Draudikai įspėja, audros pridaro vis daugiau žalos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-15 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-15 06:00
Audros dažniausiai Lietuvoje daugiausiai žalos pridaro Klaipėdos ir Prienų rajonuose, Kauno mieste ir rajone, Varėnos rajone, Klaipėdos mieste, Utenos, Šiaulių, Panevėžio ir Šilutės rajonuose. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Kei­čian­tis orams ir slūgs­tant karš­čiams, kai ku­rio­se ša­lies vie­to­se su­si­da­ro pa­lan­kios są­ly­gos aud­roms ir per­kū­ni­joms kil­ti. Drau­di­mo bend­ro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ pa­ste­bi, kad aud­rų pa­da­ro­ma ža­la per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį iš­au­go. Nuo 2010 m. aud­ros Lie­tu­vos gy­ven­to­jams jau pri­da­rė nuo­sto­lių už maž­daug 3 mln. eu­rų, t.y. net 75 proc. dau­giau nei per ana­lo­giš­ką pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pį 2005–2009 me­tais.

2005–2014 m. aud­rų su­kel­tų ža­lų ana­li­zė ro­do, kad la­biau­siai nuo gam­tos sti­chi­jų nu­ken­tė­ju­sių vie­to­vių de­šim­tu­ką su­da­ro Klai­pė­dos ir Prie­nų ra­jo­nai, Kau­no mies­tas ir ra­jo­nas, Va­rė­nos ra­jo­nas, Klai­pė­dos mies­tas, Ute­nos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio ir Ši­lu­tės ra­jo­nai. Šio­se vie­to­vė­se per de­šimt me­tų iš­mo­kos už nuo­sto­lius dėl aud­rų su­da­ro be­veik 1,8 mln. eu­rų, t.y. apie 45 proc. vi­sų ža­lų Lie­tu­vo­je, ku­rios iš vi­so sie­kia be­veik 4 mln. eu­rų nuo 2004 me­tų.

Va­sa­rą – 5 kar­tus dau­giau aud­rų žalų

Kaip tei­gė „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Būs­to drau­di­mo port­fe­lio val­dy­to­ja Aud­ro­nė Vait­ke­vi­čiū­tė, dau­giau­sia nuo aud­rų ken­čia gy­ve­na­mie­ji na­mai, o nuo­sto­lin­giau­sias šiuo po­žiū­riu me­tų lai­kas yra va­sa­ra: „Žvelg­da­mi į il­ga­me­tes ten­den­ci­jas ir sta­tis­ti­ką, pa­ste­bi­me, kad va­sa­rą būs­tuo­se gam­ti­nių sti­chi­jų su­kel­tų drau­džia­mų­jų įvy­kių skai­čius iš­au­ga 4–5 kar­tus, o vien aud­rų su­kel­tos ža­los su­da­ro dau­giau nei 80 pro­cen­tų. Daž­niau­siai nuo va­sa­ros aud­rų, škva­lų ir ura­ga­nų nu­ken­čia gy­ve­na­mie­ji na­mai – nu­plė­šia­mi sto­gai, ap­lau­žo­mos ap­dai­los de­ta­lės, apg­riau­na­mi ka­mi­nai. Tu­rint ome­ny­je, kad Lie­tu­vo­je apd­raus­tas vos kas ket­vir­tas na­mų ūkis, pra­ūžus smar­kes­nei aud­rai ne­ap­sid­rau­dę gy­ven­to­jai tu­ri at­sta­ti­nė­ti būs­tus sa­vo lė­šo­mis. Pa­gal mū­sų tu­ri­mus duo­me­nis su­da­ry­tas pa­sta­ro­jo de­šimt­me­čio aud­rų nuo­sto­lių že­mė­la­pis par­odo, kad ri­zi­kin­giau­siuo­se re­gio­nuo­se vi­du­ti­nis aud­rų ža­lų nuo­sto­lis yra 15 proc. di­des­nis už Lie­tu­vos vi­dur­kį“, – sa­kė Aud­ro­nė Vait­ke­vi­čiū­tė.

Pa­sak jos, di­de­lius nuo­sto­lius di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se bei Va­ka­rų Lie­tu­vo­je le­mia tan­kus šių vie­to­vių ap­gy­ven­di­ni­mas, geog­ra­fi­nės ypa­ty­bės – pa­jū­ris, cik­lo­nų zo­nos, mi­krok­li­ma­tas. Did­mies­čiai yra tan­kiau­siai gy­ve­na­mi, o ir drau­džia­mi būs­tai yra di­des­ni bei pra­ban­ges­ni. Tad pra­ūžus vie­nai aud­rai, fik­suo­ja­ma kur kas dau­giau nuo­sto­lių. Įdo­mu tai, kad nuo­sto­lių dy­dis ne­prik­lau­so nuo mies­to gy­ven­to­jų skai­čiaus. Pa­gal pa­tir­tas ža­las di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai iš­si­dės­to taip: Kau­nas, Klai­pė­da, Vil­nius, Pa­ne­vė­žys, Šiau­liai, ku­riuo­se ža­la per de­šimt­me­tį ati­tin­ka­mai sie­kia 186 tūkst., 153 tūkst., 109 tūkst., 58 tūkst. ir 50 tūkst. eu­rų. Tai ro­do, kad Kau­ne ir Klai­pė­do­je pa­si­tai­ko ne tik dau­giau stip­res­nių aud­rų, bet ir tai, kad gy­ven­to­jai vis daž­niau apd­rau­džia sa­vo būs­tą.

Iš vi­so per 2005–2014 m. „Lie­tu­vos drau­di­mo“ klien­tams dėl aud­rų ža­lų iš­mo­kė­ta be­veik 4 mln. eu­rų, iš ku­rių trys ket­vir­ta­da­liai ar­ba 3 mln. eu­rų iš­mo­kė­ta per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus. Tai liu­di­ja, kad pa­si­tai­ko vis dau­giau stip­res­nių aud­rų, o ir gy­ven­to­jai ima at­ras­ti būs­to drau­di­mo po­rei­kį bei svar­bą. Vie­nas iš­skir­ti­nių at­ve­jų – Prie­nų ra­jo­nas, ku­ria­me per de­šimt­me­tį ža­lų už­re­gis­truo­ta dau­giau­siai. Di­džiau­sia įta­ką tam tu­rė­jo 2010 m. aud­ra, ku­rios bend­ras nuo­sto­lis sie­kė 220 tūkst. eu­rų.

Vi­du­ti­nis nuo­sto­lis – 50 proc. di­des­nis

Dau­giau­siai nuo­sto­lių aud­ros su­kė­lė 2010-ai­siais – be­veik 1 mi­li­jo­ną eu­rų, tai me­tais rugp­jū­tį siau­tė stip­rus škva­las, la­biau­siai nu­nio­ko­jęs Aly­taus, Va­rė­nos, Prie­nų, Kė­dai­nių, Tra­kų, Kau­no ra­jo­nus ir Kau­no mies­tą. Vien šio­se vie­to­vė­se pa­da­ry­ta ža­la sie­kė be­veik 650 tūkst. eu­rų ir su­da­rė 67 proc. vi­sų mi­nė­tų me­tų aud­rų nuo­sto­lių Lie­tu­vo­je. Pra­ėju­siais me­tais dau­giau­siai nuo­sto­lių pa­ty­rė vil­nie­čiai, jiems iš­mo­kė­ta 35,7 tūkst. eu­rų. Per 10 m. vi­du­ti­nės aud­ros ža­los su­ma au­go 50 pro­cen­tų. La­biau­siai to­kią si­tua­ci­ją lė­mė au­gu­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to at­sta­ty­mo, taip pat būs­te nau­do­ja­mo tur­to – bal­dų, tech­ni­kos ir kt. – ver­tė.

Tarp de­šim­ties ma­žiau­siai nuo­sto­lių pa­ty­ru­sių vie­to­vių yra Pa­kruo­jo, Šir­vin­tų, Ak­me­nės ra­jo­nai, Ute­nos mies­tas, Drus­ki­nin­kų, Rie­ta­vo, Kaz­lų Rū­dos, Vi­sa­gi­no ra­jo­nai, Tau­ra­gės mies­tas. Čia už aud­rų pa­da­ry­tą ža­lą iš­mo­kė­ta kiek dau­giau nei 47 tūkst. eu­rų ar­ba 1,1 proc. vi­sų Lie­tu­vos iš­mo­kų per de­šimt me­tų.

„Lie­tu­vos drau­di­mas“ yra di­džiau­sia ša­lies ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė, tris kar­tus iš ei­lės pel­niu­si „Ge­riau­sio darb­da­vio“ ap­do­va­no­ji­mą, taip pat pri­pa­žin­ta ge­riau­siu Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos darb­da­viu. „Lie­tu­vos drau­di­mo“ pa­slau­go­mis nau­do­ja­si be­veik pu­sė mi­li­jo­no klien­tų, ku­riems per me­tus bend­ro­vė at­ly­gi­na 60 mi­li­jo­nų eu­rų nuo­sto­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami