Dizainerė: metų spalvos tendencija – žalia, susipynusi su mėlynos spalvos ramybe

lzinios.lt 2013-11-14 13:51
lzinios.lt
2013-11-14 13:51
Ža­lia, su­si­py­nu­si su ra­my­be dvel­kian­čia mė­ly­na. Gi­les­nė ir la­biau so­fis­ti­kuo­ta nei tur­kio spal­va, mels­vai ža­lia spal­va – tai 2014 me­tų dva­sia.

To­kią ži­nią apie ki­tų me­tų spal­vų ten­den­ci­jas Vil­niu­je skel­bė „Sa­do­lin Idea&de­sign“ sa­lo­no ati­da­ry­me ap­si­lan­kiu­si vieš­nia iš Ny­der­lan­dų, vy­riau­sio­ji di­džiau­sio pa­sau­ly­je che­mi­jos kon­cer­no „Ak­zo No­bel“ spal­vų di­zai­ne­rė W.Jon­ge­jan.

W.Jon­ge­jan Vil­niu­je ke­lioms de­šim­tims kvies­ti­nių in­ter­je­ro di­zai­ne­rių pri­sta­tė ma­din­giau­siais 2014 me­tų spal­vas ir jų ko­lek­ci­jas.

„Kon­cer­nas „Ak­zo No­bel“ kas­met pa­sau­liui pri­sta­to ki­tų me­tų spal­vą ir spal­vų ko­lek­ci­jas, su­kur­tas at­siž­vel­giant į ki­tų me­tų gy­ve­ni­mo kryp­tį. 2014 me­tų kryp­tis – po­ten­cia­lo at­sklei­di­mas. Šią kryp­tį at­spin­di ke­lių pa­ko­pų, so­fis­ti­kuo­ta mels­vai ža­lia spal­va. Tai mė­ly­nos ir ža­lios spal­vos kom­bi­na­ci­ja – įsi­kū­ru­si kaž­kur tarp šių dvie­jų spal­vų, ji sim­bo­li­zuo­ja ba­lan­są ir tu­rė­tų bū­ti kom­po­nuo­ja­ma su ne­utra­liais me­džio to­nais – tam, kad ap­lin­ka ne­bū­tų per­krau­ta“, – sa­kė W.Jon­ge­jan.

Spal­vų di­zai­ne­rė pa­ta­rė, kad ši spal­va ge­rai tiks įvai­rio­se ap­lin­ko­se – de­rės tiek su de­li­ka­čiais ro­ži­niais at­spal­viais, tiek su gel­to­nai ru­da spal­va, ta­čiau sie­kiant ati­tik­ti ki­tų me­tų ten­den­ci­jas – vis tiek tu­rė­tų do­mi­nuo­ti mels­vai ža­li at­spal­viai.

„Mels­vai ža­lią spal­vą den­giant in­di­go, džin­si­nio au­di­nio ir jū­ri­ne spal­va ga­li­ma su­kur­ti van­de­ny­nų jaus­mą – šiuo­lai­kiš­ką, di­na­miš­ką ir šil­tą“, – sa­ko W.Jon­ge­jan.

Vil­niu­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je spal­vos ten­den­ci­jų be­sik­lau­siu­sių sve­čių gre­tos bu­vo ma­ty­ti ir ži­no­mų žmo­nių vei­dų – ren­gi­ny­je ap­si­lan­kė di­zai­ne­ris Alek­sand­ras Pog­reb­no­jus, mo­de­lis Mo­ni­ka Ra­čiū­nai­tė, La­vi­ja Šur­nai­tė-Kai­rie­nė.

Nau­jai ati­da­ry­to „Sa­do­lin Idea&de­sign“ sa­lo­no re­no­va­ci­ja nau­jo­se pa­tal­po­se už­tru­ko vos tris sa­vai­tes, ta­čiau jis pa­si­kei­tė ko­ne ne­at­pa­žįs­ta­mai.

„Sa­lo­nas da­bar yra žy­miai erd­ves­nis, di­des­nis. Siū­lo­me nau­jų au­di­nių, ta­pe­tų ko­lek­ci­jų – pra­plės­tas vi­sas mū­sų asor­ti­men­tas. Ko ge­ro, ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad tai vie­nas iš di­džiau­sių na­mų in­ter­je­ro sa­lo­nų Vil­niu­je“, – kal­bė­jo sa­lo­no sa­vi­nin­kė Sa­bi­na Koz­lovs­ka.

Me­tų spal­vą ir spal­vų ko­lek­ci­jas da­žų „Sa­do­lin“ at­sto­vai pri­sta­to kas­met, jos ku­ria­mos jau de­šimt­me­tį.

2014 me­tais ska­ti­na­ma iš­nau­do­ti ne tik grei­tai be­si­vys­tan­čio pa­sau­lio su­tei­kia­mas pro­gas, bet ir as­me­ni­nes ga­li­my­bes sa­vo kas­die­nė­se erd­vė­se – na­muo­se, biu­ruo­se, mo­kyk­lo­se ir ki­tur. Pa­grin­di­nė 2014 me­tų te­ma – „atsk­leis­ti po­ten­cia­lą“. Šiai te­mai 2014 me­tais at­skleis­ti yra pa­si­rink­ta mels­vai ža­lia spal­va, nes ji at­spin­di ra­fi­nuo­tu­mą, ba­lan­są, ra­my­bę ir uni­ver­sa­lu­mą.

Ša­lia me­tų spal­vos „Sa­do­lin“ pri­sta­to ir pen­kias spal­vų di­zai­no ten­den­ci­jas – „Ty­li re­vo­liu­ci­ja“, „Mies­to folk­lo­ras“, „Leis­ti­na ri­ba“, „Pas­lap­tin­gas so­das“ ir „Da­ryk tuoj pat“ – in­ter­je­rui ir eks­ter­je­rui de­ko­ruo­ti.

Kiek­vie­nai ten­den­ci­jai at­spin­dė­ti par­ink­ta tam ti­krų spal­vų ko­lek­ci­ja, tai­gi, nau­do­jant ati­tin­ka­mas spal­vas gy­ve­na­mo­sio­se ar dar­bo erd­vė­se ga­li­ma at­skleis­ti vie­ną ar ki­tą no­ri­mą gy­ve­ni­mo kryp­tį. Ne­svar­bu, ar min­ty­se jau tu­ri­te su­si­kū­rę sa­vo na­mų vi­zi­ją, ar dar tik ieš­ko­te idė­jų − nau­do­da­mie­si nau­jau­sio­mis „Sa­do­lin“ spal­vų ko­lek­ci­jo­mis ne­sun­kiai ir be in­ter­je­ro spe­cia­lis­to pa­gal­bos ga­li­ma su­kur­ti kiek­vie­no po­rei­kius ir bū­se­ną ati­tin­kan­čią na­mų ap­lin­ką.

„Kas­me­ti­nės spal­vų ko­lek­ci­jos at­spin­di at­ei­nan­čio lai­ko­tar­pio at­mos­fe­rą, mū­sų gy­ve­ni­mo kryp­tį ir ma­din­giau­sias spal­vas“, – aiš­ki­no da­žų „Sa­do­lin“ at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tė Edi­ta Bruz­gė.

Mo­te­ris ne­slė­pė džiaugs­mo, kad Vil­niu­je vy­ku­sia­me spal­vų pri­sta­ty­mo ren­gi­ny­je pa­si­ro­dy­ti ne­dve­jo­da­ma su­ti­ko pa­ti W.Jon­ge­jan – užim­da­ma itin at­sa­kin­gas par­ei­gas ji ra­do lais­vo lai­ko ke­lio­nei į Vil­nių: „Jos dar­bo gra­fi­kas – itin tirš­tas – jau da­bar di­zai­ne­rė dir­ba su 2015-ųjų me­tų spal­vų ten­den­ci­jo­mis“.

„Vil­niu­je vie­šiu pir­mą kar­tą ir man čia la­bai pa­tin­ka. Bend­rau­da­ma su ju­mis no­rė­čiau pa­pa­sa­ko­ti, ko­kios ma­dos vy­raus di­zai­ne at­ei­nan­čiais me­tais. Di­džiuo­juo­si sa­vo dar­bu, sa­vo dar­bo­vie­te ir džiau­giuo­si ga­lin­ti ją at­sto­vau­ti jums“, – sa­kė „Ak­zo No­bel“ kon­cer­no spal­vų di­zai­ne­rė W. Jon­ge­jan. Kal­bė­da­ma apie vi­sų dė­me­sio su­lau­ku­sią 2014-ųjų spal­vų pa­le­tę, ji ak­cen­ta­vo ma­dos kin­ta­mu­mą ir ne­nus­pė­ja­mu­mą.

„Ma­dos kin­ta sa­vai­me ir ne­nus­pė­ja­mai – nė­ra taip, kad nuo sau­sio vie­nas ar ki­tas da­ly­kas stai­ga tap­tų ne­be­ma­din­gas. Ma­da – tai tar­si ban­guo­jan­ti jū­ra“, – kal­bė­jo W.Jon­ge­jan.

Ko­kios spal­vos ir at­spal­viai bus ma­din­gi 2014-ai­siais, ga­li su­ži­no­ti kiek­vie­nas „Sa­do­lin Idea&de­sign“ lan­ky­to­jas – gau­sią skir­tin­gų da­žų, la­kų, ta­pe­tų, au­di­nių, užuo­lai­dų ir ki­tų me­džia­gų bei in­ter­je­ro de­ta­lių pa­siū­lą tei­kian­tis at­si­nau­ji­nęs sa­lo­nas įsi­kū­ręs sos­ti­nė­je esan­čio­je Luk­šio gat­vė­je.

2014 me­tų ten­den­ci­jos ir jas pri­sta­tan­čios spal­vų ko­lek­ci­jos:

• „Ty­lią re­vo­liu­ci­ją“ pri­sta­to la­bai su­bti­lūs, ne­žy­mūs spal­vų pe­rė­ji­mai, su­ku­rian­tys švel­nias kom­bi­na­ci­jas tarp to­nuo­tų bal­tų ir ne­utra­lių vi­du­ti­nio ryš­ku­mo spal­vų. Ši spal­vų pa­le­tė su­ku­ria ra­my­bės ir ty­los įspū­dį, ku­ris at­spin­di teks­tū­ri­nių ir na­tū­ra­lių me­džia­gų nau­do­ji­mo ten­den­ci­ją.

• „Mies­to folk­lo­ras“ ten­den­ci­jos spal­vų pa­le­tė yra ryš­ki, gy­vy­bin­ga. Jos at­spal­viai – drau­giš­ki, su­tei­kian­tys pa­ti­ki­mu­mo, ro­dos, se­niai pa­žįs­ta­mi, bet kar­tu ir vi­sai ne­ma­ty­ti. Šios pa­le­tės spal­vos yra įkvėp­tos jau­kių kryž­mi­nių raš­tų, ryš­kių Ru­si­jos „ma­trioš­kų“ or­na­men­tų, švie­sių ir vyš­ni­nių skan­di­na­viš­kų bei pra­ban­gių In­di­jos, Pie­tų Ame­ri­kos ir Ki­ni­jos au­di­nių at­spal­vių.

• „Leis­ti­na ri­ba“ ten­den­ci­ją įkvė­pė min­tys apie tai, kas mums pa­de­da tvar­ky­ti sa­vo taip grei­tai bė­gan­čius gy­ve­ni­mus. Tai­gi ir spal­vos bran­džios, pa­pil­dy­tos aiš­kių ne­utra­lių at­spal­vių, pa­brė­žiant mels­vai ža­lią, rau­do­ną ir och­ros spal­vas, ku­rios pui­kiai de­ra su na­tū­ra­lio­mis me­džia­go­mis – tam­siu me­džiu, mar­mu­ru, kamš­čiu ir be­to­nu.

• „Pas­lap­tin­gas so­das“ – ro­man­tiš­ka, poe­tiš­ka spal­vų pa­le­tė, su rū­ko at­spal­viais, su­tei­kian­čiais su­bti­lu­mo, pa­slap­tin­gu­mo ir ku­rian­čiais mo­te­riš­ku­mo įspū­dį. Ši pa­le­tė gau­si šil­tų, dū­mi­nių žals­vų ir aly­vi­nių at­spal­vių.

• „Da­ryk tuoj pat“ ten­den­ci­jos pa­le­tė at­spin­di šū­kį: „Im­kis ir pa­da­ryk tai“. Tai ryš­kių ir ener­gin­gų spal­vų kra­ti­nys, ta­čiau kiek­vie­nas ti­krai ras kaž­ką ar­ti­ma sau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami