Draudikai įspėja: darbymetį pradeda sezoniniai vagys

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-28 11:44
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-28 11:44
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Il­ga­pirš­čiai vei­kia se­zo­niš­kai – įspė­ja drau­di­mo bend­ro­vė „Gjen­si­di­ge“ – ru­de­nį va­gių tai­ki­niu tam­pa nau­jos sta­ty­bos dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai. At­ša­lus orams ir lais­va­lai­kio ne­be­lei­džiant lau­ke, vie­tą uži­man­čius ir ne­be taip daž­nai nau­do­ja­mus va­sa­ros se­zo­no lais­va­lai­kio reik­me­nis dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ne­re­tai su­ne­ša į san­dė­liu­kus. Juos šiuo me­tu sis­te­min­gai tuš­ti­na va­gys, ieš­kan­tys dvi­ra­čių.

San­dė­liu­kai – leng­vas taikinys

Re­tas ku­ris pa­si­rū­pi­na įman­tria spy­na ant sa­vo san­dė­liu­ko du­rų – bū­tent dėl to tai tam­pa leng­vu ir va­gių mėgs­ta­mu tai­ki­niu. Daž­nai to­kio ti­po va­gys­tėms il­ga­pirš­čiai ren­ka­si nau­jos ar apy­nau­jės sta­ty­bos dau­gia­bu­čius, ku­riuo­se gy­ve­na jau­ni žmo­nės ir šei­mos. Šie, pa­pras­tai, la­biau lin­kę in­ves­tuo­ti į lais­va­lai­kio reik­me­nis – dvi­ra­čius, žve­jy­bos įran­kius, pri­pu­čia­mas val­tis, van­den­len­čių spor­to in­ven­to­rių, rie­du­čius.

San­dė­liu­kus iš­tuš­tin­ti nė­ra su­dė­tin­ga – net jei­gu va­gys yra pa­ste­bi­mi kai­my­nų, ne vi­sa­da su­vo­kia­ma, kad vyks­ta va­gys­tė. „Šian­dien dau­gia­bu­čių bend­ruo­me­nės ne­bė­ra to­kios stip­rios kaip anks­čiau, ne vi­si kai­my­nai pa­žįs­ta vie­ni ki­tus, to­dėl ma­tant žmo­gų va­ran­tį dvi­ra­tį, ne iš kar­to su­pran­ta­ma, jog tai ne kai­my­nas, o va­gis. Taip pat, ka­dan­gi san­dė­liu­kai nė­ra pa­pil­do­mai ap­sau­go­ti ir jų spy­nos daž­niau­siai bū­na ne­sun­kiai įvei­kia­mos, pa­gau­ti va­gį įvy­kio vie­to­je tam­pa ti­krai su­dė­tin­ga“, – kal­ba „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo pro­duk­tų va­do­vė Jur­gi­ta Nag­roc­kė.

Skau­di va­gi­šių pamoka

Vil­nie­tės Edi­tos nau­ja­ku­rių pa­mėg­to­je Ba­jo­rų gy­ven­vie­tė­je gy­ve­nan­čią šei­mą, kar­tu su dar vie­nuo­li­ka to dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų san­dė­liu­kų il­ga­pirš­čiai iš­šva­ri­no per­nakt: „Tam, kad pa­siek­tų tiks­lą, va­gys tu­rė­jo pe­rei­ti tris už­rak­tus – įėji­mo į ga­ra­žą, įėji­mo į bend­rą san­dė­liu­kų pa­tal­pą bei kiek­vie­no bu­to in­di­vi­dua­lią spy­ną. Per vie­ną nak­tį bu­vo apip­lėš­ti vi­si rū­sy­je bu­vę san­dė­liu­kai – iš mū­sų bu­vo pa­vog­tos bran­gios meš­ke­rės, tuo tar­pu vie­na kai­my­nų šei­ma pra­ra­do dvi­ra­čius, kai­na­vu­sius po du tūks­tan­čius eu­rų.“

Nuo akių pa­slėp­ta pa­tal­pa va­gims lei­do ne­ma­to­miems įei­ti į vi­sus san­dė­liu­kus. Dėl du­rų už­rak­tų pa­pras­tu­mo, pa­tek­ti į pa­tal­pą ne­bu­vo su­dė­tin­ga – te­rei­kė­jo iš­muš­ti į du­ris įmon­tuo­tą spy­nos ci­lind­rą. Edi­ta sa­ko, jog ši va­gys­tė pri­ver­tė rim­čiau pa­si­žiū­rė­ti į ap­sau­gą: „Po šios va­gys­tės, kar­tu su kai­my­nais pla­nuo­ja­me įsi­reng­ti sig­na­li­za­ci­ją, ku­ri, ti­ki­mės, at­bai­dys va­gis. Be to, mąs­to­me apie su­nkiau įvei­kia­mos spy­nos įsi­ren­gi­mą tiek į mū­sų as­me­ni­nį san­dė­liu­ką, tiek kar­tu su kai­my­nais į bend­rą­ją pa­tal­pą.“

Ap­si­sau­go­ti – mi­si­ja įma­no­ma?

Anot drau­di­mo spe­cia­lis­tės, ge­riau­sia ap­sau­ga – pa­pil­do­mos kliū­tys va­gi­šiams: „Va­gys prieš im­da­mie­si dar­bo vi­sa­da įver­ti­na si­tua­ci­ją – ar yra tie­sio­gi­nis pa­te­ki­mas į san­dė­liu­kus iš lau­ko, kaip grei­tai ga­li­ma ap­si­suk­ti, ko­kia nu­ma­no­ma va­gys­tės ver­tė.“ Bū­tent dėl šios prie­žas­ties daž­niau apip­lė­ši­mui ren­ka­ma­si nau­jos sta­ty­bos, pra­ban­ges­niuo­se ra­jo­nuo­se esan­tys dau­gia­bu­čiai.

J. Nag­roc­kė pa­ta­ria, jog no­rint efek­ty­viai ap­sau­go­ti, tur­tą nuo il­ga­pirš­čių, de­rė­tų ne tik glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su kai­my­nais, įsi­reng­ti su­nkiau įvei­kia­mas spy­nas bei sig­na­li­za­ci­ją. Spe­cia­lis­tė pa­ta­ria, taip pat ne­pa­mirš­ti apd­raus­ti sa­vo tur­to – to­kiu at­ve­ju, net nu­ken­tė­jus nuo va­gys­tės, ža­la už pa­vog­tą tur­tą bus at­ly­gin­ta.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami