Garso izoliacija: kaip negirdėti kaimynų ginčų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-07 13:15
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-07 13:15
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ti­kriau­siai su­nku bū­tų ras­ti žmo­gų, ku­ris džiaug­tų­si ga­lė­da­mas gir­dė­ti, ką vei­kia už sie­nos gy­ve­nan­tys kai­my­nai. De­ja, su šia prob­le­ma su­si­du­ria dau­ge­lis žmo­nių ir ne vi­si ži­no, kad tai – iš­spren­džia­ma. 

Tad kaip įsi­reng­ti būs­tą, ku­rio sie­nos, grin­dys ir lu­bos ne­pra­leis­tų kai­my­nų trep­sė­ji­mo, gin­čų ar mu­zi­kos gar­sų? Ar įma­no­ma šią prob­le­mą pa­ša­lin­ti se­nos sta­ty­bos na­me?

Bū­ti­na iden­ti­fi­kuo­ti prob­le­mos šaltinį

Silp­nos gar­so izo­lia­ci­jos prob­le­ma vi­sais at­ve­jais ga­li bū­ti spren­džia­ma ieš­kant ge­riau­sių bū­dų, kaip su­ma­žin­ti iš už sie­nų į vi­dų sklin­dan­čius gar­sus. Pir­miau­sia bū­ti­na iden­ti­fi­kuo­ti prob­le­mos šal­ti­nį: ko­dėl gar­so izo­lia­ci­ja būs­te yra pra­sta.

„Silp­ną gar­so izo­lia­ci­ją ga­li lem­ti ir ne­tin­ka­mos pa­sta­to kons­tuk­ci­jos, pra­stai pa­si­rink­ti sta­ty­bi­niai pro­duk­tai, ir ne­tin­ka­mas dar­bų at­li­ki­mas sta­tant na­mus, ir gy­ven­to­jų at­lik­ti pa­kei­ti­mai, ku­rie blo­gi­na gar­so izo­lia­ci­jos par­ame­trus. Pa­vyz­džiui, re­no­vuo­jant būs­tą pa­da­ro­mos klai­dos mon­tuo­jant elek­tros ins­ta­lia­ci­ją ar klo­jant ki­tus in­ži­ne­ri­nius tink­lus, per­da­rant grin­dų kons­truk­ci­jas. Tie­sa, daž­niau­siai vei­kia ke­li fak­to­riai – ir ne­su­sip­ra­ti­mai sta­tant būs­tą, ir gy­ven­to­jų ne­tin­ka­mi spren­di­mai“, – pa­sa­ko­ja „Knauf“ tech­ni­kas Kas­ty­tis Va­se­ris.

Ne­si­rin­ki­te pi­giau­sių priemonių

Jei sta­to­tės nuo­sa­vą na­mą, svar­bu ne tik ak­cen­tuo­ti sta­ty­to­jams, kad ge­ra gar­so izo­lia­ci­ja yra vie­nas pri­ori­te­tų, bet ir aiš­kiai iš­ma­ny­ti, kaip ją už­ti­krin­ti. Ne­pai­sant to, kad sta­ty­bų va­do­vų dar­bas yra ži­no­ti ir jums pa­tar­ti, kaip už­ti­krin­ti gar­so izo­lia­ci­ją, vi­sa­da jau­si­tės tvir­čiau ir pa­tys ži­no­da­mi, kas ir kaip tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta, kad at­ei­ty­je ne­tek­tų ken­tė­ti iš lau­ko sklin­dan­čių gar­sų.

„Sta­ty­da­mi nuo­sa­vus na­mus žmo­nės daž­nai ren­ka­si mo­der­nius, ta­čiau pa­leng­vin­to ti­po blo­ke­lius ar ply­tas. Nors jos yra pa­to­gios nau­do­ji­mui, ne­už­ti­kri­na ge­ros gar­so izo­lia­ci­jos. To­kioms kons­truk­ci­joms rei­ka­lin­gas ma­sy­vu­mas, nes kuo di­des­nė ma­sė, tuo ge­res­nė gar­so izo­lia­ci­ja už­ti­kri­na­ma. Be to, na­mo pert­va­ros da­bar daž­nai pro­jek­tuo­ja­mos itin plo­nos. Taip, sta­ti­kos rei­ka­la­vi­mai gal tai ir lei­džia, bet, pa­vyz­džiui, 100 mi­li­me­trų sto­rio leng­vo ti­po mū­ras ne­ga­li už­ti­krin­ti net mi­ni­ma­lios gar­so izo­lia­ci­jos“, – pa­ta­ria K. Va­se­ris.

Pa­sak K. Va­se­rio, jei na­mo pert­va­ros pro­jek­tuo­ja­mos iš kar­ka­si­nių kons­truk­ci­jų, pa­vyz­džiui, gips­kar­to­nio plokš­čių, svar­bu ne­si­rink­ti pa­ties eko­no­miš­kiau­sio va­rian­to, mat jis ne­ga­lės už­ti­krin­ti ge­ros gar­so izo­lia­ci­jos. De­ja, daž­nai pi­giau­sias va­rian­tas pa­si­ren­ka­mas ne tik dėl to, kad tau­po­mi pi­ni­gai, bet ir dėl ne­ži­no­ji­mo. Svar­bu su­pras­ti, kad bal­tos ir ki­tos spe­ci­fi­nės gips­kar­to­nio plokš­tės ski­ria­si ne tik kai­na, bet ir sa­vo ge­ba izo­liuo­ti gar­są.

Gar­so izo­lia­ci­ją įma­no­ma pa­di­din­ti ir pa­sta­ty­ta­me name

„Gar­sas ga­li sklis­ti ir ki­tais ka­na­lais: ei­ti pro ro­ze­tes, lan­gus, tad vi­sai ne­nuos­ta­bu, kad dau­gia­bu­čia­me ar dau­giaaukš­čia­me na­me ga­li­ma iš­girs­ti ne tik ar­ti­muo­sius kai­my­nus, bet ir to­li­mes­nius. Taip at­si­tin­ka dėl įvai­riau­sių ply­šių sie­nų kons­truk­ci­jo­se, pra­stai su­mon­tuo­tų ir su­re­gu­liuo­tų lan­gų. Tad ieš­kant pra­stos gar­so izo­lia­ci­jos prob­le­mos šal­ti­nio, dė­me­sį rei­kė­tų at­kreip­ti ir į tai“, – sa­ko „Knauf“ tech­ni­kas.

Pa­sak jo, net ir tais at­ve­jais, kai gar­so izo­lia­ci­jos prob­le­ma pa­ste­bi­ma jau įsi­ren­gus na­mus, spren­di­mų ras­ti ga­li­ma. Vis dėl­to, kiek­vie­nu at­ve­ju jie skir­tin­gi, tad čia taip pat svar­bu pa­si­rink­ti in­di­vi­dua­liu at­ve­ju tin­ka­miau­sias prie­mo­nes.

Triukš­mai bū­na skir­tin­gų ti­pų. Pir­ma­sis, struk­tū­ri­nis ar­ba smū­gi­nis, ei­nan­tis tie­siai per kons­truk­ci­jas, pa­vyz­džiui, bė­gio­ji­mas, šo­ki­nė­ji­mas, bal­dų stum­dy­mas. To­kį triukš­mą su­val­dy­ti su­dė­tin­ga, o efek­ty­viau­sias bū­das – įreng­ti nau­ją grin­dų kons­truk­ci­ją su smū­gi­nio gar­so izo­lia­ci­ja. An­tra­sis ti­pas – ori­nis, sklin­dan­tis tie­sio­giai per ati­tva­ras.

„Ko­vo­jant su ori­niu triukš­mu, ge­riau­sia prie sie­nų mon­tuo­ti pa­pil­do­mas kons­truk­ci­jas. Pa­pras­tai aiš­ki­nant, tai tam ti­kros pert­va­ros mon­ta­vi­mas prie sie­nos, tar­pą kruopš­čiai už­pil­dant mi­ne­ra­li­ne va­ta, mon­tuo­jant du sluoks­nius spe­cia­laus gar­są izo­liuo­jan­čio gips­kar­to­nio, o siū­les ir pa­vir­šius glais­tant ir pa­den­giant pa­si­rink­ta ap­dai­la – da­žais, ta­pe­tais, ply­te­lė­mis“, – pa­sa­ko­ja K. Va­se­ris.

Pa­sak tech­ni­ko, to­kia pa­pil­do­ma kons­truk­ci­ja net ke­lio­li­ka de­ci­be­lų ga­li pa­ge­rin­ti esa­mos sie­nos gar­so izo­lia­ci­ją. De­ja, šis bū­das ge­ro­kai su­ma­ži­na kam­ba­rio erd­vę, mat pa­ti kons­truk­ci­ja uži­ma apie 10 – 15 cen­ti­me­trų.

Kaip iš­si­rink­ti būs­tą su ge­ra gar­so izo­lia­ci­ja?

„Da­bar, kaip ir tam ti­kru so­vie­ti­niu lai­ko­tar­piu, nau­ji na­mai sta­to­mi ma­siš­kai. Bū­tent dėl to ma­žiau dė­me­sio yra ir bu­vo krei­pia­ma į kom­for­to už­ti­kri­ni­mą, dau­giau – į „fi­nan­si­nį efek­ty­vu­mą“, ken­čia ko­ky­bė. Ne­su­tik­čiau su tei­gi­niu, kad tik so­vie­ti­nės sta­ty­bos na­mai pra­stai izo­liuo­ja gar­są. Maž­daug pu­sė be­si­krei­pian­čių­jų dėl gar­so izo­lia­ci­jos prob­le­mų yra kaip tik nau­jos sta­ty­bos būs­tų sa­vi­nin­kai“, – pa­sa­ko­ja K. Va­se­ris.

Pa­sak K. Va­se­rio, ren­kan­tis nau­jos sta­ty­bos būs­tus rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į gar­so izo­lia­ci­jos kla­sę. Lie­tu­vo­je jau ku­ris lai­kas ga­lio­ja ofi­cia­lus rei­ka­la­vi­mas nau­jos sta­ty­bos būs­tus kla­si­fi­kuo­ti gar­so izo­lia­ci­jos po­žiū­riu. Mi­ni­ma­li rei­ka­lau­ja­ma kla­sė yra C, ku­ri tu­rė­tų už­ti­krin­ti nor­ma­lų gar­so izo­lia­ci­jos kom­for­tą.

„Da­lis sta­ty­to­jų są­mo­nin­gai pa­si­ren­ka aukš­tes­nius rei­ka­la­vi­mus ir sie­kia aukš­čiau­sios A kla­sės, ku­ri tu­ri už­ti­krin­ti gar­si­nį kom­for­tą. Su­pran­ta­ma, toks būs­tas daž­nai kai­nuo­ja kiek dau­giau“, – sa­ko K. Va­se­ris.

Vis dėl­to di­des­nių prob­le­mų at­si­ran­da ren­kan­tis se­nos sta­ty­bos būs­tą. Čia vie­nin­te­lė iš­ei­tis su­pras­ti, ar pa­tal­pa ge­rai izo­liuo­ja gar­są, – gau­ti in­for­ma­ci­jos iš bū­si­mų kai­my­nų. Ki­tu at­ve­ju teks su­si­tai­ky­ti su esa­ma pa­dė­ti­mi ar­ba in­ves­tuo­ti į ban­dy­mus su­val­dy­ti triukš­mą. Į pa­tal­pą sklin­dan­tį gar­są su­ma­žin­ti pa­vyks­ta vi­sa­da, ta­čiau ky­la klau­si­mas, ar tai pa­sieks gy­ven­to­jų iš­kel­tus lū­kes­čius gar­so izo­lia­ci­jai – kiek­vie­nas į gar­są rea­guo­ja­me skir­tin­gai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami