Gyva ar dirbtinė: kokią eglutę rinkis?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-21 06:57
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-21 06:57
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotraukos
Ka­lė­di­nė eg­lu­tė – tie­siog bū­ti­nas šven­čių at­ri­bu­tas. Vis­gi, čia su­si­du­ria­me su di­le­ma, ko­kią ža­lias­ka­rę puo­šti – dirb­ti­nę ar gy­vą.

„Jei­gu ren­ka­tės tarp dirb­ti­nės, kirs­tos ir va­zo­nė­ly­je pa­so­din­tos eg­lu­tės, eko­lo­gi­jos po­žiū­riu, be abe­jo, pir­mau­ja pa­sta­ro­ji. Pui­ki iš­ei­tis: šven­ti­niu lai­ko­tar­piu ga­li­te pa­si­džiau­gi, o vė­liau pa­so­din­ti miš­ke­ly­je ar­ba ati­duo­di tai ga­lin­čiam pa­da­ry­ti žmo­gui“, – aiš­ki­na eko­lo­gi­jos ir ap­lin­ko­sau­gos eks­per­tė Auš­ra Zig­mon­tie­nė.

Moks­li­nin­kės tei­gi­mu, tai, kad to­kios eg­lu­tės ne­pri­gy­ja yra mi­tas. Šis reiš­ki­nys la­biau tai­ky­ti­nas le­pes­niems, mū­sų kli­ma­tui ne­pri­tai­ky­tiems me­de­liams, o nuo se­no Lie­tu­vo­je au­gan­čios eg­lės at­so­din­tos pui­kiai ža­liuo­ja. Ži­no­ma, įta­kos tu­ri ir at­so­di­ni­mo vie­ta, lai­kas, taip pat prie­žiū­ra.

„Pas­te­bė­jau, jog šie­met eg­lu­čių kai­nos pa­ki­lu­sios, o va­zo­nuo­se au­gan­tys spyg­liuo­čiai yra be­ne pa­tys bran­giau­si. Tai­gi, na­tū­ra­lu, jog dau­ge­lis ren­ka­si eko­no­miš­kes­nį va­rian­tą ir puo­šia kirs­tas eg­lu­tes. Jei tik sa­va­va­liš­kai ne­ker­ti miš­ko, tai nė­ra jau taip blo­gai. Juk par­da­vi­nė­ja­mos ka­lė­di­nės eg­lu­tės yra tam au­gi­na­mos spe­cia­liai, o po šven­čių jas ga­li­ma tei­sin­gai su­tvar­ky­ti“, – sa­ko A. Zig­mon­tie­nė.

Ge­riau­sias bū­das at­sis­vei­kin­ti su kirs­ta šven­čių puo­šme­na – kom­pos­ta­vi­mas. Jei­gu gy­ve­na­te nuo­sa­va­me na­me, tu­ri­te sa­vo kie­mą, rei­kė­tų me­de­lį su­smul­kin­ti ir pa­lik­ti kom­pos­tuo­ti dir­vo­že­my­je su se­nais me­džių la­pais, ki­to­mis ša­ke­lė­mis – toks bū­das tam­pa vis po­pu­lia­res­nis, o tai, kas pa­im­ta iš dir­vo­že­mio, grįž­ta at­gal ki­tu pa­vi­da­lu. Vis­gi, jei­gu to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri­te, rei­kė­tų ne­pa­tin­gė­ti su­da­ly­vau­ti spe­cia­lio­se ak­ci­jo­se, ku­rių me­tu eg­lu­tės yra su­ren­ka­mos, o po to per­dir­ba­mos į bio­ku­rą ar kom­pos­tuo­ja­mos. Svar­biau­sia ne­da­ry­ki­te klai­dos ir ne­mes­ki­te ža­lias­ka­rių į miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rį.

Ki­tas po­pu­lia­rus šven­ti­nis spren­di­mas – dirb­ti­nės eg­lu­tės. Rin­ka per­pil­dy­ta ki­niš­kų ne­per­dir­ba­mo plas­ti­ko me­de­lių, o tai reiš­kia, jog jie ne­ga­li bū­ti per­dir­ba­mi ir pa­nau­do­ja­mi an­trą­jį kar­tą.

„Ar eg­zis­tuo­ja eko­lo­giš­kos dirb­ti­nės eg­lu­tės? Apie to­kias gir­dė­ti ne­te­ko. Ne­per­dir­ba­mas plas­ti­kas nau­do­ja­mas tam, kad ga­mi­nio sa­vi­kai­na bū­tų ma­žes­nė. Ga­mi­niai ga­li bū­ti tik ge­res­nės ar pra­stes­nės ko­ky­bės, skir­tis nau­do­ja­mų da­žų kie­kiu, gro­žiu, kai­na, bet vi­sos bus pa­ga­min­tos iš tos pa­čios me­džia­gos. Plas­ti­ki­nės eg­lu­tės daž­niau­siai ke­liau­ja į są­var­ty­ną, kur la­bai il­gai yra – tam pri­rei­kia ne 10, ne 50, kar­tais ir ne 100 me­tų. Plas­ti­kas il­gai uži­ma tam ti­krą tū­rį są­var­ty­ne, o, vei­kia­mas sau­lės spin­du­lių, bū­na ar­do­mas. Jei­gu plas­ti­ko mai­še­lį il­gai pa­lai­ky­tu­me ant sau­lės, po tam ti­kro lai­ko jis tap­tų la­bai tra­pus. Tos smul­kios kie­to­sios da­le­lės ke­liau­ja ir la­biau ken­kia ne orui, o van­de­nų eko­sis­te­mai. Jei yra pa­kan­ka­mai ma­žos, nu­sė­du­sios į van­de­nį plas­ti­ko da­le­lės gy­vū­nų ga­li bū­ti su­mai­šy­tos su mais­ti­nė­mis me­džia­go­mis ir pa­tek­ti į virš­ki­na­mą­jį trak­tą – taip or­ga­niz­mas ga­li bū­ti už­nuo­di­ja­mas“, – aiš­ki­na VGTU do­cen­tė.

Dirb­ti­nių eg­lu­čių ža­lą gam­tai ga­li­me su­ma­žin­ti nau­do­da­mi jas pa­kan­ka­mai il­gai ir ne­iš­mes­da­mi po 2–3 me­tų. Jei vis­gi nu­spren­dė­te ja at­si­kra­ty­ti, ge­riau­sia bū­tų eg­lu­tę pa­sta­ty­ti prie plas­ti­ko kon­tei­ne­rio. As­me­nys, at­sa­kin­gi už an­tri­nes ža­lia­vas, nu­spren­džia, ką to­liau su ja da­ry­ti, kur pri­duo­ti. Vie­nas iš va­rian­tų – de­gi­ni­mas. Tai taip pat ža­lo­ja gam­tą, nes į plas­ti­ko su­dė­tį įei­na chlo­ras, ku­ris de­gi­nant iš­sis­ki­ria ir rūgš­ti­na ap­lin­ką.

„Al­ter­na­ty­va šiems trims ka­lė­di­nių eg­lu­čių va­rian­tams? Na, įmo­nėms, or­ga­ni­za­ci­joms, mies­tų erd­vėms tik­tų de­ko­ra­ci­jos, ga­mi­na­mos iš an­tri­nių ža­lia­vų. Pa­me­nu vie­nos aso­cia­ci­jos iš ža­liai nu­da­žy­tų pa­dan­gų su­kur­tą eg­lu­tę – at­ro­dė ti­krai pui­kiai. Svar­biau­sia pa­si­telk­ti fan­ta­zi­ją. Ži­no­ma, na­mams toks va­rian­tas nė­ra la­bai tin­ka­mas, ta­čiau, jei ne­tu­ri­te ma­žų vai­kų, gal­būt vi­siš­kai už­tek­tų eg­lės ša­kos. Jas prieš pat šven­tes net da­li­na ne­mo­ka­mai! Spyg­lių nu­by­ra ma­žiau, o na­mai kve­pia ti­kra, gy­va eg­le“, – šyp­so­si A. Zig­mon­tie­nė, pa­ste­bė­ju­si, jog pa­si­rin­kus tiek dirb­ti­nę, tiek kirs­tą ar va­zo­ni­nę eg­lu­tę, vi­suo­met yra bū­das šį va­rian­tą pa­da­ry­ti bent šiek tiek drau­giš­kes­nį ap­lin­kai.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami