G. Savickas ir A. Sakalauskas ragina atsargiai elgtis prie aukštos įtampos laidų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-18 15:34
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-18 15:34
„Litgrid“ nuotrauka
Leis­da­mi lai­ką lau­ke esa­me įpra­tę prie elek­tros per­da­vi­mo oro li­ni­jų, su­si­lie­ju­sių su kraš­to­vaiz­džiu, to­dėl  jų daž­nai ne­pas­te­bi­me. Ak­to­riai Gied­rius Sa­vic­kas ir Arū­nas Sa­ka­laus­kas ta­po in­for­ma­ci­nės kam­pa­ni­jos „9 gy­vy­bes tu­ri tik ka­tės“ vei­dais ir ra­gi­na vi­suo­me­nę sau­giai elg­tis prie aukš­tos įtam­pos lai­dų.

Kam­pa­ni­ja sie­kia­ma pri­min­ti, kad į Ei­fe­lio bokš­tą pa­na­šios at­ra­mos ir aukš­tos įtam­pos elek­tros lai­dai ke­lia pa­vo­jų žmo­gaus gy­vy­bei ir tur­tui.

Pen­kiuo­se šmaikš­čiuo­se fil­mu­kuo­se ak­to­riai de­mons­truo­ja, kaip rei­kia sau­giai elg­tis prie aukš­tos įtam­pos įren­gi­nių. Be­si­fil­muo­jant vi­sai fil­ma­vi­mo ko­man­dai taip pat rei­kė­jo iš­klau­sy­ti sau­gu­mo ins­truk­ta­žą. Po jos ak­to­riai net šiek tiek bai­mi­no­si įženg­ti į 110 kV įtam­pos trans­for­ma­to­rių pa­sto­tę, kur vy­ko fil­ma­vi­mas.

„Ne kar­tą te­ko pra­ei­ti to­kias apt­ver­tas te­ri­to­ri­jas, ta­čiau ne­bū­čiau pa­gal­vo­jęs, kad čia taip pa­vo­jin­ga. Be­si­bai­giant fil­ma­vi­mui, su­pra­tau, kad šiuos fil­mu­kus tu­ri pa­ma­ty­ti kiek­vie­nas, nes grės­mė gy­vy­bei ga­li kil­ti ne­tgi žve­jo­jant. Gal mū­sų su­vai­din­tos si­tua­ci­jos iš pir­mo žvilgs­nio ir at­ro­do juo­kin­gos, ta­čiau jos vaiz­duo­ja, kaip ge­rai ne­pa­gal­vo­jus ga­li­ma pa­kliū­ti į la­bai pa­vo­jin­gą pa­dė­tį“, – įspū­džiais da­li­no­si Gied­rius Sa­vic­kas.

Pa­sak Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riaus „Litg­rid“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko ir ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Dai­vio Vir­bic­ko, si­tua­ci­jos fil­mu­kams bu­vo par­ink­tos pa­gal daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čius ne­sau­gaus el­ge­sio pa­vyz­džius: ne­at­sar­gi žve­jy­ba prie aukš­tos įtam­pos li­ni­jų, el­ge­sys prie nu­trū­ku­sio lai­do, dar­bai su aukš­tes­ne nei leis­ti­na su­nkią­ja tech­ni­ka po elek­tros oro li­ni­jo­mis, drau­di­mo pa­tek­ti į elek­tros pa­sto­čių te­ri­to­ri­ją ne­pai­sy­mas.

„Pas­te­bi­me ten­den­ci­ją, kad kiek­vie­nais me­tais nu­tin­ka pa­na­šių ne­lai­mių, ku­rių bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti, lai­kan­tis sau­gaus el­ge­sio tai­syk­lių. Mū­sų dar­buo­to­jai at­si­me­na ne­įti­kė­ti­nų is­to­ri­jų, pa­vyz­džiui, kai žmo­gus lip­da­mas į at­ra­mą no­rė­jo pa­klau­sy­ti, „kaip kal­ba elek­tra“, ar į drau­džia­mą zo­ną ėjo pa­siim­ti pa­mes­tų daik­tų. Bū­ti­na at­si­min­ti, kad toks el­ge­sys ga­li baig­tis mir­ti­mi, nes elek­tra tren­kia per at­stu­mą“, – pa­sa­ko­jo D. Vir­bic­kas.

Pa­sak D. Vir­bic­ko, aukš­tos įtam­pos elek­tros ins­ta­lia­ci­ja te­ka šim­tus kar­tų stip­res­nė sro­vė nei nau­do­ja­ma bui­ty­je, to­dėl elek­tros iš­kro­va ga­li įvyk­ti ir ne­pri­lie­tus įren­gi­nio ar lai­do. Per 2015 m. „Litg­rid“ už­fik­sa­vo 9 įvy­kius, ku­rie at­si­ti­ko dėl žmo­nių ne­at­sar­gaus el­ge­sio.

Per­nai Klai­pė­dos kon­tei­ne­rių ter­mi­na­le ne­at­sar­gus vai­ruo­to­jas va­žia­vo su pa­kel­ta strė­le, ku­ri už­ka­bi­no ir nu­trau­kė vie­nin­te­lę elek­trą Ne­rin­gai tie­kian­čią li­ni­ją. Be­veik 3 tūkst. gy­ven­to­jų be elek­tros bu­vo 54 mi­nu­tes – tiek tru­ko at­sta­ty­ti elek­tros per­da­vi­mą.

Daž­nai ne­ma­lo­nu­mui nu­tin­ka ker­tant me­dį ne­to­li li­ni­jos. Kar­tais žmo­nės ne­įver­ti­na at­stu­mo iki li­ni­jos ar­ba į ku­rią pu­sę virs me­dis. Miš­ki­nin­kams, že­mės sa­vi­nin­kams, įmo­nėms ir or­ga­ni­za­ci­joms, tvar­kan­tiems te­ri­to­ri­jas prie oro li­ni­jų ir jų ap­sau­gos zo­no­se, „Litg­rid“ va­do­vas D. Vir­bic­kas pri­me­na, kad ker­tant me­džius ša­lia aukš­tos įtam­pos įren­gi­nių, kaip ir dau­ge­liui ki­tų dar­bų, bū­ti­nas „Litg­rid“ lei­di­mas. Toks lei­di­mas už­ti­krins ko­ky­biš­kai at­lik­tą dar­bą, žmo­nių sau­gu­mą ir ap­sau­gos tech­ni­ką nuo su­ge­di­mų.

Nu­ti­kus bet ko­kiam in­ci­den­tui ša­lia oro li­ni­jų, rei­kia kuo sku­biau skam­bin­ti Bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami