Gamtos vaizdai veržiasi pro langus

PAULIUS UGIANSKIS 2008-02-19 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2008-02-19 00:00
Aplinkinių dėmesį dažnai patraukia neįprastos šio namo formos. Asmeninio archyvo nuotrauka
Ar­chi­tek­tė Eg­lė Pruns­kie­nė sa­vo na­mą įren­gė su di­de­liais lan­gais, pa­tei­kė įdo­mių in­ter­je­ro spren­di­mų, na­mo vi­dų pa­įvai­ri­no įvai­rių spal­vų ga­ma. Prieš ke­le­tą me­tų šis na­mas bu­vo pri­pa­žin­tas vie­nu ge­riau­sių pro­jek­tų Lie­tu­vo­je.

Atokiame sostinės Jeruzalės rajone, greta Verkių parko esančioje sodų bendrijoje, sunku nepastebėti kitokios, nei daugelis įpratę matyti, konstrukcijos namą. Dėmesį prikausto ne tik netradicinė namo forma, bet ir jo apdaila. Vis dėlto svarbiausias prieš keletą metų išdygusio namo akcentas - dideli langai ir pro juos atsiverianti nuostabi regioninio parko panorama.

Didžiulių langų šou.

Erdviausia namo zona įrengta pirmajame aukšte. Čia architektė sukūrė jaukią poilsio zoną, sujungtą su valgomuoju. Tačiau būnant svetainėje labiausiai į akis krenta didžiuliai langai. Pirmajame namo aukšte beveik vientisas langas tęsiasi per dvi sienas. Maža to, dvi miegamojo sienos irgi stiklinės. Be to, kad langai būtu kuo didesni, projektuodama namą architektė atsisakė radiatorių. Vietoj jų šildymo funkciją namuose atlieka po ąžuolo grindlentėmis įrengta grindinio šildymo sistema.

"Idėją montuoti didžiulius langus padiktavo pati aplinka. Juk namas stovi šalia nuostabaus parko, tad ir langus, išeinančius į miško pusę, suprojektavau kone per visą sieną. Manau, šis sprendimas pasiteisino su kaupu. Mat dabar vaizdas pro langus yra tarsi neatskiriama interjero dalis. Gyva dalis", - pabrėžė E.Prunskienė.

Pirmojo aukšto erdvė

Kurdama jaukių ir praktiškų namų viziją architektė siekė sukurti didelę ir šviesią erdvę, todėl pirmojo aukšto nesuskirstė į mažas atskiras zonas. Šiame aukšte Eglė įrengė ne tik erdvią svetainę, bet ir jaukų valgomąjį, virtuvę, prieškambarį. Kone visas pirmojo aukšto sienas architektė nudažė šviesia spalva. Toks sprendimas tik dar labiau vizualiai praplėtė erdvę. E.Prunskienė pridūrė, kad šviesus koloritas dar labiau išryškina pro didžiulius langus atsiveriančią miško panoramą.

Kurdama interjero koncepciją architektė nevengė eksperimentuoti. Antai, įdomiai atrodo svetainės lubos, kurių plokštumą dengia baltos gipskartonio konstrukcijos. Gipskartonio plokštė iš kraštų juosia visas lubas. Čia vienodais atstumais įrengti nedideli halogeniniai šviestuvai, kurie išryškina lubų viduryje esančią stačiakampę kiaurymę, iškaltą natūralaus maumedžio lentomis. Šia medžiaga apkaltas ir namo fasadas.

"Tokia sudėtinga konstrukcija šiame name buvo sugalvota ne šiaip sau. Mat palei stiklinių sienų liniją antrajame aukšte įrengta terasa, o po pažemintomis gipskartonio konstrukcijomis - rekuperaciniai vamzdžiai. Mano nuomone, skirtingų lygių lubos paįvairina plokštumą ir tarsi atkartoja svetainės ribas", - paaiškino architektė.

Granito ir maumedžio duetas

Be visų kitų įdomių sprendimų, šių namų interjere dėmesį patraukia dar vienas akcentas - granito akmeniu dekoruota svetainės siena. Pasirodo, šią apdailos medžiagą Eglė pasirinko norėdama susieti namo vidų ir išorę, kurios apdailai architektė irgi naudojo granitą. Tiesa, išklijuoti sieną granitu buvo nelengva, nes teko taikyti skirtingo dydžio ir spalvų gabaliukus. Nors šis darbas atėmė nemažai laiko ir pareikalavo ypatingo kruopštumo, architektė rezultatu liko patenkinta.

Pačiame granitinės sienos viduryje šeimininkai įkomponavo minimalistinio stiliaus baltos spalvos židinį. Toks sprendimas, pasak E.Prunskienės, tarsi atkartoja lubų plokštumos formas ir interjere sukuria vientisumo įspūdį. Pastarąjį sustiprina svetainės baldai ir jų spalvos.

Jūros tema vonioje

Nemaža dalis svetainės erdvės skirta virtuvės zonai, kurią architektė įrengė specialiai kambaryje suformuotoje nišoje. Valgomąjį Eglė įrengė iš karto už virtuvės - toje vietoje, kur susikerta dvi stiklo sienos. "Kartais vakarieniaudami su šeima pasijuntame tarsi būtume lauke. Tokį įspūdį sukuria pro didžiulius langus atsiveriantys miško vaizdai. Tai nepakartojamas jausmas", - sako E.Prunskienė.

Architektės namų interjere galima įžvelgti sąsajų su vandens tema. Eglei tai patinka, todėl ne veltui vonios kambaryje dominuoja jūros ir vandens atspalviai. Žydros ir žalsvos spalvos plytelėmis išklijuotos ir dvi nedidelės sienoje iškirstos nišos. Vonios kambaryje stilistinio vientisumo įspūdį sustiprina apvalus vonios langas, labai primenantis povandeninio laivo iliuminatorių.

Vienas geriausių Lietuvoje

Žvelgiant iš lauko kiek netradiciškai atrodo ir paties namo forma. Vien tik didžiuliai langai sukuria išskirtinį, lietuvio akiai neįprastą pastato vaizdą. "Lietuvoje yra dar sąlygiškai nedaug individualių namų, kurių forma būtų originali ar net šiek tiek šokiruojanti. Turiu omenyje, kad dalis lietuvių yra gana konservatyvūs ir bijo eksperimentuoti, ieškoti netradicinių sprendimų. Kita vertus, matau, kad jauni žmonės yra drąsesni ir statydami namus nebijo ryžtis eksperimentams. Save priskirčiau tai žmonių grupei, kuri ieško įdomių architektūrinių sprendimų ir nebijo rizikuoti", - tikino E.Prunskienė.

Net neprofesionalo akimis žiūrint, galima drąsiai teigti, kad architektė oroginaliai suprojektavo jaukų namą su "gyvu" interjeru. Galbūt kitoks Eglės požiūris į gyvenamąją erdvę ir lėmė, kad šio namo projektas prieš kelerius metus buvo pripažintas vienu geriausių Lietuvoje.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami