Gyvenantys šiltai pamiršta apie taupumą

lzinios.lt 2013-09-16 14:50
lzinios.lt
2013-09-16 14:50
LŽ archyvo nuotrauka
Net ir tie gy­ven­to­jai, ku­rie yra pa­ten­kin­ti esa­ma šil­dy­mo sis­te­ma ar net ėmė­si ši­lu­mos tau­py­mo prie­mo­nių, daž­nai gy­ve­na šil­tai, bet ne tau­piai.

Pa­sak įmo­nės „Dan­foss“ par­da­vi­mų va­do­vo Da­riaus Ga­gio, nau­jų bei re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių ar in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jai daž­niau­siai pa­si­ten­ki­na san­da­riais lan­gais bei ap­šil­tin­to­mis sie­no­mis, bet ne­įver­ti­na efek­ty­vaus pa­tal­pų tem­pe­ra­tū­ros re­gu­lia­vi­mo.

Kaip ro­do bend­ro­vės už­sa­ky­mu at­lik­tas rep­re­zen­ta­ty­vus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ty­ri­mas, ra­dia­to­rių ter­mos­ta­tus kaip pa­trauk­liau­sią prie­mo­nę pa­gal kai­nos ir su­tau­py­tos ši­lu­mos san­ty­kį įvar­di­ja apie 22 proc. res­pon­den­tų, did­mies­čiuo­se to­kių gy­ven­to­jų yra be­veik treč­da­lis – 32 proc.

„Gy­ven­to­jus šiur­pi­na vis di­des­nės sąs­kai­tos už ši­lu­mą, ta­čiau jie ne­sii­ma tin­ka­mų tau­py­mo prie­mo­nių, nes gal­vo­ja, kad teks at­si­sa­ky­ti kom­for­to. Ta­čiau ra­dia­to­rių sklei­džia­mos ši­lu­mos re­gu­lia­vi­mas ter­mos­ta­tu ne­reiš­kia, kad kom­for­tas su­ma­žės. Prieš­in­gai, šiuo­lai­ki­niai elek­tro­ni­niai ter­mos­ta­tai ga­li pa­dė­ti su­kur­ti op­ti­ma­lią tem­pe­ra­tū­rą skir­tin­gu par­os me­tu, be to, pa­de­da reikš­min­gai su­tau­py­ti“, - sa­ko D.Ga­gys.

Pa­pras­tą, ran­ka re­gu­liuo­ja­mą ter­mos­ta­tą pa­kei­tus į elek­tro­ni­nį, ši­lu­mos są­nau­das ga­li­ma su­ma­žin­ti net 23 proc., o jei pa­tal­po­se iki šiol ne­bu­vo įreng­tas joks ter­mos­ta­tas – su­tau­py­mas sie­kia net 46 proc. Kaip ro­do bend­ro­vės at­lik­tas ty­ri­mas, ly­gi­nant su ki­to­mis ši­lu­mos tau­py­mo prie­mo­nė­mis, ran­ka val­do­miems ra­dia­to­rių ter­mos­ta­tams pri­ori­te­tą tei­kia 13 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, o elek­tro­ni­niams, tem­pe­ra­tū­rą pa­tal­po­je re­gu­liuo­jan­tiems au­to­ma­tiš­kai - 19 proc.

D.Ga­gio tei­gi­mu, be­si­ren­kan­tie­ji elek­tro­ni­nius ter­mos­ta­tus šie­met jau ga­li rem­tis Eu­ro­pos sta­ty­bų au­to­ma­ti­za­vi­mo ir re­gu­lia­vi­mo ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (Eu.bac) au­di­to re­zul­ta­tais. Ter­mos­ta­tams su­tei­kiant ener­ge­ti­nę kla­sę, ver­ti­na­mas au­to­ma­ti­nis tem­pe­ra­tū­ros re­gu­lia­vi­mo tiks­lu­mas.

Pa­sak D.Ga­gio, pa­žan­gūs elek­tro­ni­niai ra­dia­to­rių ter­mos­ta­tai tu­ri įvai­rias tau­py­mo efek­tą su­stip­ri­nan­čias au­to­ma­ti­nio re­gu­lia­vi­mo prog­ra­mas – pa­vyz­džiui, nu­sta­ty­mus pa­gal par­os me­tą, vė­di­nant ar iš­vy­kus. Be to, jie ga­li bū­ti ap­jung­ti į cen­tri­nio val­dy­mo sis­te­mą, kas ypač ak­tua­lu nuo­sa­viems na­mams ar di­de­liems bu­tams, ku­rių gy­ven­to­jams ne­pa­to­gu re­gu­liuo­ti kiek­vie­ną ter­mos­ta­tą at­ski­rai.

To­kioms sis­te­moms net ne­bū­ti­ni lai­dai, tik elek­tro­ni­nis pul­tas su be­vie­liu ry­šiu, iš ku­rio ga­li­ma val­dy­ti ne tik ra­dia­to­rių ter­mos­ta­tus, bet ir ki­tas pro­tin­gų na­mų sis­te­mas, pa­vyz­džiui, grin­dų šil­dy­mą, ši­lu­mos siurb­lius, ka­ti­lus ir net elek­tros apš­vie­ti­mą. Elek­tro­ni­nius ra­dia­to­rių ter­mos­ta­tus ga­li­ma mon­tuo­ti tiek ant se­nų, tiek ant mo­der­nių ra­dia­to­rių.

„Dan­foss“ par­da­vi­mų va­do­vo tei­gi­mu, ra­dia­to­rių ter­mos­ta­tai yra pa­pras­tas ir grei­tas spren­di­mas sie­kiant op­ti­ma­laus ši­lu­mos nau­do­ji­mo, nes vie­no jų įren­gi­mas už­trun­ka iki mi­nu­tės. Be to, in­ves­ti­ci­ja į ra­dia­to­rių ter­mos­ta­tus, pri­klau­so­mai nuo jų skai­čiaus ir pa­tal­pų būk­lės, at­si­per­ka vi­du­ti­niš­kai per 2 me­tus – kuo bran­ges­nis šil­dy­mas tuo grei­čiau.

21 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ki­na tu­ri­ma šil­dy­mo sis­te­ma, 27 proc. tei­gia pa­si­rū­pi­nę anks­čiau nei prieš me­tus, 8 proc. – per pa­sku­ti­nį­jį šil­dy­mo se­zo­ną. Dar 10 proc. ke­ti­na to­kių prie­mo­nių im­tis tik ga­vę sąs­kai­tą už šil­dy­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Algimantas  212.12.205.37 2013-09-20 16:30:40
Jeigu Aplinkos ministerija rimtai, o ne dėl propagandos norėtų padėti daugiabučių namų savininkams, tai renovacija (atnaujinimą) privaloma tvarka pradėtų nuo stogų ir šildymo - karšto vandens sistemų atnaujinimo, būtinai kiekviename bute sumontuojant individualią suvartotos šilumos energijos apskaitą. Balkonai ir langai seniai daugumoje daugiabučių užsandarinti stiklo paketų sąskaita. Nebuvo ir nėra politinės valios - vien kalbos.
4 0  Netinkamas komentaras
VAK  78.58.241.85 2013-09-19 14:47:58
Pirmiausia besinaudojantiems centralizuota šiltymo sistema padekite sutvarkyti šilumos apskaitą,ji turi buti individuali.Tada ir išsispres apsoliuti dauguma šildymo problemu,bet to labai nenori šilumos tiekejai ir valdžios atstovai,jie bijo,kad žmones nesužinotu už ką ištikruju jie moka pinigus.
4 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami