Geoterminis šildymas daugiabučiuose – misija įmanoma

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-13 09:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-13 09:30
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Geo­ter­mi­nio šil­dy­mo idė­ja tam­pa vis po­pu­lia­res­nė na­mų sta­ty­to­jų tar­pe. Skai­čiuo­ja­ma, kad to­kia šil­dy­mo sis­te­ma nors ir bran­ges­nė, ta­čiau ga­li at­si­pirk­ti per 7 me­tus.

Ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Sau­lė­te­ky­je par­duo­dan­čios bend­ro­vės va­do­vas Ig­nas Kri­vic­kas žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo apie iš­skir­ti­nį pro­jek­tą „Bu­tai Sau­lė­te­ky­je“ – pir­mą­jį 16 bu­tų dau­gia­bu­tį, ku­ris yra šil­do­mas tik geo­ter­mi­niu šil­dy­mu.

„Y­ra 6 grę­ži­niai, ku­rių kiek­vie­no gy­lis – 200 me­trų, tai lei­džia ap­rū­pin­ti šil­dy­mu vi­sus bu­tus net ir pa­čią šal­čiau­sią žie­mą“, – sa­kė I. Kri­vic­kas.

Anot pa­šne­ko­vo, pa­čios sis­te­mos įren­gi­mas yra bran­ges­nis, to­dėl, na­tū­ra­lu, kad ir par­duo­da­mų bu­tų kvad­ra­to kai­na – di­des­nė. Ta­čiau, kaip sa­ko I. Kri­vic­kas, sąs­kai­tos už šil­dy­mą be­veik nie­ka­da ne­vir­ši­ja 60 eu­ro cen­tų už kvad­ra­tą (50 kv. m. bu­to ap­šil­dy­mas kai­nuo­ja apie 30 eu­rų mė­ne­siui). Ki­tas svar­bus pri­va­lu­mas – karš­to van­dens kai­na taip pat ma­žes­nė, ka­dan­gi van­dens šil­dy­mas vyks­ta ly­giag­re­čiai su na­mo šil­dy­mu.

„Jei­gu pa­im­tu­me bet ku­rį ki­tą bu­tą, tai jo gy­ven­to­jai mo­ka apie 1,5 eu­ro už kvad­ra­ti­nį me­trą už šil­dy­mą. To­dėl geo­ter­mi­nis šil­dy­mas yra ti­krai eko­no­miš­kas. Skai­čia­vo­me, kad jis at­si­per­ka per 7 me­tus, o tai ti­krai nė­ra il­gas lai­ko tar­pas“, – sa­kė sta­ty­bų bend­ro­vės va­do­vas.

Bend­ro­vės va­do­vas at­sklei­džia, kad „šil­dy­mo kai­na“, ku­rią tu­ri mo­kė­ti geo­ter­mi­niu šil­dy­mu be­si­nau­do­jan­tys gy­ven­to­jai, yra kai­na elek­tros, ku­ri su­nau­do­ja­ma komp­re­so­riui, cir­ku­lia­ci­niams siurb­liams ir prie­tai­sams.

„Pa­ti ši­lu­ma ne­kai­nuo­ja, šiam šil­dy­mo mo­de­liui ne­rei­kia jo­kių pa­pil­do­mų iš­ka­se­nų ar ža­lia­vos, ku­ri tu­ri bū­ti at­ga­ben­ta iš kaž­kur, gy­ven­to­jai mo­ka tik už sis­te­mos vei­ki­mą bei prie­žiū­rą“, – kal­bė­jo I. Kri­vic­kas.

Es­mi­nis geo­ter­mi­nio šil­dy­mo vei­ki­mo pri­nci­pas yra tai, kad ši­lu­mos siurb­lio dė­ka pa­ima­ma ši­lu­ma iš ap­lin­kos – že­mės, grun­to, van­dens, oro ir pa­nau­do­ja­ma pa­tal­poms šil­dy­ti.

Ši­lu­mos siurb­lys pa­ima že­mė­je su­si­kau­pu­sią sau­lės ener­gi­ją ir per­duo­da ją na­mo šil­dy­mo ar karš­to van­dens ruo­ši­mo sis­te­moms.

„No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad grun­te yra su­kau­pia­ma iki 98 proc. iš­spin­du­liuo­ja­mos sau­lės ener­gi­jos. Net ir šal­čiau­siu me­tų lai­ku že­mė­je yra su­si­kau­pę pa­kan­ka­mai ši­lu­mos, ku­rią ga­li­ma pa­nau­do­ti na­mo šil­dy­mui“, – sa­kė I. Kri­vic­kas.

Pa­šne­ko­vas taip pat at­sklei­dė geo­ter­mi­nia­me šil­dy­me nau­do­ja­mų siurb­lių pri­va­lu­mus. I. Kri­vic­kas sa­ko, kad nau­do­ja­mi įren­gi­niai – sau­gūs ir eko­lo­giš­ki.

„Mū­sų nau­do­ja­mi siurb­liai ne­nau­do­ja de­gaus ku­ro, to­dėl iki mi­ni­mu­mo su­ma­ži­na­ma gais­ro ti­ki­my­bė. Ki­tas svar­bus da­ly­kas – nė­ra į ap­lin­ką iš­me­ta­mų ter­ša­lų, to­dėl ne­da­ro­mas ne­igia­mas po­vei­kis nei žmo­gui, nei gam­tai“, – pa­sa­ko­jo I. Kri­vic­kas.

Įmo­nės va­do­vas pa­brė­žė, kad to­kio na­mo idė­ja ki­lo žiū­rint į už­sie­nio pa­vyz­džius bei sie­kiant ir Lie­tu­vo­je pra­dė­ti sta­ty­ti eko­lo­giš­kus dau­gia­bu­čius.

„Taip, to­kius bu­tus per­ka la­biau ino­va­ty­vūs žmo­nės, ku­rie su­pran­ta, kas yra geo­ter­mi­nis šil­dy­mas bei ko­dėl jis yra pui­ki al­ter­na­ty­va. Rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad du­jų kai­na (ku­ri yra vie­na es­mi­nių šil­dy­mo kai­nos da­lių) yra la­bai ne­pas­to­vi, šil­dy­mo kai­nos Vil­niaus mies­te nė­ra lin­ku­sios ma­žė­ti, to­dėl tai ge­ra al­ter­na­ty­va. Ta­čiau, kaip ir mi­nė­jau, žmo­nes dar rei­kia edu­kuo­ti apie to­kių nau­jo­vių nau­dą“, – sa­kė I. Kri­vic­kas.

Pa­šne­ko­vas, pa­klaus­tas, ar tai reiš­kia, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų bū­ti pra­dė­ti sta­ty­ti ir va­di­na­mie­ji „pa­sy­vūs“ dau­gia­bu­čiai (na­mai, ku­rių sta­ty­me nau­do­ja­mos eko­lo­giš­kos prie­mo­nės bei jie pa­si­žy­mi ypač efek­ty­viu ener­gi­jos nau­do­ji­mu) sa­kė, kad jų kai­na dar yra per di­de­lė Lie­tu­vos pir­kė­jams.

„Gal­vo­da­mi apie eko­lo­giš­ką na­mą, gal­vo­jo­me ir apie „pa­sy­vaus“ dau­gia­bu­čio sta­ty­bą. Ta­čiau pa­skai­čia­vę pa­ma­tė­me, kad vis­gi tai yra per daug bran­gus pro­jek­tas, kad jį ga­lė­tų pirk­ti lie­tu­viai. Mū­sų pir­kė­jai yra ga­na kon­ser­va­ty­vūs, kai­na jiems yra vie­nas iš es­mi­nių da­ly­kų, to­dėl dau­gia­bu­tis su geo­ter­mi­niu šil­dy­mu yra tur­būt ra­cio­na­liau­sia iš­ei­tis gal­vo­jant apie eko­lo­gi­ją ir eko­no­mi­ką“, – žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo I. Kri­vic­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  78.62.43.200 2015-10-26 21:18:26
Pirkėjai yra ne konservatyvūs, bet neturtingi, nepainiokime. Ir dar: įdomu, koks vidutinis kompresoriaus darbo ilgaamžiškumas? Ar ne kokie 10 metų?
1 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami