Gamta, prabudusi audinių raštuose

Nijolė STORYK 2010-04-27 00:00
Nijolė STORYK 2010-04-27 00:00
Pasaka prasideda už poros žingsnių: mergaitės lova su puošniu baldakimu - lyg princesės iš didikų karalystės. Dariaus Gumbrevičiaus nuotrauka
Pa­siil­go­me ki­to­kio na­mų jau­ku­mo - minkš­to kaip sa­ma­nų pa­ta­lai, šil­to lyg pa­va­sa­rio spin­du­liai, spal­vo­to lyg vai­vo­rykš­tė dan­gu­je.

Interjero dekoratorei Ingai Gagilienei artimas gaivus ir švelnus pavasario pojūtis. Atrodo, pati gamta prabudo ne už lango, o gyvenamojoje erdvėje, ir atkeliavo tiesiog iš saulėtosios Ispanijos.

Žadina fantaziją.

Gamtos dvelksmas tarsi prasiveržė vidun į 170 kvadratinių metrų butą, išsidėsčiusį per du aukštus Vilniuje, ir nutūpė audinių raštuose. Ispaniškas gobelenas atrado savo vietą. Anot I.Gagilienės, audinys - tokia pat svarbi interjero dalis, kaip ir kitos detalės. Svarbu, kaip tai bus pritaikyta konkrečioje erdvėje.

"Norint atnaujinti jau šiek tiek pabodusį namų interjerą nebūta pradėti grandiozinio remonto. Pakanka pakeisti užuolaidas, baldų gobeleną, lovatieses ir namai tarsi atgyja. Audiniai žadina fantaziją, keičia aplinką", - įsitikinusi Inga.

Autorė dekoruoja būsto interjerą audinių raštais, jų grožis - natūralus ir paprastas. Tiesiog taip ir norisi prisėsti tarsi pievelėje ant žolės ant minkštų sofų svetainėje. Staliukas, padengtas audiniu, toks pat minkštas ir švelnus. Ant jo patogu ištiesti kojas poilsio valandėlę žiūrint televizorių.

Visi baldų gobelenai skirtingi, bet margumynas neįkyrus ir neerzina. Erdvė skoninga, elegantiška.

Modernizuoti architektūriniai elementai

Kotedžas pastatytas prieš dešimt metų, keturių asmenų šeimai jame buvo nepatogu ir ankštoka gyventi. Ankstesnės erdvinės plokštumos dabar pakeistos. Jos išdėstytos kitaip.

Virtuvė, buvusi tiesiai priešais laiptus į antrą aukštą, perkelta į šoninę nišą prie lango. Toje vietoje atsirado valgomasis, o atraminės kolonos tarp atvirų erdvių šiek tiek vizualiai praplėtė patalpą.

Modernizuoti svetainės interjerą trukdė senoviniai architektūriniai elementai, visų pirma priekinėje sienoje paliktas nefunkcionalus langas. Vaizdas pro jį buvo skurdus - galėjai matyti tik priešais stovinčio namo sieną. Tad langą nuspręsta užmūryti. Dabar šviesa į būstą sklinda pro kitus du erdvius langus, esančius kitoje sienoje.

Buvusio lango zonoje atsiradusi siena neliko tuščia. Joje specialiai suformuotos nišos, skirtos knygų lentynoms ir televizoriui, įrengtas modernus apšvietimas. Apačioje - uždaros spintelės aparatūrai padėti. Šviesios dekoratyvinės ažūrinės durelės - subtili interjero puošmena.

Spalvos - lyg iš paveikslo

Niša priešais langą tuščia. Ant sienos pakabintas šeimai brangus antikvarinis paveikslas. Po juo pastatyta balta spintelė, ant jos padėtas gėlės vazonėlis.

Paveikslo spalvų koloritas tapo išeities tašku, kai buvo kuriamas erdvės interjeras. Drobėje dominuoja dangaus mėlynės ir vandens atspalviai, juos keičia rusvi rudenėjančio miško tonai.

Visa spalvų gama tarsi perkelta į žemišką erdvę. Svetainėje pastatytos dvi masyvios sofos. Jų gobelenas panašus - rusvo atspalvio, bet išmargintas skirtingais raštais ir ornamentais. Jie tarpusavyje harmoningai dera.

Dar daugiau jaukumo suteikia ant žalsvo aksominio stalelio, kurio kojelės primena biliardo stalo kojas, padėtas specialus padėklas, o jame - keturios vandens atspalvio žvakės. Šalia stovi du skirtingų formų foteliukai, aptraukti tos pačios faktūros, bet skirtingų spalvų audiniais.

Skiriamoji zona - laiptai

Tiek pirmame, tiek antrame aukštuose - šviesu ir gyva, nes pasikartoja tas pats originalus interjero pojūtis. Visos sienos - beveik baltos, prie jų daug lengviau derinti ne tik audinius, bet ir užuolaidas, šviestuvus, lovatieses, net pagalvėles.

Grindys svetainėje, virtuvėje ir prieškambaryje išklotos natūraliomis ąžuolinėmis grindlentėmis. Minkštumo suteikia poilsio ir valgomojo zonose patiesti kilimai. Prieškambaryje jo nėra. Ši vieta pereinama, tad jai neskiriama daug dėmesio. Tačiau rekonstruojant būstą buvo šiek tiek pakoreguoti laiptai, vedantys į antrą aukštą, kuriame įrengti šeimininkų ir vaikų miegamieji. Vien tai, kad laiptai ir antras aukštas išklotas šviesia kilimine danga, rodo, jog ši zona - privati, pašaliečiui čia žengti nevalia. Laiptai subtiliai pagražinti, turėklai - šviesūs ir lengvi. Užlipus jais atsiduri nedidelėje aikštelėje. Trumpas stabtelėjimas jaukiai apšviestoje erdvėje, iš kurios veda durys į miegamuosius.

Vaikiškas pasaulis

Paprastai apie vaikų miegamuosius užsimenama vos keliais žodžiais. Tačiau interjero dekoratorei ši erdvė labai svarbi. Vaikišką pasaulį ji kuria tokį pat elegantišką, bet nepasaldintą. Patalpa yra mansardoje, o tai suteikia dar daugiau paslaptingumo. Šeimininkų dukters miegamasis - rožinio atspalvio. Gobelenas, kaip ir kiliminė danga bei sienos, baltas, išmargintas smulkiomis gėlytėmis.

Vienspalvis rožinis fotelis stovi vos ne kambario centre. Pasaka prasideda už poros žingsnių: mergaitės lova - lyg princesės iš didikų karalystės. Puošnus baldakimas pasiūtas iš lengvo, perregimo balto audinio.

Netradicinio dydžio langas pakoregavo ir užuolaidų formą. Jos dekoruotos rožiniais apsiuvais. Prie lango stovi dryžuotu gobelenu aptrauktas minkštas suolelis, tarsi skirtas prie jo parymoti ir pasvajoti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami