Gyvenimas pagal fengšui

Nijolė STORYK 2009-07-28 00:00
Nijolė STORYK 2009-07-28 00:00
Nepatartina miegamojo daryti kaip darbo kambario ir bibliotekos. Šiame miegamajame teigiamą energiją gali skaidyti knygų lentyna. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
"Daug kas ma­no, kad feng­šui - tai ki­niš­kų ar tie­siog ry­tie­tiš­kų de­ta­lių, ak­se­sua­rų, bal­dų ir pa­veiks­lų pri­tai­ky­mas eu­ro­pie­tiš­ka­me in­ter­je­re bei eks­ter­je­re. Ma­no­ma, kad ja­po­niš­kas so­de­lis - ge­ro feng­šui pa­vyz­dys, nors tai ti­krai ne­tie­sa", - sa­ko vil­nie­tė, feng­šui meis­trė Ra­sa Si­čiū­nie­nė.

Koks yra gyvenimas pagal fengšui? Nežinia, kas tai lemia, bet daugumoje knygų fengšui bandoma pateikti ypač paslaptingai ir sudėtingai. Pats faktas, kad viskas aplink mus - judanti energija, žinoma, yra paslaptingas ir nuostabus. Bet suvokti to judėjimo principus, tuo labiau kad kinai per kelis tūkstančius metų viską taip puikiai susistemino, nėra labai sudėtinga. Tačiau, kaip ir viskas, tai reikalauja laiko ir pastangų.

Nebūtina kopijuoti buities.

Rasa sako, jog žmonės, rimtai besidomintys fengšui, jau pradeda suprasti, kad tai tikrai universali sistema, tinkanti ne tik kiniškai kultūrai, bet ir Amerikos dangoraižiui, ir indėnų vigvamui, ir standartiniam lietuviškam butui. Todėl norint harmoningai susitvarkyti aplinką, nebūtina kopijuoti kinų buities.

Tačiau vilnietė perspėja tuos, kurie mano, kad fengšui, pakeitus namuose vieną ar kitą detalę, gali lemti gyvenimo sėkmę. Žmonės ypač klaidinami, kai į jų rankas patenka prastai parengtos knygos apie gyvenimo harmoniją. Pasak Rasos, daug kas prisiskaito klaidingų patarimų ir, patys to nežinodami, sau labiau pakenkia, nei tuomet, kai gyveno paprastai, pagal savo nuojautą.

"Pati labai nustebau, kai vienoje fengšui knygoje perskaičiau, kad neva pakanka namuose pakabinti paveikslą, vaizduojantį vandenį, ar nusipirkti vėjo varpelius (būtinai tiek ir tiek vamzdelių), ir tuoj pat pagerės gyvenimo kokybė. Tokie patarimai dažniausiai būna neveiksmingi. Kol nesutvarkyta bendra namo energetinė sistema, detalės nepadės. Tai tas pats, kaip keisti kriauklės čiaupą ir nepasirūpinti, kad iki jo būtų atvestas vamzdynas", - sako ji.

Laimei, daugelis žmonių ir net tautų patys statydami namus intuityviai jaučia, kas gerai, o kas ne taip. Tarkim, geras pavyzdys yra individualių namų rajonai Amerikoje arba daugelis Europos miestų ir miestelių, didelė dalis senosios lietuvių architektūros - daug kas išliko Rumšiškių muziejuje ir galima pasigrožėti, kaip gyveno mūsų protėviai.

Svarbu nedaryti didelių klaidų

Beveik neįmanoma, o gal ir visai neįmanoma, padaryti taip, kad visos fengšui taisyklės būtų įgyvendintos viename objekte. Tačiau svarbu nedaryti ypač didelių klaidų.

Pirma, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, - tai pagrindinis įėjimas į namus. Nuo to priklauso, kaip ir kokia energija "įteka" vidun - į namus, darbo kabinetą, parduotuvę, muziejų ar kitą vietą. Nuo to priklauso ne tik patalpoje gyvenančių ar ten dirbančių žmonių karjera, bet jų sveikata ir tarpusavio santykiai.

Todėl labai svarbu, kad įėjimas į namą būtų platus ir šviesus tiek iš lauko, tiek iš vidaus. Gerai, jei prieangyje yra pastovus šviesos šaltinis, sakysim, langas. Tačiau dideli langai prieangyje nerekomenduojami, nes, energijai patekus pro duris, tuoj didžioji jos dalis pradings pro langus. Taip pat prieangyje negalima kabinti veidrodžio tiesiai priešais lauko duris (tai daugeliu atvejų galioja ir kitoms patalpoms). Tokiu atveju energija beveik visai nepatenka į patalpą - ji iš karto "atspindima" atgal. Žmonėms, gyvenantiems tokiuose namuose, stinga energijos, jie yra vangūs, neturi tikslų, arba ta energija chaotiška, agresyvi.

Kokios spalvos turi būti durys, sienos, kokias medžiagas reiktų naudoti galima pasakyti nustačius pasaulio kryptis ir sudarius planą.

Dėmesys namų centrui

Pasak Rasos, dar viena dažna klaida - užgriozdintas arba "užterštas" namo centras - kai centrinėje vietoje yra vonia ir tualetas. Geriausia, kai tualetas, kaip kaime, - už "kampo". Tačiau tinkamai pertvarkius namus galima įvairiomis priemonėmis kompensuoti "užterštumo" poveikį. Tačiau kai tualetas yra namo centre, tokių patalpų poveikį susilpninti labai sunku.

Žmonės, dirbantys ar gyvenantys tokiuose namuose, dažnai suserga širdies, medžiagų apykaitos ligomis, šeimos gyvenimas būna nedarnus, konfliktiškas. "Savo namus reikėtų įrengti taip, kad jų centras būtų ramus ir šviesus. Geriausia, kai yra didelis erdvus prieangis ar svetainė. Nepatartina, kad toje vietoje būtų laiptai (ypač įviji) į kitus aukštus, dar blogiau - į rūsį, - pataria fengšui meistrė. - O svarbiausia fengšui taisyklė - švara ir tvarka namuose. Negyvenami kambariai - nėra gerai. Visose patalpose turi tekėti gyvybės energija!"

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami