G. Kadžytė: Adventas – taikos, susilaikymo, bendravimo metas

BNS 2015-11-29 12:45
BNS
2015-11-29 12:45
takaninichurch.org.nz nuotrauka
Sek­ma­die­nį krikš­čio­niš­kas pa­sau­lis pra­de­da Ad­ven­tą – ke­tu­rių sa­vai­čių lai­ką iki Ka­lė­dų – su­si­kau­pi­mo ir ra­my­bės me­tą. Ad­ven­tas sim­bo­li­zuo­ja krikš­čio­niš­kų­jų me­tų pra­džią ir yra ypač svar­bi krikš­čio­niš­ka tra­di­ci­ja.

Et­no­lo­gė Gra­ži­na Ka­džy­tė LRT ra­di­jui sa­ko, kad per šį lai­ką rei­kia ne­pyk­ti, steng­tis bū­ti ge­riems, tuo­met ir vi­sas pa­sau­lis bus ge­res­nis. Per Ad­ven­tą žmo­nės ra­gi­na­mi ma­žiau val­gy­ti mė­sos, dau­giau bend­rau­ti, sės­ti prie bend­ro sta­lo, api­bend­rin­ti per me­tus nu­veik­tus dar­bus ir pla­nuo­ti nau­jus.

„Ad­ven­tas lie­tu­viams, kaip ir vi­siems eu­ro­pie­čiams, reiš­kia – iš lo­ty­niš­ko žo­džio ad­ven­tus – kad lau­kia­me at­ei­nan­čio­jo, lau­kia­me at­ei­ties, tu­ri­me vil­ties, kad ta at­ei­tis bus gra­žes­nė, bus gal di­des­nė san­tar­vė. Ir no­rė­čiau pa­sa­ky­ti – nuo šio ry­to, vi­si ku­rie pa­bu­do­me, tu­rė­tu­me steng­tis jau iki pat šv. Ka­lė­dų ne­su­sier­zin­ti, ne­su­pyk­ti, su­lai­ky­ti blo­ges­nę žo­dį, sprūs­tan­tį iš lū­pų.“

Yra la­bai gra­žus mū­sų ti­kė­ji­mas, kad jei­gu žmo­nės per vi­są Ad­ven­tą ne­si­bar­tų, ne­si­pyk­tų, vie­nas ki­tam pa­tai­ky­tų ge­res­nį žo­dį, tai ki­tais me­tais že­mė­je įsi­vy­rau­tų tai­ka. Ru­sų ra­šy­to­jas Fio­do­ras Dos­to­jevs­kis „Bro­liuo­se Ka­ra­ma­zo­vuo­se“ yra pa­skęs to­kią min­tį, kad kiek­vie­nas žmo­gus yra pa­šauk­tas že­mė­je pa­gau­sin­ti ge­ru­mo su­mą. Jei­gu kiek­vie­nas da­ry­si­me sa­vo gy­ve­ni­mą ge­res­nį, jo – ge­res­nio tru­pu­tė­lį bus dau­giau. Ir taip me­tai iš me­tų, die­na iš die­nos.

„A­pie tai, ma­tyt, la­bai ge­rai ži­no­jo mū­sų Ma­žo­sios Lie­tu­vos at­sto­vai – nes kai ji bu­vo pri­jung­ta prie Di­džio­sios Lie­tu­vos, – to me­to lai­kraš­čiuo­se par­ašy­ta, kad Ma­žo­jo­je Lie­tu­vo­je, ar tai bū­tų ūki­nin­kai, ar val­di­nin­kai, mies­tuo­se gy­ve­nan­tys, vi­so­se šei­mo­se nuo pat pir­mo­sios ad­ven­to die­nos ant sta­lo de­da­mi gra­žiai nu­pin­ti, pa­puoš­ti ad­ven­to vai­ni­kai su ke­tu­rio­mis žva­kė­mis. Ti­kra­sis ad­ven­to vai­ni­kas yra ant sta­lo – jis tu­ri veik­ti kas die­ną.

Ir štai nuo pat pir­mo­sios Ad­ven­to die­nos gy­ven­to­jai klai­pė­diš­kiai – tai bu­vo prieš 100 me­tų – su­sės­da­vo prie Ad­ven­to vai­ni­ko, va­ka­re, pa­bai­gę vi­sus die­nos dar­bus ir rū­pes­čius, už­si­deg­da­vo žva­kę, kiek jų pri­klau­so, ger­da­vo pa­va­ka­rių ka­fi­ją klai­pė­die­tiš­ką ir pa­sa­ko­da­vo vie­ni ki­tiems apie die­nos džiaugs­mus ir rū­pes­čius. Taip šei­mos na­riai ge­rai pa­žin­da­vo vie­ni ki­tus. Da­bar mes kas sau kas sau, ne­tu­ri­me ka­da net su­sės­ti ar­ba­tos iš­ger­ti, tai ga­lė­tu­me nuo šios die­nos va­ka­rė­lio pus­va­lan­dį ir skir­ti tam. Kad vie­ni į ki­tus pa­si­žiū­rė­tų ir pa­ma­ty­tų, ko­kie jie yra gra­žūs, ge­ri, pa­si­ruo­šę vie­ni ki­tiems pa­dė­ti.“

„A­pie mais­tą ir­gi ga­li­me kal­bė­ti kaip apie pil­vo pri­ki­ši­mo da­ly­ką, bet čia ir­gi yra dva­si­nis as­pek­tas – žmo­gus, steng­da­ma­sis sa­vo gy­ve­ni­mą har­mo­ni­zuo­ti, jis vi­sur – ir bui­ty­je ir bū­ty­je steng­da­vo­si tą har­mo­ni­ją su­da­ry­ti. Anks­čiau Lie­tu­vo­je tre­čia­die­niai ir penk­ta­die­niai bū­da­vo pa­snin­kas per vi­sus me­tus, o Ad­ven­to me­tą su­si­lai­ko­ma nuo mė­siš­kų val­gių, pie­niš­kų, nuo kiau­ši­nių, iš­sky­rus sek­ma­die­nius ir vie­ną ki­tą die­ną, sa­ky­ki­me, šv Mi­ka­lo­jaus ar šv Liu­ci­jos die­na, ku­ri tu­rė­jo sa­vo pa­skir­tį.

Skai­čiau prieš­ka­ri­nė­je spau­do­je – lie­tu­viai daž­niau­siai iš­pa­žin­ties ei­da­mi sa­ky­da­vo, kad penk­ta­die­nį su­lau­žiau pa­sni­nin­ką o ko­dėl, o to­dėl, kad žmo­na taip iš­vi­rė. Di­džiau­sia mū­sų nuo­dė­mė, kad mes lin­kę su­lau­žy­ti tą pa­snin­ką, bet kai pa­sa­ko­ma, kad tai ma­din­ga ir die­ta, tai ta­da vi­si sa­ko, o, lai­ky­siuos tos die­tos. Ma­ny­čiau, tai ti­krai nė­ra su­nku pa­da­ry­ti“.

„Iš vie­nos die­nos nie­ko ne­ats­pė­si, pa­žiū­rė­si­me, kaip vi­sas Ad­ven­tas par­odys – yra pa­tar­lė, jei­gu ad­ven­tas švie­sus, tai kluo­nai ir svir­nai bus tam­sūs, o jei ad­ven­tais tam­sus, tai at­virkš­čiai – kluo­nai ir svir­nai bus švie­sūs. Bet ne vie­na die­na nu­le­mia, dar pa­žiū­rė­si­me, kai sau­lė pa­te­kės, ar bus sau­lė­ta die­na, ar ap­si­niau­ku­si, ir vi­sų tų die­nų su­ma ir par­odys. Juk, tie­są sa­kant, nie­ka­da ne­bū­na taip, kad vi­sur tas der­lius virs­tų iš lau­kų ir dar­žų tie­siai į mū­sų svir­nus, ma­tyt, Die­vu­lis duos ir gra­žių die­nų, ir iš tų die­nų mes sa­vo der­lių su­si­rink­si­me.

Be abe­jo, yra ir ki­tų da­ly­kų – pa­gal žvaigž­dė­tą nak­tų skai­čių džiau­gia­si tie, ku­rie mėgs­ta kiau­ši­nius, nes viš­tos bus dės­lios, jei­gu yra il­gi var­vek­liai, tai li­nų au­gin­to­jams bū­tų ge­ra ži­nia, bet ne­ži­nau, kiek tų li­nų au­gin­to­jų be­li­ko Lie­tu­vo­je“.

„Ad­ven­tas ir ya tas me­tas, jis tam ir duo­tas – tos 4 sa­vai­tės, kad ne­at­si­dur­tu­me ant Ka­lė­dų slenks­čio: nie­ko ne­sup­ra­tau, nie­ko ne­ma­čiau, nie­ko ne­ži­nau. Ne, mes tu­ri­me da­bar pa­ma­žu už­baig­ti di­džiuo­sius me­tų dar­bus, juos su­su­muo­ti, pa­žiū­rė­ti, ku­rie bu­vo nau­din­gi, ku­rių gal ne­rei­kė­jo da­ry­ti, ir pra­dė­ti pla­nuo­ti ki­tus me­tų dar­bus“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami