Džiaugsmas ir vargas su ketaus keptuvėmis

LŽ red@lzinios.lt 2015-11-26 06:00

red@lzinios.lt 2015-11-26 06:00
Ketaus keptuvėje mėsa, daržovės ar net pica iškeps geriau, tačiau į keptuvę nerekomenduojama dėti daug rūgščių turinčių maisto produktų. cookandlove.pl nuotrauka
Ke­taus kep­tu­vę daug kas vi­sai pa­grįs­tai lai­ko ne tik il­giau­siai nau­do­ja­mu, bet ir pui­kiai ge­ram na­mų vi­rė­jui tin­kan­čiu vir­tu­vės reik­me­niu. Tie­sa, ji tu­ri ne tik pri­va­lu­mų, bet ir trū­ku­mų – tik ke­taus ga­mi­niams bū­din­gų sa­vy­bių, ku­rias rei­kia perp­ras­ti.

Ke­taus kep­tu­vė la­bai uni­ver­sa­lus vir­tu­vės įran­kis. Be to, nau­do­ja­ma tin­ka­mai ji ne tik ne­si­de­for­muo­ja, bet ir ne­si­lu­pa, ne­sib­rai­žo. To­kios kep­tu­vės kie­tos it vi­nys. Ne vel­tui sen­daik­čių tur­guo­se dar ir da­bar pa­si­tai­ko prieš dau­giau nei pu­sę am­žiaus pa­ga­min­tų ke­taus kep­tu­vių, ku­rias ga­li­ma nau­do­ti iki šiol.

Kai­trą lai­ko nepalyginamai

Dau­ge­lį ke­taus kep­tu­vių, kaip re­ko­men­duo­ja ga­min­to­jai, pir­miau­sia rei­kia „ap­šil­dy­ti“. Bent de­šimt mi­nu­čių kep­tu­vę rei­kia pa­lai­ky­ti virš vi­du­ti­nės lieps­nos ar ant karš­tes­nės kait­len­tės. Taip pat ga­li­te kep­tu­vę, su­vy­nio­ję į ne­sin­te­ti­nės me­džia­gos rankš­luos­tį, pa­šau­ti į karš­tą or­kai­tę 20–30 mi­nu­čių. Ge­rai įkai­ti­nus kep­tu­vę, mais­tas jo­je iš­keps ne tik to­ly­giau, bet ir ne­kibs prie pa­vir­šiaus.

Tie­sa, ne­ma­ža da­lis ke­taus in­dų šian­dien į par­duo­tu­ves at­ke­liau­ja iš­kart par­uoš­ti nau­do­ji­mui.

Vie­nas iš po­pu­lia­rių mi­tų – ke­taus kep­tu­vės kais­ta la­bai to­ly­giai. De­ja, tai ne­tie­sa. Kal­bant fi­zi­kos ter­mi­nais, ke­taus kep­tu­vės ši­lu­mos lai­du­mas net tris­kart ma­žes­nis nei aliu­mi­ni­nių ga­mi­nių. Jei ke­taus kep­tu­vę kai­ti­na­te ant du­ji­nės vi­ryk­lės, pir­mo­sio­mis mi­nu­tė­mis smar­kiai įkais tik pats kep­tu­vės cen­tras, ku­rį iš apa­čios lai­žo lieps­na. Ta­čiau šo­nai liks to­kie vė­sūs, jog pri­dė­ję ga­lė­si­te lai­ky­ti pirš­tą. Ta­čiau ge­rai įkai­tin­ta ke­taus kep­tu­vė karš­tį lai­ko pui­kiai ir at­vės ne­grei­tai.

Dar šiek tiek apie fi­zi­ką: ši­lu­mi­nis ke­taus kep­tu­vės spin­du­lia­vi­mas sie­kia iki 0,64 ba­lo, o pa­vyz­džiui, ne­rū­di­jan­čio plie­no kep­tu­vės – 0,07 ba­lo. Pra­ktiš­kai tai reiš­kia, jog jei ke­pa­te mais­tą ne­rū­di­jan­čio plie­no kep­tu­vė­je, ga­li­te drą­siai virš jo lai­ky­ti ran­ką. Vi­sa kai­tra su­si­kon­cen­truo­ja į kep­tu­vės pa­vir­šių, ku­ris lie­čia­si su mais­tu. Tuo me­tu ke­taus kep­tu­vė į vir­šų kai­ti­na kur kas la­biau. Dėl šios prie­žas­ties ke­taus kep­tu­vė yra pa­ti tin­ka­miau­sia bul­vėms (skir­tu­mas ti­krai bus jun­ta­mas) ar ki­toms dar­žo­vėms, sto­res­niems mė­sos grie­ži­nė­liams, did­keps­niui to­ly­giai kep­ti ir skrudinti

Rei­kė­tų ži­no­ti, jog į ke­taus kep­tu­vė­se ruo­šia­mus pa­tie­ka­lus ne­re­ko­men­duo­ja­ma dė­ti daug rūgš­čių tu­rin­čių mais­to pro­duk­tų – po­mi­do­rų pa­da­žo, ac­to. Taip pat to­kio­se kep­tu­vė­se mais­to ne­rei­kė­tų lai­ky­ti il­giau nei ke­lias va­lan­das, ne­bent jums pa­tiks po il­ges­nio lai­ky­mo at­si­ra­dęs me­ta­lo prie­sko­nis.

Tin­ka­mai patepti

Vir­šu­ti­nis (ap­sau­gi­nis) kep­tu­vės sluoks­nis yra deng­tas po­li­me­ri­zuo­ta aly­va. Ją pa­kar­to­ti­nai te­pant ir kai­ti­nant ga­myk­lo­je, aly­vos sluoks­nis su­si­ri­ša su me­ta­lu che­miš­kai, to­dėl tam­pa kur kas at­spa­res­nis įbrė­ži­mams nei, pa­vyz­džiui, tef­lo­nas, ku­rį ga­li­ma pa­ly­gin­ti su pri­kli­juo­ta prie pa­vir­šiaus lip­nia juo­ste­le. Vis dėl­to no­rint iš­veng­ti rū­džių ir dan­gos su­ga­di­ni­mo, ke­taus kep­tu­vės ne­re­ko­men­duo­ja­ma il­ges­nį lai­ką lai­ky­ti pa­merk­tos van­de­ny­je. Taip pat, nau­do­jant kas­dien, bent kas ke­le­tą mė­ne­sių ją rei­kė­tų ap­do­ro­ti iš nau­jo.

Ap­do­ro­ja­ma taip: kep­tu­vė šva­riai iš­plau­na­ma ir nu­sau­si­na­ma. Tuo­met pa­te­pa­ma pi­giau­siu dar­žo­vių ar rap­sų alie­ju­mi ir dug­nu į vir­šų va­lan­dai pa­šau­na­ma į 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę. Po apa­čia rei­kė­tų pa­ties­ti aliu­mi­nio fo­li­jos, kad per vi­są ap­vers­tos kep­tu­vės pa­vir­šių že­myn te­kan­tis alie­jus ne­už­terš­tų or­kai­tės. Po pro­ce­dū­ros kep­tu­vę ga­li­ma pa­lik­ti or­kai­tė­je at­vės­ti.

Ki­tas pa­pras­tes­nis va­rian­tas – iš­plau­ti kep­tu­vę ir ją ne­šluos­ty­tą dė­ti ant ug­nies ar karš­tos kait­len­tės. Van­de­niui iš­ga­ra­vus, pil­ti į kep­tu­vę pu­sę ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio alie­jaus ir iš­trin­ti ją po­pie­ri­niu rankš­luos­čiu. Kep­tu­vę rei­kia kai­tin­ti tol, kol ji pra­de­da rūk­ti. Ta­da dar kar­tą pa­trin­ti stip­riai jos pa­vir­šių ir leis­ti vi­siš­kai at­vės­ti. Vo­lio! Tiek to var­go dėl ga­li­my­bės ga­min­ti mais­tą su šiuo ne­pai­mai­no­mu vir­tu­vės meis­trų įran­kiu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami