Didėjanti konkurencija stabdys būsto kainų augimą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-16 10:55
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-16 10:55
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Vil­niu­je būs­to įper­ka­mu­mo in­dek­sas tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį iš­li­ko aukš­tes­nis nei prieš me­tus, ka­dan­gi kai­nų au­gi­mas pri­ly­go at­ly­gi­ni­mų ki­li­mui, o būs­to pa­sko­lų pa­lū­ka­nos to­liau ma­žė­jo. 

Aukš­tas būs­to įper­ka­mu­mas bei nuo­mos pa­ja­min­gu­mas to­liau ska­ti­no rin­kos ak­ty­vu­mą. Ki­ta ver­tus, rin­ko­je esan­čių ne­par­duo­tų nau­jų bu­tų skai­čius to­liau au­go, ir tai tu­rė­tų di­din­ti kon­ku­ren­ci­ją tarp par­da­vė­jų bei slo­pin­ti kai­nų au­gi­mą, – ra­šo swed­bank.lt.

„Swed­bank“ eko­no­mis­tai at­krei­pia dė­me­sį, jog jei pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį bu­tų par­da­vi­mai Vil­niu­je dar at­si­li­ko nuo pra­ėju­sių me­tų ly­gio, tai tre­čią­jį me­tų ket­vir­tį jų par­duo­ta maž­daug de­šim­ta­da­liu dau­giau nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu prieš me­tus. Tuo pa­čiu me­tu pa­sis­tie­bė ir būs­to kai­na, ku­ri dar an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį ma­žė­jo.

„Aukš­tas įper­ka­mu­mas, ge­rė­jan­tys lū­kes­čiai ir spar­tė­jan­tis at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas di­dins būs­to pa­klau­są, ta­čiau ti­kė­ti­na, kad vys­ty­to­jams rin­kai siū­lant dau­giau nau­jų bu­tų nei jų nu­per­ka­ma, kon­ku­ren­ci­ja tik di­dės. Vis­gi kai­nų ma­žė­ji­mo ti­kė­tis grei­čiau­siai ne­ver­tė­tų, nes ir pa­sta­ty­tų bu­tų skai­čius, ir gau­tų sta­ty­bų lei­di­mų skai­čius tre­čią­jį ket­vir­tį jau ma­žė­jo“, ‒ tei­gia „Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė Vai­va Šeč­ku­tė.

Įper­ka­mu­mas au­go vi­so­se Bal­ti­jos ša­lių sostinėse

„Swed­bank“ būs­to įper­ka­mu­mo in­dek­sas par­odo, kaip stan­dar­ti­nį 55 kvad­ra­ti­nių me­trų bu­tą įper­ka šei­ma, ku­rios pa­ja­mos sie­kia pu­san­tro vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo. Šei­ma bu­tą įper­ka ir in­dek­so reikš­mė ly­gi 100 tuo­met, kai nau­jai įsi­gy­ja­mo būs­to pa­sko­los, sie­kian­čios 85 proc. bu­to ver­tės, mė­ne­sio įmo­ka yra ly­gi 30 proc. jos mė­ne­si­nių pa­ja­mų. Di­dė­jan­ti in­dek­so reikš­mė reiš­kia, kad būs­to pa­sko­los įmo­kos su­da­ro vis ma­žes­nę pa­ja­mų da­lį – būs­tas tam­pa leng­viau įper­ka­mas.

Vil­niu­je tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį būs­to įper­ka­mu­mo in­dek­sas Vil­niu­je sie­kė 130,9 ir bu­vo 6,6 punk­to di­des­nis nei prieš me­tus. Ry­go­je dėl ypač spar­taus at­ly­gi­ni­mų au­gi­mo ir šiek tiek ma­žė­ju­sių bu­tų kai­nų įper­ka­mu­mas iš­au­go net 17,3 punk­to, o Ta­li­ne at­ly­gi­ni­mų au­gi­mui pa­ga­liau vir­ši­jus kai­nų ki­li­mą įper­ka­mu­mas pa­sis­tie­bė 4,9 punk­to.

Leng­viau­siai būs­tą įpir­ko Ry­gos gy­ven­to­jai, ka­dan­gi jų pa­ja­mos, ku­rių pa­kak­tų su pa­sko­la įsi­gy­ti 55 kvad­ra­ti­nių me­trų bu­tą, vir­ši­jo 59,8 proc. Ta­li­no gy­ven­to­jų pa­ja­mos bu­vo 46,8 proc., o Vil­niaus – 30,9 proc. di­des­nės nei pa­kan­ka­mos bu­tui su pa­sko­la įsi­gy­ti.

Įper­ka­mo bu­to plo­tas Vil­niu­je per me­tus iš­au­go 3,6 kvad­ra­ti­nio me­tro iki 72 kvad­ra­ti­nių me­trų, Ry­go­je – 9,5 kvad­ra­ti­nio me­tro iki 87,9 kvad­ra­ti­nio me­tro, o Ta­li­ne – 2,7 kvad­ra­ti­nio me­tro iki 80,8 kvad­ra­ti­nio me­tro.

Būs­to įsi­gi­ji­mo al­ter­na­ty­va iš­liks patrauklesnė

Vil­niu­je bu­tai tap­tų ne­beį­per­ka­mi pa­lū­ka­noms pa­ki­lus 2,1 pro­cen­ti­nio punk­to iki 4,1 pro­cen­to ar­ba bu­tų kai­noms iš­au­gus 30,9 pro­cen­to. To­kiu at­ve­ju vi­du­ti­nio būs­to pa­sko­los įmo­ka iš­aug­tų nuo da­bar­ti­nių 219 eu­rų ar­ba 22,9 proc. na­mų ūkio pa­ja­mų iki 286 eu­rų (30 proc. na­mų ūkio pa­ja­mų).

Vis­gi „Swed­bank“ eko­no­mis­tai prog­no­zuo­ja, kad pa­lū­ka­nos at­ei­nan­čius po­ra me­tų iš­liks že­mos, o ir vė­liau tu­rė­tų di­dė­ti pa­leng­va. Tuo tar­pu nuo­mos pa­ja­min­gu­mas, par­odan­tis, ko­kią da­lį bu­to kai­nos su­da­ro me­ti­nės iš­lai­dos jo nuo­mai, iš­li­ko kur kas aukš­tes­nis nei būs­to pa­sko­lų pa­lū­ka­nos ir me­tų pa­bai­go­je Vil­niu­je sie­kė 6,3%.

Vie­na ver­tus, šiuo me­tu tai ga­na pa­trauk­li in­ves­ti­ci­nė grą­ža. Ki­ta ver­tus, tai taip pat reiš­kia, jog mo­kė­da­mi būs­to pa­sko­lą gy­ven­to­jai per me­tus su­mo­kė­tų ma­žiau nei iš­leis­tų to pa­ties bu­to nuo­mai. Tai iš­liks svar­biu pa­pil­do­mu veiks­niu, ku­ris di­dins būs­to pa­klau­są.

„Ne­pai­sant di­de­lės nau­jų bu­tų pa­siū­los, iš­lie­ka ne­ma­žai pa­lan­kių veiks­nių, ska­ti­nan­čių ir pa­klau­sos au­gi­mą. Tai reiš­kia, jog si­tua­ci­ja ne­kil­no­ja­mo tur­to rin­ko­je grei­čiau­siai iš­liks sta­bi­li ‒ su nuo­sai­kiu ak­ty­vu­mo au­gi­mu ir be di­de­lių kai­nų po­ky­čių, ku­rie grei­čiau­siai ne­vir­šys at­ly­gi­ni­mų au­gi­mo“, ‒ prog­no­zuo­ja „Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė Vai­va Šeč­ku­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami