Europiečiai išsirinko geriausius prietaisus

LŽ red@lzinios.lt 2015-08-20 06:00

red@lzinios.lt 2015-08-20 06:00
Kinų gaminamą „Huawei P8“ išmanųjį telefoną EISA įvertino aukščiausiais balais. Gamintojo nuotrauka
Kiek­vie­nais me­tais pus­šim­tį spe­cia­li­zuo­tų, apie tech­no­lo­gi­jas ra­šan­čių Eu­ro­pos lei­di­nių vie­ni­jan­ti EI­SA aso­cia­ci­ja ren­ka ge­riau­sią per me­tus pa­si­ro­džiu­sią vaiz­do, gar­so, fo­to­tech­ni­ką bei iš­ma­niuo­sius prie­tai­sus. Ku­rie iš nau­jų žais­liu­kų su­lau­kė gau­siau­sių liaup­sių?

Var­to­to­jų iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas – „Hua­wei P8“

Rem­da­ma­sis pra­ėju­sių me­tų lau­rea­to „As­cend P7“ sėk­me, iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas „Hua­wei P8“, anot EI­SA ko­mi­si­jos, pa­siū­lė pa­to­bu­lin­tą ka­me­ros na­šu­mą bei so­li­dų di­zai­ną, dėl to šis ne­bran­gus prie­tai­sas pa­tin­ka dau­ge­liui var­to­to­jų. Pa­trauk­laus aliu­mi­nio kor­pu­so vi­du­je ra­si­te ne tik aš­tuo­nių bran­duo­lių „Ki­rin 930“ pro­ce­so­rių, vei­kian­tį 2 GHz daž­niu, bet ir 5,2 co­lio „Full HD“ ekra­ną, ku­riuo nau­do­tis pa­to­gu ne­prik­lau­so­mai nuo apš­vie­ti­mo. Kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kiu su­nku pra­nok­ti „Hua­wei P8“.

Ge­riau­sia plan­še­tė – „Le­no­vo YO­GA Tab­let 2 Pro“

Pui­kus na­šu­mo, di­zai­no ir pra­ktiš­ku­mo de­ri­nys „Le­no­vo“ an­tros lai­dos „Yo­ga“ plan­še­tę „pas­mer­kė“ tap­ti aiš­kiu šios ka­te­go­ri­jos nu­ga­lė­to­ju. Nuo 13,3 co­lio ekra­no su 178 laips­nių žiū­rė­ji­mo kam­pu ir di­de­lės spar­tos ke­tu­rių bran­duo­lių „In­tel At­om Z3745“ lus­to iki il­gai vei­kian­čios 9600 mAh ba­te­ri­jos ir pa­žan­gios 8 me­ga­pik­se­lių ga­li­nės ka­me­ros. Į pla­ne­še­tę įmon­tuo­ta mi­nia­tiū­ri­nio pro­jek­to­riaus kom­bi­na­ci­ja su dviem gar­sia­kal­biais lei­džia trans­for­muo­ti bet ku­rią sie­ną į ma­žą ki­no tea­trą. Jei­gu ša­lia ne­tu­ri­te iš­ma­nio­jo te­le­vi­zo­riaus – tai ge­riau nei nie­ko.

Ge­riau­sias ne­šio­ja­mas prie­tai­sas – „LG Watch Urbane“

Me­ta­li­nis kor­pu­sas ir „And­roid Wear“ šia­me iš­ma­nia­ja­me lai­kro­dy­je yra pa­pil­dy­ti 1,3 co­lio aps­kri­tu ekra­nu, ku­rio ski­ria­mo­ji ge­ba 320 x 320 pik­se­lių (taš­kų tan­kis – 245 ppi). Iš­ma­nu­sis lai­kro­dis „LG Watch Ur­ba­ne“ taip pat ap­rū­pin­tas „Qual­comm Snapd­ra­gon 400“ 1,2 GHz daž­nio lus­tu, vei­kia kar­tu su 1 GB RAM ir ga­li sau­go­ti 4 GB duo­me­nų. Be to, at­ro­do iš­ties so­li­džiai, to­dėl tiks ne tik tech­no­lo­gi­jų en­tu­zias­tui, bet ir pra­šmat­niam vers­li­nin­kui.

Pa­žan­giau­sias te­le­fo­nas – „Sam­sung Ga­la­xy S6 edge“

Dėl sa­vo iš­skir­ti­nio lenk­to 5,1 co­lio „Su­per AMO­LED“ ekra­no Pie­tų Ko­rė­jos tech­no­lo­gi­jų mil­ži­nės nau­jau­sias pro­duk­tas „Sam­sung Ga­la­xy S6 ed­ge“ šiuo me­tu var­to­to­jų ver­ti­na­mas, kaip vie­nas sti­lin­giau­sių mo­bi­lių­jų prie­tai­sų. Ta­čiau šis pra­ban­gus iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas tu­ri daug dau­giau nei tik uni­ka­lų ekra­ną: la­bai na­šų aš­tuo­nių bran­duo­lių „E­xy­nos“ pro­ce­so­rių, efek­tin­gą 16 me­ga­pik­se­lių ka­me­rą ir itin ko­ky­biš­ką ekra­ną. To­dėl „Ga­la­xy S6 ed­ge“ taip pat rin­ko­je yra vie­nas iš la­biau­siai pa­si­žy­min­čių nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų.

Ge­riau­sias pir­ki­nys iš te­le­vi­zo­rių – „Phi­lips 55PUS7600“

„Phi­lips 55PUS7600“ kai­na ati­tin­ka pui­kią vaiz­do ko­ky­bę, ma­lo­nų gar­są ir mo­der­nią „Smart TV“ ope­ra­ci­nę sis­te­mą. Te­le­vi­zo­rius taip pat tu­ri „HDMI 2.0“ jung­tį, „Pi­xel Pre­ci­se UHD“ raiš­kos di­di­ni­mo tech­no­lo­gi­ją ir ge­rai at­ku­ria di­na­miš­kas sce­nas. Tri­jų pu­sių „Am­bi­light“ pa­ge­ri­na žiū­rė­ji­mą tu­ri­nį ati­tin­kan­čiu apš­vie­ti­mu, o „Doub­le Ring“ ko­ky­biš­kai at­ku­ria že­muo­sius daž­nius.

Ko­ky­biš­kiau­sia vaiz­do ka­me­ra –“Pa­na­so­nic HC-WX970“

EI­SA eks­per­tus su­ža­vė­jo „Pa­na­so­nic HC-WX970“ kom­pak­tiš­kas kor­pu­sas ir no­va­to­riš­ka dvi­gu­bo įra­šy­mo funk­ci­ja. Vaiz­do ka­me­ra tu­ri „Lei­ca Di­co­mar“ 18,91 MP ju­tik­lį ir an­trą ob­jek­ty­vą, esan­tį ša­lia 3 co­lių pa­su­ka­mo ekra­no. Tai lei­džia vie­nu me­tu fil­muo­ti dvi skir­tin­gas sce­nas: vie­ną fik­suo­ja pa­grin­di­nis, o an­trą – pa­gal­bi­nis ob­jek­ty­vas. Pui­kią įra­šo ko­ky­bę už­ti­kri­na efek­ty­vi vaiz­do sta­bi­li­za­vi­mo sis­te­ma ir HDR re­ži­mas.

Ge­riau­sia fo­to­ka­me­ra – „Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-G7/G70“

Hib­ri­di­nė vaiz­do ir fo­to­ka­me­ra „Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-G7/G70“ ga­li įra­šy­ti 4K vaiz­dą ir nė­ra bran­gi. Ji tu­ri vis­ką, ko jums rei­kia vaiz­do įra­šams, įskai­tant mi­kro­fo­no įves­tį ir ekra­ną su fo­ku­sa­vi­mo sri­čių in­di­ka­ci­ja. Fo­tog­ra­fa­vi­mo ga­li­my­bės taip pat ne­pa­mirš­tos: 16 me­ga­pik­se­lių „Four Thirds“ ju­tik­lis, elek­tro­ni­nis vaiz­do ieš­kik­lis su 2,36 mi­li­jo­no ele­men­tų, ISO 100–25 600, ne­per­trau­kia­mas fo­tog­ra­fa­vi­mas 8 kad­rų per se­kun­dę grei­čiu, ty­lus elek­tro­ni­nis už­rak­tas su 1/16 000 s iš­lai­ky­mu. Pa­su­ka­mas ekra­nas, pa­to­giai iš­dės­ty­ti myg­tu­kai ir ge­ra kor­pu­so er­go­no­mi­ka už­ti­kri­na pa­to­gų dar­bą.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami