Dūmtraukio nepamirškite ir per šventes

Nerijus JASAITIS red@lzinios.lt 2015-01-02 11:54
Nerijus JASAITIS
red@lzinios.lt 2015-01-02 11:54
Dėl laiku neišvalyto dūmtraukio, per mažos traukos ar nevėdinamo oro patalpoje, kurioje yra katilas, žmogus gali apsinuodyti smalkėmis. LŽ archyvo nuotraukos
Lai­ku iš­va­ly­ti dūm­trau­kiai ir vė­di­na­mos pa­tal­pos leis iš­veng­ti smal­kių pa­vo­jaus.

Įsi­bė­gė­jus šil­dy­mo se­zo­nui Lie­tu­vos gam­ti­nių du­jų skirs­to­mo­jo tink­lo ope­ra­to­rius „Lie­tu­vos du­jos“ ra­gi­na du­jų var­to­to­jus at­kreip­ti dė­me­sį į sau­gų du­jų nau­do­ji­mą ir pa­si­ti­krin­ti gam­ti­nių du­jų sis­te­mas bei du­ji­nius prie­tai­sus. Gam­ti­nės du­jos yra pa­to­gi ir vie­na šva­riau­sių ku­ro rū­šių, ta­čiau ne­tei­sin­gai nau­do­jant du­jų įren­gi­nius, ga­li kil­ti ap­si­nuo­di­ji­mo smal­kė­mis pa­vo­jus.

Smal­kių ga­li at­si­ras­ti ne­tin­ka­mai nau­do­jant bet ko­kius būs­to šil­dy­mo įren­gi­nius – du­ji­nius, mal­ki­nius, ak­mens ang­lies ar ki­to ku­ro ka­ti­lus, kros­nis, ži­di­nius, ki­tas šil­dy­mo sis­te­mas. No­rint to iš­veng­ti, rei­kia nau­do­ti tik tech­niš­kai tvar­kin­gus įren­gi­nius ir nuo­lat ti­krin­ti jų vei­ki­mo tin­ka­mu­mą, bū­ti­na ti­krin­ti oro srau­tą, daž­nai vė­din­ti pa­tal­pas, ku­rio­se įreng­tas ka­ti­las. Mon­tuo­jant du­jų įren­gi­nius rei­kia nau­do­tis kva­li­fi­kuo­to mon­tuo­to­jo pa­slau­go­mis, o bet ko­kios pa­tal­pų, ku­rio­se įreng­ti ka­ti­lai re­kons­truk­ci­jos tu­ri bū­ti at­lie­ka­mos tik su­de­ri­nus pla­ną su „Lie­tu­vos du­jų“ spe­cia­lis­tais.

Montuojant dujų įrenginius reikia naudotis kvalifikuoto montuotojo paslaugomis.

Pa­ju­tus du­jų kva­pą pa­tal­po­je rei­kia už­suk­ti du­jų čiau­pus, ati­da­ry­ti lan­gus, du­ris ir, su­kė­lus skers­vė­jį, ge­rai iš­vė­din­ti pa­tal­pą. Ne­ga­li­ma nau­do­ti at­vi­ros ug­nies, deg­ti deg­tu­kų, rū­ky­ti, jun­gi­nė­ti elek­tros prie­tai­sų, ži­bin­tu­vė­lių. Jei du­jų kva­pas ne­iš­sisk­lai­do, rei­kia sku­biai kvies­ti vi­są par­ą dir­ban­čią gam­ti­nių du­jų ava­ri­nę tar­ny­bą.

Dėl lai­ku ne­iš­va­ly­to dūm­trau­kio, per ma­žos trau­kos ar ne­vė­di­na­mo oro pa­tal­po­je, ku­rio­je yra ka­ti­las, žmo­gus ga­li ap­si­nuo­dy­ti smal­kė­mis, su­si­da­ran­čio­mis dėl du­jų ar ki­to ku­ro de­gi­mo. Smal­kės yra bes­pal­vės, bek­va­pės, bes­ko­nės ir nuo­din­gos. Pa­ste­bė­ti smal­kes įma­no­ma pa­gal tai, ko­kia lieps­na de­ga prie­tai­sas. Jei lieps­na de­ga ne mels­va, o gel­to­na ar oran­ži­ne spal­va, ga­li bū­ti, jog įren­gi­nys vei­kia ne­tin­ka­mai. Daž­nai gęs­tan­ti ka­ti­lo lieps­ne­lė, stip­riai ap­ra­so­ję lan­gai ar ap­rū­kę puo­dai bei du­ji­nių prie­tai­sų pa­vir­šiai taip pat ga­li pers­pė­ti apie smal­kių pa­vo­jų.

Smal­kė­mis ap­si­nuo­di­jęs žmo­gus jau­čia py­ki­ni­mą, gal­vos svai­gi­mą, pul­sa­vi­mą smil­ki­niuo­se. Tei­kiant pir­mą­ją pa­gal­bą to­kiam žmo­gui, rei­kia jį iš­ves­ti į gry­ną orą, at­lais­vin­ti ver­žian­čius dra­bu­žius, apk­lo­ti, ne­leis­ti už­mig­ti ir duo­ti ger­ti karš­to gė­ri­mo.

Pa­tal­po­se, ku­rio­se įreng­ti kū­re­ni­mo ka­ti­lai ar du­ji­niai prie­tai­sai, re­ko­men­duo­ja­ma įsi­reng­ti smal­kių ju­tik­lius. Už var­to­to­jo du­jų sis­te­mas ir du­ji­nius prie­tai­sus, jų sau­gų eksp­loa­ta­vi­mą ir nau­do­ji­mą yra at­sa­kin­gi pa­tys var­to­to­jai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami