Dviveidis namas su žalia pastoge automobiliui

Nijolė STORYK 2012-11-06 08:31

Nijolė STORYK

2012-11-06 08:31
Stogelis virš automobilio apželdintas žole. Vasarą danga sužaliuoja lyg pieva laukuose.
Jau­nos ar­chi­tek­tės Ag­nės Bal­ke­vi­čiū­tės va­do­vau­ja­ma bū­si­mų­jų ar­chi­tek­tų ko­man­da - Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to ba­ka­lau­ran­tai Ug­nė Ju­dic­kai­tė ir Egi­di­jus Mo­zū­ras - no­ri ma­ty­ti sa­vo mies­tą mo­der­nų ir eko­lo­giš­ką. To­kį jį ir ku­ria.

Būsimieji architektai pasižvalgė po Vilniaus būsimo gyvenamojo rajono - Naujojo Antakalnio - apylinkes. Šioje vietoje pagal jų parengtą projektą turėtų iškilti išmanusis dviejų aukštų gyvenamasis ekologiškas namas - šiltas, taupus ir praktiškas.

Pasak autorių, joks namas nestovi tuščioje vietoje. Jei jis pastatytas gamtoje, architektūra turi susilieti su gamta. "Toks buvo mūsų tikslas, kai projektavome būstą būsimam Naujojo Antakalnio gyvenamajam rajonui. Projektą galima pritaikyti ir kitoje vietoje", - tikino Ugnė.

Egidijus papildė kolegę: "Modernus namas - tai toks būstas, kuris verčia savo gyventojus darniai sugyventi su gamta, net keičia žmonių požiūrį į aplinką."

Oresto Gurevičiaus nuotrauka/Architektas Rolandas Palekas įteikia prizą konkurso "Mano EKOnamas" antrosios vietos nugalėtojams jauniems architektams (iš dešinės) U.Judickaitei, E.Mozūrui ir A.Balkevičiūtei.

Pirmas kartas nemelavo

Jauna architektų grupė įtikino net ir pačius didžiausius skeptikus, kad ekologiškas namas gali pats taupyti šilumą, vėdinti patalpas ir atlikti kitas svarbias funkcijas, jei moderniame būste pritaikytos šiuolaikinės šilumos energijos taupymo, vėdinimo ir kitos modernios technologijos.

Dvi žinomos Lietuvos bendrovės JUNG ir "Penki kontinentai" atkreipė dėmesį į šį originalų projektą konkurse "Mano EKOnamas" ir jam skyrė specialų išmaniausio namo prizą. Architektų sudaryta vertinimo komisija šį projektą įvertino 40,22 balo (daugiausia galimų - 49 balų negavo nė vienas iš 15 konkursui pateiktų projektų) ir jo autoriams skyrė antrąją vietą.

"Pirmą kartą dalyvavome tokiame rimtame konkurse architektūros ekologijos tema. Džiugu, kad mūsų projektas buvo pastebėtas ir įvertintas antrąja vieta bei specialiu prizu", - sakė U.Judickaitė.

Šiuolaikiškas būstas vis labiau priartėja prie gamtos, tampa jos dalimi, nėra svetimkūnis aplinkai. Darnus namas pats savaime papildo gamtą ir net duoda jai grąžos, neteršdamas ir negadindamas jos. Pasak išmaniausio būsto prizą įteikusių bendrovių atstovų Raimondo Skurdenio ir Vaidoto Bijūno, pastato sprendimų naujoviškumas - vienas pagrindinių modernaus ekonamo konkurso vertinimo kriterijų.

Jauni architektai išradingai ir sumaniai panaudojo netradicines medžiagas, įvertino jų ilgaamžiškumą ir kilmę, saulės bei vėjo energiją, pritaikė natūralius ir mechaninius pastato vėdinimo būdus.

Modernus pastatas paprastai yra gana sudėtingos konstrukcijos. Jeigu būstas yra protingai suprojektuotas, to sudėtingumo beveik nematyti ir sprendimai nekrinta į akis. Tai priklauso nuo architekto profesionalaus kūrybingumo ir patyrimo.

U.Judickaitės ir E.Mozūro vizualizacijos./Namas turi du veidus - šiaurinės pusės fasadas yra medinis, pietinės - įstiklintas.

Tarp tradicijos ir modernumo

Jaunų architektų grupės sukurtas namas turi du veidus - šiaurinės pusės fasadas yra medinis, pietinės - įstiklintas. Viena pusė - skaidri ir blizganti, kita - nepermatoma ir šiurkštesnė. Kontrastas tik dar labiau paryškina tai, kas yra gražu ir modernu.

Kita naujovė - namas be tradicinio garažo, kad nereikėtų papildomai šildyti pagalbinės patalpos. Automobilis gali stovėti prie namo, specialiai tam įrengtoje aikštelėje su stogeliu. Joje telpa net keli automobiliai. Stogelis siekia įėjimą į namą.

Netradicinis sprendimas - stogelis virš automobilio apželdintas žole. Vasarą danga sužaliuoja lyg pieva laukuose.

U.Judickaitė neabejoja, kad modernios architektūros namas nė kiek nenutolo nuo tradiciniam lietuviškam pastatui, turinčiam dvišlaitį stogą, būdingos formos. Tačiau namo "kepurė" yra šiek tiek sumoderninta - abi dvišlaičio stogo dalys sujungtos kaip vientisa danga.

Stogo dalyje įrengta palėpė, kuri naudojama kaip techninė patalpa. "Net ir namo stogą norėjome darniai sujungti su gamta, kad nebūtų išsikišusių metalo konstrukcijų - stogo karnizų, nuotekų vamzdžių ir kitų panašių dalykų", - aiškino ji.

"Namo fasadas ir stogas - vientisa visuma. Tokia stilistika atitiko šio konkurso reikalavimus", - pridūrė Egidijus.

Darnios šeimos gyvenimas sukasi būsto pietinėje pusėje - čia yra virtuvė, valgomasis ir svetainė.

Svarbiau praktiškumas

E.Mozūras įsitikinęs, jog nauji būstai turi būti ne tik ekologiški - juose gyvenantys žmonės turi išmokti patys gyventi ekologiškai, veltui neeikvoti šilumos energijos, deramai įvertinti, ką žmogui duoda gamta. Architektūra ir gamta gali būti vientisa sistema, viena kitą papildančios ir tarsi pratęsiančios tai, kas yra gyva ir natūralu.

Ugnės ir Egidijaus suprojektuotame name darnios šeimos gyvenimas sukasi būsto pietinėje pusėje - čia yra virtuvė, valgomasis, svetainė ir miegamieji. Pagalbinės patalpos - tambūras, vestibiulis, koridorius, laiptai, drabužinė, tualetas - šiaurinėje dalyje. Toje pačioje pusėje yra ir darbo kambarys.

Šiaurinė pusė yra beveik be langų - įstatytos siauros ir pailgos langų įpjovos, kad toje namo dalyje viduje būtų šiek tiek šviesos. Iki minimumo sumažintas langų plotas (be reikalo neišeikvojama šiluma) kompensuojamas pietinėje, rytinėje ir vakarinėje pusėse.

Pietinėje pusėje antrame aukšte namas turi dvigubą stiklinį fasadą. Jo paskirtis ne tik estetinė - atsirado originalios erdvės abiejuose aukštuose, atsiveria vidaus detalės, bet ir kur kas efektyviau saugoma šiluma.

Laiptai namo viduje paprastai užima daug erdvės. Tačiau čia tuščios vietos nėra - po laiptais įrengta drabužinė su papildomais stalčiais,

kurie skirti smulkiems buitiniams daiktams sudėti.

Ugnė ir Egidijus atsižvelgė į tai, kokią įtaką namui daro gamta. Tam tikslui jie parinko skirtingas apdailos medžiagas, kurios pasižymi skirtingomis savybėmis. Autoriai numatė, kokius kaprizus gali pateikti gamta pietinėje būsto pusėje, kai atšuoliuos vasara.

Kad karštą dieną saulė neįkaitintų stiklinio fasado, ši namo dalis iš išorės apsaugota masyviomis žaliuzėmis. Jos nuleidžiamos, kai pernelyg spigina kaitra, ir pakeliamos, kai norisi mėgautis, ypač žiemą, saulės šviesa. Be to, žaliuzės puošia modernų namą.

Pasak Egidijaus, saulės skleidžiama šiluma namui yra natūralus energijos šaltinis. Tam, kad būtų kuo efektyviau panaudota ši energija, pietinis šlaitas buvo formuojamas 30 laipsnių kampu horizonto atžvilgiu.

Patalpų erdvės suprojektuotos taip, kad vasarą, ypač naktį, jose efektyviai veiktų natūrali ventiliacija, automatiškai išsijungtų vėdinimo sistema. "Vasaros miego" režimas yra ekonomiškesnis ir taupesnis. Bet kuriuo metų laiku mechaninė vėdinimo sistema palaiko oro cirkuliaciją tarp visų kambarių.

Ar dviveidžiame name - pusiau stikliniame, pusiau mediniame - patogu gyventi?

Jauni architektai šypsosi sakydami, kad jie patys norėtų gyventi tokiame jaukiame ir moderniame name, kuris yra mieste, o aplink tiek daug nesugadintos gamtos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami