Draugiški kaimynai aplinką puoselėja išvien

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-11-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-11-14 06:00
Įrengti rakinamą aikštelę kainavo 11 tūkst. litų. Oresto Gurevičiaus nuotraukos
Pri­va­taus vers­lo ir gy­ven­to­jų bend­ra­dar­bia­vi­mas ga­li duo­ti pui­kių re­zul­ta­tų. Tie­sa, bend­roms ini­cia­ty­voms daž­nai truk­do vie­na ar ke­lios bal­tos var­nos. Leng­viau to­kie pro­jek­tai įgy­ven­di­na­mi nau­jos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se, kur di­des­nė da­lis gy­ven­to­jų – jau­nos, en­tu­ziaz­mo puo­se­lė­ti gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką ne­sto­ko­jan­čios šei­mos.

Lo­py­ti aikš­te­lę ėmė­si pats

Prieš ke­lis mė­ne­sius su­ge­dus au­to­mo­bi­liui iš na­mų į dar­bą va­žia­vau tak­si. Po­kal­bis su šne­kiu vai­ruo­to­ju Jo­nu pra­si­dė­jo dar dau­gia­bu­čio sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, jam ban­dant iš­la­vi­ruo­ti tarp su­grūs­tų gy­ven­to­jų au­to­mo­bi­lių ir per va­sa­rą ne­už­lo­py­tų duo­bių. „Pas jus čia, Jus­ti­niš­kė­se, dar ga­na gra­žu. Pa­ma­ty­tum, kas Laz­dy­nų mi­kro­ra­jo­no, ku­ria­me gy­ve­nu, kie­muo­se da­ro­si. Ten ti­kri Mar­so kan­jo­nai. Su­pran­tu, kad sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri lė­šų aikš­te­lėms prie dau­gia­bu­čių iš­čius­ty­ti, bet bent jau pa­tys žmo­nės no­rė­tų tvar­ky­tis“, - min­tis apie gy­ve­ni­mo ypa­ty­bes sos­ti­nės mie­ga­muo­siuo­se mi­kro­ra­jo­nuo­se ėmė dės­ty­ti Jo­nas.

Tak­si vai­ruo­to­ju nuo jau­nys­tės dir­ban­tis pu­sam­žis vy­ras pa­sa­ko­jo, kad kra­te­rius sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie dau­gia­bu­čio, ku­ria­me gy­ve­na, nu­spren­dė su­tvar­ky­ti pats. Per ke­lis va­ka­rus par­en­gė vi­są aikš­te­lės re­mon­to pro­jek­tą, iš­siaiš­ki­no to­kių dar­bų kai­nas įmo­nė­se. „Kol kal­ba bu­vo ne­priė­ju­si iki pi­ni­gų, vi­si kai­my­nai gy­rė, kaip pui­ku, kad im­uo­si ini­cia­ty­vos. Ta­čiau bend­ri­jos su­si­rin­ki­me su­ži­no­ję, jog kiek­vie­nam bu­tui iš­plės­ta ir tvar­kin­ga sto­vė­ji­mo aikš­te­lė at­sieis po ke­lis šim­tus li­tų, grei­tai pra­ra­do su­si­do­mė­ji­mą. Ėmė prie­kaiš­tau­ti, ne­va no­riu pra­suk­ti sau vers­lą. Su­py­kęs su­plė­šiau aikš­te­lės re­mon­to brė­ži­nius. Sa­vait­ga­lį kar­tu su vie­nu darbš­tes­niu kai­my­nu par­si­ve­žė­me skal­dos. Vie­nas ją py­lė­me, o ki­tas su kuo­ka, pa­da­ry­ta iš kel­mo, trom­ba­vo­me. Taip už­ly­gi­no­me bent di­des­nes duo­bes. Įžū­liau­siai re­mon­tui prieš­ta­ra­vu­siems kai­my­nams pa­sa­kiau, kad jei sta­tys sa­vo au­to­mo­bi­lius ma­no su­tvar­ky­to­je vie­to­je, vy­riš­kai iš­siaiš­kin­si­me“, - apie var­gus su kai­my­nais pa­sa­ko­jo Jo­nas.

Dė­jo pi­ni­gus per pusę

Pri­si­mi­niau šią is­to­ri­ją iš­gir­dęs apie kur kas la­biau vy­ku­sį dvie­jų sos­ti­nės Did­lau­kio gat­vė­je įsi­kū­ru­sių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą. Čia jau ne vie­nus me­tus į kai­my­niš­kai bend­ra­dar­biau­jan­čios ir sa­vo ap­lin­ką pri­žiū­rin­čios bend­ruo­me­nės rū­pes­čius at­si­lie­pia ir vie­na­me iš dau­gia­bu­čių vei­kian­tis es­te­ti­nės odon­to­lo­gi­jos cen­tras. Nau­jau­sias sėk­min­gas bend­ras dar­bas – už su­rink­tas lė­šas pa­sta­ty­ta ra­ki­na­ma šiukš­lių rū­šia­vi­mo aikš­te­lė.

„Anks­tes­nė bu­vo la­bai ne­pa­to­gio­je vie­to­je – kie­mo vi­du­ry­je. Be to, tu­rė­jo­me tik miš­rioms at­lie­koms skir­tus kon­tei­ne­rius. Ne­ga­lė­jo­me nei rū­šiuo­ti at­lie­kų, nei ap­si­gin­ti nuo kas­dien čia be­si­lan­kan­čių aso­cia­lių as­me­nų Jie raus­da­vo­si po kon­tei­ne­rius, daž­nai iš­mė­ty­da­vo šiukš­les ap­link, o vė­jas jas tar­šy­da­vo po kie­mą. Vaiz­de­lis bu­vo ti­krai ne­koks, tad su­si­rin­kę į bend­ri­jos su­si­rin­ki­mą nu­spren­dė­me im­tis veiks­mų“, - kal­bė­jo Did­lau­kio gat­vės dau­gia­bu­čių bend­ri­jos at­sto­vas Man­tas Va­raš­ka.

Jis pa­brė­žė, kad bend­ri­jos na­riai, esant rei­ka­lui, ne tik vi­sa­da su­si­ren­ka ap­tar­ti prob­le­mų, bet ir nuo­lat kai­my­niš­kai šne­ku­čiuo­ja­si in­ter­ne­te įkur­ta­me fo­ru­me. Į su­si­rin­ki­mus at­ei­na ir mi­nė­tos kli­ni­kos at­sto­vai. „Jie iš­kart pa­siū­lė pa­deng­ti pu­sę rei­ka­lin­gos su­mos, ne­svar­bu, ko­kios bū­tų iš­lai­dos nau­jai šiukš­lių aikš­te­lei įreng­ti. Vė­liau, kai vi­si su­ta­rė­me, kad pro­jek­tą ge­riau­sia įgy­ven­din­ti va­sa­rą, nes ta­da gy­ven­to­jams ne­rei­kia mo­kė­ti už šil­dy­mą, kli­ni­kos at­sto­vai pa­dė­jo mums ras­ti pro­jek­tuo­to­ją ir ran­go­vą“, - dės­tė M.Va­raš­ka.

Ga­liau­siai bend­ri­ja aps­kai­čia­vo, kad ra­ki­na­mai aikš­te­lei su sto­gi­ne įreng­ti pri­reiks maž­daug 11 tūkst. li­tų. Pu­sę šios su­mos per­ve­dė kli­ni­kos val­dy­to­jai. Jie dar ap­siė­mė už sa­vo lė­šas ap­so­din­ti aikš­te­lę tu­jo­mis – kad vaiz­das bū­tų gra­žes­nis.

Lai­mi bend­ra­dar­biau­jan­tys gyventojai

Vi­sus dar­bus pa­vy­ko at­lik­ti grei­tai ir sklan­džiai. Pa­da­li­jus iš­lai­das pa­gal kiek­vie­no bu­to gy­ve­na­mą­jį plo­tą, jos sie­kė 30-45 li­tus vie­nam bu­tui.

„Aikš­te­lę pa­sta­tė pri­va­tus ran­go­vas. Bet, ma­no nuo­mo­ne, jei bend­ri­jo­je yra ke­li na­gin­ges­ni vy­rai, ga­lin­tys skir­ti tam šiek tiek lai­ko, o ki­ti gy­ven­to­jai su­ta­ria fi­nan­suo­ti, to­kią aikš­te­lę ne­su­dė­tin­ga įreng­ti ir sa­vo­mis ran­ko­mis. Džiau­gia­mės, nes ir es­te­tiš­kai at­ro­do, ir val­ka­tos ne­sik­ni­sa, ir šiukš­lių iš­ve­ži­mas, kai jos rū­šiuo­ja­mos, ta­po pi­ges­nis“, - var­di­jo pliu­sus bend­ri­jos at­sto­vas.

Dau­gia­bu­ty­je įsi­kū­ru­sios es­te­ti­nės odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos fi­nan­si­nin­kas Me­čis­lo­vas Vrub­liaus­kas bu­vo ne­lin­kęs su­reikš­min­ti vers­lo par­amos gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nei. Anot jo, no­rint gy­ven­ti šva­rio­je ir gra­žio­je ap­lin­ko­je prie to rei­kia pri­si­dė­ti vi­siems. „Kai ap­lin­ka gra­žes­nė, žmo­nės dau­giau šyp­so­si. Sėk­min­ga kai­my­nys­tė nie­ka­da ne­su­ku­ria­ma per prie­var­tą, for­suo­jant. Tie­siog rei­kia vie­niems ar ki­tiems drą­ses­niems par­ody­ti ini­cia­ty­vą. Pik­ty­biš­kai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių, ku­rie stab­dy­tų gra­žius dar­bus, nė­ra daug. Taip pa­ma­žu ir vyks­ta kai­my­nys­tės evo­liu­ci­ja. Kaip gam­to­je, taip ir tarp žmo­nių lai­mi daž­niau­siai tie, ku­rie su­ge­ba koo­pe­ruo­tis ir kar­tu at­lik­ti dar­bus“, - pa­brė­žė M.Vrub­liaus­kas.

Tau­po ir rū­pi­na­si aplinka

Kaip LŽ in­for­ma­vo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vi­ta Braš­kie­nė, šiuo me­tu sos­ti­nė­je esan­čių šiukš­lių rū­šia­vi­mo aikš­te­lių skai­čius ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos nor­ma­ty­vą. Pa­gal jį še­šiems šim­tams gy­ven­to­jų tu­ri tek­ti vie­na aikš­te­lė su „var­pe­liais“ va­di­na­mais kon­tei­ne­riais. Šiuo me­tu sie­kia­ma an­tri­nių at­lie­kų rū­šia­vi­mo tal­pyk­lo­mis ap­rū­pin­ti in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kus. Jų per pa­sta­ruo­sius me­tus iš­da­ly­ta 11 tūkst. - po du vie­nam na­mui. Ta­čiau rei­kia dar 50 tūkst. kon­tei­ne­rių, kad šiukš­les ga­lė­tų rū­šiuo­ti vi­si nuo­sa­vų na­mų sa­vi­nin­kai.

„Žmo­nės vis daž­niau skai­čiuo­ja, kad rū­šiuo­ti at­lie­kas yra nau­din­ga. Vi­sų pir­ma dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai už iš­rū­šiuo­tų šiukš­lių iš­ve­ži­mą nie­ko ne­mo­ka. Ži­no­ma, vi­sa­da liks vir­tu­vės at­lie­kų, ku­rių rū­šiuo­ti ne­pa­vyks. Ta­čiau iš pa­tir­ties ži­nau: jei dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai no­riai rū­šiuo­ja šiukš­les, miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rį rei­kia iš­vež­ti per­pus re­čiau“, - nu­ro­dė skir­tu­mą sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ja.

Nors gy­ven­to­jus la­biau­siai ska­ti­na eko­no­mi­niai šio rei­ka­lo mo­ty­vai, vis dau­giau jų, V.Braš­kie­nės tei­gi­mu, rū­šiuo­ja šiukš­les iš idė­jos. Juk rei­kia su­pras­ti, kad ver­čiant at­lie­kas į vie­ną krū­vą laz­da at­si­su­ka ki­tu ga­lu. Ten­ka dau­giau mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų skir­ti są­var­ty­nų eksp­loa­ta­vi­mui.

„A­tei­ty­je prie dau­gia­bu­čių siek­si­me pa­sta­ty­ti dar dau­giau „var­pe­lių“. Įren­gia­mos nau­jos aikš­te­lės ge­riau bū­tų po­že­mi­nės, nei sto­vė­tų ant že­mės, ta­da ap­lin­ka at­ro­dy­tų tvar­kin­giau. Pa­da­ry­ti taip, kad vi­siems bū­tų pa­to­gu iš­mes­ti iš­rū­šiuo­tas šiukš­les į tam skir­tus kon­tei­ne­rius, už­trun­ka. Džiu­gu, kad dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai kar­tais im­asi ini­cia­ty­vos ir pa­tys“, - Did­lau­kio gat­vės gy­ven­to­jų nu­veik­tą dar­bą įver­ti­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami