Galvosūkis naujakuriams – kokybiški langai ir durys

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-21 18:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-21 18:30
Lietuvoje, kur saulės stinga, šiandien daugelis naujakurių nori kuo didesnių langų ar net ištisų stiklo sienų, todėl labai aktualus tampa langų sandarumas. LŽ archyvo nuotrauka
Jau se­niai pra­ėjo lai­kas, kai in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se sta­ty­to­jai pa­skai­čiuo­da­vo per ma­žus lan­gus, o pa­sta­to vi­du­je be dirb­ti­nio apš­vie­ti­mo net ir sau­lė­tą die­ną tek­da­vo jaus­tis, kaip še­šė­lių ka­ra­lys­tė­je. Pro­jek­tuo­to­jai pa­ste­bi, jog šian­dien di­džio­ji dau­ge­lis nau­ja­ku­rių pa­gei­dau­ja di­de­lių sti­lin­gų lan­gų.

Kar­tu at­ėjo su­vo­ki­mas, jog ko­ky­biš­ki ir tin­ka­mai su­mon­tuo­ti lan­gai bei du­rys – šil­to ir jau­kaus būs­to bei efek­ty­vios gar­so izo­lia­ci­jos ga­ran­tas. Vis dėl­to, kaip ne­pa­sik­lys­ti di­de­lia­me pa­siū­los lau­ke ieš­kant lan­gų ir du­rų nau­jiems na­mams? Į ko­kius kri­te­ri­jus rei­kė­tų at­siž­velg­ti?

Lan­gų ir du­rų U ve­rės koeficientas

Dėl ne­san­da­rių lan­gų bei du­rų būs­tas ga­li pa­tir­ti iki 50 proc. su­nau­do­ja­mos ši­lu­mos nuo­sto­lių. At­ski­rais at­ve­jais ši­lu­mos nuo­sto­liai ga­li siek­ti net 70 proc.

Sta­tant nau­jus ar re­no­vuo­jant jau esa­mus pa­sta­tus vis di­des­nis dė­me­sys ski­ria­mas jų ener­gi­niam efek­ty­vu­mui. ES di­rek­ty­vo­se ke­lia­mi vis griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai dėl ener­gi­jos su­var­to­ji­mo. Nuo šių me­tų vi­si nau­jos sta­ty­bos pa­sta­tai tu­ri ati­tik­ti A, po dvie­jų me­tų jie tu­rės ati­tik­ti A+, o 2020 me­tais ir A++ ener­gi­nę kla­sę.

Di­džiau­sią įta­ką būs­to ener­gi­niam efek­ty­vu­mui tu­ri lan­gai ir du­rys, to­dėl pa­si­rin­ki­te to­kius lan­gus, ku­rie ne tik pa­vers­tų būs­tą sti­lin­gu, bet ir pa­dė­tų su­tau­py­ti kuo dau­giau ši­lu­mos ener­gi­jos. Ren­kan­tis lan­gus ir du­ris at­kreip­ki­te dė­me­sį į va­di­na­mą­jį ši­lu­mos per­da­vi­mo koe­fi­cien­tą U.

„Šian­die­nos pir­kė­jai sa­vo na­mams pa­gei­dau­ja ne tik įpras­tų, bet ir būs­to uni­ka­lu­mą pa­brė­žian­čių ne­stan­dar­ti­nių for­mų ir dy­džių lan­gų bei du­rų. Ta­čiau no­rint iš­si­rink­ti ener­giš­kai efek­ty­vius lan­gus ir du­ris, ga­lio­ja vie­na tai­syk­lė – di­džiau­sią dė­me­sį rei­kia skir­ti ši­lu­mos per­da­vi­mo koe­fi­cien­to U ver­tei. Kuo ji ma­žes­nė, tuo dau­giau ši­lu­mos su­lai­ko lan­gai ir du­rys“, – sa­kė lan­gų ga­my­bos bend­ro­vės „Meg­ra­me“ va­do­vas Ša­rū­nas Ma­ge­lins­kas.

Pa­sak Š. Ma­ge­lins­ko, va­di­na­mo­jo pa­sy­vio­jo na­mo lan­gų U ver­tė tu­rė­tų bū­ti ne di­des­nė nei 0,8 W/m²K, o Lie­tu­vos rin­ko­je jau ga­mi­na­mi lan­gai bei du­rys, ku­rių U ver­tė yra dar ma­žes­nė nei to rei­ka­lau­ja pa­sy­vaus na­mo kri­te­ri­jai – t.y. ati­tin­ka aukš­čiau­sius ši­lu­mos lai­du­mo rei­ka­la­vi­mus ir yra žy­mi­mi koe­fi­cien­to U ver­te 0,77 W/m²K.

Svar­būs pro­duk­ci­jos sertifikatai

Ren­kan­tis lan­gus „Meg­ra­me“ va­do­vas re­ko­men­da­vo at­kreip­ti ypa­tin­gą dė­me­sį, ar lan­gų ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­ma U ver­tė yra iš­tes­tuo­ta no­ti­fi­kuo­to­se la­bo­ra­to­ri­jo­se ir re­mia­si rea­liais ban­dy­mų pro­to­ko­lais bei tu­ri ati­tin­ka­mus ser­ti­fi­ka­tus – tai yra vie­nas iš pa­ti­ki­miau­sių bū­dų lan­gų pir­kė­jui įsi­ti­kin­ti, kad per­ka ši­lu­mą tau­pan­tį pro­duk­tą.

Taip pat ver­tė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, ar plas­ti­ki­niai lan­gai ir du­rys yra ženk­lin­ti CE ati­tik­ties ženk­lu ir yra pa­ga­min­ti iš ko­ky­biš­ko eko­lo­giš­ko plas­ti­ko be švi­no – t.y. ar jų su­dė­ty­je esan­tis sta­bi­li­za­to­rius nė­ra tok­siš­kas ir ne­ken­kia žmo­nių svei­ka­tai bei ap­lin­kai. Me­di­niams lan­gams ir du­rims nau­do­ja­ma me­die­na ir­gi tu­rė­tų bū­ti gau­na­ma tik iš ser­ti­fi­kuo­tų at­sa­kin­gai tvar­ko­mų miš­kų.

Tech­ni­nės charakteristikos

No­rin­tiems iš­si­rink­ti ko­ky­biš­kus lan­gus rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į dau­ge­lį es­mi­nių de­ta­lių: lan­go pro­fi­lį, stik­lo pa­ke­tą, vars­ty­mo me­cha­niz­mus. Pa­sak Š. Ma­ge­lins­ko, nau­jos kar­tos lan­gai tu­ri bū­ti ga­mi­na­mi iš pro­fi­lių, ku­rie yra ne siau­res­ni nei 83 mm – ši tai­syk­lė ga­lio­ja ir plas­ti­ki­niams, ir me­di­niams lan­gams. Lan­gams stik­lin­ti tu­ri bū­ti nau­do­ja­mi tik tri­jų stik­lų se­lek­ty­vi­niai stik­lo pa­ke­tai, o tarp stik­lų tu­ri bū­ti įdė­ti plas­ti­ki­niai ter­mo­rė­me­liai, ku­rie pa­dės iš­veng­ti lan­gų ra­so­ji­mo.

Į plas­ti­ki­nius ir me­di­nius lan­gus tu­ri bū­ti mon­tuo­ja­mi aukš­čiau­sios ko­ky­bės vars­ty­mo me­cha­niz­mai, pa­ga­min­ti iš plie­no, pa­deng­to spe­cia­liu cin­ko ir aliu­mi­nio mi­ši­niu – jie ypač sau­gūs, pa­to­gūs vars­ty­ti, pa­tva­rūs ir ne­rū­di­jan­tys. Įsi­gi­jus pra­stus lan­gus su ne­ko­ky­biš­kais plas­ti­ki­niais vars­ty­mo me­cha­niz­mais, la­bai grei­tai pa­si­jus lan­go vars­ty­mo prob­le­mos, ypač jei­gu ren­ka­tės di­des­nių mat­me­nų lan­gus.

Mon­ta­vi­mas – spe­cia­lis­tų darbas

Di­de­lė da­lis pa­sta­to ši­lu­mos pri­klau­so ir nuo lan­gų bei du­rų mon­ta­vi­mo. To­dėl svar­bu, kad mon­tuo­jant lan­gus bū­tų nau­do­ja­mos šiuo­lai­ki­nės sta­ty­bi­nės ir ter­moi­zo­lia­ci­nės me­džia­gos. Tik taip ga­li­ma už­ti­krin­ti il­ga­lai­kį ga­mi­nių san­da­ru­mą ir il­gaam­žiš­ku­mą. Net ir aukš­čiau­sios ko­ky­bės lan­gus su­mon­ta­vus ne­tin­ka­mai, jie pra­ran­da sa­vo ge­rą­sias sa­vy­bes: at­si­ran­da de­for­ma­ci­jų, pa­ti­ria­mi ši­lu­mos nuo­sto­liai ir pa­di­dė­ja iš­lai­dos pa­sta­to šil­dy­mui, su­pras­tė­ja gar­so izo­lia­ci­ja. Dėl šios prie­žas­ties lan­gų ir du­rų mon­ta­vi­mą re­ko­men­duo­ja­ma pa­ti­kė­ti tik il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­tiems ir nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas nau­do­jan­tiems spe­cia­lis­tams.

Par­en­gė To­mas Fedaravičius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami