Frėja apsvaigusi nuo senovės

PAULIUS UGIANSKIS 2008-01-29 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2008-01-29 00:00
"Turiu daug idėjų, kaip atrodys mano namai, tačiau joms įgyvendinti kol kas trūksta laiko", - sako E.Mickevičienė-Frėja. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Gar­si vil­nie­tė sa­vo na­mus pa­ver­tė ti­kru se­no­vi­nių daik­tų mu­zie­ju­mi, ku­rio in­ter­je­re aps­tu užuo­mi­nų į lai­ko pa­ti­krin­tas ver­ty­bes.

Žinoma vilnietė, vakarėlių liūtė, stilistė, karjerą pradedanti atlikėja Eglė Mickevičienė-Frėja iš pradžių nebuvo linkusi atverti duris plačiai visuomenei ir parodyti namus, kuriuose bemaž ketverius metus gyvena su gausia šeima ir naminiais gyvūnais. "Iš tiesų, mano namai - mano tvirtovė", - šypteli Eglė ir akimirksniu pakviečia užeiti į vidų.

Modernumas nežavi.

Vietoj nenustygstanti moteris iš karto atsiprašo už jaukią netvarką namie. Prieš kelerius metus pradėti remonto darbai vis dar tęsiami, o įvairūs interjero sprendimai kol kas laukia savo eilės. "Žinote kaip su tais remontais būna - pradedi, o baigti niekaip negali. Kita vertus, niekur pernelyg neskubu, todėl šiandien namai taip ir atrodo", - lyg teisindamasi išpyškina E.Mickevičienė.

Atsidūręs žinomos stilistės namuose patenki tarsi į praėjusio šimtmečio pradžią. Kad ir kur suktumeisi, aplink supa senoviniai baldai, šviestuvai, smulkūs aksesuarai ir daugybę kitų antikvarinių daiktų. Net atidžiau neįsižiūrėjus tampa aišku - šių namų šeimininkai neabejingi klasikiniam stiliui, o užuominų į modernumą čia ir su žiburiu nerasi.

Keitė jau suplanuotą

Sostinės Žvėryne seną, kapitalinio remonto reikalingą namą Eglė su vyrų įsigijo maždaug prieš 4 metus. Tada naujieji seno namo šeimininkai daug pastangų įdėjo, kad apšiurusį pastatą būtų galima prikelti naujam gyvenimui. Kaip pasakoja Eglė, pamažu jie ne tik atnaujino namą, bet iš pagrindų pakeitė ir vidaus aplinką. "Anksčiau šiame sovietmečio laikais statytame name buvo daug, tačiau labai mažų ir gana nejaukių kambarių. Pirma mintis, kuri šovė iškart pamačius šio namo vidų, buvo paprasta - išgriauti vidines pertvaras, sumažinti kambarių, tačiau padidinti jų plotą. Gerai, kad visas šis juodas darbas - jau praeitis", - atsiduso dainininkės karjerą pradedanti E.Mickevičienė.

Sutvarkę namo vidų šeimininkai nepamiršo ir fasado. Tam nutarė pritaikyti autentiškas apdailos plytas, kurios anksčiau puošė kadaise sostinės senamiestyje stovėjusį namą. "Šios plytos - tikros. Joms, ko gero, jau koks šimtas metų", - suskubo paaiškinti Eglė.

Senove alsuojantys namai

Frėjos pseudonimu pasivadinusi vilnietė prisipažino, jog dabartinis būsto interjeras dar nėra toks, koks turėtų būti ateityje, kai bus baigti visi remonto darbai. Tačiau jau dabar aišku, kad kone didžiausią duoklę kurdami namus šeimininkai atidavė praeičiai. Senoviniai daiktai, primenantys praėjusio šimtmečio dvasią, puošia viso namo vidų. Įvairūs šviestuvai, baldai ir meno dirbiniai primena art deco stilių, kuriuo populiarioji stilistė ateityje žada įrengti didžiąją dalį savo namų.

"Man prie širdies senovinis, antikvarinis stilius. Visa, kas su juo susiję, turi vadinamąją išliekamąją vertę. Šiuolaikiškas modernumas, kuris dabar Lietuvoje gana populiarus, mane atbaido. Modernus interjeras gali būti žavus šiandien, bet atgrasus rytoj. Man norisi pastovumo, meninės vertės", - atviravo E.Mickevičienė.

Daugiausia senovinių interjero detalių, įvairių aksesuarų glaudžiasi pirmame namo aukšte esančioje svetainėje. Ypatingą atmosferą čia kuria ne tik masyvūs senoviniai baldai, bet ir šviestuvai, paveikslai, kiti buities rakandai. Svarbiausias svetainės akcentas - senovinis židinys, ant kurio glaudžiasi bent kelios antikvarinės žvakidės. Būtent joms Eglė jaučia didelę silpnybę. "Antikvarinės ar šiaip senos žvakidės man labai patinka. Jų turiu begalę. Tikiuosi, šios žvakidės ateityje suteiks interjerui ypatingų bruožų", - aiškino moteris.

Vaikystės palikimas

Dažnai triukšminguose vakarėliuose dalyvaujanti stilistė LŽ pasakojo, jog dabar svarbiausia rasti laiko ir baigti kurti būsto aplinką. Darbų, anot Eglės, laukia daug. Pirmiausia reikia tinkamai įrengti ne tik svetainę, bet ir likusius kambarius. Visi jie, išskyrus dukrų kambarį, bus "įsprausti" į art deco stiliaus sampratą. Populiarioji stilistė sako, jog šio stiliaus aplinkoje ji jaučiasi geriausiai. "Potraukį antikvariniams daiktams ir visokiems senoviniams atributams, ko gero, paveldėjau iš tėvo. Dar nuo mažens atsimenu, kaip tėtis turėjo aibę senovinių daiktų. Taigi kurdama namų aplinką turiu į ką atsiremti ir ką panaudoti", - džiaugėsi dainininkės karjeros laiptais kopianti vilnietė.

Ieškodama, kokiais daiktais geriausia dekoruoti savo namus, E.Mickevičienė tikino per daug galvos dėl to nesukanti. Frėja atviravo, jog daugelį interjero detalių atsivežė iš užsienio, kai ką rado ir Lietuvoje. Tiesa, kalbėdama apie būsto dekoro elementus pašnekovė atgijo ir šiek tiek sunerimo: "Jei atvirai, tai Lietuvoje ko nors išskirtinio ar unikalaus namams rasti gana sudėtinga. Yra keletas specializuotų parduotuvių, tačiau ir jose pasirinkimas menkas. Gerai, kad užsienyje populiarūs vadinamieji blusų turgūs, tad juose apsilankiusi būtinai ką nors įdomaus nusiperku ir parsivežu į namus", - pasakojo E.Mickevičienė.

Nori atgaivinti kiemą

Nuosavame name gyvenanti vilnietė gali džiaugtis dar vienu pranašumu - uždaru kiemu. Nors jame kol kas nieko nėra, ateityje moteris žada čia įsirengti pavėsinę ir šiltais vasaros vakarais mėgautis ramybe ir grynu oru. Be to, uždaras kiemas - ideali vieta trims Eglės auginamiems šunims. "Vis trūksta laiko, šiaip, tai šiame kieme galima visokių nesąmonių prisigalvoti. O jei rimtai, ketiname čia kokią nors jaukią pavėsinę statyti", - dėstė stilistė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami