Geras apšvietimas – kaip makiažas moteriai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-08 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-08 06:00
Pasitelkus šiuolaikiškus LED apšvietimo sprendimus, galima įpūsti gyvybės bet kuriai namų patalpai. LŽ archyvo nuotraukos
Kur­da­mi nau­jų na­mų in­ter­je­rą ar at­nau­jin­da­mi se­ną­jį ne­ma­žai žmo­nių idė­jų se­mia­si iš spe­cia­li­zuo­tų in­ter­je­ro žur­na­lų, in­ter­ne­te mir­gan­čių „sva­jo­nių na­mų“ fo­to­se­si­jų. Ta­čiau per­teik­ti vi­sa tai, ką ma­tė­te pro­fe­sio­na­lio­se fo­tog­ra­fi­jo­se, ne vi­sa­da leng­vai pa­vyks­ta. Vie­na prie­žas­čių, apie ku­rią re­tai kas su­si­mąs­to, – apš­vie­ti­mo šal­ti­nių iš­dės­ty­mas ir pa­tal­pos apš­vie­ti­mo ly­gis.

In­ter­je­ro di­zai­ne­rė Vai­da Jurk­šai­tie­nė tei­gė pa­sta­rai­siais me­tais pa­ste­bė­ju­si ten­den­ci­ją, kad lai­ko stin­gan­tys mies­tų gy­ven­to­jai da­ro klai­dą: pirk­ti švies­tu­vų, nu­ro­dę kai­nos ri­bas, tie­siog nu­siun­čia na­mo elek­tros sis­te­mą įren­gian­čius elek­tri­kus. O šie, ži­no­da­mi, kaip jung­ti, bet ne­si­gi­lin­da­mi į skir­tin­gų švies­tu­vų tech­ni­nes cha­rak­te­ris­ti­kas ir ga­li­my­bes, daž­nai par­en­ka to­kius va­rian­tus, ku­riuos tie­siog bū­tų kuo pa­pras­čiau mon­tuo­ti, – bus ma­žiau dar­bo.

„Dirb­ti­niais šal­ti­niais daž­nai ten­ka ne tik kur­ti in­ter­je­ro apš­vie­ti­mą, bet ir na­mo pro­jek­tuo­to­jų klai­das tai­sy­ti. Lan­gų iš­dės­ty­mas, jų plo­tas daž­nai par­en­ka­mas ne­adek­va­čiai – lan­gai per ma­ži, to­dėl da­lis erd­vių lie­ka nuo­la­ti­nė­je prie­blan­do­je. Šian­dien, kai siū­lo­mi ko­ky­biš­ki ir šil­ti lan­gai už prie­ina­mą kai­ną, kar­tais su­nku su­pras­ti, ko­dėl nu­spręs­ta ne­tgi pa­grin­di­nė­se na­mų erd­vė­se įreng­ti ma­žus lan­gus“, – kal­bė­jo V. Jurk­šai­tie­nė.

Ska­ti­na apetitą

Kiek­vie­nas švies­tu­vas pri­si­de­da prie tam ti­kros nuo­tai­kos, dar­naus kam­ba­rio in­ter­je­ro kū­ri­mo. To­dėl, pa­sak in­ter­je­ro spe­cia­lis­tės, la­bai svar­bu yra ap­mąs­ty­ti, ko ti­ki­tės iš kiek­vie­no kam­ba­rio, ko­kias nuo­tai­kas juo­se no­rė­si­te su­kur­ti ir kaip skir­tin­gų rū­šių apš­vie­ti­mas de­rės tar­pu­sa­vy­je.

Nuo šviesos šaltinio srauto ir spalvų atkūrimo indekso priklauso net patiekiamo maisto patrauklumas.

„Sa­ko­ma, kad ge­ras apš­vie­ti­mas, kaip ma­kia­žas mo­te­riai: par­yš­ki­na tai, kas gra­žu, ir pa­sle­pia tai, ko ne­si­no­ri ro­dy­ti. Iš pra­džių ap­gal­vo­ki­te, kiek ir ko­kių rū­šių apš­vie­ti­mo aps­kri­tai jū­sų na­muo­se rei­kia. Kiek­vie­nas kam­ba­rys tu­ri sa­vo pa­skir­tį, o pa­gal ją rei­kia de­rin­ti apš­vie­ti­mo spren­di­mą. Lie­tu­vo­je dirb­ti­nis apš­vie­ti­mas – itin ak­tua­lus. Mat ru­de­nį ir žie­mą no­ri­me bū­ti ak­ty­vūs kur kas il­giau, nei gau­na­me na­tū­ra­lios sau­lės švie­sos. Įvai­rūs apš­vie­ti­mo sce­na­ri­jai iš tie­sų ku­ria bend­rą na­mų at­mos­fe­rą. Pa­vyz­džiui, ga­li­ma pri­ge­sin­ti bend­rą na­mų apš­vie­ti­mą ir iš­ryš­kin­ti tam ti­krą erd­vę, ku­rio­je bu­ria­si šei­ma“, – sa­kė V. Jurk­šai­tie­nė.

Jei­gu kam­ba­rys yra skir­tas skai­ty­ti, dirb­ti kom­piu­te­riu, ja­me tu­ri bū­ti stra­te­giš­kai iš­dės­ty­tos skai­ty­mo lem­pos. Vir­tu­vė­je ne tik ga­mi­na­mas mais­tas, bet ir val­go­ma, bend­rau­ja­ma, at­lie­ka­mi ki­ti dar­bai, jo­je rei­kės ir bend­ro apš­vie­ti­mo, ir ryš­kes­nio tam ti­kro­se vie­to­se – prie kriauk­lės ar pjaus­ty­mo sta­liu­ko.

„Be­je, nuo apš­vie­ti­mo val­go­ma­ja­me iš da­lies pri­klau­so ne­tgi tai, kaip ska­niai at­ro­dys pa­tiek­tas mais­tas. Tai pui­kiai ži­no res­to­ra­nus įren­gian­tys meis­trai. Anks­čiau to­kie spren­di­mai bū­da­vo su­nkiai prie­ina­mi, ta­čiau švie­sos dio­dų (LED) tech­no­lo­gi­jų at­si­ra­di­mas smar­kiai pa­gau­si­no apš­vie­ti­mo spren­di­mų pa­siū­lą, kai­nos kri­to, tad te­rei­kia no­ro pa­si­do­mė­ti. Tin­ka­mai par­in­kę šal­ti­nio švie­sos srau­tą ir spal­vų at­kū­ri­mo in­dek­są (CRI), pa­ma­ty­si­te, kaip mais­tas su­švis nau­jo­mis spal­vo­mis“, – pa­ti­ki­no in­ter­je­ro di­zai­ne­rė.

Efek­ty­ves­ni, bet nespalvingi

Pa­pras­tai ta­riant, švie­sos dio­das – tai ref­lek­to­riu­je įtai­sy­tas dvie­jų sluoks­nių pus­lai­di­nin­kis. Vie­na­me sluoks­ny­je su­da­ro­mas elek­tro­nų per­tek­lius, ki­ta­me – trū­ku­mas, o jų san­dū­ro­je, at­si­ra­dus įtam­pai, iš­spin­du­liuo­ja­ma ener­gi­ja. Taip be­veik vi­sa gau­na­ma elek­tros ener­gi­ja pa­ver­čia­ma švie­sa.

Vie­ni nau­jau­sių na­mams, ir ne tik, skir­tų LED apš­vie­ti­mo spren­di­mų yra COB ir MCOB švies­tu­vai. „Nuo anks­tes­nės SMD (angl. –su­rfi­ce moun­ted diode) tech­no­lo­gi­jos švie­sos šal­ti­nių jie ski­ria­si tuo, kad nau­jes­ni COB dio­dai ga­li tu­rė­ti bent tri­gu­bai dau­giau kris­ta­lų. Ypač ga­lin­gi COB dio­dai ga­li tu­rė­ti ke­le­tą gran­di­nių, ku­rio­se dio­dai jun­gia­mi nuo­sek­liai. Tai le­mia pa­pras­tes­nę sche­mą bei di­des­nį dio­do efek­ty­vu­mą (lm/W), pa­ly­gin­ti su SMD tech­no­lo­gi­jo­mis. Ta­čiau COB dio­dai tu­ri ir vie­ną trū­ku­mą. Bū­da­mi itin efek­ty­vūs, jie yra su­jung­ti vie­no­je gran­di­nė­je ir, de­ja, ne­ga­li bū­ti val­do­mi at­ski­rai. To­dėl COB švie­sos dio­dais ne­ga­li­ma re­gu­liuo­ti apš­vie­ti­mo „spal­vos“ – keis­ti spal­vi­nės raiš­kos pa­gal RGB spal­vų pa­le­tę“, – aiš­ki­no apš­vie­ti­mo spren­di­mų sa­lo­no kon­sul­tan­tas Alek­se­jus Go­lu­be­vas.

MCOB švie­sos dio­dai yra nau­jau­sia COB tech­no­lo­gi­jos at­mai­na. Ant tos pa­čios plokš­tės yra su­mon­tuo­ja­ma ke­le­tas COB dio­dų (ang. – mul­ti-chip on board). Šis spren­di­mas yra po­pu­lia­rus ne­di­de­lio ga­lin­gu­mo LED ga­mi­niuo­se. MCOB tech­no­lo­gi­ja tai­ko­ma ga­mi­nant mums įpras­tos kai­tri­nės lem­pu­tės pa­kai­ta­lą.

Šviesovamzdis - unikalus sprendimas, norint į viršutinį aukštą įleisti daugiau natūralios šviesos.

Švie­sa at­ke­liau­ja ir vamzdžiu

In­ter­je­ro di­zai­ne­rės V. Jurk­šai­tie­nės tei­gi­mu, daž­nai ne­tra­di­ci­nių spren­di­mų ten­ka im­tis ne tik įren­giant nau­jo na­mo apš­vie­ti­mą, bet ir sie­kiant an­tram gy­ve­ni­mui pri­kel­ti se­nos sta­ty­bos na­mą. Vie­nas uni­ka­les­nių pro­jek­tų, ku­rį pri­si­mi­nė di­zai­ne­rė, bu­vo men­kai na­tū­ra­lia švie­sa apš­vies­to šei­mos na­mo an­tro aukš­to „at­gai­vi­ni­mas“. Tam bu­vo pa­si­telk­tas švie­so­vamz­džių spren­di­mas, kai na­tū­ra­li sau­lės švie­sa nuo sto­go per pa­lė­pę at­ves­tu spe­cia­liu vamz­džiu at­ke­lia­vo į vir­šu­ti­nį na­mo aukš­tą su ma­žais lan­gais.

Pir­mie­ji to­kį švie­sos pa­tei­ki­mą į pa­tal­pas per vamz­džius pa­nau­do­jo aus­tra­lai, tech­no­lo­gi­ja pa­skli­do po pa­sau­lį, da­bar dau­giau­sia švie­so­vamz­džių pa­ga­mi­na­ma JAV. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu švie­so­vamz­džius (švie­so­lan­gius) siū­lo ke­le­tas fir­mų.

Švie­sos ke­lias per švie­so­vamz­dį vi­sai ki­toks nei per lan­gus. Na­tū­ra­li švie­sa pir­miau­sia pa­ten­ka į įmon­tuo­tą ant sto­go pu­siau sfe­ri­nį ku­po­lą – su­rin­ki­mo zo­ną, ku­rio­je yra dau­gy­bė briau­nuo­tų lę­šių. Šie su­re­gu­liuo­ti taip, kad švie­sos spin­du­lius nu­kreip­tų į vamz­džio vi­dų. Sklis­da­ma vamz­džiu švie­sa dau­gy­bę kar­tu at­si­mu­ša ir at­sis­pin­di nuo jo pa­vir­šiaus ir taip su­stip­rė­ja jos in­ten­sy­vu­mas. Pri­sta­ty­mo zo­no­je švie­sa pa­sklin­da po pa­tal­pas.

Aps­kai­čiuo­ta, kad, pa­vyz­džiui, 18 kv. m plo­to kam­ba­ry­je be lan­gų no­rint gau­ti hi­gie­nos nor­mas ati­tin­kan­tį apš­vie­ti­mą už­ten­ka vie­no 53 mm skers­mens švie­so­vamz­džio. Tiek gied­rą, tiek ap­niu­ku­sią die­ną ši­taip pa­ten­kan­tis švie­sos srau­tas bus stip­res­nis nei įei­nan­tis pro lan­gus ar stog­lan­gius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami