Geriausiai „migdo“ protingi namai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-26 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-26 06:00
Kokybiškas miegas naktį lemia sveikatą ir gerą savijautą, tačiau svarbu ne vien tai, kiek miegame, bet ir kada gulame bei keliamės. LŽ archyvo nuotrauka
Ko­ky­biš­kas mie­gas yra vie­na es­mi­nių ge­ros sa­vi­jau­tos ir dar­bin­gu­mo są­ly­gų. Jį ty­ri­nė­jan­tys moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad tin­ka­mai iš­si­mie­gan­čio žmo­gaus in­te­lek­to koe­fi­cien­tas di­dė­ja. Ir prieš­in­gai – ne­mi­gos kan­ki­nius il­gai­niui ga­li su­ries­ti ne tik psi­cho­lo­gi­nės, bet ir fi­zi­nės li­gos.

Tu­ri­me dau­giau prie­mo­nių nei ka­da nors anks­čiau sklan­džiam nak­ties poil­siui už­ti­krin­ti. Tai ne tik tin­ka­mas mie­ga­mo­jo apš­vie­ti­mas, bet ir ino­va­ci­jos – pra­de­dant itin pa­to­giais čiu­ži­niais ir bai­giant iš­ma­nio­sio­mis na­mų sis­te­mo­mis, ku­rios nak­tį pa­lai­ko op­ti­ma­lią tem­pe­ra­tū­rą bei vė­di­ni­mą.

Šil­ti švie­sos šaltiniai

Kad ge­rai pa­il­sė­tu­me, nak­tį mie­ga­ma­ja­me, kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo apš­vie­ti­mo spren­di­mų spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Dau­gu­vie­tis, tu­ri bū­ti ne tik vi­siš­kai ra­mu, bet ir vy­rau­ti ak­li­na tam­sa. Ta­čiau įdo­mu tai, jog su­ba­lan­suo­tas apš­vie­ti­mas prieš mie­gą ir­gi yra ne ma­žiau svar­bus da­ly­kas, ga­li­ma sa­ky­ti, vie­nas „ly­din­čių“ fak­to­rių į ko­ky­biš­ką poil­sį.

„Kuo šil­tes­nio at­spal­vio lem­pu­tės pa­si­ren­ka­mos mie­ga­mo­jo apš­vie­ti­mui, tuo ge­riau. Jų spal­vi­nė tem­pe­ra­tū­ra tu­rė­tų bū­ti apie 2400–3500 kel­vi­nų (K). To­kių švie­sos šal­ti­nių spal­vi­nė tem­pe­ra­tū­ra yra švie­siai gels­va, la­biau pri­me­na kai­tri­nių lem­pu­čių švy­tė­ji­mą. Ži­no­ma, šian­dien tau­py­da­mi elek­tros ener­gi­ją kai­tri­nių lem­pu­čių ne­be­nau­do­ja­me, ta­čiau LED lem­pu­tės, mon­tuo­ja­mos mie­ga­ma­ja­me, taip pat ga­li ir pri­va­lo bū­ti „šil­tos“, – pa­brė­žė M. Dau­gu­vie­tis.

Vir­tu­vė­je ir dar­bo kam­ba­riuo­se ge­riau­sia rink­tis maž­daug 4000 K spek­tro apš­vie­ti­mą. Jis už­ti­kri­na na­tū­ra­lią bal­tą spal­vą. Kenks­min­giau­sia, anot spe­cia­lis­to, keis­tai su­vo­kia­ma ma­da gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se įreng­ti biu­ruo­se ar pra­mo­ni­nė­se erd­vė­se nau­do­ja­mą šal­tą ir bud­ru­mą ska­ti­nan­tį maž­daug 6000 K spal­vi­nės tem­pe­ra­tū­ros apš­vie­ti­mą. Toks ne tik ne­lei­džia jau­kiai jaus­tis na­mie, bet ir iš­ba­lan­suo­ja mie­go rit­mą.

Pa­sak M. Dau­gu­vie­čio, ša­lia lo­vos re­ko­men­duo­ja­ma pri­tvir­tin­ti sie­ni­nius švies­tu­vus, mie­ga­ma­ja­me taip pat siū­lo­ma mon­tuo­ti pa­slėp­tą apš­vie­ti­mą ar­ba įlei­džia­mus švies­tu­vus, ku­rių švie­sos in­ten­sy­vu­mą ga­li­ma re­gu­liuo­ti.

Nak­ti­mis ne­ska­ti­na prakaituoti

Ne ma­žiau dė­me­sio ne­gu apš­vie­ti­mui tu­rė­tu­me skir­ti ir pa­grin­dui, ant ku­rio mie­ga­me, t. y. lo­vai bei jos čiu­ži­niui. Jei pa­si­rink­si­me ko­ky­biš­ką čiu­ži­nį, ku­ris ge­ba pri­si­tai­ky­ti prie mū­sų kū­no ir skir­tin­gai rea­guo­ja į ši­lu­mą bei pri­spau­di­mą, mau­džian­ti nu­ga­ra po nak­ties mie­go liks tik ne­ma­lo­nus pra­ei­ties pri­si­mi­ni­mas.

Par­da­vė­jai pa­žy­mi, kad kiek­vie­no iš mū­sų kom­for­to su­pra­ti­mas ir po­rei­kiai ski­ria­si, to­dėl ga­min­to­jai ku­ria skir­tin­gų mo­de­lių čiu­ži­nius. „Mo­der­nūs vis­koe­las­ti­niai čiu­ži­niai, pa­vyz­džiui, rea­guo­ja į kū­no ši­lu­mą, pri­si­tai­ko prie žmo­gaus kū­no for­mų, su­ma­ži­na spau­di­mą į minkš­tuo­sius au­di­nius. Ta­čiau jie tin­ka ne vi­sų kons­truk­ci­jų lo­voms – tik tu­rin­čioms gro­te­lių pa­grin­dą ir ge­rą ven­ti­lia­ci­ją. Vis­koe­las­ti­nių čiu­ži­nių ne­re­ko­men­duo­ja­me žmo­nėms, ku­rie skun­džia­si pa­di­dė­ju­siu pra­kai­ta­vi­mu ir no­ri mie­go­ti vė­siau. Tai ypač ak­tua­lu tvan­kio­mis va­sa­ros nak­ti­mis“, – aiš­ki­no čiu­ži­niais pre­kiau­jan­čio sa­lo­no va­do­vė Kris­ti­na Ab­la­čins­kai­tė.

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, čiu­ži­nius ga­li­ma rink­tis ne vien pa­gal minkš­tu­mą. Sie­kiant kom­for­to jie ga­li bū­ti pri­tai­ko­mi net pa­gal žmo­gaus svo­rį. Tiems, ku­rių svo­ris vir­ši­ja 100 ki­log­ra­mų, siū­lo­ma ties­ti vien­ti­so kie­tu­mo čiu­ži­nius. Spe­cia­lūs čiu­ži­niai ku­ria­mi ir ma­žie­siems – jų, o kar­tu ir tė­vų ra­mų mie­gą ge­riau­siai pa­de­da už­ti­krin­ti van­dens čiu­ži­niai, ga­mi­na­mi iš di­de­lio elas­tin­gu­mo po­liu­re­ta­no, sluoks­niuo­ti su vis­koe­las­ti­niu ir ko­ko­sų pluoš­tu.

„Ga­li­ma par­ink­ti čiu­ži­nius ir pa­gal in­di­vi­dua­lią žmo­nių kū­no san­da­rą. Juo­se skir­tin­gai iš­dės­ty­tos ana­to­mi­nės zo­nos. Ma­lo­nų skir­tu­mą klien­tai ne­trun­ka pa­jus­ti, nes jei pri­de­ri­na­te čiu­ži­nį prie sa­vo kū­no, mie­gas iš tie­sų pa­ge­rė­ja. Daž­niau­sia rau­me­nų skaus­mų prie­žas­tis – ne­ko­ky­biš­ki ar ne­tin­ka­mi čiu­ži­niai. Ypač ati­dūs juos rink­da­mie­si tu­rė­tų bū­ti tie, ku­riems nu­ga­ros ar są­na­rių skaus­mai yra ta­pę kas­die­ny­be. Aps­kri­tai pra­stas mie­gas ne­igia­mai vei­kia ne tik rau­me­nis, bet ir žmo­gaus psi­cho­lo­gi­nę bū­se­ną, o tai ly­din­tis ne­rvin­gu­mas, pra­sta nuo­tai­ka ga­liau­siai pe­rau­ga į kur kas rim­tes­nes li­gas“, – pri­mi­nė K. Ab­la­čins­kai­tė.

Už­ti­kri­na sklan­dų vėdinimą

Iš­ma­nio­ji sis­te­ma, ku­rią vi­są ar­ba da­li­nę sa­vo na­muo­se įsi­ren­gia vis dau­giau šei­mi­nin­kų, pa­de­da tau­py­ti ener­gi­ją, lei­džia pa­to­giau gy­ven­ti. Vie­na ak­tua­liau­sių jos funk­ci­jų – au­to­ma­ti­nis pa­tal­pų šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­mų val­dy­mas. Tai ir­gi pri­si­de­da prie sklan­daus nak­ties poil­sio.

To­kios sis­te­mos lei­džia na­mo gy­ven­to­jams su­si­da­ry­ti gra­fi­ką pa­gal sa­vo įpro­čius (die­nai, sa­vai­tei, mė­ne­siui), o pa­skui rei­kia­ma tem­pe­ra­tū­ra ir vė­di­ni­mas pa­lai­ko­mi au­to­ma­tiš­kai. Pa­vyz­džiui, tem­pe­ra­tū­ra su­ma­ži­na­ma, kai nie­ko nė­ra na­mie ar­ba nak­tį, kai vi­si mie­ga, ir pa­ke­lia­ma ry­tą prieš pa­bun­dant šei­mi­nin­kams.

Vė­di­ni­mo sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai rea­guo­ja į kam­ba­ry­je esan­čių žmo­nių skai­čių – grei­tai iš­vė­di­na pa­tal­pą ir už­ti­kri­na rei­ka­lin­gą mi­krok­li­ma­tą. Tam pra­ver­čia au­to­ma­ti­nis ven­ti­lia­ci­jos val­dy­mas nau­do­jant CO2 da­vik­lius. Ge­ram mie­gui bū­ti­ną šiek tiek že­mes­nę tem­pe­ra­tū­rą ga­ran­tuo­ja į pa­tal­pą įlei­džia­mas tam ti­kras kie­kis vė­ses­nio lau­ko oro.

Pa­si­rin­kus no­ri­mą nak­ties sce­na­ri­jų ir šei­mi­nin­kams nu­ėjus mie­go­ti, ga­li bū­ti iš­jun­gia­mas ir kie­mo apš­vie­ti­mas. Pro­tin­go na­mo sis­te­ma ge­ba val­dy­ti net ža­liu­zes – nu­sta­ty­tu lai­ku pa­ti jas at­ve­ria. Iš lau­ko sklin­dan­ti švie­sa pa­de­da žmo­nėms pa­bus­ti na­tū­ra­liai.

Toks ža­liu­zių val­dy­mas nau­din­gas ir karš­tą va­sa­ros die­ną. Kai sau­lė švie­čia tie­siai į lan­gą, ža­liu­zės pri­ve­ria­mos. Ta­da pa­tal­pa smar­kiai ne­įšy­la, ne to­kia di­de­lė ap­kro­va ten­ka kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mai, o kar­tu ma­žiau su­var­to­ja­ma ir elek­tros ener­gi­jos iš­tek­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
smarthouse  213.252.196.2 2016-05-26 11:59:40
Neabejoju jog ateity visuose namuose bus ismanios sistemos. Kita vertus ar tai visai neatbukins nuo judesio ir neaugins dar didesniu uzpakaliu ka matom su visom technologijom iki siol.
1 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami