Geriausi langai – kiekvienam individualiai

LŽ red@lzinios.lt 2014-10-09 06:00
red@lzinios.lt 2014-10-09 06:00
Lietuviai labai pamėgo didelius langus, vitrinas, kad puikus aplinkos vaizdas ir saulės šviesa pripildytų namus. LŽ archyvo nuotrauka
Mū­sų na­mų akys – lan­gai. Ren­kan­tis lan­gus tu­ri įta­kos dau­gy­bė as­pek­tų. Pir­miau­sia rei­kė­tų ap­sisp­ręs­ti, iš ko­kios me­džia­gos pa­ga­min­tų lan­gų la­biau­siai no­rė­tu­mė­te. Ar tai bus plas­ti­kas, me­dis, ar aliu­mi­nis, o gal šių me­džia­gų kom­bi­na­ci­ja?

Vie­na­reikš­miš­ko ir vi­siems tin­ka­mo at­sa­ky­mo, iš ku­rios me­džia­gos pa­ga­min­ti lan­gai yra ge­riau­si, pa­teik­ti ne­įma­no­ma. Pa­si­rin­ki­mas pri­klau­so nuo kiek­vie­no būs­to sa­vi­nin­ko ga­li­my­bių, sa­vo na­mų vi­zi­jos ir net po­žiū­rio į sa­vo pa­dė­tį vi­suo­me­nė­je.

Eko­lo­gi­ja kar­tais apgaulinga

„Šian­dien dau­gu­ma plas­ti­ki­nių lan­gų pir­kė­jų dė­me­sį krei­pia į lan­gų ši­lu­mos per­da­vi­mo koe­fi­cien­tą. Dau­gu­mos me­di­nių lan­gų ši­lu­mi­nė var­ža yra pra­stes­nė nei ko­ky­biš­kų plas­ti­ki­nių lan­gų. At­siž­vel­giant į me­di­nių ir plas­ti­ki­nių lan­gų kai­nų san­ty­kį ga­li­ma drą­siai teig­ti, jog pa­si­ren­kant plas­ti­ki­nius lan­gus ga­li­ma su­tau­py­ti ne tik juos įsi­gy­jant, bet ir vė­liau nau­do­jant“, - pa­žy­mė­jo bend­ro­vės „Eg­re­da“, val­dan­čios pre­kės ženk­lą „Ma­no na­mu­kas“, di­rek­to­rius Dai­nius Pa­ulaus­kas.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, vie­nas di­džiau­sių plas­ti­ki­nių lan­gų pra­na­šu­mų yra tas, kad jiems ne­rei­kia di­de­lės prie­žiū­ros. Me­di­nių lan­gų prie­žiū­ra jau su­dė­tin­ges­nė dėl to, kad juos pe­rio­diš­kai, kas pen­ke­rius me­tus, rei­kia pa­pil­do­mai im­preg­nuo­ti bei da­žy­ti. Me­di­nių lan­gų eksp­loa­ta­ci­jai tu­ri įta­kos ir kli­ma­to po­ky­čiai. Nuo tem­pe­ra­tū­ros ir drėg­mės skir­tu­mo me­di­niai lan­gai ga­li keis­ti spal­vą, me­dis ga­li im­ti ju­dė­ti, plės­tis ar­ba trauk­tis.

„Vi­suo­me­nė­je ga­ji nuo­mo­nė, kad me­di­niai lan­gai yra eko­lo­giš­kes­ni nei plas­ti­ki­niai. Ta­čiau rei­kė­tų ži­no­ti, jog dau­gu­ma me­di­nių lan­gų, kad ne­si­krai­py­tų ir il­giau lai­ky­tų, mir­ko­mi che­mi­niuo­se tir­pa­luo­se ir kli­juo­ja­mi. Taip už­si­da­ro vi­sos me­džio po­ros, me­dis ne­kvė­puo­ja, nes ti­kros gry­nos me­džia­gos ne­lie­ka, tik che­mi­ja“, - at­krei­pė dė­me­sį D. Pa­ulaus­kas.

„Mano namuko“ vadovo Dainiaus Paulausko teigimu, vienų visiems tinkamų langų nėra, kiekvienu atveju reikia individualaus pritaikymo./Manonamukas.lt nuotrauka

Tin­ka­mai vė­di­nant ir šil­dant nerasoja

Ži­no­ma, prob­le­mų kar­tais ky­la ir dėl plas­ti­ki­nių lan­gų. Ta­čiau ren­kan­tis ko­ky­biš­ką pro­duk­tą ne­sklan­du­mų at­si­ran­da ne dėl jų ga­my­bos tech­no­lo­gi­jos ar nau­do­ja­mų me­džia­gų, bet dėl kon­kre­čiu in­di­vi­dua­liu at­ve­ju ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­tų lan­gų, ne­ko­ky­biš­ko jų mon­ta­vi­mo.

„Dau­ge­lis pir­kė­jų sie­kia kuo ge­res­nės gar­so izo­lia­ci­jos. Tai yra nor­ma­lu. Ta­čiau dau­ge­lis pa­mirš­ta, kad kam­ba­rį, ku­ria­me su­dė­ti, pa­vyz­džiui, ypač ge­rų gar­so izo­lia­vi­mo cha­rak­te­ris­ti­kų lan­gai, ko­kiu nors bū­du rei­kės vė­din­ti, ven­ti­liuo­ti. La­bai san­da­rūs ir her­me­tiš­ki lan­gai ne­pra­lei­džia oro, ir tai tam­pa vie­na pa­grin­di­nių stik­lų ra­so­ji­mo prie­žas­čių“, - aiš­ki­no D. Pa­ulaus­kas.

Kon­den­sa­tas ant stik­lo su­si­da­ro dėl ne­tin­ka­mo tem­pe­ra­tū­ros ir drėg­mės san­ty­kio, to­dėl pa­tal­pas bū­ti­na vė­din­ti ir tin­ka­mai šil­dy­ti. Pa­sak lan­gų spe­cia­lis­to, mi­nė­tos prob­le­mos pa­de­da iš­veng­ti lan­gai su or­lai­dė­mis. Jei lan­gas be or­lai­džių, gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas rei­kia nuo­lat pra­vė­din­ti. Tai de­rė­tų da­ry­ti 3-4 kar­tus per die­ną, trum­pais in­ter­va­lais.

„Žie­mą, esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai, ne­pa­tar­ti­na pa­tal­pų vė­din­ti mi­ni­ma­liai at­vė­rus lan­gą – nau­do­jant mi­kro­ven­ti­lia­ci­jos pa­dė­tis. Ge­riau­sias vė­di­ni­mo bū­das ke­lias mi­nu­tes trun­kan­tis skers­vė­jis, vi­siš­kai at­vė­rus lan­gą ir du­ris. Jau po ke­lio­li­kos se­kun­džių oras pa­si­kei­čia, ta­čiau pa­tal­pų sie­nos ne­at­šą­la, ir ši­lu­mos nuo­sto­liai bū­na ma­žes­ni“, - pa­ta­rė „Ma­no na­mu­ko“ va­do­vas.

To­kiu bū­du ne tik iš­vė­di­na­ma gy­ve­na­mo­ji pa­tal­pa ir lai­ką lei­džia­me svei­kes­nė­je ap­lin­ko­je, bet ir dings­ta, jei bu­vo, ant lan­gų su­si­kau­pęs kon­den­sa­tas. Kai tik jis iš­nyks­ta, ga­li­ma lan­gą už­da­ry­ti. Pa­gal hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus pa­tal­po­se, kur bū­na žmo­nių, oras tu­ri pa­si­keis­ti apie 5 kar­tus per va­lan­dą, vir­tu­vė­je – 12 kar­tų, tua­le­te ir vo­nios kam­ba­ry­je – 9 kar­tus.

Tam, kad ne­rei­kė­tų ko­vo­ti su nuo­lat lan­gus pa­den­gian­čiu kon­den­sa­tu bei įsi­dar­bin­ti lan­gus vars­tan­čia vė­duok­le, ge­riau­sia ap­si­rū­pin­ti lan­gais su or­lai­dė­mis. Jie ne­ką bran­ges­ni, ta­čiau lan­gų ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai, bai­min­da­mie­si ne­tek­ti klien­tų, kar­tais apie or­lai­des ma­žiau iš­ma­nan­tiems pir­kė­jams nė ne­už­si­me­na.

Be­je, ga­min­to­jai jau siū­lo lan­gus net su mo­der­nio­mis sa­vai­mi­nio vė­di­ni­mo sis­te­mo­mis. Tuo­met iš lau­ko oras pa­ten­ka į ka­me­rą, esan­čią apa­ti­nė­je lan­go da­ly­je, tarp rė­mo ir są­va­ros (var­čios). Kil­da­mas į vir­šų jis pa­šy­la, o pa­skui iš­ei­na į pa­tal­pos pu­sę per lan­go vir­šu­je esan­čią an­gą. Vė­di­ni­mo sis­te­mos, kai lan­gas už­da­ry­tas, yra vi­siš­kai ne­pas­te­bi­mos, tad, skir­tin­gai nei pa­pras­tos or­lai­dės, ne­ga­di­na lan­go iš­vaiz­dos.

Pa­mė­go­me di­de­lius langus

Ki­tas da­ly­kas, į ku­rį bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, – tei­sin­gas lan­go mon­ta­vi­mas. Svar­bu, kad pla­tes­nė pa­lan­gė ne­užs­to­tų ra­dia­to­riaus – prieš­in­gu at­ve­ju ši­lu­ma su­nkiau pa­sie­kia apa­ti­nę lan­go da­lį, to­dėl ant stik­lo vėl kau­pia­si ne­la­ba­sis kon­den­sa­tas.

No­rint, kad vars­to­mas lan­gas ne­strig­tų, ver­ta vie­ną­kart per me­tus su­tep­ti vi­sas ju­dan­čias lan­go me­cha­niz­mo da­lis aly­va ar ki­to­kiu te­pa­lu, ne­tu­rin­čiu sa­vo su­dė­ty­je der­vų ir rūgš­ties. Jei lan­gas ne tik su­nkiai vars­to­si, bet ir tie­siog ne­už­si­da­ro, vien su­tep­ti ne­pa­kaks. To­kiu at­ve­ju rei­kia su­re­gu­liuo­ti lan­go var­čią. Vars­ty­mo me­cha­niz­mo pri­spau­di­mo laips­nį dau­ge­liu at­ve­ju ga­li re­gu­liuo­ti ir pa­tys būs­to šei­mi­nin­kai, pa­suk­da­mi eks­cen­tri­nių vy­rių ri­ti­nė­lius į vie­ną ar ki­tą pu­sę. Tik de­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad lan­go pri­spau­di­mą di­din­ti ar ma­žin­ti to­ly­giai rei­kia ir vir­šu­je, ir apa­čio­je.

Lie­tu­viai la­bai pa­mė­go di­de­lius lan­gus, vi­tri­nas, kad pui­kus ap­lin­kos vaiz­das ir sau­lės švie­sa pri­pil­dy­tų na­mus. Taip pat vis daž­niau įgi­ven­di­na­mos ne­tra­di­ci­nės lan­gų for­mos – tri­kam­piai, tra­pe­ci­jos, aps­kri­ti­mai, nu­kirs­ti kam­pai.

„Prak­tiš­kai kiek­vie­nas in­di­vi­dua­lus nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tas tu­ri ne­tra­di­ci­nių rei­ka­la­vi­mų, ir tai yra iš­šū­kis, ku­rį kū­ry­bin­gai ir pro­fe­sio­na­liai įgy­ven­di­na­me. Svar­biau­sias yra ne pats lan­gas, o tai, kad jis iš­spręs­tų prob­le­mą. Kiek­vie­nas at­ve­jis in­di­vi­dua­lus ir rei­kia ras­ti jam tin­ka­miau­sią spren­di­mą. Šuo me­tu ga­li­me pa­siū­ly­ti 12 skir­tin­gų pro­fi­lių ir apie 300 skir­tin­gų lan­gų komp­lek­ta­ci­jų. Juk ne­ga­li tas pats lan­gas tik­ti ir bu­tui, ir na­mui, ir tvar­tui“, - pa­brė­žė „Ma­no na­mu­ko“ va­do­vas.

Pa­sta­ruo­ju me­tu smar­kiai iš­po­pu­lia­rė­jo ši­lu­mą tau­pan­tys stik­lo pa­ke­tai, ku­rie yra ga­mi­na­mi iš dvie­jų ar­ba tri­jų stik­lų, o iš jų vie­nas ar­ba du yra se­lek­ty­vi­niai stik­lai, pa­deng­ti me­ta­lų ok­si­do sluoks­niu. To­kie stik­lo pa­ke­tai yra pri­pil­dy­ti ar­go­no du­jų, ku­rių ši­lu­mos per­da­vi­mo koe­fi­cien­tas yra ge­ro­kai ma­žes­nis ne­gu oro. Dvie­jų stik­lų, iš ku­rių vie­nas yra se­lek­ty­vi­nis, pa­ke­tai už­ti­kri­na ge­rą ši­lu­mos per­da­vi­mo koe­fi­cien­tą – 1,1 W/m2K. Sie­kiant dar ma­žes­nio pra­lai­du­mo, ga­li­ma rink­tis tri­jų stik­lų, iš ku­rių du se­lek­ty­vi­niai, pa­ke­tus, jie ši­lu­mą su­lai­ko dar dvi­gu­bai efek­ty­viau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  78.62.43.200 2014-10-19 13:32:15
Šiek tiek perdėta su tais palyginimais tarp medinių ir plastikinių langų. Baltai nudažytų langų nereikia perdažyti daugybę metų. O "juda" kaip tik plastikiniai daugiau. Medinių langų šilumos perdavimą taip pat norint galima pagerinti. Tiesa - mediniai brangesni. Užtat mokame juos pirkdami saviems - Lietuvos gamintojams.
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami