Gyvenimas kipariso paunksmėje

Nijolė STORYK 2008-07-01 00:00
Nijolė STORYK 2008-07-01 00:00
Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Be­veik pu­sę pa­sau­lio aps­krie­jęs gar­sios dai­li­nin­kų Gu­taus­kų di­nas­ti­jos tę­sė­jas dai­li­nin­kas Si­mo­nas Gu­taus­tas su šei­ma nu­tū­pė Rum­šiš­kė­se, ra­mia­me mies­te­ly­je prie Kau­no ma­rių, ku­rį dau­ge­lis ži­no dėl čia įsi­kū­ru­sio et­nog­ra­fi­nio bui­ties mu­zie­jaus. Dai­li­nin­kas šią vie­tą pa­si­rin­ko dar ir to­dėl, nes yra di­de­lis žve­jy­bos ir me­džiok­lės mė­gė­jas.

Per kelerius Rumšiškėse nugyventus metus menininkas čia pritapo ir save laiko tikru rumšiškiečiu. Iš šio miestelio neketina niekur keltis, nebent toliau pasidairyti panorėtų vaikai - duktė ir sūnus.

Tiksi pagal smėlio laikrodį.

Kai daugelis veržėsi gyventi į triukšmingą miestą, S.Gutauskas su žmona Lina pasirinko kitą kryptį - atvažiavo į mažą miestelį prie Kauno marių, kur gyvenimas tiksi pagal smėlio laikrodį.

Rumšiškės jau senokai traukia tuos, kurie ieško ramaus gyvenimo. Daugelis miestiečių dairosi, ar kas neparduoda senos sodybos. Šios vietos privalumas tas, kad beveik toks pat atstumas iki Kauno arba iki Vilniaus. Tačiau niekam neprilygsta toli atsiveriantis gamtos grožis - miestelį supantis miškas ir vanduo. Nuostabios gamtos apsuptyje tvyro ypatinga ramybė ir tyla, kurią sutrikdo tik pro šalį praskrendantys paukščiai. Tos aplinkos pakerėti žmonės tiesiog džiaugiasi čia susikurtu gyvenimu.

"Esu vilnietis, mano žmona Lina - kaunietė. Kai susituokėme, šiek tiek gyvenau laikinojoje sostinėje. Po to keletą metų buvau įsikūręs Amerikoje. Maniau, kad ten, už Atlanto bus geriau. Bet sugrįžau, pajutęs didelę trauką namams. Niekur nėra geriau, kaip čia, su savaisiais",- sako vitražistas ir tapytojas S. Gutauskas

Dvelkia angliškas stilius

Iš tolo matomas Gutauskų tamsiai žalios spalvos namas su raudonu stogu. Netradicinės pastato spalvos labiau primena angliško stiliaus trobą, nei lietuvišką kaimo pirkią. Kitas iš aplinkos išskiriantis ženklas - beveik visą žemės sklypą juosianti, kaip tai darydavo mūsų senoliai, iš medžio šakų nupinta tvora. Tokios tvoros neturi nė vienas menininkų kaimynas, nebent panašią būtų galima pamatyti Rumšiškių etnografiniame buities muziejuje.

To seno, dar sovietiniais laikais statyto, namo liko tik pamatai. Visiškai atnaujintas ir šalia stovėjęs ūkinis pastatas. Kai Gutauskai čia persikėlė, jiems daugiau rūpesčių kėlė tas nedidelis žemės lopinėlis, nei senas apleistas namas su ūkiniais pastatais. Kadangi abu daug dirba, be to, nė vienas iš šeimos nėra linkęs prie žemės darbų, juo labiau nenorėjo sodinti nei burokų, nei bulvių. O pro langą regėti tik piktžoles jiems tikrai būtų nepatikę.

Nuogąstavo be reikalo - beveik visą plotą aplink namą apželdino žole, šalia iškasė tvenkinį, jame užveisė žuvų, o prie tvenkinio pastatė dar ir pirtelę.

Bet matyt toks lietuvių būdas - žemė turi būti dirbama! Nors iš pradžių L.Gutauskienė tikino, kad nieko nesodins, bet šiek tiek pagyvenus - pati išsikasė nedidelę lysvelę. Pasėjo krapų ir salotų, kad dėl tokio menkniekio nereikėtų bėgti į parduotuvę.

Kipariso paunksmėje

Prie namo auga senas kiparisas. Į augalą gal ir nebūtume atkreipę dėmesio, bet dailininkas neleido praeiti pro šalį ir paaiškino, kad būtent medis lėmė sodybos pasirinkimą.

"Sakoma, kad kiparisai auga tik ten, kur tvyro gera energetika. Nesu tų ženklų žinovas, bet kažkas vis tik suveikė - apsistojome čia",- smagiai pasakojo Simonas. Kiparisas yra tikra sodybos puošmena.

Keisti to gyvenimo prie Kauno marių ypatumai! Nuo vaikystės menininkas pamėgo žvejybą. Meškerioti eidavo su tėvu, žinomu dailininku ir rašytoju Leonardu Gutausku. Ir dabar, vos tik saulė pateka, Simonas užsimeta meškerę ant peties ir traukia prie marių vienas.

"Mano tapyboje atsirado daugiau baltos spalvos. Koks nuostabus reginys atsiveria horizonte, kai saulė teka. Ryto aušra balta juosta galynėjasi su nakties tamsa. Romantikos tikrai daug", - pasakojo dailininkas.

Nuo ankstyvo pavasario su žmona Lina pamėgo maudytis netoli nuo namų esančiame ežere.

Sūnus nepritapo

Menininkų gyvenime būta ir daugiau romantikos. Kiekvienas šeimos narys turi po augintinį. Šuo Notas paprastai lydi Simoną į žvejybą, katytė Bogira dažniau glaudžiasi prie Linos, o veislinis šunelis Zoro yra dukters Emilijos numylėtinis. Tik sūnus Dominykas kol kas neprisijaukino jokio augintinio. Jis daugiau būna Kaune.

Pasak tėvų, sūnus užaugo Kauno senamiestyje, miestas jam yra artimesnis. Jis vienintelis iš šeimos nepritapo prie ramaus gyvenimo Rumšiškėse.

Vitražo erdvės

Miestelio kultūrinis gyvenimas pagyvėjo, kai čia atsikėlė menininkai. Tekstilininkė L.Gutauskienė rengia parodas, veda seminarus ir dėsto dailę vietinėje mokykloje. Pasak Linos, net ir gyvenant nedideliame miestelyje nėra kada nuobodžiauti.

"Kai orai atšyla, Rumšiškėse labai gražu. Norinčių dalyvauti seminaruose atsiranda vis daugiau. Moterys patenkintos, kad tuo pat metu gali ir pailsėti, ir pasitobulinti", - aiškino Lina.

Abu menininkai kuria buvusiame ūkiniame pastate įrengtoje dirbtuvėje - Simonas tapo, o Lina piešia ant šilko.

Net ir žiemą čia yra visos sąlygos kurti. Šilumą skleidžia pirmame aukšte įrengta nedidelė prancūziška krosnelė, o kad šiluma lengvai sklistų į viršų, lubose įmontuota vielinė plokštė.

S.Gutauskas pakeitė požiūrį į tradicinį vitražą, praplėtęs šio meno galimybių ribas. Jis panaudojo stiklo spalvinių sluoksnių sukepimo būdą, tačiau toks technologinis procesas yra labai sudėtingas.

Pasak Simono, kūrybine prasme tradicinis vitražas tarsi įspraudžia į tam tikrus rėmus. "Pasirinkau sunkesnį kūrybos būdą, kad galėčiau kitaip kurti", - sako jis.

Tokies darbams reikia didesnės erdvės interjere. Su tuo dailininkas sutinka. "Šiais laikais žmonės gyvena erdviuose namuose. Mano darbams atsiranda vietos", - tęsė jis.

S.Gutausko vitražai "Akvariumas", "Smėlio laikrodis", "Krokodilo oda" - tai tik maža dalis kūrinių, kuriuos "prisijaukino" nauji šeimininkai. Menininko sukurti originalūs daugiasluoksnio vitražo šviestuvai taip pat atranda kitas erdves.

Nutilo pianino garsai

Prie namo stovi senas šulinys. Tai ne kokia senovinė dekoracija. Šulinio vanduo švarus ir tinkamas naudoti. Nors name įrengtas vandentiekis, bet šeimininkai mėgsta kibiru semti vandenį iš šulinio. Būsto remontui menininkai skyrė laiko tiek, kad name būtų patogu gyventi. Pirmame aukšte svetainė atvira erdve sujungta su valgomuoju ir virtuve.

Siauri laiptai veda į antrą aukštą. Jų platinti negalima dėl šonuose esančių atraminių sienų. Viršuje yra tėvų ir vaikų miegamieji bei darbo kambariai. Name stovėjo pianinas. Anksčiau juo mokėsi groti duktė Emilija, bet instrumentą reikėjo išgabenti į Vilnių, į Simono tėvų namus.

"Manėme, kad duktė gros ir pratęs šeimos muzikavimo tradicijas. Mano mama buvo pianistė. Vaikystėje šiek tiek ir aš muzikavau, tačiau nei aš, nei mano brolis Tadas netapome muzikais. Pasukome tėvo keliu - į dailę", - pasakojo Simonas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami