Elektroninis sargas saugo šeimininkų ramybę

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-11 06:00
Tiesiausias kelias vagims į namus – paliktos praviros durys ar langas. LŽ archyvo nuotraukos
Elek­tro­ni­nė na­mų ap­sau­gos sis­te­ma ga­li tap­ti šei­mi­nin­kų ra­my­bę už­ti­kri­nan­čiu pa­ti­ki­mu sar­gi­niu šu­ni­mi ar­ba nuo­la­ti­niu gal­vos skaus­mu. Rū­pes­čiai pra­si­de­da tuo­met, kai ap­sau­gos sis­te­ma ne­tin­ka­mai par­en­ka­ma ar­ba ne­vy­ku­siai įren­gia­ma.

Tra­di­ci­nė na­mo elek­tro­ni­nės ap­sau­gos sis­te­ma – tai prog­ra­muo­ja­mas cen­tri­nis mo­du­lis, va­di­na­mas cen­tra­le, iš­plė­ti­mo ir pa­gal­bi­niai mo­du­liai, ju­tik­liai bei va­di­na­mie­ji sig­na­li­za­ci­niai prie­tai­sai, to­kie kaip si­re­nos, blyks­tės, sten­dai. To­bu­lė­jant tech­no­lo­gi­joms, iš­ma­nes­ni ta­po ir ne­lauk­tus įsib­ro­vė­lius nu­sta­tan­tys ju­tik­liai, ku­rių šiuo me­tu yra įvai­riau­sių, pra­de­dant inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių ar mi­kro­ban­gų ju­tik­liais ir bai­giant stik­lo dū­žį, mag­ne­ti­nį kon­tak­tą ar­ba slė­gio ki­ti­mą iden­ti­fi­kuo­jan­čiais prie­tai­sais.

Kiau­rai sie­nos nevaikšto

„Kaip ro­do na­mų sa­vi­nin­kų, įsi­ren­gu­sių ap­sau­gos sis­te­mas, apk­lau­sos, dau­gu­ma jų vi­siš­kai pa­sik­liau­na elek­tro­ni­ka. Ji iš tie­sų efek­ty­viai sau­go tur­tą. Nau­jau­si spren­di­mai lei­džia sau­gos zo­ną su­kur­ti ne tik pa­sta­to vi­du­je, bet ir ap­link na­mą. Šiuo at­ve­ju sis­te­ma sau­go na­mo sa­vi­nin­kus ir jų tur­tą ne tik ta­da, kai nie­ko nė­ra na­mie, bet ir nak­tį, kai šei­mi­nin­kai mie­ga. Ži­no­ma, toks spren­di­mas pri­tai­ko­mas tik tuo­met, kai na­mo val­da di­de­lė, už tvo­ros – ne kai­my­nų na­mas. Ren­kan­tis na­mo ap­sau­gos sis­te­mą, ten­ka įver­tin­ti daug įvai­rių par­ame­trų. Mat, kas tin­ka bu­tui ar na­mui tan­kiai ap­gy­ven­to­je mies­to vie­to­je, ga­li vi­sai ne­sau­go­ti už­mies­ty­je esan­čios vi­los“, - sa­kė ap­sau­gos sis­te­mas die­gian­čios įmo­nės par­da­vi­mo va­do­vas Min­dau­gas Šeč­kus.

Jo tei­gi­mu, pir­ma­sis klau­si­mas, į ku­rį tu­ri at­sa­ky­ti na­mo šei­mi­nin­kai, – ar aps­kri­tai jų būs­tui rei­ka­lin­ga elek­tro­ni­nė ap­sau­gos sis­te­ma. Fi­zi­nės kliū­tys kar­tais ap­sau­go ge­riau nei su­dė­tin­gos elek­tro­ni­nės sis­te­mos. Aiš­ku, va­gis va­giui ne­ly­gus. Jei kė­si­na­ma­si į spe­ci­fi­nį bran­gų šei­mi­nin­kų tur­tą, grei­čiau­siai dar­buo­sis su­ma­nūs nu­si­kal­tė­liai. Ta­čiau už­mies­čio so­dy­bas, nuo­lat ne­gy­ve­na­mus va­sar­na­mius daž­nai šva­ri­na to­li gra­žu ne pa­tys "kva­li­fi­kuo­čiau­si" il­ga­pirš­čiai.

„Va­gys ne­tu­ri ste­buk­lin­gų ga­lių ir kiau­rai per sie­ną ne­vaikš­to, to­dėl lau­ko ir bu­to du­rys bei lan­gai yra tos vie­tos, ku­rių tin­ka­mai ne­ap­sau­go­jus ga­li ne­pa­dė­ti ir iš­ma­ni elek­tro­ni­ka, - šmaikš­ta­vo pa­šne­ko­vas. – Ke­tu­ri iš pen­kių į būs­tą be­si­ver­žian­čių va­gi­šių įsi­lau­žia per du­ris. Kuo aukš­tes­nės sau­gu­mo kla­sės šar­vuo­tos du­rys sau­go įėji­mą į na­mus, tuo di­des­nių prob­le­mų, ti­kė­ti­na, kils nu­si­kal­tė­liams.“

Pirmasis klausimas, į kurį turi atsakyti šeimininkai, – ar elektroninė apsauga apskritai jų būstui reikalinga.

Sa­va­ran­kiš­kiems – au­to­no­mi­nės signalizacijos

Vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, ku­ri nuo elek­tro­ni­nių ap­sau­gos sis­te­mų at­gra­so tau­pius šei­mi­nin­kus, - mė­ne­sio mo­kes­tis, ku­rį ten­ka skir­ti sau­gos tar­ny­bai, pri­žiū­rin­čiai būs­to ap­sau­gos sis­te­mą. Ži­no­ma, jei esa­te „pa­si­da­ryk pats“ ti­po sa­vi­nin­kas, ne­nuk­lys­tan­tis to­li nuo na­mų, ga­li­te ap­sau­gos sis­te­mą įsi­reng­ti bei pri­žiū­rė­ti pats. Tam daž­niau­siai nau­do­ja­mos per GSM tink­lą sie­ja­mos sig­na­li­za­ci­jos, ku­rios apie ne­lauk­tus sve­čius šei­mi­nin­ką in­for­muo­ja skam­bu­čiu ar SMS ži­nu­te. Pa­si­tel­kus iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną nau­jos kar­tos sis­te­mas taip pat ga­li­ma val­dy­ti ir ste­bė­ti nau­do­jan­tis tam skir­to­mis prog­ra­mė­lė­mis.

To­kias au­to­no­mi­nes sig­na­li­za­ci­jas ku­ria ir lie­tu­viai. Tur­būt žy­miau­sios yra „El­des Epir“ būs­to ap­sau­gos sis­te­mos, ku­rias ga­li­ma su­sie­ti ir su mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, ir su sau­gos tar­ny­bų pri­žiū­ri­mu pul­tu. Au­to­no­mi­nės sig­na­li­za­ci­jos pa­lai­ko „Con­tact ID“ pro­to­ko­lą, vei­kian­tį sau­gos tar­ny­bų ste­bė­ji­mo pul­tuo­se. Su­vei­kus sig­na­li­za­ci­jai, din­gus elek­tros tie­ki­mui ar at­si­ra­dus ki­tam pa­vo­jui, pra­ne­ši­mus aki­mirks­niu ga­li gau­ti iki de­šim­ties nu­sta­ty­tų var­to­to­jų.

Įdieg­tas be­vie­lis mo­du­lis lei­džia pra­plės­ti ap­sau­gos sis­te­mos ga­li­my­bes pri­jun­gus ke­lio­li­ka ju­de­sio da­vik­lių, dū­mų ju­tik­lių, du­rų kon­tak­tų, be­vie­lio ry­šio plė­tik­lių ir ki­tų prie­tai­sų. Nau­jau­si au­to­no­mi­nės ap­sau­gos sis­te­mos mo­du­liai at­ro­do kaip pa­pras­ti ju­de­sio da­vik­liai, ta­čiau juo­se tel­pa ap­sau­gos sis­te­ma, be­vie­lio ry­šio mo­du­lis, mi­kro­fo­nas klau­sy­mui­si, tem­pe­ra­tū­ros ju­tik­lis ir at­sar­gi­nė ba­te­ri­ja. To­kios sis­te­mos, kaip pa­žy­mi jų ga­min­to­jai, yra skir­tos bū­tent vi­du­ti­nio dy­džio pa­tal­pų ap­sau­gai: bu­tams, va­sar­na­miams, kem­pe­riams ar ne­di­de­lėms par­duo­tu­vėms.

Ži­no­ma, no­rint, kad bet ku­ris elek­tro­ni­nis sar­gas veik­tų, teks kiek­vie­ną kar­tą jį įjung­ti ir iš­jung­ti. Kaip ro­do ty­ri­mai, sis­te­mas na­muo­se įsi­ren­gę šei­mi­nin­kai daž­nai kruopš­čiai jas val­do tik pir­mai­siais mė­ne­siais - pa­skui ne­re­tai sau­gu­mas pa­mirš­ta­mas, ypač jei na­muo­se yra mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų.

Be­je, jei na­muo­se gy­ve­na ka­tė ar šuo, pri­va­lo bū­ti die­gia­mi da­vik­liai, ku­rie rea­guo­ja į su­nkes­nius ju­dan­čius ob­jek­tus, ki­taip pa­tys šei­mi­nin­kai ar sis­te­mą pri­žiū­rin­čios sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jai ne­spės laks­ty­ti, rea­guo­da­mi į nuo­lat su­vei­kian­čią sis­te­mą. „Jei sig­na­li­za­ci­jos ne­pri­žiū­ri sau­gos tar­ny­ba, au­to­no­mi­nė per GSM ry­šį sie­ja­ma sis­te­ma bus nau­din­ga tik ta­da, kai il­gam ne­iš­vyks­ta­ma iš na­mų ir kai bent vie­nas iš šei­mos na­rių vi­sa­da ga­li sku­biai at­vyk­ti pa­ti­krin­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja. Ki­taip - jo­kios nau­dos, nes va­gys spės at­lik­ti juo­dą dar­bą. Tuo tar­pu sau­gos tar­ny­bos, vos tik ga­vu­sios sig­na­lą apie ga­li­mą įsib­ro­vi­mą į sau­go­mą pa­sta­tą, tu­ri rea­guo­ti ne­dels­da­mos. Jei sie­kia­te sa­vo būs­te įdieg­ti aukš­čiau­sios sau­gu­mo kla­sės sis­te­mą, grei­čiau­siai sta­ty­si­te ir vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras. Jos veiks­min­gos tik pri­žiū­ri­mos sau­gos tar­ny­bų dar­buo­to­jų. Ki­taip vaiz­do ka­me­ros tik įam­žins nu­si­kal­ti­mą, bet ne­už­kirs tam ke­lio“, - svars­tė M. Šeč­kus.

Iš­pro­tė­jęs "pro­tin­gas" namas

Pa­sta­rai­siais me­tais tur­būt nė­ra po­pu­lia­res­nės te­mos nei iš­ma­nie­ji na­mai (angl. smarthouse). Ta­čiau ar pa­ti­ki­mas nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų "pri­far­ši­ruo­tas" būs­tas? Sau­gu­mo sis­te­mos iš­ma­nia­ja­me na­me yra ne­ats­ki­ria­ma jo da­lis, mat nuo­to­li­niu bū­du val­do­mas na­mas ga­li „im­tis“ įvai­rių triu­kų siek­da­mas at­bai­dy­ti va­gis. Vie­nas ži­no­miau­sių bū­dų - iš­vy­kus šei­mi­nin­kams il­ges­niam lai­kui iš na­mų tam ti­kru par­os me­tu vi­sa­me na­me ar da­ly­je jo įjun­gia­mas apš­vie­ti­mas. Įsi­lau­ži­mo at­ve­ju vi­sa­me na­me už­si­de­ga švie­sos – daž­nai to už­ten­ka, kad už­puo­li­kai bū­tų at­bai­dy­ti. O už­fik­sa­vu­si du­jų nuo­tė­kį ar gais­rą sis­te­ma iš­siųs įspė­ji­mus šei­mi­nin­kui ir pa­gal­bos tar­ny­boms.

Ap­sau­gos sis­te­mą iš­ma­nia­ja­me na­me ga­li­ma įjung­ti nuo­to­li­niu bū­du – mo­bi­liuo­ju įren­gi­niu ar kom­piu­te­riu, pri­jung­tu prie in­ter­ne­to. Nuo­la­ti­nis vaiz­do įra­šy­mas į vie­ti­nį ar de­be­si­jos ser­ve­rį, ka­me­rų val­dy­mas lei­džia fil­muo­tą me­džia­gą iš na­mo ste­bė­ti net esant ki­ta­me pa­sau­lio kraš­te. Kai ku­riais at­ve­jais tam ga­li bū­ti pa­si­telk­ta ir nak­ti­nio ste­bė­ji­mo funk­ci­ja.

Be jo­kios abe­jo­nės, iš­ma­nu­sis na­mas bus "pro­tin­gas" tik tiek, kiek su­ma­nūs jo šei­mi­nin­kai. Nu­si­juok­si­te, bet "pro­tin­gų" na­mų sis­te­mo­mis pre­kiau­jan­tys sa­lo­nai be­ne kas­dien iš­girs­ta klau­si­mą – ar "pro­tin­gas" na­mas ga­li iš­pro­tė­ti?

Vie­na­reikš­mio at­sa­ky­mo nė­ra. Ne pa­slap­tis, kad to­bu­lė­jant tech­no­lo­gi­joms at­si­ran­da ir no­rin­čių­jų bei ge­ban­čių­jų šias tech­no­lo­gi­jas per­gud­rau­ti. Nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jų ger­bė­jų ais­tros ob­jek­tas – daik­tų in­ter­ne­tas. Ne­abe­jo­ti­na, kad at­ei­ty­je bui­ti­nius prie­tai­sus pri­jun­gus prie in­ter­ne­to tink­lo at­si­ras to­kių, ku­rie sieks į juos įsi­lauž­ti. Sie­kiant pa­to­gu­mo, ne­de­rė­tų pa­mirš­ti ir sau­gu­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami