Galvos skausmas – sienų apdailos defektai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-12 06:00
Sienų dažymo galima imtis tik kruopščiai jas išlyginus, kitaip defektai badys akis. LŽ archyvo nuotrauka
Vos pa­da­rius re­mon­tą iš­lin­do sie­nų ap­dai­los de­fek­tai? Jei re­mon­ta­vo­te pa­tys, teks pa­tiems ir tai­sy­ti. Grei­čiau­siai tu­rė­si­te su­kti sa­vo gal­vą ir tuo at­ve­ju, jei re­mon­tą da­rė skel­ta­na­giai meis­trai. Ne­bent bu­vo­te la­bai skaid­rūs ir ap­dai­rūs - sam­dė­te le­ga­liai vei­kian­čią įmo­nę, o už jos dar­bus at­sis­kai­tė­te ofi­cia­liai. Tau­pus ir ne­at­sa­kin­gas mo­ka du kar­tus.

Kai ten­ka im­tis tai­sy­ti ką tik at­lik­to re­mon­to bro­ką, daž­nam šei­mi­nin­kui nu­svy­ra ran­kos, iš­ga­ruo­ja kan­try­bė ir ky­la pyk­tis. Juo­lab jei ne­ly­gu­mą ar įtrū­kį sie­no­je jis pa­ste­bi ta­da, kai dar­bai jau baig­ti, pi­ni­gai su­mo­kė­ti, o bal­dai su­sta­ty­ti ten, kur ir tu­ri bū­ti. Kaip to iš­veng­ti ar­ba iš­tai­sy­ti ap­dai­los dar­bų de­fek­tą, kad jis ne­virs­tų di­džiau­sia gal­va­so­pe, ku­rią teks „glais­ty­ti“ pa­pil­do­mo­mis iš­lai­do­mis?

Ke­tu­ri par­en­gi­mo lygiai

Sta­ty­bų spe­cia­lis­tai pri­me­na: sie­na yra tar­si dro­bė, ant ku­rios ta­po­ma, - ji pa­den­gia­ma da­žais ar­ba kli­juo­ja­ma ta­pe­tais. Kad ši dro­bė bū­tų tin­ka­mai par­uoš­ta ir už­kirs­tas ke­lias de­fek­tams, svar­bu ne­pa­mirš­ti ke­lių pa­grin­di­nių žings­nių. Pir­mas jų – įver­tin­ti, ko­kio ly­gu­mo sie­nos rei­kės to­les­niems ap­dai­los dar­bams. Pa­sak sta­ty­bi­nių me­džia­gų ga­min­to­jų bend­ro­vės „Knauf“ tech­ni­nio kon­sul­tan­to Val­do Mo­zū­ro, prob­le­mų daž­nai ky­la ta­da, kai už­sa­ko­vas ir meis­tras skir­tin­gai in­terp­re­tuo­ja są­vo­ką „ly­gi sie­na“. To­dėl bū­ti­nas komp­ro­mi­sas ir bū­si­mų dar­bų vi­zi­ja. Svar­bu nu­ma­ty­ti, ko­kį ko­ky­bės ly­gį no­ri­ma pa­siek­ti. Nuo to pri­klau­sys, koks glais­tas bus nau­do­ja­mas sie­nų ap­dai­lai.

„Kad tarp nau­ja­ku­rių ir ap­dai­los dar­bus at­lie­kan­čių žmo­nių ne­kil­tų ne­su­ta­ri­mų, siū­lo­me va­do­vau­tis sie­nų ir lu­bų pa­vir­šiaus par­en­gi­mo ly­giais. Žy­miau­si glais­to ga­min­to­jai jų siū­lo ke­tu­ris – Q1, Q2, Q3 ir Q4. Ži­nant tuos ly­gius ti­krai ne­kils ne­su­sip­ra­ti­mų. Pa­vyz­džiui, ta­pe­tams skir­ta sie­na ne­atro­dys gruob­lė­ta, par­uoš­ta lyg ply­te­lėms kli­juo­ti“, – pa­sa­ko­jo V. Mo­zū­ras.

Kon­sul­tan­to tei­gi­mu, Q1 pa­vir­šiaus par­en­gi­mo ly­gio už­teks, jei ant sie­nos pla­nuo­ja­te kli­juo­ti ply­te­les ar na­tū­ra­lius ak­me­nis. Nie­ko blo­ga, kad ant jos bus ma­ty­ti ply­še­lių, tin­ko siū­lių ar ki­to­kių dar­bo žy­mių. Jei­gu sie­ną ke­ti­na­te de­ko­ruo­ti tin­ku ar gruob­lė­tais pluoš­ti­niais ta­pe­tais, rei­kės Q2 pa­vir­šiaus par­en­gi­mo ly­gio. To­kiu at­ve­ju ir­gi ga­li bū­ti ne­ly­gu­mų ar įran­kių pa­lik­tų žy­mių.

No­rint da­žy­ti sie­ną ma­ti­niais da­žais ar­ba kli­juo­ti įvai­raus sto­rio ta­pe­tais, ją pri­va­lo­ma par­uoš­ti Q3 ly­giu. Pats aukš­čiau­sias pa­vir­šiaus par­en­gi­mo ly­gis – Q4 – tu­rė­tų bū­ti pa­siek­tas tuo at­ve­ju, kai pla­nuo­ja­ma nau­do­ti bliz­gius da­žus. Ta­da ant sie­nos ga­li lik­ti mi­ni­ma­lių ne­ly­gu­mų, ma­to­mų tik esant šo­ni­niam apš­vie­ti­mui.

Efek­ty­vus gip­si­nis glaistas

Bū­ti­na iš anks­to nu­ma­ty­ti ga­lu­ti­nį sie­nos ap­dai­los tiks­lą ir jam pa­siek­ti par­ink­ti tin­ka­mas me­džia­gas. Bu­to šei­mi­nin­kas tu­ri aiš­kiai ži­no­ti, ko­kios ap­dai­los no­ri. Daž­nai puo­la­ma dirb­ti ne­sup­la­na­vus ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to, o ta­da ir įsi­su­ka to­les­nių de­fek­tų gran­di­nė.

„Ga­li nu­si­pirk­ti daug ir įvai­rių rū­šių glais­to, ta­čiau jei ne­ži­no­si, ko­kį, ka­da ir kaip nau­do­ti, bū­si pa­smerk­tas ne­sėk­mei. Kad to ne­nu­tik­tų, rei­kia ati­džiai ir kryp­tin­gai su­sip­la­nuo­ti vi­są ap­dai­los dar­bų ei­gą, pa­si­do­mė­ti glais­tų rū­ši­mis ir pra­na­šu­mais“, – pa­žy­mė­jo V. Mo­zū­ras.

Ren­kan­tis glais­tą taip pat svar­bu ne­mai­šy­ti skir­tin­gų me­džia­gų. Jei no­ri­te pa­tai­sy­ti meis­trų pa­lik­tą bro­ką, su­ži­no­ki­te, ko­kį glais­tą jie nau­do­jo per pa­sku­ti­nį dar­bų eta­pą. Pa­vyz­džiui, jei bu­vo dir­ba­ma su gip­si­niu glais­tu, bū­tent to­kį rin­ki­tės ir vė­liau.

„Tiek bu­tų sa­vi­nin­kai, tiek ma­žiau pa­ty­rę meis­trai da­ro įvai­rių klai­dų. Tar­ki­me, ant gips­kar­to­nio te­pa po­li­me­ri­nį elas­tin­gą bal­tą glais­tą. Iš pra­džių at­ro­do ly­gu, ta­čiau glais­tui iš­džiū­vus ir jį nu­da­žius ma­ty­ti jun­gi­mai, įvai­rios sky­lės. Tin­ka­mai tai­sy­ti de­fek­tus – tai lyg lo­py­ti kel­nes. Juk ne­lo­py­si­me džin­sų vel­ti­niu“, – pa­ly­gi­no V. Mo­zū­ras.

Kad ne­rei­kė­tų su­kti gal­vos, ko­kį glais­tą pa­si­rink­ti, ge­riau­sia, pa­sak kon­sul­tan­to, pa­sik­liau­ti uni­ver­sa­liu gip­si­niu glais­tu. Juo ga­li­ma pa­deng­ti tiek gips­kar­to­nio plokš­tes, tiek gip­si­nį, tiek be­to­ni­nį pa­grin­dą. Be to, ma­žos šio glais­to są­nau­dos. Vie­no kvad­ra­ti­nio me­tro pa­vir­šiui iš­ly­gin­ti (1 mm sto­rio sluoks­niu) už­ten­ka 0,8-0,9 kg glais­to.

Da­žai ne­ly­gu­mų nepaslėps

Tvar­kin­gi ir ko­ky­biš­ki dar­bo įran­kiai bei me­džia­gos – bū­ti­ny­bė. Sie­nos ne­tu­rė­tų bū­ti glais­to­mos nu­di­lu­sio­mis, krei­vo­mis ir ap­rū­di­ju­sio­mis men­te­lė­mis. Ta pa­ti tai­syk­lė ga­lio­ja ir tuo at­ve­ju, jei sie­nas po pra­di­nės ap­dai­los šei­mi­nin­kai no­ri da­žy­ti.

„Pa­lik­tų pa­vir­šiaus ne­ly­gu­mų ne­pas­lėps nei se­nas, nei nau­jas da­žų sluoks­nis. Sie­ną ga­li­ma da­žy­ti tik ta­da, kai ji ko­ky­biš­kai iš­ly­gin­ta. Ki­taip akis ba­dys įvai­rūs ne­ly­gu­mai. Da­žy­mo dar­bų ei­ga la­bai pri­klau­so ir nuo to, koks yra pa­vir­šius - anks­čiau jau da­žy­tas ar ne“, - pa­žy­mė­jo įvai­rius ap­dai­los dar­bus at­lie­kan­tis meis­tras Ka­ro­lis Šu­fu­tins­kis. Jei sie­nos jau bu­vo da­žy­tos, teks pa­plu­šė­ti dau­giau. Mat rei­kės ne tik se­nus da­žus ar ta­pe­tus nu­gremž­ti iki tink­lo, bet ir pa­vir­šių nu­va­ly­ti va­lik­liu, nu­plau­ti van­de­niu ir leis­ti iš­džiū­ti.

Nu­glais­čius sie­ną ir pa­den­gus ją grun­tu, ga­li­ma im­tis da­žy­mo dar­bų. Glais­ty­tą, po­rė­tą ar ne­to­ly­giai įge­rian­tį pa­vir­šių, K. Šu­fu­tins­kio tei­gi­mu, ge­riau­sia grun­tuo­ti van­de­ni­niais grun­to da­žais. Krei­di­niu glais­tu pa­deng­toms sie­noms la­biau­siai tiks al­ki­di­nis grun­tas.

Da­žy­ki­te vie­na kryptimi

Dau­ge­lio vi­daus dar­bams skir­tų da­žų ga­min­to­jų nu­ro­do­ma stan­dar­ti­nė iš­ei­ga yra vie­nas li­tras 10-12 kv. m da­žo­mo pa­vir­šiaus. Kad su­si­da­ry­tų rei­kia­mo sto­rio sluoks­nis ir da­žų dan­ga bū­tų at­spa­ri me­cha­ni­niam po­vei­kiui bei drėg­mei, re­ko­men­duo­ja­ma da­žy­ti ke­liais sluoks­niais. Tai­gi rea­liai li­tro da­žų už­teks per­pus ma­žes­nio plo­to pa­vir­šiui.

„Vi­suo­met tep­tu­ku ar vo­le­liu pir­miau­sia nu­da­žau su­nkiai pa­sie­kia­mus pa­vir­šius – kam­pus, vie­tas ap­link jun­gik­lius, ra­dia­to­rius, grind­juos­tes du­rų ap­va­dus. Li­ku­sius pa­grin­di­nius plo­tus rei­kia da­žy­ti be per­trau­kos nuo kam­po iki kam­po. Ga­lu­ti­nius te­pi­mus vo­le­liu taip pat bū­ti­na at­lik­ti vie­na kryp­ti­mi“, - pa­ta­rė K. Šu­fu­tins­kis.

Lu­bos vi­suo­met da­žo­mos švie­sos skli­di­mo kryp­ti­mi – nuo lan­go. Ta­da žvel­giant iš apa­čios bus kur kas ma­žiau ma­ty­ti ga­li­mų da­žy­mo de­fek­tų.

Šiuo­lai­ki­nių da­žų ga­min­to­jai kon­ku­ruo­da­mi vis la­biau to­bu­li­na sa­vo me­džia­gas, to­dėl da­žant pa­vir­šius ga­li­ma iš­gau­ti la­bai pla­čią spal­vų ga­mą ir teks­tū­rą. Jei no­ri­te ne­kas­die­nio in­ter­je­ro, vie­na­me kam­ba­ry­je nau­do­ki­te ne­ti­kė­tus spal­vų ar teks­tū­rų de­ri­nius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami