Didžiausias namų priešas – pelėsis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-25 13:59
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-25 13:59
flickr.com nuotrauka
Ne­pa­gei­dau­ja­mi na­mų sve­čiai pe­lė­siai – tai mi­kros­ko­pi­niai au­ga­lai-par­azi­tai, per­ne­ša­mi oru ir įsi­ku­rian­tys sie­nų jung­ty­se ar prie lan­gų. Nors pe­lė­siai daž­niau­siai ne­mėgs­ta­mi dėl to, kad ga­di­na es­te­ti­nį na­mų vaiz­dą, gy­dy­to­jai pers­pė­ja apie į ap­lin­ką iš­ski­ria­mas nuo­din­gas ir svei­ka­tai kenks­min­gas me­džia­gas, su­ke­lian­čias aler­gi­ją bei įvai­rias li­gas, pa­vyz­džiui, mi­ko­zę. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, su pe­lė­siu rei­kė­tų ko­vo­ti dar ta­da, kai šis net ne­spė­jo at­si­ras­ti.

„Pats efek­ty­viau­sias bū­das, sie­kiant iš­veng­ti pe­lė­sio – tin­ka­mas na­mo su­pro­jek­ta­vi­mas, hi­gie­nos nor­mų bei re­ko­men­da­ci­jų lai­ky­ma­sis, – tei­gia bend­ro­vės „Rock­wool“ mar­ke­tin­go va­do­vė Eu­ge­ni­ja No­vic­ki-Bitt­ner. – Be­sis­ta­tan­tys nau­ją na­mą, tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į ati­tva­ri­nes kons­truk­ci­jas ir pa­si­rū­pin­ti, kad jo­se bū­tų nau­do­ja­mos at­spa­rios drėg­mei me­džia­gos, pa­vyz­džiui, pa­ga­min­tos iš ak­mens va­tos. Tiek nau­jos, tiek se­nos sta­ty­bos na­mo gy­ven­to­jams pa­tar­čiau prieš pe­lė­sį im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių – ge­riau steng­tis jo iš­veng­ti, ne­gu ko­vo­ti su jau esa­mu.“

5 pa­ta­ri­mai, kaip na­muo­se iš­veng­ti pe­lė­sio:

1. Vė­din­ki­te patalpas. Pe­lė­sis mėgs­ta drėg­mę ir ši­lu­mą, to­dėl vė­din­ti kam­ba­rius bū­ti­na. Net ir šal­to­mis die­no­mis, bent rei­kė­tų ati­da­ry­ti lan­gus ir 15 min. į kam­ba­rius įleis­ti gry­no oro, ar­ba įsi­reng­ti vė­di­ni­mo sis­te­mą. Iš­vė­din­ti pa­tal­pas rei­kė­tų ir po mais­to ga­mi­ni­mo, mau­dy­nių du­še, skal­bi­mo ar ki­tų veiks­mų, ke­lian­čių drėg­mės ly­gį na­muo­se.

2. Re­gu­liuo­ki­te drėg­mę namuose. Daž­nai drėg­mė per ati­tva­ri­nes na­mo kons­truk­ci­jas ar jo­se kau­pia­si dėl įvai­rių bui­ti­nių pro­ce­sų, ne­tgi žmo­nių kvė­pa­vi­mo ar mais­to ruo­šos. Be to, ne­iš­ga­ra­vu­sios drėg­mės lie­ka ir dėl šla­pių pro­ce­sų sta­ty­bų me­tu – mū­ri­ji­mo, tin­ka­vi­mo ar da­žy­mo – nes iš­ori­niam sluoks­niui nau­do­ja­mos ga­rams ne­lai­džios me­džia­gos. Sta­ty­bų ar re­mon­to me­tu su­si­da­ręs bar­je­ras ne­lei­džia grei­tai iš­ga­ruo­ti drėg­mei. Na­muo­se, ku­riuo­se pa­lai­ko­ma 30-60 proc. drėg­mė, pe­lė­sis kau­pia­si kur kas re­čiau nei tuo­se, kur drėg­mės ly­gis aukš­tes­nis. Iš­ma­tuo­ti drėg­mę ga­li­ma įsi­gi­jus spe­cia­lų ma­tuok­lį, o pa­ste­bė­jus, kad rod­me­nys vir­ši­ja re­ko­men­duo­ti­ną nor­mą, rei­kė­tų nau­do­ti drėg­mės su­rin­ki­mo apa­ra­tą.

3. Ne­leis­ki­te kaup­tis vandeniui. Po kiek­vie­no skal­bi­mo, in­dų plo­vi­mo ar pa­si­nau­do­ji­mo du­šu įsi­ti­kin­ki­te, jog ant grin­dų, sta­lo ar ki­tų pa­vir­šių ne­li­ko van­dens. Pa­ste­bė­jus drėg­ną pa­vir­šių, rei­kė­tų jį nu­va­ly­ti sau­sa šluos­te. Pe­lė­sis itin mėgs­ta kaup­tis vo­nios ar du­šo pa­kraš­čiuo­se, nes žmo­nės tie­siog pa­mirš­ta šias vie­tas nu­sau­sin­ti.

4. Pa­lai­ky­ki­te tvarką. Nors gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų tvar­ky­mas sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas, daž­nai pa­mirš­ta­ma iš­va­ly­ti san­dė­liu­ką, rū­sį ar at­okias pa­kam­pes. Ypač rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į vo­nios kam­ba­rį: bent kar­tą per 1-2 mė­ne­sius ati­trauk­ti skal­bi­mo ma­ši­ną ir iš­va­ly­ti vie­tą, ku­rio­je ji sto­vi.

5. At­li­ki­te na­mų „auditą“. Re­ko­men­duo­ja­ma bent kar­tą per 3 mė­ne­sius na­muo­se ap­žiū­rė­ti lan­gų rė­mus, kam­pus, tar­pus tarp bal­dų ir sie­nų. Ap­ti­kus pe­lė­sio užuo­maz­gas, rei­kė­tų ne­del­siant jas pa­ša­lin­ti spe­cia­lio­mis prie­mo­nė­mis, o prob­le­mi­nę vie­tą ste­bė­ti daž­niau.

Jei pe­lė­sis jau už­si­vei­sė ant sie­nų, pa­ta­ria­ma nu­gran­dy­ti pa­žeis­tą tin­ką ir iš nau­jo nu­tin­kuo­ti. Ta­čiau, jei­gu to­je pa­čio­je vie­to­je, net ir lai­kan­tis vi­sų pa­ta­ri­mų, pe­lė­sis ne­tru­kus vėl grįž­ta, prob­le­ma yra rim­ta ir ją spręs­ti rei­kė­tų pa­si­ta­rus su spe­cia­lis­tais. No­rint gy­ven­ti svei­ka­tai ne­kenks­min­go­je ap­lin­ko­je, ga­li tek­ti at­lik­ti re­mon­tą ir nau­do­ti ga­mi­nius, ne­lei­džian­čius kaup­tis drėg­mei. Tam tin­ka ir sta­ty­bo­se nau­do­ja­ma ak­mens va­ta, ku­ri ne­įge­ria van­dens ir yra lai­di ga­rams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami