Didžiojo penktadienio pasninko nesilaiko daugiau nei trečdalis lietuvių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-25 11:24
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-25 11:24
pixabay.com nuotrauka
Ga­vė­nia – tai ap­si­va­ly­mo lai­ko­tar­pis, ku­rį vai­ni­kuo­ja Di­dy­sis penk­ta­die­nis. Šią die­ną, kaip ir kiek­vie­ną Ga­vė­nios penk­ta­die­nį, ra­gi­na­ma su­si­lai­ky­ti ne tik nuo triukš­min­gų links­my­bių, bet ir so­taus, rie­baus bei mė­siš­ko mais­to. Ta­čiau dau­giau nei treč­da­lis – 35 proc. – lie­tu­vių pri­si­pa­žįs­ta, kad šią die­ną ne­pas­nin­kau­ja, o ket­vir­ta­da­lis sten­gia­si lai­ky­tis tra­di­ci­jos ne­val­gy­ti mė­sos, bet jiems ne vi­sa­da pa­vyks­ta.

Pa­sak Zi­tos Kel­mic­kai­tės, et­no­mu­zi­ko­lo­gės, šian­dien lie­tu­viai į Di­džio­jo penk­ta­die­nio tra­di­ci­jas žiū­ri kiek lais­viau. Pa­mirš­ta ra­gi­ni­mą su­si­lai­ky­ti nuo links­my­bių – ypač jau­nes­ni žmo­nės, ne­at­si­sa­ko pa­ska­nau­ti ir mė­sos. Vis­gi jos ma­ny­mu, šian­dien svar­biau­sia ne­da­ry­ti pseu­do tra­di­ci­jų, per prie­var­tą ne­vai­din­ti. Tai, pa­sak jos, net bai­siau nei pa­mirš­ti se­nas tra­di­ci­jas.

Griež­tai mė­sos Di­dį­jį penk­ta­die­nį ne­val­go 27 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, o vi­są Ga­vė­nios lai­ko­tar­pį jos at­si­sa­ko tik be­veik kas de­šim­tas lie­tu­vis, ro­do „Dau­man­tų“ ma­jo­ne­zo ga­min­to­jo ini­ci­juo­tas bei ty­ri­mų bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ at­lik­tas rep­re­zen­ta­ty­vus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ty­ri­mas.

Tra­di­ci­jų ne­si­lai­ko vy­rai ir ne­su­kū­rę šei­mos asmenys

Al­gis Kai­rys, sko­nio meis­tras ir ku­li­na­ras, sa­ko, kad Di­dy­sis penk­ta­die­nis – tai Ga­vė­nios pa­bai­ga, ka­da ap­si­va­ly­mo ir su­si­kau­pi­mo me­tas pa­sie­kia aukš­čiau­sią­jį taš­ką.

„Nuo se­no šią die­ną ant sta­lo jo­kiu bū­du ne­bū­da­vo pa­tie­ka­lų iš mė­sos, nie­ko rie­baus, sal­daus ir gur­ma­niš­ko. Vi­sas gė­ry­bes šei­mi­nin­kės pa­lik­da­vo Ve­ly­kų sta­lui, ant ku­rio tarp mar­gu­čių bū­ti­nai pui­kuo­da­vo­si ir pa­tie­ka­lai iš mė­sos – kep­ta viš­ta ar žą­sis, kum­pis ar ne­ti­kras zui­kis. Pa­snin­ka­vi­mo lai­ko­tar­pis bū­da­vo pra­ėjęs ir at­ei­da­vo me­tas nau­jiems dar­bams, ku­rių im­an­tis rei­kė­da­vo ge­ro­kai pa­sis­tip­rin­ti“, – sa­ko „Dau­man­tų“ sko­nio meis­tras ir ku­li­na­ras.

Ty­ri­mas ro­do, kad re­li­gi­nės tra­di­ci­jos pa­snin­kau­ti per Di­dį­jį penk­ta­die­nį ne­si­lai­ko net du kar­tus dau­giau vy­rų (48 proc.) nei mo­te­rų (24 proc.). Pa­sak A. Kai­rio, mo­te­rys nuo se­nų lai­kų bū­da­vo šei­mos tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jos, joms bū­da­vo pa­ti­kė­ti pa­grin­di­niai šven­čių pa­pro­čiai. Na­tū­ra­lu, kad taip iš­li­ko iki šių die­nų.

Per Di­dį­jį Penk­ta­die­nį daž­niau pa­snin­ko ne­si­lai­ko ne­su­si­tuo­kę Lie­tu­vos gy­ven­to­jai (45 proc.) nei su­kū­rę šei­mą (34 proc.). „Šian­dien žmo­nės, ypač vie­ni­šiai, be šei­mos, į tra­di­ci­jas, ma­nau, žvel­gia lais­viau, kiek ki­taip, ne­bi­jo eks­pe­ri­men­tuo­ti. Pa­vyz­džiui, tra­di­ci­nes šven­tes su­tin­ka drau­gų bū­ry­je ar­ba pa­si­ren­ka tas ke­lias lais­vas šven­ti­nes die­nas pra­leis­ti ki­to­je ša­ly­je“, – tei­gia A. Kai­rys.

Zi­ta Kel­mic­kai­tė tvir­ti­na, kad šian­dien gy­ve­ni­mo tem­pas pa­si­kei­tęs ir žmo­nės ne­bes­ki­ria tiek daug lai­ko tra­di­ci­joms. Tiek Ga­vė­nios me­tu, tiek per pa­čias Ve­ly­kas.

„Se­nos tra­di­ci­jos prieš Ve­ly­kas pa­snin­kau­ti ar šven­tės iš­va­ka­rė­se kruopš­čiai tvar­ky­ti na­mus, šva­rin­tis ir vi­sai šei­mai da­žy­ti kiau­ši­nius da­ro­si ne­be to­kios svar­bios. Juk da­lis lie­tu­vių gal­vo­ja – „ai, nu­ei­siu į tur­gų ir gau­siu tų mar­gu­čių“. Ką jau kal­bė­ti, kad jau­ni žmo­nės ne­bes­ki­ria viš­tos kiau­ši­nio nuo an­ties ar žą­sies“, – tvir­ti­na Z. Kel­mic­kai­tė.

Di­džių­jų mies­tų gy­ven­to­jai – abejingi

Re­li­gi­nės pa­snin­ko tra­di­ci­jos daž­niau lai­ko­si ar­ba sten­gia­si lai­ky­tis vy­res­ni nei 46 me­tų am­žiaus lie­tu­viai bei ma­žes­nių mies­tų, ra­jo­nų ir kai­mų gy­ven­to­jai. Per Di­dį­jį penk­ta­die­nį vi­sai ne­pas­nin­kau­ja tik 28 proc. žmo­nių, ku­rie gy­ve­na ma­žes­niuo­se mies­tuo­se bei kai­muo­se ir net 40 proc. di­džių­jų mies­tų gy­ven­to­jų.

„Na­tū­ra­lu, kad se­na tra­di­ci­ja prieš Ve­ly­kas ne­val­gy­ti pa­tie­ka­lų iš mė­sos ak­tua­les­nė vy­res­niems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, ku­rie dar ma­tė, kaip šios tra­di­ci­jos lai­kė­si jų se­ne­liai ir tė­vai. Taip pat kai­mo gy­ven­to­jams, ku­rie nuo se­no kur kas rim­čiau žiū­ri į pa­pro­čius ir tra­di­ci­jas nei gy­ve­nan­tys mies­te“, – sa­ko A. Kai­rys.

4 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų re­li­gi­nė tra­di­ci­ja per Di­dį­jį penk­ta­die­nį veng­ti pa­tie­ka­lų su mė­sa aps­kri­tai ne­ak­tua­li, nes jie yra ve­ge­ta­rai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami