Gyvenimas arčiau dangaus mėlynės

Nijolė STORYK 2010-03-02 00:00
Nijolė STORYK 2010-03-02 00:00
Galima visai smagiai pasivaikščioti gan ilgu koridoriumi. "Architektūros linijos" nuotrauka
Gy­ven­ti vir­šu­ti­nia­me aukš­te, kur virš gal­vos tik dan­gus - tam ti­kra pri­vi­le­gi­ja. Pro pla­čius lan­gus vi­tri­nas ma­ty­ti pa­no­ra­mi­nis mies­to vaiz­das. To­lu­mo­je vin­gį su­ka Ne­ris. Toks in­ter­je­ro nau­jo­vių ir ro­man­ti­kos de­ri­nys su­kur­tas Vil­niu­je, vie­na­me iš nau­ja­me gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne esan­čių bu­tų.

Du butai sujungti į vieną erdvę. Iš lauko juos supa dengtos ir atviros terasos, kai kurios savo plotu prilygsta kambariui.

Vidaus erdvė išdėstyta ratu: kuria kryptimi beeitum - į virtuvę, svetainę ar miegamąjį - languose neišnyksta miesto vaizdas. Akis yra kur paganyti.

Netradicinė širma - baras.

Architektė Judita Striukienė sako, kad jai visada smagu,kai pavyksta viską atlikti taip, kaip sumanė. Pirmiausia, gerai, kad žmonės laiku kreipėsi į architektūros specialistus - kai daugiabutis buvo dar statomas, ir tai palengvino realizuoti buto interjero projektą.

"Su buto savininkais bendravau kaip su partneriais ir tai, žinoma, palengvino kūrybinį procesą. Nors iš anksto kartu viską aptarėme labai detaliai, bet jie sutiko, kad esant reikalui būtų keičiamos kai kurios projekto detalės. Tad galutinis variantas, manau, neblogas", - aiškino architektė.

Svetainę nuo virtuvės su valgomuoju skiria cilindro formos baras, tarsi apgaubiantis dalį erdvės. Beveik patalpos centre atsidūręs baldas pasiteisino ne tik kaip širma - jo viduje lyg medžio šerdyje buvo įmontuota virtuvės įranga.

Į svetainę lyg akis nukreiptas bare įmontuotas akvariumas. Toks gyvas kampelis puošia abi namų erdves - ir virtuvę, ir svetainę.

Ratu aplink kambarius

Gyvenamąją erdvę jungia gana ilgas koridorius. Paprastai čia gyvenimas sukasi ratu - labai patogu iš vieno kambario pereiti į kitą. Didelė svetainė sumanyta kaip būsto centras. Čia pastatyta ir patogi plati sofa, kad visa šeima galėtų susėsti.

Šalia svetainės - namų kino kambarys. Kiną labai patogu žiūrėti įsitaisius ant sofos ar fotelyje. Kambario lubos - netradicinės - ryškios alyvų spalvos, tokio pat atspalvio ir siena. Nuoboduliui nėra vietos. Bet jei apninka snaudulys, čia pat už drabužinės ir vonios kambario - šeimininkų miegamasis. Jei reikia apnakvindinti svečius, darbo kambaryje išskleidžiama sudedama sofa.

Lyg stebėjimo bokštas

Bute vyrauja suapvalintos interjero linijos, kampų sumažėjo. Lubų kraštai ir grindų linijos - lenktų formų. Subtilūs minimalistiniai interjero sprendimai ne iš karto pastebimi, bet jie svarbūs. Sėdėdamas svetainėje gali žvalgytis ir pro virtuvės baro akvariumo, ir pro didžiulį, iki pat grindų, svetainės langus, tad romantiška nuotaika netruks užplūsti besigrožint dangaus mėlyne ir plaukiančiais debesimis.

Didelė erdvė turi daug pranašumų - lengva kvėpuoti. Cilindro formos baras su akvariumu, esantis tarp virtuvės ir svetainės, neužgožė erdvės, bet atstojo širmą ir uždengė modernią buitinę techniką, kurios nematyti būnant svetainėje.

Baro vidaus niša - lyg stebėjimo bokštas. Jame sėdint ir žvelgiant į tolį iš visų pusių matosi miesto panorama, o čia pat - visas butas lyg ant delno.

Vonia - be lango

Vonios kambarys - vandens zona. Kur pastatyti skalbimo mašiną ir džiovyklą, kad nesimatytų ir netrukdytų? Tam vonioje įrengta niša ir už jos paslėpta buitinė technika. Patogu, modernu ir stilinga. Interjerą pagyvina detalės, kad ir baltas pintas skalbinių krepšys.

Tam tikru kampu pasukta vandens masažo vonia, o toliau - dušas, bet be tradicinės kabinos. Vietoj jos - vandens nepraleidžianti užuolaidėlė. Kai nesimaudoma, užuolaidėlė atitraukiama. Vonios kambarys iš karto tampa erdvesnis. Tik ši patalpa bute yra be lango.

Be žiemos sodo

Buto terasos plačios ir erdvios. Daug šviesos ir saulės. Ši vieta ideali žiemos sodui. Kodėl gi ne?

Gyvenant viršutiniame aukšte trūksta ryšio su žeme. Tad suprantama, kad žiemos sodai ir juose augantys egzotiniai augalai miestiečiams šiokia tokia atgaiva. Čia galima pasijunti lyg gamtoje. Žaluma papuošia namus ir juos pagyvina. Tačiau augalams reikia priežiūros. Jei butas stovi tuščias keletą mėnesių, augalų grožio gali greit nebelikti - nelaistomi ir neprižiūrimi jie nuvysta.

Terasą buvo galima apsodinti augalais. Tuomet pro langus matytųsi ne tik mėlyni toliai, bet ir tarp debesų vešanti žaluma. Tai būtų tikrai unikalu. Vis dėlto šeimininkai atsisakė žiemos sodo malonumų, nes jiems tai būtų papildomas rūpestis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
nerasote, kur tas butas yra  71.41.66.58 2013-03-26 16:03:06
Jusu straipsnyje pavartotas zodis ,,unikalu'' - tai reiskia niekur nepasikartojantis, vienas. Bet ta ideja - tureti soda ant stogo - visai NE UNUKALI. Pavazinekit po Europa, apsilankykit Amerikoj: ir butai planuojami taip ir geriau, ir kiekvienas lauko kampelis isnaudojamas augalams uzveisti. Niujorke , Ridgevood rajone, lietuviu seima turejo dviauksti nama ir visas jo stogas buvo paverstas zydinciu zaliuojanciu sodu, laistomu lietaus susikaupusiu vandeniu. Apie tai rase NY Times - irgi vartodami zodi ,,unikalu'', pabrezdami lietuviu seimos darbstuma. Isties lietuviai emigracijoj yra sukure unikaliu dalyku. Gerai, kad Lietuvoj bandoma idomiau ir naudingiau isplanuoti gyvenamas patalpas, o tai siurpindavo tie pilki kvartalai blokiniu namu.
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami