Grikiapelės sodybos paslaptis

Nijolė STORYK 2010-10-26 00:00
Nijolė STORYK 2010-10-26 00:00
Nijolės STORYK nuotrauka
Pra­ei­tis gy­va ta­da, kai pri­si­me­na­me žmo­nes, ku­rie mums bu­vo bran­gūs ir my­li­mi, kai ne­už­mirš­ta­me, nors jų se­niai nė­ra tarp mū­sų.

90 metų anykštėnas Vincas Radušis išsaugojo jam brangių žmonių atminimą savaip - įrengė prisiminimų kampelį svirne, savo sodyboje Grikiapelės kaime, esančiame Ignalinos rajone, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Šią jo paslaptį žino nedaugelis, tik patys artimiausieji - žmona Zofija ir vaikai.

Tarp kitų - žmonos nuotrauka

Ant svirno durų pakabinta didelė spyna. Jame nėra jokių turtų.

Vincas iš įpročio laiko trobesį užrakintą, kad koks prašalaitis neužklystų ir nepaimtų šeimos relikvijų. Čia yra kampelis iš vyriškio vaikystės namų, kadaise buvusių tame pačiame Grikiapelės kaime, jo tėvų ir buvusios pirmosios žmonos (jos atminimą taip pat išsaugojo), šventųjų nuotraukų, keletas nuo jaunystės užsilikusių daiktų, kai tarnavo 16 lietuviškojoje divizijoje. Tai bene pats brangiausias pensininko turtas.

Kaskart, kai atrakina svirno duris, Vincas įeina vidun tarsi į kokią šventovę. Pats rakinimo veiksmas jam yra kaip šventas ritualas. Todėl visada būna susikaupęs, rimtas, tylus ir mįslingas. "Tai gali suprasti tik tas, kas nugyveno tiek metų, kiek aš. Daugelio mano bendraamžių jau nėra, išėjo amžinybėn. Nebėra ir pačių artimiausių žmonių. Jie turi ramiai ilsėtis. Tad nuotraukas sukabinau atokiau nuo kasdienio gyvenimo, kad niekas netrikdytų jų atilsio. Parymau valandėlę čia atėjęs, tarsi pasikalbu su tais žmonėmis nuotraukoje ir vėl toliau gyvenu", - pasakoja anykštėnas.

"Kol kas rikiuotėje"

Šalia stovi stalas, ant jo - šūsnis įvairių brošiūrų, laikraščių, knygų. Vienas leidinukas skelbia: "Laimėk svajonių atostogas".

V.Radušis mėgsta paskaitinėti kelionių almanachus. Kai turi laiko, svajonėse mintimis leidžiasi į tolimus kraštus. Tačiau dabar vargu ar kur nors toliau nuo savo namų išsiruoštų. Jam geriausiai pažįstamas kelias - nuo Anykščių iki Grikiapelės kaimo.

Vincas pats vairuoja žigulius. Nuo ankstyvo pavasario, kai tik parskrenda varnėnai, jis sėda su žmona į automobilį ir po kurio laiko atsiranda sodyboje. "Jei dar matau, girdžiu ir vaikštau, vadinasi, kareivišku terminu kol kas esu rikiuotėje", - nė kiek nekoketuodamas pasigiria V.Radušis.

Gyvena tarp obelų

Brandaus amžiaus sulaukusį Vincą vargu ar galima vadinti senuku. Jis jokiu būdu nepanašus į paliegusį ir ligų sukaustytą žmogų. Vien tai, kad savo rankomis pasodino ir užaugino net 70 obelų sodą, rodo,

jog vyras tebėra tvirtas ir stiprus. Be to, jam dar tenka genėti senas obelis (tokių yra dešimt), nuimti derlių.

Vincas vadina save sodininku, žmoną Zofiją - gėlininke. Aplink namus po langais vasarą žydi margaspalviai gėlynai. "Su žmona draugiškai pasidalijome visus darbus, kad vienas kitam netrukdytume. Per dieną vos apeiname savo valdas", - smagiai kalba Vincas, lyg nebūtų įkopęs dešimtą dešimtį.

Radušiai gyvena kaime iki pat šalnų. Čia būdamas Vincas įprato kasdien rytą apsipilti šaltu vandeniu - tvirtai laikosi sveiko gyvenimo būdo.

Komisija "išbrokino"

Senoje sodyboje atstatyti troba, svirnas ir ūkinis pastatas. Viskas padaryta Vinco rankomis - pats pamatus sutvirtino, staliaus darbus atliko, lietvamzdžius prie stogo pritvirtino. Tik kaminą uždengti skarda padėjo sūnus. Mat jis aukštai, sunku užlipti...

Gyvenamojo namo stogas buvo šiaudinis, paskui - uždengtas skiedrų lentelėms, sovietmečiu - šiferio lakštais. Toks liko iki šiol. "Gerai būtų stogą pakeisti. Atsirastų daugiau autentiškumo. Su žmona esame pensininkai. Kai geriau gyvensime, mūsų sodyba bus dar gražesnė", - nestokoja smagaus tono Vincas.

Troboje stovi sena krosnis. Neišgriovė, nors ir užima daug vietos. Anot Vinco, koks gali būti gyvenimas kaime be krosnies. Kai pakuria, būna šilta ir gera. Pasišildyti galima senoviškai, įsitaisius guolį ant krosnies.

V.Radušis užsimena, kad gyvendamas Aukštaitijos nacionaliniame parke nepagalvojo apie vieną dalyką, kai pradėjo rekonstruoti verandą. Ėmė ir įstiklino ją, o langelius padarė mažus, kokie būdingi šio rajono statiniams. Iki tol medinė veranda buvo atvira. Vis lietus užlydavo, vėjas pūsdavo. Nusibodo Vincui nuolat ją taisyti, tad padarė, kaip pats išmanė. Juodviem su žmona patogiau turėti uždarą verandą, su langais. Šilčiau ir name, kai orai atšąla.

Tačiau dėl įstiklintos verandos sodyba jau nebėra autentiška etnografinė. Tai V.Radušis sužinojo iš konkurso komisijos, kuri apžiūrinėjo etnografines sodybas. "Jei būčiau žinojęs, kad darau netinkamai, jokiu būdu nebūčiau stiklinęs verandos. Specialistai mano sodybą "išbrokino", tarp prizininkų nepatekau. Ir ko tik žmogus nepadaro vien iš paiko nežinojimo..." - apgailestauja V.Radušis.

Svirno palėpėje - permainos

Vincui Grikiapelės kaimas - neatsitiktinė vieta. Čia kadaise stovėjo jo tėvų sodyba. "Norėjau sugrįžti į buvusius vaikystės namus. Deja, jų neliko. Žemę atgavome. Netoliese stovėjo sena apleista sodyba. Nusipirkome ją ir taip prasidėjo kitas mūsų gyvenimas tėvų gimtinėje iš arti", - prisimena anykštėnas.

Vincas turi 70 arų žemės. Arimai nedirvonuoja. Radušiai sau ir dviem vaikams bei penkiems anūkams užaugina daržovių.

Sodyboje anykštėnas yra surentęs pirtelę, įsirengęs dirbtuvėlę. Joje kone kasdien meistrauja. Vincas džiaugiasi, kad name pats išklojo naujas medines grindis. Dėl šviesios medžio dangos dabar čia daug švariau ir jaukiau.

Tačiau to paties svirno, kuriame yra atminimo kampelis ir kur paprastai tvyro tyla, palėpėje šiandien nenutyla plaktukas. Iki kito pavasario Vincas joje ketina įrengti nedidelį kambarėlį vaikams. Senoje troboje, kai visi suvažiuoja, jau nebesutelpa.

Ką veikia darbštus pensininkas ilgais žiemos vakarais, kai sugrįžta į ramų Anykščių miestelį? Vincas nusišypso ir patikina, jog tikrai nenuobodžiauja. Kasdien stengiasi nueiti po tris kilometrus, kad vis "būtų rikiuotėje".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Petras Astrauskas, JAV  75.92.134.206 2013-03-26 16:03:06
Grozio kurejui dar daug ilgu gyvenimo metu.
2 0  Netinkamas komentaras
Būras  89.190.97.253 2013-03-26 16:03:06
Norėčiau, oi norėčiau grįžti į gimtą sodybą... Buvo metas,kai teko rinktis - arba gimtinė, arba butas su visais patogumais. Pastarasis nugalėjo. Dabar gimtinė svetimose rankose, o šitą "paukštyną" prakeikiu.Ir nieko nepadarysi, belieka gailėtis dėl savo klaidų.Niekam to nelinkiu. Žemai lenkiu galvą prieš šį ŽMOGŲ ! Jonas i6 Roki6kio
2 0  Netinkamas komentaras
Vygandas  79.132.190.35 2013-03-26 16:03:06
Tokiems Lietuvos ąžuolams reikia žemai nulenkti galvas ir palinkėti stiprybės.
2 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami