Dvi dizainerės - tautos išrinktosios

Nijolė STORYK 2009-05-05 00:00
Nijolė STORYK 2009-05-05 00:00
Dizainerei E.Balčiūnaitei patinka mažos erdvės - jos labai jaukios ir mielos. Asmeninio albumo nuotrauka
In­ter­je­ro di­zai­ne­rės 26 me­tų Eg­lė Bal­čiū­nai­tė ir 32 me­tų Jur­gi­ta Dra­gū­nai­tė juo­kau­da­mos sa­ko, kad tau­tos bal­sas bet ku­rio­je sri­ty­je yra la­bai svar­bus da­ly­kas. Žmo­nės ren­ka ge­riau­sią dai­ną, ge­riau­sią šo­kį, be abe­jo, - ir ge­riau­sią in­ter­je­rą.

Tačiau kurdamos būsto interjerą dizainerės niekada nesiekia įtikti kieno nors skoniui, juo labiau - masiniam. Pajuokauti galima, bet tautos balso nenuneigsi - jei vieningai pripažino, vadinasi, ne veltui, buvo dėl ko.

Patiko ne tik draugams.

Dvi dizainerės E.Balčiūnaitė ir J.Dragūnaitė nuo šiol yra tautos išrinktosios. Šių vilniečių interjero projektą šiemet per "Metų interjero" konkursą, kuriame dalyvavo 135 kūrėjai, žmonės pripažino geriausiu ir skyrė net 1449 balus.

"Iš pradžių manėme, jog už mus aktyviai balsuoja draugai, todėl buvome jiems labai dėkingos. Bet kai balsų gavome vos ne pusantro tūkstančio, o tiek bičiulių tikrai neturime, patikėjome, kad mūsų interjeras patiko ne tik draugams, bet ir visuomenei", - kalbėjo dizainerė E.Balčiūnaitė.

Kai kuriems televizijos žiūrovams Eglė pažįstama kaip loterijos laidų, kurias ji vedė daugiau nei ketverius metus, vedėja. Taigi daugelis tikriausiai spėjo įsidėmėti jos veidą. Gal tokia neakivaizdinė pažintis su dizainere turėjo įtakos ir balsavimui? E.Balčiūnaitė abejoja, ar kas nors galėjo ją atpažinti, nes konkursui, kaip ir kiti dalyviai, pateikė interjero nuotrauką, o ne savo.

Pasak Eglės, jai iki šiol būtų sunkoka paaiškinti, kuo vadovavosi žmonės, atrinkdami geriausią interjerą. Juk tai padaryti iš vienos nuotraukos ne taip jau paprasta. Savo interjerą dizainerė pati ir nufotografavo, nors nėra profesionali fotografė.

Jeigu reikėtų nurodyti, kuris darbas Eglei labiausiai patiko, ji žinoma, rinktųsi vadovaudamasi profesiniu požiūriu. Savo favoritą dizainerė surado kažkuo artimą jai (kūrybos atžvilgiu).

"Interjeras yra žmogaus gyvenimo dalis. Namai - tai privati ir individuali erdvė. Todėl kurdamos tą erdvę visada atsižvelgiame į visumą, kad žmogui būtų gera ir jauku joje gyventi. Koks turi būti šių dienų būsto interjeras, visuomet buvo ir bus diskusijų objektas", - sakė pašnekovė.

Dalijasi darbais

Dviejų talentingų dizainerių duetas - darnus ir kūrybingas. Jurgita ir Eglė pasiskirsto darbus, kad netrukdytų viena kitai, bet papildytų viena kitą. Jurgita daugiau rūpinasi technine projekto dalimi, o Eglė atlieka interjero dekoravimo darbus. "Abi esame interjero dizainerės. Jurgita turi daugiau žinių vienoje srityje, aš - kitoje. Tad mums sekasi dirbti", - teigė Eglė.

Abi kartu darbuojasi penkerius metus, nuo interjero studijų metų Dailės akademijoje. Per tą laiką sukūrė beveik dvidešimt interjero projektų. "Ne dėl mūsų kaltės ne viską pavyksta užbaigti iki galo. Kartais projektą pristabdo pats užsakovas - paprašo palaukti geresnių laikų", - prasitarė dizainerė.

Eglė patenkinta, kad tokių nebaigtų interjerų yra nedaug. O vienas sėkmingiausių darbų - tas, kuris pelnė "Metų tautos" prizą.

Pati pasisiūlė

Buvusi televizijos laidų vedėja prisimena, kokia buvo jos savarankiško darbo pradžia. Kartą per draugų pobūvį Eglė, tuomet dar studentė, išgirdo, kad vienas jaunuolis ieško interjero dizainerės. Ji pasisiūlė tam vaikinui padėti įrengti butą. Šis sutiko, nors žinojo, kad Eglė toje srityje - naujokė. Pradžia buvo sėkminga. Vėliau, baigusi studijas, mergina sulaukė daugiau darbo pasiūlymų. "Ne kartą teko įsitikinti, kad specialisto ir užsakovo požiūris į interjerą gana skirtingas. Tai, kas funkcionalu ir panaudota pagal paskirtį, paprastai yra gražu", - aiškino Eglė.

Šiais laikais jaunoms dizainerėms vis dažniau tenka įrengti mažas erdves. Jos tampa populiarios dėl daugelio dalykų. "Mažos erdvės turi savo specifiką. Labai svarbu, kad tokia erdvė, užpildyta baldais ir daiktais, ne sumažėtų, o priešingai - padidėtų", - užsiminė ji.

Lyg vizitinė kortelė

Kas yra gražu ir modernu, paprastai būna ir brangoka. Kaip jaunos dizainerės mėgina išsisukti, kai kūrybinius sumanymus varžo didelės išlaidos? "Žinoma, būtų daug lengviau dirbti, jei nereikėtų sukti galvos, kaip viską padaryti gražiai ir nebrangiai. Dviese dirbame kaip komanda, tad jau įgijome šiek tiek patirties. Savo klientams patariame negailėti pinigų kokybiškoms grindims, plytelėms ir santechnikai. Visa kita - tapetus ar šviestuvus - juk galima bet kada pakeisti", - dėstė Eglė.

Praėjo tie laikai, kai patys buvome ir interjero dizaineriai, ir architektai, ir apšvietimo specialistai. Kai kas ir dabar sako, kad daug ką galime padaryti patys, esą kam švaistyti pinigus. E.Balčiūnaitė tam nepritaria. Anot jos, specialistas žino šiek tiek daugiau.

Kiekvienas įvertinimas jaunoms dizainerėms - kaip gaivaus oro įkvėpimas. "Jei tautai patiko tai, ką mes darome, vadinasi, einame tinkamu keliu. Mums tai suteikė daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Juk dabar tarp interjero dizainerių tokia didžiulė konkurencija. Užsakovas visada turi pasirinkimą. "Metų tautos" interjeras nuo šiol bus mūsų vizitinė kortelė", - džiaugėsi jauna dizainerė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami