Ginklas nuo triukšmo – investicija į garso izoliaciją

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-17 06:00
Kaimynų keliamas nuolatinis triukšmas gali virsti rimtu galvos skausmu. LŽ archyvo nuotrauka
Jei gy­ve­na­te dau­gia­bu­ty­je, o ne pa­sa­kų na­me­ly­je miš­ko vi­du­ry­je, vi­siš­kai triukš­mo ne­iš­veng­si­te. Ta­čiau tin­ka­mai izo­lia­vę bu­to sie­nas, lu­bas, ki­tas gar­sui pra­lai­džias kons­truk­ci­jas net ir kai­my­nys­tė­je įsi­kū­ru­sį dū­dų or­kes­trą gir­dė­si­te mi­ni­ma­liai, o ša­lia esan­čią jud­rią gat­vę pri­si­min­si­te tik iš­ėję iš na­mų.

Į triukš­mą kiek­vie­nas rea­guo­ja­me skir­tin­gai. Vie­ni žmo­nės ga­li ra­miai snaus­ti ir ša­lia gar­sia­kal­bio, ki­tiems net var­van­tis čiau­pas "gro­ja" ne­rvų sty­go­mis. Akus­ti­nio kom­for­to ypač iš­siil­gę did­mies­čių cen­tri­nių ra­jo­nų ir se­na­mies­čių gy­ven­to­jai, ku­rių kai­my­nys­tė­je įsi­ku­ria po­pu­lia­rūs ba­rai, nak­ti­niai klu­bai, ki­tos lan­ky­to­jų trau­kos vie­tos.

Vie­nus triukš­ma­da­rius kei­čia kiti

Daž­niau­siai su triukš­min­gais kai­my­nais ko­vo­ja­ma skun­dais sa­vi­val­dy­bei ar­ba po­li­ci­jai. Ta­čiau ki­vir­čai ne­re­tai trun­ka il­gai, o iš­ko­vo­ti tei­sę į ra­my­bę ne vi­sa­da pa­vyks­ta. Ap­mal­šin­ti pa­vie­nį triukš­ma­da­rį gal ir pa­vyks, bet grum­ty­nės su pa­si­links­mi­ni­mo įstai­gų sa­vi­nin­kais daž­niau­siai bai­gia­si tuo, kad iš­kraus­čius vie­nus vers­li­nin­kus ne­tru­kus pa­tal­pas iš­si­nuo­mo­ja ki­ti, ir plokš­te­lė vėl su­ka­si iš nau­jo.

Aiš­ku, laz­da tu­ri du ga­lus - daž­nai ir pa­tys no­ri­me na­mie gar­siau pa­si­leis­ti mėgs­ta­mą mu­zi­ką, iš­nau­do­ti nau­jo fil­mo vi­sus gar­so efek­tus ar­ba pa­gro­ti, su­reng­ti tran­kų va­ka­rė­lį. Bet šių su­ma­ny­mų pa­pras­tai at­si­sa­ko­me dėl ga­li­mų ne­pa­to­gu­mų už sie­nos gy­ve­nan­tiems kai­my­nams.

Tad ne­ver­ta de­gin­ti ne­rvų - ver­čiau in­ves­tuo­ki­te į ty­lą, įsi­ren­ki­te gar­so izo­lia­ci­ją.

Nau­do­ja tan­kų gip­so kartoną

Ap­lin­kos triukš­mą izo­liuo­jan­čių spren­di­mų ar sta­ty­bi­nių me­džia­gų pa­siū­la nė­ra gau­si. Kaip pa­žy­mi jų par­da­vė­jai, kiek­vie­nu at­ve­ju rei­ka­lin­ga spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­ja, nes ski­ria­si triukš­mo, nuo ku­rio no­ri­ma ap­si­sau­go­ti, šal­ti­niai, in­ten­sy­vu­mas, pa­tal­pų iš­dės­ty­mas. Bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį ir į ne­reikš­min­gas iš pa­žiū­ros de­ta­les. Pa­vyz­džiui, elek­tros liz­dų ne­re­ko­men­duo­ja­ma įreng­ti tie­siai per sie­ną su kai­my­nu - juos rei­kė­tų mon­tuo­ti įstri­žai. Prieš­in­gu at­ve­ju net ir įsi­ren­gę ge­rą gar­so izo­lia­ci­ją per elek­tros liz­dą gir­dė­si­te, kaip sal­džiai kai­my­nas knar­kia.

Vie­nas iš pi­ges­nių ir pir­mų­jų gar­so izo­lia­vi­mo dar­bų – kruopš­čiai už­tai­sy­ti vi­sus "bend­rus" su kai­my­nu ply­šius, elek­tros liz­dus, vamz­džių kiau­ry­mes. Jei yra ga­li­my­bė, elek­tros liz­dus pa­ta­ria­ma įreng­ti vi­di­nė­se bu­to sie­no­se.

Gar­sams, sklin­dan­tiems iš kai­my­nų, gy­ve­nan­čių virš jū­sų, ir kai­my­nų, gy­ve­nan­čių ša­lia jū­sų, izo­liuo­ti yra nau­do­ja­mos skir­tin­gos prie­mo­nės. Vir­šu­ti­nių kai­my­nų ke­lia­mas triukš­mas va­di­na­mas smū­gi­niu (jums "ant gal­vos" dun­da žings­niai, krin­ta daik­tai), o už sie­nos gy­ve­nan­čių – ori­niu (gar­sas jus pa­sie­kia tie­siog oru).

„No­rint efek­ty­viai ap­sau­go­ti būs­tą nuo triukš­mo, rei­kia im­tis komp­lek­si­nių spren­di­mų. Vien tik prie sie­nos ar lu­bų pri­tvir­tin­tos gar­so izo­lia­ci­jos plokš­tės prob­le­mos ne­išsp­ręs. Su spe­cia­lis­tu ne­pa­si­kon­sul­ta­vęs sa­va­moks­lis ran­go­vas daž­nai ma­no: kur nors tru­pu­tį pa­tep­siu, ką nors pri­kli­juo­siu ir vis­kas pa­ge­rės, bet taip nė­ra“, - pa­aiš­ki­no gar­są izo­liuo­jan­čio­mis plokš­tė­mis pre­kiau­jan­čios įmo­nės at­sto­vė Vil­da Kir­šy­tė.

Ge­ri­nant sie­nos izo­lia­ci­ją, pa­sak jos, rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, iš ko­kių me­džia­gų sie­na pa­da­ry­ta. Nuo triukš­mo sau­gan­ti sis­te­ma su­ren­ka­ma iš at­ski­ro pro­fi­lio, mi­ne­ra­li­nės va­tos ir spe­cia­lių gip­so kar­to­no plokš­čių, tu­rin­čių di­de­lio tan­kio gip­so šer­dį. Gar­są izo­liuo­jan­ti sis­te­ma ne­ga­li lies­tis prie sie­nų. Nau­do­ja­mos tie­sio­gi­nio tvir­ti­ni­mo de­ta­lės tu­ri bū­ti su gu­mi­ne tar­pi­ne. Kuo at­stu­mas nuo sie­nos ma­žes­nis, tuo di­des­nio tan­kio plokš­čių rei­kia.

Ir dar įdo­miau štai kas: gar­so izo­lia­ci­jos efek­ty­vu­mas bus ke­le­tą kar­tų di­des­nis, jei­gu izo­lia­ci­ja bus su­mon­tuo­ta to­je pa­čio­je pa­tal­po­je, iš ku­rios gar­sas sklin­da. Tas pats pri­nci­pas tin­ka ir sie­noms. Tai­gi, jei smar­kiai triukš­mau­ja kai­my­nas vir­šu­je, bū­tų efek­ty­viau izo­liuo­ti grin­dis jo bu­te, ne­gu jums mon­tuo­ti dau­gias­luoks­nes lu­bas.

Anot kai ku­rių meis­trų, kli­juo­ti prie jū­sų lu­bų gar­są su­ge­rian­čias me­džia­gas – bep­ras­miš­kas dar­bas. Kad ne­gir­dė­tu­mė­te virš gal­vos dun­dė­ji­mo, kai­my­nas tu­rė­tų įsi­reng­ti va­di­na­mą­sias plau­kio­jan­čias grin­dis, t. y. to­kias, ku­rių me­džia­gos stan­džiai ne­su­jung­tos (šis ter­mi­nas nu­sa­ko ne me­džia­gas, iš ku­rių grin­dys pa­ga­min­tos, o jų klo­ji­mo bū­dą). To­kia pa­grin­di­nė gar­so izo­lia­ci­jos pa­slap­tis: jei sie­nos su grin­di­mis ir grin­dų plokš­tės tar­pu­sa­vy­je su­jung­tos „kie­tai“, ne­nau­do­jant gar­są izo­liuo­jan­čių me­džia­gų bei tar­pi­nių, gar­sas sklis kaip pa­šė­lęs.

Gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis ro­do, kad kai­my­nas, pa­pra­šy­tas įsi­reng­ti "plau­kio­jan­čias" grin­dis, grei­čiau­siai ne­puls vyk­dy­ti jū­sų no­rų. Ga­li­te pa­siū­ly­ti jam bent pa­si­ties­ti sto­res­nį ki­li­mą.

Be to, LŽ kon­sul­ta­vu­sios spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, šiuo me­tu jau yra efek­ty­vių spren­di­mų nuo sklin­dan­čių gar­sų izo­liuo­ti ir lu­bas. To­kios gar­so izo­lia­ci­jos plokš­čių pa­grin­du su­ręs­tos lu­bos yra ka­bi­na­mos ant spe­cia­lių pa­ka­bų ar­ba kons­truk­ci­jos pri­tvir­ti­na­mos nuo sie­nos iki sie­nos.

Jei pert­va­roms tarp bu­tų pa­nau­do­ti ma­žes­nės ma­sės be­to­no, o ne, pa­vyz­džiui, su­nkes­ni du­jų si­li­ka­to blo­ke­liai, ne­pa­gei­dau­ja­mos gar­so ban­gos tarp bu­tų sklis kur kas leng­viau. De­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad nors yra pa­tvir­tin­ti sta­ty­bos tech­ni­niai reg­la­men­tai (STR), gar­so izo­lia­ci­ja pra­sta ir kai ku­riuo­se nau­jos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se, ypač tuo­se, ku­rie iš­ki­lo per iki­kri­zi­nį sta­ty­bų bu­mą. Ką jau kal­bė­ti apie se­nos sta­ty­bos stam­biap­lokš­čius pa­sta­tus.

Tai le­mia pa­ti na­mo kons­truk­ci­ja: stan­džios gelž­be­to­ni­nių kons­truk­ci­jų jung­tys, ge­rai per­duo­dan­čios smū­gio gar­są (kai kas nors tran­ko­si ar try­pia), sie­nų kiau­ry­mės (elek­tros liz­dai, ven­ti­lia­ci­jos an­gos, ply­šiai ties vamz­džiais), ku­rio­mis sklin­da ori­nis gar­sas, ma­ža to - be­to­nas gar­są dar la­biau su­stip­ri­na.

FAK­TAI: Ty­la kainuoja

Jei nu­spren­dė­te in­ves­tuo­ti į ty­lą ir įsi­reng­ti pa­pil­do­mą gar­so izo­lia­ci­ją, ga­li­te rink­tis iš ke­lių spren­di­mų:

- Pi­ges­nis ir ma­žiau efek­ty­vus bū­das - va­di­na­mo­jo mė­ly­no gip­so kar­to­no sluoks­nis, jo kvad­ra­ti­nis me­tras at­sieis 10-12 li­tų.

- Šias plokš­tes de­ri­nant su aukš­tos ko­ky­bės izo­lia­ci­nė­mis plokš­tė­mis ir spe­cia­liais pro­fi­liais, ga­li­ma pa­siek­ti vi­siš­ką akus­ti­nę ra­my­bę. Bet jų kai­na sie­kia net 65 li­tus už kvad­ra­ti­nį me­trą, o pro­fi­liai ir mi­ne­ra­li­nė va­ta at­sieis maž­daug an­tra tiek.

- Jei­gu pa­tys mėgs­ta­te gar­sią mu­zi­ką, tai apa­ra­tū­rą ir ki­tus gar­so šal­ti­nius sta­ty­ki­te ant minkš­tos dan­gos, dar ge­riau – ant spe­cia­lių kamš­ti­nio me­džio ar gu­muo­tų ki­li­mė­lių. Te­le­vi­zo­riai ar ki­ti gar­sus sklei­džian­tys prie­tai­sai jo­kiu bū­du ne­tu­ri lies­tis su sie­na.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Arunas  78.58.179.73 2016-01-21 18:14:04
Sveiki. Bukit geri badekit isspret problema... Gyvenu bute kur kaimynu durys greta manuju... negana to kaimynu durys idetos taip, kad uzrakinimo spyna atsukta i musu duris
0 1  Netinkamas komentaras
Renata  78.57.185.199 2015-05-19 10:23:52
Laba diena, turiu šunį ir virš manęs gyvena kaimynę ji nelabai jo patenkinta ką daryti tokiu atveju.
5 4  Netinkamas komentaras
Marius  88.118.133.17 2015-03-31 22:19:32
Labas,turiu problema katelinei yra hidraforas reikia izolioti garsa kokiom medzegom sulitumet,bandisiu gipsu karkasa ir vata.aciu
7 8  Netinkamas komentaras
diana  78.56.132.171 2015-02-20 16:54:04
laba diena noreciau jusu patarimo nusipirkau buta daugiabuciu name taciau tenai per siena viskas girdisi kaip zmogus yra duse atrodo kad pas mane koridoriuje noreciau pasidaryti garso izoliacija taciau nezinau nuo ko pradeti gal galetumete patarti laukiu ir is anksto dekoju
19 36  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami