Drabužių reikia keliskart mažiau, nei turime

Rasa PAKALKIENĖ rasa.pakalkiene@lzinios.lt 2015-09-22 09:00
Rasa PAKALKIENĖ
rasa.pakalkiene@lzinios.lt
2015-09-22 09:00
Stilistė Agnė Gilytė per renginį dalijo patarimus, kaip rengtis ir tvarkyti drabužius.  Alinos Ožič (LŽ) nuotraukos
Ter­mi­ną "spin­to­lo­gi­ja" su­ma­nė ži­no­ma sti­lis­tė Ag­nė Gi­ly­tė. Ji il­gai su­ko gal­vą, kaip pa­va­din­ti par­ašy­tą kny­gą, ir stai­ga šo­vė to­kia min­tis. Ji ta­po ir lei­di­nio pa­va­di­ni­mu, ir gy­ve­ni­me pri­gi­jo.

Per su­si­ti­ki­mą "spin­to­lo­gi­jos" te­ma sti­lis­tė pa­sa­ko­jo ne apie tai, ko­kius tin­ka­mus dra­bu­žius įsi­gy­ti ir pa­pil­dy­ti gar­de­ro­bą, bet prieš­in­gai - kaip at­lais­vin­ti pri­kimš­tą spin­tą. „Da­bar, prieš žie­mą, pats lai­kas tvar­ky­ti spin­tą“, - sa­kė sti­lis­tė A. Gi­ly­tė per su­si­ti­ki­mą, su­reng­tą Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je. Ten ji pri­sta­tė šiais me­tais iš­leis­tą sa­vo kny­gą „Spin­to­lo­gi­ja“ ir da­li­jo­si pa­ta­ri­mais. Au­to­rė ir sti­lis­tė ne­ma­žai kal­bė­jo apie tai, kas li­ko lei­di­nio par­aš­tė­se ar tarp ei­lu­čių. „Pa­raš­tė­se lie­ka tos min­tys, ku­rios bū­na ne iki ga­lo iš­gry­nin­tos“, - sa­kė Ag­nė.

Ap­ran­ga siun­čia tam ti­krą žinią

Sti­lis­tė pa­sa­ko­jo apie va­di­na­mą­ją kap­su­li­nę spin­tą, ku­rio­je ka­bi­na­mi ir su­de­da­mi tar­pu­sa­vy­je de­ran­tys dra­bu­žiai bei ak­se­sua­rai. Ga­li­ma reng­tis bet ką - vi­si de­ra kaip komp­lek­tas. Kad at­ro­dy­tum vis ki­taip, ne­rei­kia, tar­ki­me, 16 po­rų džin­sų ir tiek pat pa­lai­di­nių - už­ten­ka ke­lis kar­tus ma­žiau, o ap­ran­gos va­rian­tų ga­li­ma su­kur­ti daug. Dau­gu­ma sti­lis­tės pa­ta­ri­mų - kaip ne­ap­si­kro­vus daik­tais at­ro­dy­ti ge­rai, sti­lin­gai ir vis skir­tin­gai.

A. Gi­ly­tės tei­gi­mu, dra­bu­žiai siun­čia tam ti­krą ži­nią apie juos vil­kin­čius žmo­nes. La­bai ma­to­ma ži­nia: "Esu mo­te­ris, ieš­kan­ti vy­ro." Ki­ta aiš­ki ži­nia: "Esu mo­te­ris, ku­rią pa­li­ko vy­ras, to­dėl ne­ken­čiu vi­so pa­sau­lio." Liūd­nas pra­ne­ši­mas, per­duo­da­mas ap­ran­ga: "Ne­my­liu sa­vo kū­no, tie­siog jo ne­ken­čiu ir dar­kau jį, kaip tik įma­no­ma." Kaip pa­sta­ro­jo pa­vyz­dį sti­lis­tė mi­nė­jo, kad pil­nos mo­te­rys ren­ka­si pa­la­pi­nės su sky­le gal­vai sti­liaus dra­bu­žius, ku­rie tar­si tu­rė­tų mas­kuo­ti trū­ku­mus, bet iš ti­krų­jų su­ku­ria dramb­lio efek­tą. Di­de­lę krū­ti­nę ne­vy­ku­siai ban­do­ma pa­slėp­ti megz­ti­niais aukš­tu kak­lu, nors toks prieš­in­gai - ją dar la­biau pa­brė­žia, kaip trum­pą kak­lą dar la­biau trum­pi­na pri­glu­dę pa­puo­ša­lai. Ne­gra­žias ran­kas ne­ver­ta puo­šti bran­giais žie­dais ar apy­ran­kė­mis ir la­biau į jas at­kreip­ti dė­me­sį. Anot sti­lis­tės, kai ku­rių mo­te­rų de­mons­tra­ty­viai vul­ga­ri ar­ba pa­brėž­ti­nai vy­riš­ka ar pro­tes­to sti­liaus ap­ran­ga ga­li bū­ti tam ti­krų psi­cho­lo­gi­nių prob­le­mų iš­raiš­ka.

A. Gilytės "Spintologija" išleista šiais metais.

Ak­cen­tai ar­ba "vyš­nios"

Vie­nas iš per su­si­ti­ki­mą už­duo­tų A. Gi­ly­tei klau­si­mų bu­vo apie tai, ko­dėl kny­go­je "Spin­to­lo­gi­ja" ji ne­ma­žai ra­šo apie pil­kus dra­bu­žius. Sti­lis­tė tei­gė, kad spal­vų ti­krai rei­kia. Ta­čiau spal­vin­gos ga­li bū­ti at­ski­ros ap­ran­gos de­ta­lės, ša­li­kas, ska­re­lė ant kak­lo, pirš­ti­nės, dir­žas, ki­ti ak­se­sua­rai. Ar­ba ryš­kiai da­žy­tos lū­pos. To­kius da­ly­kus ji va­di­no vyš­nio­mis, tai yra ak­cen­tais. Kny­go­je yra bū­tent ba­zi­niai pa­ta­ri­mai, kaip rū­pin­tis sa­vo sti­liu­mi, kaip jį kur­ti. Sti­lis­tė ti­ki­no, kad to­kiu pa­grin­du re­mian­tis ga­li­ma "lip­dy­ti" vi­sa ki­ta.

A. Gi­ly­tė pri­mi­nė apie spal­vų psi­cho­lo­gi­ją: kas ren­gia­si rau­do­nai, tam trūks­ta ši­lu­mos, kas - gel­to­nai, no­ri pa­trauk­ti dė­me­sį ir taip to­liau. "Tai na­tū­ra­lios žmo­gaus bū­se­nos iš­raiš­kos", - sa­kė. Ji tei­gė mėgs­tan­ti spal­vas, bet ne vi­sos jai, rau­donp­lau­kei, tin­ka. Ag­nė mėgs­ta mė­ly­ną, žyd­rą, bal­tą. Ne­pa­tin­ka juo­da. Sti­lis­tė taip pat pa­žy­mė­jo, kad šį se­zo­ną ma­din­gos spal­vos - kiau­ši­nio try­nio gel­to­na, rau­do­no vy­no ir ply­tos, eg­lu­tės ža­lia.

Kaip sa­kė sti­lis­tė, ne­ma­žai mū­sų kraš­to mo­te­rų ma­no, kad kuo trum­pes­nis si­jo­nas, tuo aukš­tes­ni tu­ri bū­ti ba­te­lių kul­nai. "Ta­čiau yra prieš­in­gai - kuo trum­pes­nis si­jo­nas, tuo su­bti­les­ni tu­ri bū­ti ba­tai", - pa­žy­mė­jo ji. Ir pri­si­pa­ži­no pa­ti avin­ti že­ma­kul­nius pir­miau­sia to­dėl, kad su sa­vo vy­ru yra vie­no­do ūgio.

Pa­sak A. Gi­ly­tės, džin­sai yra tin­ka­mi įvai­rio­mis pro­go­mis. No­rin­ti juos "iš­tei­sin­ti" - jie taip pat yra kel­nės. Au­di­nys med­vil­ni­nis. Jei tam­siai mė­ly­ni, ne­ga­rin­ti, be bliz­gu­čių, ne­sup­lė­šy­ti, ne kiek­vie­nas pa­ste­bės, kad tai džin­sai. O elas­ta­no tu­rin­čiais džin­sais ap­temp­tos ko­jos at­ro­do la­bai gra­žiai.

„Dabar, prieš žiemą, pats laikas tvarkyti spintą“, - sakė stilistė A. Gilytė per susitikimą, surengtą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje.

„At­si­kra­ty­ki­te ir palengvės“

A. Gi­ly­tė pa­žy­mė­jo klai­dą, ku­rią kar­tais da­ro mo­te­rys. Tar­ki­me, nu­si­pir­ko ar ga­vo do­va­nų gra­žų megz­ti­nį, ta­čiau be­veik nie­ka­da ne­ap­si­vel­ka. Tad ban­do prie jo dar ką nors įsi­gy­ti, tar­ki­me, kel­nes, nes ma­no, kad ta­da jau reng­sis kaip komp­lek­tą. Vis dėl­to ir tai ne­džiu­gi­na. O iš­lai­dos au­ga. Dar ban­do ką nors per­siū­ti. Dra­bu­žių kai­na dar la­biau pa­di­dė­ja. To­dėl rei­kė­tų sau griež­tu­mo ir drą­sos to­kių dra­bu­žių tie­siog at­si­sa­ky­ti. Į par­duo­tu­vę de­rė­tų ei­ti pirk­ti kon­kre­taus rei­kia­mo ap­da­ro, bet ne ap­si­dai­ry­ti ir "ko nors" pa­ieš­ko­ti.

Kon­sul­tan­tė pa­ta­rė, kad dra­bu­žiai spin­to­je bū­tų akių ly­gy­je. Iš ry­to trūks­ta lai­ko ieš­ko­ti, kur kas gi­liai pa­dė­ta. Ji siū­lė ne­su­dė­ti jų de­ran­čiais komp­lek­tais - ta­da "ne­iš­li­pa­ma iš tų pa­čių rė­mų".

Sti­lis­tė su šyp­se­na pa­sa­ko­jo, kaip kau­pia­mi dra­bu­žiai. Tai dau­ge­liui pa­žįs­ta­mos si­tua­ci­jos. Tar­ki­me, tvar­kant spin­tą, ne­be­dė­vi­mi vis vien pa­lie­ka­mi: esą tiks va­žiuo­jant gry­bau­ti, vil­kė­ti na­mie, bū­ti so­de ar kai­me, ve­džio­ti šu­nį... "Dra­bu­žių gry­bau­ti ne­ga­li bū­ti dau­giau, ne­gu skir­tų ei­ti į dar­bą", - pa­brė­žė A. Gi­ly­tė.

Ji siū­lė ne­lai­ky­ti spin­to­je dra­bu­žių, ku­rie per ma­ži, ku­rie ne­pa­to­gūs, grau­žia ir pa­na­šiai. "At­si­kra­ty­ki­te jų - ir pa­ma­ty­si­te, kaip jums pa­leng­vės", - sa­kė sti­liaus kon­sul­tan­tė. Ji pa­ta­rė at­lie­ka­mus ap­da­rus ati­duo­ti lab­da­rai.

Trumpai

A. Gi­ly­tė, įgi­ju­si fi­lo­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro laips­nį Vil­niaus uni­ver­si­te­te, sa­vo pro­fe­si­nį sti­lis­tės ke­lią pra­dė­jo dirb­da­ma Lie­tu­vos žur­na­lų ma­dos re­dak­to­re. Pa­tir­ties ir ži­nių pa­ieš­kos at­ve­dė ją į Flo­ren­ci­ją (Ita­li­ja), ten bai­gė ma­dos mar­ke­tin­go stu­di­jas ir dir­bo ma­dos na­muo­se ko­mu­ni­ka­ci­jos sri­ty­je. Lie­tu­vos il­ge­sys par­vi­lio­jo A. Gi­ly­tę į Lie­tu­vą. Čia kar­tu su plau­kų sti­lis­tu Kęs­tu Rim­džiu­mi įkū­rė įvaiz­džio na­mus "KUK­LA Beau­ty Box" ir tei­kė as­me­ni­nes sti­lis­to pa­slau­gas, ren­gė įvai­rias rek­la­mi­nes kam­pa­ni­jas ir fo­to­se­si­jas, kon­sul­ta­vo sti­liaus klau­si­mais.

Šiais, 2015 me­tais, A. Gi­ly­tė iš­lei­do di­de­lio po­pu­lia­ru­mo su­lau­ku­sį va­do­vą, kaip su­sit­var­ky­ti dra­bu­žių spin­tą, – kny­gą „Spin­to­lo­gi­ja“.

Šiuo me­tu au­to­rė ren­gia se­mi­na­rus, skai­to pa­skai­tas ir as­me­niš­kai kon­sul­tuo­ja sti­liaus klau­si­mais bei pla­nuo­ja iš­leis­ti an­trą­ją kny­gą skir­tą pa­aug­liams „Spin­to­lo­gi­ja: 11–19“. Ru­dens pa­bai­go­je lau­kia­ma pa­si­ro­dant dar­bo kny­gos – „Sti­lin­gos as­me­ny­bės ka­len­do­rius 2016“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami