Ginklo namuose į stalčių nepadėsi

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-01 06:00
Ginklas namuose privalo būti laikomas saugiai – idealiu atveju ne tik minimalius reikalavimus atitinkančiame, bet ir sertifikuotame seife. LŽ archyvo nuotrauka
Tu­rė­da­mi ne pa­čius ge­riau­sius kai­my­nus, lie­tu­viai yra ne tik ma­žiau­siai gink­luo­ta Eu­ro­po­je, bet ir vie­na ma­žiau­siai ap­si­gink­la­vu­sių tau­tų pa­sau­ly­je. Lei­di­mus gink­lui tu­ri tik apie 1 proc. ša­lies gy­ven­to­jų, o vie­no­mis sau­giau­sių lai­ko­mo­se Švei­ca­ri­jo­je ar Suo­mi­jo­je gink­lą ra­si­te ko­ne kiek­vie­nuo­se na­muo­se.

Nuo rug­sė­jo šau­liai ir ka­riai sa­va­no­riai taip pat ga­lės įsi­gy­ti ir na­muo­se lai­ky­ti gink­lus – ir pu­siau au­to­ma­ti­nius. Kaip tai tin­ka­mai da­ry­ti? Ir kaip ne­pra­leis­ti pro­gos pa­puoš­ti, o ne su­ga­din­ti na­mų in­ter­je­rą?

Iš es­mės gink­lų sei­fui ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai Lie­tu­vo­je yra la­bai pa­pras­ti – vi­sos sei­fo sie­ne­lės tu­ri bū­ti ne ma­žiau nei 3 mm sto­rio, o sei­fas pri­tvir­tin­tas prie sie­nos ar grin­dų.

„Rei­ka­la­vi­mai iš tie­sų yra mi­ni­ma­lūs. Lie­tu­vo­je sei­fai nė ne­pri­va­lo bū­ti ser­ti­fi­kuo­ti. Ka­dai­se rei­ka­la­vi­mas dėl gink­lo sei­fo sie­ne­lių sto­rio bu­vo pri­im­tas, ne­at­siž­vel­giant į moks­li­nius ty­ri­mus ar eu­ro­pi­nį ser­ti­fi­ka­vi­mą. Tie­siog va­do­vau­ta­si min­ti­mi, kad to­kio sto­rio sie­ne­lių iš­šo­vęs gink­las ne­pers­kros. Da­lis ser­ti­fi­kuo­tų sei­fų, ku­riais pre­kiau­ja­ma ir Va­ka­ruo­se, bū­na plo­nes­nė­mis sie­ne­lė­mis, pa­vyz­džiui, 2 mm sto­rio, bet Lie­tu­vo­je jų nau­do­ti ne­ga­li­ma“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė spe­cia­li­zuo­tos sei­fų par­duo­tu­vės „Saf­fort“ pro­jek­tų va­do­vas Po­vi­las Skro­de­nis.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, jei gink­lo sa­vi­nin­kas sie­kia įsi­gy­ti ne vien tik no­mi­na­liai rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį sei­fą, bet ieš­ko ko­ky­biš­kos sau­gyk­los, pa­si­rin­ki­mo dia­pa­zo­nas yra pla­tus. Ski­ria­si ne tik sei­fų kai­nos – nuo 100 iki ke­lių tūks­tan­čių eu­rų, bet ir ki­ti par­ame­trai. Vis dėl­to sei­fo sau­gu­mą ge­riau­siai nu­sa­ko ati­tin­ka­mi eu­ro­pi­niai ser­ti­fi­ka­tai. Pa­vyz­džiui, ser­ti­fi­kuo­ta rak­ti­nė spy­na, ku­rios pa­ša­li­niai as­me­nys vis­rak­čiu ne­ati­da­rys, bus sau­ges­nė nei ne­ser­ti­fi­kuo­ta elek­tro­ni­nė.

„Svar­bu ne tik sei­fo spy­na, bet ir tai, kaip ji ap­sau­go­ta. La­bai svar­bu, kad sei­fo už­rak­tas bū­tų ap­sau­go­tas nuo pra­grę­ži­mo grū­din­to, o dar ge­riau – man­ga­no plie­no plokš­te­le“, – aiš­ki­no P.Skro­de­nis.

Brangiausi seifai ginklams su specialiu apsauginiu stiklu ir apšvietimu kainuoja nuo kelių tūkstančių eurų, bet papuošia namus./„Hunt-Fishing“ nuotrauka

Tvir­ti­na prie betono

Nu­si­kals­ta­mu­mo sta­tis­ti­ka ro­do, jog at­ve­jų, kai Lie­tu­vo­je pa­gro­bia­mi gink­lai, pa­si­tai­ko daž­nai. Vien per­nai to­kių nu­si­kal­ti­mų pa­dvi­gu­bė­jo. Iš vi­so Lie­tu­vo­je per 2015 me­tus re­gis­truo­ti 63 at­ve­jai (2014 m. – 31), kai bu­vo pa­grob­ti šau­na­mie­ji gink­lai, šaud­me­nys ar sprog­me­nys. Jei ty­ri­mo me­tu pa­aiš­kė­ja, kad gink­lai bu­vo lai­ko­mi ne­tin­ka­mai, prob­le­mos gre­sia ne tik nu­si­kal­tė­liui, bet ir gink­lo šei­mi­nin­kui.

Ži­no­ma, pa­sau­ly­je nė­ra to­kio sei­fo, į ku­rį per ne­ri­bo­tą lai­ką ne­bū­tų ga­li­ma įsi­lauž­ti. To­dėl dau­gu­ma va­gių yra lin­kę pa­im­ti pa­tį sei­fą ir įsib­rau­ti į jį slap­to­je vie­to­je. Tai­gi, la­bai svar­bu, kad sei­fai, taip pat ir gink­lų, iš vi­daus bū­tų pri­tvir­tin­ti prie grin­dų, ge­riau­siu at­ve­ju – prie be­to­ni­nio pa­vir­šiaus.

Kaip tei­gia „Saf­fort“ spe­cia­lis­tai, ne­prit­vir­tin­tas sei­fas, ne­tgi sve­rian­tis 450 kg ar dau­giau, ga­li bū­ti leng­vai iš­ri­den­tas pa­nau­do­jus na­muo­se ras­tas prie­mo­nes. Pa­vyz­džiui, ga­li­ma už­kel­ti sei­fą ant te­ni­so ka­muo­liu­kų ar­ba ru­tu­li­nių guo­lių ir iš­stum­ti pro du­ris. Sei­fui per­kel­ti taip pat ga­li bū­ti pa­nau­do­ti su­lū­žę šluo­tų ir šluos­čių ko­tai.

Ati­da­rys su laužtuvu

Šian­dien dau­ge­lis ga­min­to­jų sie­kia, kad jų gink­lų sei­fai bū­tų kuo la­biau vi­zua­liai pa­trauk­lūs, to­dėl su­vi­ri­ni­mo siū­lės daž­nai yra nu­šli­fuo­ja­mos tiek, kad jos pra­ran­da da­lį sa­vo tvir­tu­mo. Rei­kia­mo­mis prie­mo­nė­mis pa­žei­dęs siū­les, va­gis ga­li įsib­rau­ti į sei­fą.

Pa­sak P. Skro­de­nio, rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad da­lis Lie­tu­vo­je par­duo­da­mų pi­giau­sių, daž­niau­siai Ki­ni­jo­je pa­ga­min­tų sei­fų ne­ati­tin­ka nė mi­ni­ma­laus 3 mm rei­ka­la­vi­mo – iki to trūks­ta, pa­vyz­džiui, pu­sės mi­li­me­tro. O ti­kri­nan­čiam par­ei­gū­nui tiks­liai iš­ma­tuo­ti slank­ma­čiu yra su­dė­tin­ga.

„Neb­ran­gių gink­lų sei­fų du­ris ga­li­ma leng­vai ati­da­ry­ti lauž­tu­vu. Nors to­kie sei­fai pui­kiai sau­go gink­lus nuo vai­kų, jie ne­sus­tab­dys už­sis­py­ru­sio pa­aug­lio ar su­au­gu­sio­jo“, – tvir­ti­no P. Skro­de­nis.

Vis dėl­to sei­fo kons­truk­ci­jos di­zai­nas yra svar­biau­sia sei­fo sa­vy­bė. O koks yra ge­riau­sias di­zai­nas? Toks, ku­ria­me nė­ra su­vi­ri­ni­mo siū­lių. Ki­taip ta­riant, tai sei­fas, ku­ris yra tvir­tas ir vien­ti­sas. Toks gink­lų sei­fas yra pats pa­ti­ki­miau­sias, ko­kį tik ga­li­te nu­si­pirk­ti, nes jis ne­tu­ri pa­žei­džia­mų vie­tų.

Ta­čiau dau­ge­lio šiuo­lai­ki­nių gink­lų sei­fų kor­pu­sas yra vien­ti­sas ir iš­lie­tas, o vir­šus ir apa­čia – su­vi­rin­ta. Ki­taip ta­riant, juos su­da­ro trys da­lys, ku­rios yra su­vi­rin­tos aš­tuo­nio­mis siū­lė­mis (po ke­tu­rias vir­šu­je ir apa­čio­je).

Iš viso Lietuvoje per 2015 metus registruoti 63 atvejai (2014 m. – 31), kai buvo pagrobti šaunamieji ginklai, šaudmenys ar sprogmenys.

Skląs­čiai – vi­so­mis kryptimis

Ver­ti­nant įsi­gy­ja­mo sei­fo siū­les, rei­kė­tų pa­si­do­mė­ti, kas jas su­vi­ri­no: ro­bo­ti­zuo­ta sis­te­ma ar žmo­gus. Au­to­ma­ti­nis su­vi­ri­ni­mo apa­ra­tas daug to­ly­giau at­lie­ka dar­bą žvel­giant į il­ga­lai­kę pers­pek­ty­vą ir sau­gu­mą.

Taip pat rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į du­re­lių vy­rius: šie yra sei­fo iš­ori­nė­je ar vi­di­nė­je pu­sė­je. Jei jie yra iš­orė­je, ga­li bū­ti ban­do­ma kė­sin­tis į sei­fą iš­lau­žiant vy­rius. Jei­gu vy­riai vi­du­je, tuo­met jo ne­bus ga­li­ma pa­žeis­ti. Da­bar dau­ge­lis bend­ro­vių, ga­mi­nan­čių sei­fus su iš­orė­je esan­čiais vy­riais, su­tei­kia in­for­ma­ci­jos apie jų tvir­tu­mą, sto­rį, kie­tu­mą ir pan. Ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju ge­riau, kad vy­riai bū­tų vi­di­nė­je sei­fo pu­sė­je.

Taip pat rei­kia įsi­ti­kin­ti, ar du­rys tu­ri skląs­čius iš vi­sų ke­tu­rių pu­sių, ma­žiau­siai 4 skląs­čius dvie­jo­se pu­sė­se ir bent po vie­ną vir­šu­je ir apa­čio­je. Jei­gu sei­fe skląs­čiai yra tik kai­rė­je pu­sė­je (kie­kis ne­svar­bu), o vy­riai iš­orė­je, šie vy­riai ga­li bū­ti nu­kirs­ti ar­ba nu­de­gin­ti, o du­re­lės iš­im­tos. Jei­gu skląs­čiai ra­ki­na vi­so­mis kryp­ti­mis, pa­ša­li­nus iš­ori­nius vy­rius, du­re­lės vis tiek bus pri­tvir­tin­tos. Sei­fai, ku­riuo­se skląs­čiai yra tik vie­no­je pu­sė­je, iš es­mės nė­ra sau­gūs.

Kuo dau­giau skląs­čių – tuo ge­riau. Ta­čiau ne­rei­kė­tų per­sis­teng­ti. Pa­vyz­džiui, gink­lų sei­fui ti­krai ne­bū­ti­na 20 skląs­čių sis­te­ma. Ne­ma­žo sei­fo du­re­lėms pa­kan­ka še­šių – aš­tuo­nių skląs­čių, jei yra 12 – dar ge­riau. Trum­pai ta­riant, sei­fo vy­riai tu­ri bū­ti vi­di­nė­je pu­sė­je, o tvir­ti­ni­mo skląs­čiai, iš­si­dės­tę ap­link du­re­les, tu­rė­tų bū­ti bent 20 mm sto­rio.

Tin­ka­mai su­ge­ria drėgmę

Jei ke­ti­na­te gink­lų sei­fe lai­ky­ti bran­gius me­džiok­li­nius šau­tu­vus, o juo la­biau leng­vai de­gan­čius ver­tin­gus do­ku­men­tus, bū­ti­na rim­tai aps­vars­ty­ti bū­dus, kaip tin­ka­mai ap­sau­go­ti mi­nė­tus ob­jek­tus nuo gais­ro.

Dar so­vie­ti­niais lai­kais pa­ga­min­tuo­se sei­fuo­se ir sau­gyk­lo­se daž­nai izo­lia­ci­nė me­džia­ga yra pa­ga­min­ta iš be­to­no ir ji pui­kiai ap­sau­go nuo ug­nies. Ta­čiau be­to­nas nė­ra tin­ka­miau­sia ap­sau­gi­nė me­džia­ga gink­lų sei­fui. Be­to­nas yra ga­na aky­tas ir su­lai­ko drėg­mę. Ti­kriau­siai ne­no­rė­tu­mė­te, kad jū­sų gink­lai il­gą lai­ką bū­tų drėg­no­je ap­lin­ko­je.

Šiais lai­kais gink­lų ga­min­to­jai nau­do­ja kur kas pa­žan­ges­nes me­džia­gas nei be­to­nas. Nuo drėg­mės šiais lai­kais sei­fą ap­sau­go sei­fo drėg­mės su­gė­rik­lis. Su­pran­ta­ma, kad sei­fo drėg­mės su­gė­rik­lis la­biau­siai rei­ka­lin­gas bū­tent gink­lų sei­fui, ku­ris po me­džiok­lės į sau­go­ji­mo vie­tą daž­nai grą­ži­na­mas drėg­nas.

Ran­da pažeidimų

Kaip „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos pos­ky­rio spe­cia­lis­tas Pa­ulius Rad­vi­la­vi­čius, 2016 me­tais per pir­mą pus­me­tį par­ei­gū­nai nu­sta­tė 6 gink­lo ir šaud­me­nų sau­go­ji­mo, lai­ky­mo, ne­šio­ji­mo ar ga­be­ni­mo tvar­kos pa­žei­di­mus ( LR ATPK 196 str.).

„Šiais at­ve­jais bu­vo pa­žeis­tos gink­lų lai­ky­mo są­ly­gos, pa­vyz­džiui, gink­las bu­vo lai­ko­mas ne sei­fe, sei­fas ne­ati­ti­ko nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ar­ba bu­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­prit­vir­tin­tas“, – sa­kė P.Rad­vi­la­vi­čius.

Pa­sak spe­cia­lis­to, vie­šo­sios po­li­ci­jos ty­rė­jas (apy­lin­kės ins­pek­to­rius) ar­ba li­cen­ci­ja­vi­mo pa­da­li­nio par­ei­gū­nas as­mens pra­šy­mu at­lie­ka gink­lų lai­ky­mo są­ly­gų pa­ti­kri­ni­mą prieš as­me­niui gau­nant lei­di­mą lai­ky­ti ar ne­šio­tis gink­lus, prieš lei­di­mo lai­ky­ti ar ne­šio­tis gink­lus ga­lio­ji­mo ter­mi­no pra­tę­si­mą ar­ba pa­si­kei­tus as­mens gink­lų lai­ky­mo vie­tai.

„Taip pat ty­rė­jai at­lie­ka pla­ni­nius ir ne­pla­ni­nius gink­lų lai­ky­mo są­ly­gų pa­ti­kri­ni­mus, ku­rių daž­nu­mas tei­sės ak­tų nė­ra nu­sta­ty­tas“, – pa­žy­mė­jo po­li­ci­jos at­sto­vas.

Vil­niaus aps. VPK te­ri­to­ri­jo­je šiuo me­tu yra 22365 as­me­nų, tu­rin­čių gink­lus, ku­riems lai­ky­ti ar ne­šio­tis rei­ka­lin­gas lei­di­mas. Per pa­sta­rą­jį pus­me­tį gink­luo­tų as­me­nų skai­čius iš­au­go dau­giau nei tūks­tan­čiu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Aleksas  83.181.118.0 2016-07-01 11:11:24
Jei kam dar neaisku, tai privalom sekt sveicaru ir suomiu pavyzdziu. Lietuvoj aisku utopija, bet link to reik judet. Ir joks mankurtu ir mongolu palikuonis i musu kiema tuomet nelys.
5 0  Netinkamas komentaras
Laimis  213.252.196.2 2016-07-01 11:08:41
Ginkla savigynai turiu jau 15 metu, tai is patirties kas kokius penkerius metus uzsuka pareigunas i seifa pabarbent.
1 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami