsaugoti pagal 2015.07.01d. sprendimą, kad 6 metai galioja patikra. Sk. keisti 2015.06 mėn.. Permoka padaryta 04 mėn. Visada sk. priežiūra priklausė paslaugos teikėjui. Šiaurės mst. naujų statybų namų gyventojai bylinėjosi su "Vilniaus energija" ir AT buvo išaiškinta, kad sk. priežiūra priklauso pasl.teikėjui.
1 0  Netinkamas komentaras
kur tas baranauskas gyvena  87.247.83.49 2014-09-30 17:26:22
gal netoliese kur? Tegu minėta pilietė eina pas jį į butą naudotis tualetu. Problema būtų likviduota per kelias valandas.
3 0  Netinkamas komentaras
Gryna tiesa,  79.132.166.157 2014-09-30 16:07:04
taip yra ir su "Vilniaus vandenų" skaitikliais: labai sunku įžiūrėti skaičius, aš visada pasiimu lupą, bet naudotis ja nepatogu... O juk už tuos skaitiklius primokame kažkiek...
5 0  Netinkamas komentaras
poiu  10.102.1.11 2014-09-30 15:23:44
Kauno vandenys sudejo skaitiklius kur nesimato skaitmenu. Kaip nori taip ziurek parodymus sunku suprast.
6 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami