Faktai apie mikrobangų krosnelę, kurių dar nežinojote

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-08 12:19
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-08 12:19
sxc.hu nuotrauka
Mi­nu­čių skai­čia­vi­mas, nuo­la­ti­nis sku­bė­ji­mas, vir­ti­nės dar­bų – vi­sa tai pui­kiai api­bū­di­na da­bar­ti­nį mū­sų gy­ve­ni­mą. Prie­tai­sai, ku­rie pa­grei­ti­na kas­die­nę žmo­gaus veik­lą, šiais lai­kais tam­pa itin ver­ti­na­mi. Vie­nas iš jų – po­pu­lia­rio­ji mi­kro­ban­gų kros­ne­lė, gelbs­tin­ti, kai ne­tu­ri­me daug lai­ko net val­gio ga­mi­ni­mui. 

O kaip dar ga­li­me iš­nau­do­ti šio prie­tai­so pri­va­lu­mus?

Ne tik va­ka­rie­nei pasišildyti

Mi­kro­ban­gų kros­ne­lę ga­li­ma pa­nau­do­ti ne vien pa­pras­tam mais­to pa­šil­dy­mui. Mo­kant im­pro­vi­zuo­ti, šis prie­tai­sas jū­sų vir­tu­vė­je ga­li pa­dė­ti iš tie­sų ne­ma­žai.

Vi­sų pir­ma, mi­kro­ban­gų kros­ne­lė pui­kiai tin­ka įvai­rioms prie­sko­ni­nėms žo­le­lėms džio­vin­ti. Įdė­ki­te jas tarp po­pie­ri­nio rankš­luos­čio skiau­čių ir, nu­sta­tę aukš­tą tem­pe­ra­tū­rą, pa­šil­dy­ki­te apie 5 mi­nu­tes. Tuo­met iš­trau­ki­te, su­tru­pin­ki­te ir su­ber­ki­te į san­da­riai už­da­ro­mą in­dą.

Vi­sų an­tra, ji taip pat pa­si­tar­nau­ja, no­rint leng­vai nu­lup­ti įvai­rias dar­žo­ves – pa­šil­dy­ki­te jas, leis­ki­te šiek tiek pa­sto­vė­ti ir ga­liau­siai be di­des­nių pa­stan­gų nu­lup­ki­te. Taip da­ry­ti ypač nau­din­ga su svo­gū­nais. Nu­pjau­ki­te jų ga­lus ir pa­kai­tin­ki­te mi­kro­ban­gų kros­ne­lė­je 20-30 se­kun­džių – pa­šil­dy­ti jie lu­pa­si leng­vai, o juos pjaus­tant, ne­ver­čia aša­ro­ti.

Mi­kro­ban­gų kros­ne­lė­je, taip pat grei­tai ir be jo­kio var­go ga­li­ma pa­skru­din­ti rie­šu­tus. Vis­kas, ko rei­kia, tai įvy­nio­ti juos į po­pie­ri­nį rankš­luos­tį ir pa­kai­tin­ti apie 30 se­kun­džių. O pa­šil­džius ne­pjaus­ty­tas ci­tri­nas ar apel­si­nus, la­bai leng­va iš­spaus­tų iš šių vai­sių vi­sas su­ltis.

Ga­li pa­keis­ti orkaitę

Nors įpras­tų mi­kro­ban­gų kros­ne­lių po­pu­lia­ru­mas ne­blės­ta, nuo­la­ti­nės ino­va­ci­jos šian­dien lei­džia pa­ga­min­ti ir to­kias, ku­rios pa­kei­čia net ir or­kai­tes. „Pas­te­bi­ma ten­den­ci­ja, kad vis dau­giau žmo­nių ren­ka­si kon­vek­ci­nes mi­kro­ban­gų kros­ne­les, jas per­ka to­dėl, kad šio sa­vo funk­ci­jo­mis pa­na­šios į or­kai­tę, ta­čiau uži­ma vie­tos ir kai­nuo­ja ma­žiau“, – tei­gė „Sam­sung Elec­tro­nics Bal­tics“ bui­ti­nės elek­tro­ni­kos pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je va­do­vas Mi­ros­la­vas Ra­ma­na­vi­čius. Šios kros­ne­lės nuo įpras­tų ski­ria­si tuo, jog tu­ri kai­ti­ni­mo ele­men­tą ir ven­ti­lia­to­rių, to­ly­giai pa­skirs­tan­tį karš­tą orą vi­du­je – bū­tent to­dėl, kaip ir or­kai­tė­se, jo­se ga­li­ma kep­ti py­ra­gus, mė­są ar pa­na­šiai.

„Žmo­nės, ku­rie nuo­gąs­tau­ja, kad įvai­rios mi­kro­ban­gų ar kon­vek­ci­nės kros­ne­lės su­var­to­ja la­bai daug elek­tros ener­gi­jos, at­krei­pia dė­me­sį į iš­ma­nią­sias mi­kro­ban­gų kros­ne­les, ku­rios pa­pras­tai tu­ri „E­ko“ re­ži­mą, pa­de­dan­tį su­tau­py­ti, – tei­gė M. Ra­ma­na­vi­čius - Ži­no­ma, to­kiuo­se įren­gi­niuo­se gau­su ir ki­tų funk­ci­jų, pa­vyz­džiui, juo­se au­to­ma­tiš­kai par­en­ka­mas mais­to šil­dy­mo lai­kas, ga­lin­gu­mas ir pan.“

Da­ly­kai, ku­rių rei­kia saugotis

Vis tik rei­kė­tų įsi­dė­mė­ti, ko jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma dė­ti į mi­kro­ban­gų kros­ne­lę. Pir­ma, ne­šil­dy­ki­te mais­to, įdė­to į plas­ti­ki­nius, po­pie­ri­nius mai­še­lius ar įvy­nio­to į fo­li­ją – to­kiu at­ve­ju jie ne tik ga­li skleis­ti pa­vo­jin­gas che­mi­nes me­džia­gas, ta­čiau ir su­kel­ti gais­rą. Pa­na­šus re­zul­ta­tas ti­kė­ti­nas pa­šil­džius jo­gur­to in­de­lius ar, pa­vyz­džiui, mais­to dė­žu­tes, pa­ga­min­tas iš plas­ti­ko.

Kal­bant apie mais­to pro­duk­tus, ne­šil­dy­ki­te kiau­ši­nių ir vy­nuo­gių, prieš­in­gu at­ve­ju – ga­li­te su­lauk­ti spro­gi­mo. O ai­trie­ji pi­pi­rai už­si­degs, pa­skleis­da­mi akis ir gerk­lę griau­žian­čius dū­mus.

Ki­ta ver­tus, ne­re­ko­men­duo­ja­ma mi­kro­ban­gų kros­ne­lių įjung­ti ir ta­da, kai jo­se nie­ko nė­ra. Mag­ne­tro­nai, ku­rie lei­džia mi­kro­ban­gų kros­ne­lei funk­cio­nuo­ti, su­gers jos pa­čios sklei­džia­mas mi­kro­ban­gas ir tai ga­li kros­ne­lę su­ga­din­ti.

***

Tai įdo­mu:

• Pir­mo­ji mi­kro­ban­gų kros­ne­lė bu­vo šal­dy­tu­vo dy­džio ir kai­na­vo 5 tūkst. JAV do­le­rių (13,5 tūkst. li­tų)

• Mi­kro­ban­gų kros­ne­lė bu­vo iš­ras­ta at­si­tik­ti­nai An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu. Pir­ma­sis jo­je pa­šil­dy­tas pro­duk­tas bu­vo ku­ku­rū­zų spra­gė­siai.

• Ma­siš­kai ga­min­ti mi­kro­ban­gų kros­ne­lės pra­dė­tos 1962 me­tais.

• Tech­ni­niu po­žiū­riu mi­kro­ban­gų kros­ne­lės nau­do­ja mi­li­me­tri­nio il­gio ban­gas, ta­čiau pa­va­di­ni­mas bu­vo ty­čia pa­keis­tas sie­kiant pa­si­nau­do­ti to me­to vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mu mi­kro­kom­piu­te­riais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
NUOMONĖ  82.135.245.182 2014-12-10 12:33:07
NETURIU TO ŠŪDO IR VISIEMS KITIEMS PATARČIAU JOS NEPIRKTI ,O KAS TURI KUO GREIČIAU IŠMESTI ,JEI DAR NORITE ILGIAU PAGYVENTI.....
7 9  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami