Grožis svarbesnis už plieno barikadas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-09-26 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-09-26 06:00
Lauko duris nesunku atnaujinti patiems. LŽ archyvo nuotrauka
Prieš de­šimt­me­tį lau­ko du­rų ir na­mų sau­gu­mo eta­lo­nu bu­vo ta­pu­sios Iz­rae­lio ga­min­to­jų šar­vuo­to­sios du­rys. Ta­čiau gy­ven­to­jų no­rai kei­čia­si. Pa­sak lau­ko du­rų par­da­vė­jų, da­bar lie­tu­viai dau­giau dė­me­sio ski­ria di­zai­nui, ma­žiau ban­do už­si­ba­ri­ka­duo­ti na­mie nuo plė­ši­kų.

Sig­na­li­za­ci­ja sau­go patikimiau

„Sus­tip­rin­tų šar­vų, ket­vir­tos sau­gu­mo kla­sės du­rys ga­li at­lai­ky­ti ne tik pro­fe­sio­na­lių va­gių iš­puo­lius, bet ir au­to­ma­to šū­vius. Ta­čiau jos po­pu­lia­rios Ru­si­jo­je ir ki­to­se Ry­tų ša­ly­se. Pa­sta­rai­siais me­tais Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­so­je Eu­ro­po­je, būs­tų šei­mi­nin­kams la­biau rū­pi du­rų spal­va, įdo­mus jų di­zai­nas ir ki­ti gro­žio niuan­sai. Sau­giau­sias, su­stip­rin­tų plie­ni­nio šar­vų du­ris da­bar įren­gia­me bu­tuo­se, iš in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kų to­kių už­sa­ky­mų ne­gau­na­me. O kam na­mams ir rei­kia šių du­rų, jei daž­no jų lan­gai - iki že­mės? Jei­gu nu­si­kal­tė­liai ban­dys lauž­tis, jie brau­sis pro lan­gus, ne pro du­ris“, – kal­bė­jo vie­nos šar­vuo­tų­jų du­rų ga­my­bos bend­ro­vės Va­ka­rų Lie­tu­vo­je di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ai­va­ras Barb­šys.

Pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, šiuo­lai­ki­nius nu­si­kal­tė­lius kur kas ge­riau nei šar­vai ar gro­tos tram­do su sau­gos tar­ny­bos cen­tri­niu ste­bė­ji­mo pul­tu su­jung­ta būs­to ap­sau­gos sig­na­li­za­ci­ja.

Vis svar­bes­nis gy­ven­to­jams tam­pa lau­ko du­rų di­zai­nas, ypač jei­gu na­mo eks­ter­je­ras iš­skir­ti­nis. Ne­stan­dar­ti­nių už­sa­ky­mų, A.Barb­šio tei­gi­mu, bend­ro­vė su­lau­kia 9 iš 10 at­ve­jų. Lau­ko du­rys ga­li bū­ti da­žo­mos vi­so­mis daž­niau­siai nau­do­ja­mų spal­vų pa­le­tės spal­vo­mis. Pir­kė­jui pa­gei­dau­jant jo­se mon­tuo­ja­mi įvai­rių for­mų stik­lo pa­ke­tai.

„Pa­ga­min­si­me du­ris, ko­kias tik no­ri­te - nors ir ka­ra­liaus rū­mams, - juo­kė­si A.Barb­šys. - Stan­dar­ti­nes, įpras­tas tam­siai ru­das šar­vuo­tą­sias du­ris pa­pras­tai ren­ka­si dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, bet ir jie vis daž­niau su­si­do­mi ori­gi­na­les­niais spren­di­mais."

Pa­tei­kia iš­gal­vo­tus skaičius

Šar­vuo­to­sios lau­ko du­rys, kaip sa­kė A.Barb­šys, at­spa­res­nės drėg­mei ir at­mos­fe­ros po­vei­kiui nei me­di­nės, be to, ne­per­šą­la jų var­čia. Du­rų ap­dai­lai la­biau­siai tin­ka lau­ko są­ly­goms skir­tos me­džio dul­kių plokš­tės, bei­cuo­ta, la­kuo­ta fa­ne­ra. Būs­tų sa­vi­nin­kams ky­la prob­le­mų, kai lau­ko du­rims ga­min­ti nau­do­ja­ma ne­ko­ky­biš­ka la­mi­nuo­ta fa­ne­ra. No­rint, kad jos lai­ky­tų il­giau nei vie­ną šal­tą­jį se­zo­ną, ver­tė­tų rink­tis spe­cia­lios la­mi­nuo­tos, drėg­mei at­spa­rios ba­ke­li­ti­nės fa­ne­ros ap­dai­lą.

Ši­lu­mi­nes du­rų sa­vy­bes le­mia tiek šar­vuo­tų­jų, tiek me­di­nių lau­ko du­rų vi­di­nia­me sluoks­ny­je nau­do­ja­mas ter­moi­zo­lia­ci­nis už­pil­das – ak­mens va­ta ar­ba po­lis­ti­re­nas. Kuo tan­kes­nis ir sto­res­nis už­pil­do sluoks­nis, tuo ge­riau žie­mą bus su­lai­ko­ma pa­tal­po­je ši­lu­ma.

Du­rys sau­go na­mo gy­ven­to­jus ne tik nuo šal­čio, vė­jo, bet ir nuo pa­ša­li­nių gar­sų. Tech­ni­nė­je cha­rak­te­ris­ti­ko­je tu­rė­tų bū­ti nu­ro­dy­ta, kiek de­ci­be­lų triukš­mo jos su­lai­ko. Kal­bant apie būs­to du­ris, šis ro­dik­lis tu­rė­tų bū­ti ne ma­žes­nis nei 30 de­ci­be­lų. Tie­sa, ne­ma­žai vie­ti­nių du­rų ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų gai­li pi­ni­gų bran­giems la­bo­ra­to­ri­niams ty­ri­mams, to­dėl pre­kės cha­rak­te­ris­ti­kos klien­tams ne­pa­tei­kia ar­ba pa­sa­ko­ja iš­gal­vo­tus skai­čius. No­rė­da­mas įsi­gy­ti ko­ky­biš­ką pro­duk­tą pir­kė­jas tu­rė­tų pa­pra­šy­ti ofi­cia­laus ko­ky­bės ser­ti­fi­ka­to.

Be­je, ge­ri akus­ti­niai ro­dik­liai ga­ran­tuo­ja ir du­rų san­da­ru­mą. Šios sa­vy­bės pri­klau­so ne tik nuo du­rų kons­truk­ci­jos, bet ir nuo tar­pi­nės. Tai, kad ji yra, dar nie­ko ne­reiš­kia. Už­da­rant du­rų var­čią ko­ky­biš­ka tar­pi­nė tu­ri pri­sis­paus­ti vi­su pe­ri­me­tru. To­dėl jų briau­na pri­va­lo bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gai tie­si, o stak­tos ir briau­nos plokš­tu­mos - ly­giag­re­čios. Jei du­rų ko­ky­bė pra­stes­nė, šis bro­kas aki­vaiz­džiai ma­ty­ti. Ko­ky­biš­kai pa­ga­min­to­se du­ry­se ne­gir­dė­ti me­ta­lo barš­kė­ji­mo.

Mon­tuo­ja­mos bai­gus apdailą

Me­di­nes lau­ko du­ris ga­mi­nan­čios bend­ro­vės pre­ky­bos sa­lo­no va­do­vas Vai­das Ve­ri­kas ne­su­ti­ko, kad šios du­rys ne­va yra kur kas jau­tres­nės ap­lin­kos po­vei­kiui, o nuo šal­čio ir drėg­mės ga­li per­si­kreip­ti. Anot jo, taip ga­li nu­tik­ti tik ne­ko­ky­biš­koms, pi­giau­sioms me­di­nėms du­rims. Tos, ku­rios pro­fe­sio­na­liai kli­juo­ja­mos iš rink­ti­nio ąžuo­lo, uo­sio ar pu­šies ma­sy­vo, esą at­lai­kys net ir la­bai spei­guo­tą žie­mą. Ži­no­ma, na­tū­ra­lias me­di­nes lau­ko du­ris ga­min­to­jas pri­va­lo ap­do­ro­ti nuo at­mos­fe­ros po­vei­kio sau­gan­čio­mis che­mi­nė­mis me­džia­go­mis.

„Klien­tams vi­sa­da pa­ta­riu nau­jas me­di­nes du­ris mon­tuo­ti ta­da, kai bus baig­ti vi­si na­mo ap­dai­los dar­bai. Me­dis yra me­dis, per di­de­lė drėg­mė tin­kuo­jant ar be­to­nuo­jant pa­tal­pas ga­li pa­kenk­ti net ir ko­ky­biš­koms du­rims. Juo­lab kad ir sta­ty­bi­nin­kai daž­nai bū­na ne­at­sar­gūs, vaikš­čio­da­mi pro du­ris jas ap­dau­žo. O juk ko­ky­biš­kų me­di­nių du­rų kai­na ke­le­tą kar­tų di­des­nė nei šar­vuo­tų­jų ar plas­ti­ki­nių. Pa­vyz­džiui, kli­juo­to ąžuo­lo lau­ko du­rys kai­nuo­ja nuo 4,5 tūkst. li­tų. Tad kol ne­baig­ti sta­ty­bos ir ap­dai­los dar­bai, ge­riau lai­ki­nai įsta­ty­ti se­nas du­ris“, - pa­ta­rė V.Ve­ri­kas.

Ne aukš­čiau kaip per me­trą virš lau­ko du­rų de­ra įreng­ti sto­ge­lį - jis ap­sau­gos nuo lie­taus ir snie­go, tad du­rys il­giau lai­kys. Pie­ti­nė­je pu­sė­je ne­re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis tam­sių spal­vų du­rų – jas nu­blu­kins sau­lė. Spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad lau­ko du­rų me­ta­li­nė kons­truk­ci­ja ne­ga­li bū­ti vien­ti­sa, nes esant skir­tin­gai tem­pe­ra­tū­rai su­si­da­ro kon­den­sa­tas ir vi­di­nė pu­sė ima drėk­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami