Ekologiškas šildymas – efektyviai ir be rūpesčių

LŽ red@lzinios.lt 2014-10-09 06:00
red@lzinios.lt 2014-10-09 06:00
Šią svetainę šildo ant sienos kabantis paveikslas. LŽ archyvo nuotrauka
Inf­ra­rau­do­nuo­sius spin­du­lius sklei­džia vi­si šil­dy­mo ele­men­tai – pa­pras­ti ra­dia­to­riai, šil­do­mos grin­dys, kros­nys. Pa­sta­rai­siais me­tais Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­jan­čios inf­ra­šil­dy­mo, dar va­di­na­mo eko­šil­dy­mu, sis­te­mos lei­džia pa­tal­pas šil­dy­ti kur kas svei­kiau, efek­ty­viau ir pi­giau.

Gam­to­je inf­ra­rau­do­nie­ji spin­du­liai mus pa­sie­kia iš jų pa­grin­di­nio šal­ti­nio - Sau­lės. Jie iki Že­mės ke­liau­ja net 150 mln. km ir su­si­ge­ria į pla­ne­tos pa­vir­šių bei įvai­rius ob­jek­tus, juos su­šil­do ar įkai­ti­na. To­liau pa­tys ob­jek­tai ši­lu­mą ap­lin­kai ati­duo­da įvai­riais bū­dais: kon­vek­ci­jos, spin­du­lia­vi­mo, elek­tro­mag­ne­ti­nė­mis ban­go­mis.

Vei­kia be katilinės

Pa­na­šiai ši­lu­mą sklei­džia ir inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­mo prie­tai­sai. Jų inf­ra­rau­do­nų­jų ban­gų dia­pa­zo­nas la­bai pa­na­šus į sau­lės spin­du­liuo­tės ir ne­ken­kia žmo­nių bei gy­vū­nų svei­ka­tai. To­kių įren­gi­nių vei­ki­mo pri­nci­pas ski­ria­si nuo ki­tų tuo, kad jie pa­tal­po­se pir­miau­sia su­šil­do pa­vir­šius, o ne orą.

„Inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­tu­vai net 92 proc. ši­lu­mos per­duo­da spin­du­li­niu bū­du. Yra ke­le­tas pa­grin­di­nių inf­ra­šil­dy­mo sis­te­mos ti­pų. Vie­nos tin­ka lau­ko te­ra­soms, ki­tos - pra­mo­nei, ypač at­ski­roms zo­noms di­de­lė­se erd­vė­se, tre­čios – na­mams. Lie­tu­vo­je žmo­nės vis dar ta­pa­ti­na inf­ra­šil­dy­mą na­mams su lau­ko šil­dy­tu­vais. Ta­čiau tai, kas tin­ka lau­ke ar pra­mo­nė­je, nė­ra nau­do­ja­ma na­muo­se, ir prieš­in­gai. Na­muo­se nau­do­ja­mi že­mos tem­pe­ra­tū­ros šil­dy­mo ele­men­tai, ku­rie žmo­gui ne­su­ke­lia jo­kio dis­kom­for­to ir yra la­bai efek­ty­vūs“, - pa­aiš­ki­no įmo­nės „Ru­bi­so­lis“ va­do­vas Dei­vi­das Juš­ka.

Inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­mo sis­te­mą, skir­tą in­di­vi­dua­liam na­mui ar bu­tui, daž­niau­siai su­da­ro grin­di­nio, sie­ni­nio ir lu­bi­nio šil­dy­mo ele­men­tai. Grin­di­niam šil­dy­mui nau­do­ja­mi ang­lies pluoš­to ki­li­mė­liai ar­ba šil­dan­ti plė­ve­lė, sie­ni­niam – šil­dan­tys veid­ro­džiai ar pa­veiks­lai, taip pat na­tū­ra­laus ak­mens ra­dia­to­riai, o lu­boms - šil­dan­čios gips­kar­to­nio ar­ba lu­bi­nės na­tū­ra­laus šil­dy­mo plokš­tės.

Di­de­lis pra­na­šu­mas, anot pa­šne­ko­vo, ku­rį su­tei­kia to­kia šil­dy­mo sis­te­ma nau­ja­ku­riams, sta­tan­tiems nuo­sa­vą na­mą, – ne­rei­kia ka­ti­li­nės, o tai pa­de­da su­tau­py­ti tiek pi­ni­gų, tiek ir na­mo erd­vės. Vi­sas inf­ra­šil­dy­mo val­dy­mas ir ter­mo­re­gu­lia­to­riai yra įren­gia­mi kam­ba­riuo­se, pa­pil­do­ma pa­tal­pa to­kiai šil­dy­mo sis­te­mai nė­ra rei­ka­lin­ga. Be to, mo­der­nias šil­dy­mo sis­te­mas ga­li­ma leng­vai su­jung­ti su pro­tin­gų na­mų val­dy­mo sis­te­mo­mis ar šil­dy­mą re­gu­liuo­ti tie­siog iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu.

Po­pu­lia­rios kom­bi­nuo­tos sistemos

Inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­mo sis­te­mos mon­ta­vi­mas in­di­vi­dua­lia­me na­me il­gai ne­trun­ka. Pa­ty­rę spe­cia­lis­tai ją ne­sun­kiai įren­gia per die­ną ar dvi. Ta­čiau to­kios sis­te­mos die­gi­mą rei­kė­tų pla­nuo­ti prieš at­lie­kant vi­daus ap­dai­los dar­bus, mat teks pa­slėp­ti lai­dus. Tie­sa, sie­ni­nės šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­mas yra pa­pras­tes­nis, elek­tros ins­ta­lia­ci­jos, ku­rią rei­kė­tų už­mas­kuo­ti, nė­ra daug.

Pa­sak ši­lu­mi­nin­kų, pa­tal­pas šil­dant inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių prie­tai­sais, ga­li­ma su­tau­py­ti iki 50 proc. ši­lu­mos ener­gi­jos, pa­ly­gi­na­ti su įpras­ti­niais šil­dy­mo bū­dais. Skir­tu­mas at­si­ran­da dėl inf­ra­šil­dy­mo sis­te­mų ga­my­bo­je nau­do­ja­mų nau­jų tech­no­lo­gi­jų. Be to, ši­lu­mos per­da­vi­mas spin­du­li­niu bū­du yra kur kas efek­ty­ves­nis. Pa­tal­po­je esan­tys bal­dai, žmo­nės ir ki­ti pa­vir­šiai yra šil­do­mi tie­sio­giai, ta­čiau la­bai švel­niai, ne­jau­čiant dis­kom­for­to.

Kai pa­sie­kia­ma rei­kia­ma, užp­rog­ra­muo­ta tem­pe­ra­tū­ra, ter­mos­ta­tas au­to­ma­tiš­kai at­jun­gia sis­te­mą. Tai­gi, pa­tal­po­je esan­tys pa­vir­šiai įšy­la dviem trim laips­niais dau­giau nei pats oras ir šil­dy­mo sis­te­mos įsi­jun­gi­mo in­ter­va­lai re­tes­ni - taip su­tau­po­ma. Taip pat tarp grin­dų ir pa­lu­bės su­si­da­ran­tis tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mas yra ma­žes­nis, nei nau­do­jant įpras­ti­nius šil­dy­mo me­to­dus. To­kia šil­dy­mo tech­no­lo­gi­ja tei­gia­mai vei­kia žmo­gaus svei­ka­tą, ne­sau­si­na oro, ne­ke­lia dul­kių, ne­lei­džia su­si­da­ry­ti pe­lė­siui.

„Mū­sų šil­dy­mo sis­te­ma nau­do­ja­ma pa­grin­di­niam, pa­pil­do­mam ar kom­bi­nuo­tam šil­dy­mui, ka­da elek­tri­nis šil­dy­mas su­jun­gia­mas su kie­to­jo ku­ro kros­ne­lė­mis ar kros­ni­mis. Pra­ktiš­ka pir­ma­me aukš­te esan­čio­je di­džio­jo­je na­mo erd­vė­je sta­ty­ti kie­to­jo ku­ro kros­ne­lę, ku­rią būs­to šei­mi­nin­kai, kai ga­li ir ne­tin­gi, kū­re­na ir taip šil­dy­da­mi pir­mą aukš­tą tau­po elek­trą. Jei kros­ne­lė ne­kū­re­na­ma, au­to­ma­tiš­kai įsi­jun­gia kom­bi­nuo­ta inf­ra­šil­dy­mo sis­te­ma. Toks šil­dy­mo va­rian­tas yra la­bai pa­trauk­lus ir po­pu­lia­rus Skan­di­na­vi­jo­je bei Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se“, - sa­kė D. Juš­ka.

Ne­rei­kia di­de­lių investicijų

Pa­šne­ko­vo skai­čia­vi­mu, la­bai ge­rai izo­liuo­ta­me A kla­sės ener­gi­nio efek­ty­vu­mo na­me ar dau­gia­bu­ty­je vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį šil­dy­mo se­zo­no me­tu inf­ra­šil­dy­mas, pa­lai­kant 21 laips­nį ši­lu­mos, at­sieis nuo 1,5 iki 2,5 Lt/1m2, B kla­sės na­me – 2,5- 4 Lt/1m2, C kla­sės se­nos sta­ty­bos, bet ne kiau­ra­me na­me – 4-6,5 Lt/1m2.

„Nau­jai sta­to­mų ar re­no­vuo­ja­mų būs­tų izo­lia­ci­ja ge­rė­ja, pa­tal­pų ši­lu­mi­nės sa­vy­bės ati­tin­ka vis di­des­nius rei­ka­la­vi­mus, pa­vyz­džiui, nuo 2016 me­tų bus sta­to­mi tik A kla­sės na­mai. Jie ne­rei­ka­lau­ja daug ener­gi­jos ir ne­svar­bu, kaip šil­dy­si, – mo­kė­si ne­daug. Aiš­ku, skir­tu­mai tarp elek­tros ir mal­kų ar elek­tros ir geo­ter­mi­nio šil­dy­mo iš­liks, ta­čiau pra­di­nė in­ves­ti­ci­ja į eko­lo­giš­ką inf­ra­šil­dy­mo sis­te­mą yra du ar net ke­tu­ris kar­tus ma­žes­nė, to­dėl bū­ti­na la­bai ge­rai aps­kai­čiuo­ti, ar bran­gios sis­te­mos net ir il­gai­niui at­si­pirks“, – svars­tė D. Juš­ka.

Inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­mo sis­te­mos pa­si­žy­mi ir tuo, kad gen­da re­tai, o jei taip nu­tin­ka – la­bai ne­sun­ku su­tai­sy­ti ar pa­keis­ti su­ge­du­sį ele­men­tą, prie­tai­sams su­tei­kia­ma nuo 5 iki 10 me­tų ga­ran­ti­ja. To­kiam šil­dy­mui iš es­mės ne­rei­kia jo­kios prie­žiū­ros, to­dėl šių iš­lai­dų ei­lu­tė iš sąs­kai­tos taip pat iš­krin­ta. Vie­nin­te­lis rū­pes­tis – šil­dy­mo sis­te­mos, ją pa­lei­džiant, prog­ra­ma­vi­mas pa­gal po­rei­kius. Bet net ir pir­mą kar­tą sis­te­mą re­gu­liuo­jan­tis ne­pa­ty­ręs būs­to sa­vi­nin­kas ne­trun­ka il­giau nei pen­kio­li­ka mi­nu­čių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Sigitas  213.252.196.2 2014-10-09 12:40:52
Vat čia tai super. Noriu ir aš tokio namuose
2 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami