Gyvenimas tarp dievų, angelų ir velnių

Nijolė STORYK 2008-05-27 00:00
Nijolė STORYK 2008-05-27 00:00
LŽ archyvo nuotrauka
Ko­dėl daug dir­ban­tis žmo­gus ver­žia­si gy­ven­ti už­mies­ty­je? At­sa­ky­mas ga­na pa­pras­tas: toks žmo­gus nė­ra koks at­sis­ky­rė­lis keis­tuo­lis, ta­čiau jam rei­ka­lin­ga gam­tos ra­my­bė ir ty­la, tar­si at­gai­va po įtemp­tos dar­bo die­nos.

Seimo narys Gediminas Jakavonis, kaip tikras Dzūkijos patriotas, su žmona Nijole niekada neiškeitė gyvenimo triukšmingame mieste. Tiesa, Varėnos miestas nėra koks nors užkampis, bet ir šį nedidelį miestelį jie paliko prieš kelerius metus ir apsigyveno savo sodyboje Varėnos rajone esančiame Glūkų kaime.

Muziejaus "prižiūrėtojas".

Beveik kasdien parlamentaras važinėja į darbą sostinėje, įveikdamas automobiliu apie šimtą kilometrų. "Neįsivaizduoju savo gyvenimo triukšmingame mieste. Tai tikrai ne man. Gamtos grožis, ramybė ir grynas oras yra didelė vertybė miesto žmogui", - tikino politikas.

Svarbi ir kita priežastis, kodėl parlamentarą traukia kaimas. Vienkiemyje po atviru dangumi maždaug prieš dešimt metų jis įkūrė unikalų muziejų. Čia esantys eksponatai itin reti. Tarp pagoniškų dievų skulptūrų jaukią vietelę surado angelai ir velniūkščiai. Stengdamasis išsaugoti liaudies meną, varėniškis iš įvairių vietovių gabeno niekam nereikalingus ir jau laiko apgadintus kūrinius. Juos restauravo ir surado skulptūroms pastogę nuo lietaus ir darganos. Kai kurių skulptūrų autorius Saulius Indrašius. To paties autoriaus "Saulė" stovi parlamentaro namo arkos nišoje.

Pagrindinė parkelio figūra - žvejų ir medžiotojų deivė Varėnė. Greta stovi Perkūnas. Prie svečių namelio - požemių valdovas Pikolis. Šiame krašte gyveno jotvingiai, tad neatsitiktinai čia atsirado Juodasis ir kiti angelai.

G.Jakavonis prasitarė, kad anksčiau, kai dar stovėjo senas namas, skulptūrų parkelis puikiai derėjo prie aplinkos. "Dabar reikėtų daug ką keisti, kad nesijustų stilių eklektikos", - aiškino sodybos šeimininkas.

Etnografinis muziejus gausiai lankomas jaunimo. Šeimininkas mielai į savo privačias valdas įsileidžia atvykusius turistus iš užsienio. Daugelis stebisi tokia gausybe retų eksponatų, už gerą darbą pagirdami ir muziejaus "prižiūrėtoją".

Daugelis net nežino, kad šio muziejaus šeimininkas yra parlamentaras. G.Jakavonis neaiškina lankytojams, kas jis toks, teikdamas, kad tokios pareigos jo nė trupučio nežemina, priešingai, tai yra pats geriausias jo triūso įvertinimas.

Senovės kunigaikščių menės

Anksčiau Gediminas ir Nijolė sodyboje poilsiaudavo tik vasarą. Tačiau parlamentaras žmonai dažnai užsimindavo, kad jam patiktų čia įsikurti visam laikui. Tą mintį jis brandino beveik dešimt metų, kol pagaliau Nijolė sutiko parduoti butą Varėnoje ir persikelti į sodybą. Tačiau iškėlė vieną sąlygą, kad Gediminas nė dienos nepasiliks Vilniuje ir parvažiuos į namus.

"Savo pažadą sulaužau tik kraštutiniu atveju, kai išvykstu į komandiruotę. Seimo viešbutyje nesu nė karto nakvojęs. Tie šimtas kilometrų man nėra kliūtis parvažiuoti namo", - aiškino politikas.

Seimo nario G.Jakavonio namas stūkso atokiau nuo gyvenvietės, beveik pačiame Varėnos miške. Pastato tikrai su niekuo nesupainiosi. Važiuojant nedideliu keliuku iš tolo matyti iš akmenų lyg senovės riterių pilis sumūrytas namas. Viduje unikalumu dvelkia būsto interjeras. Kiekvienas kambarys apstatytas taip, tarsi čia gyventų senovės kunigaikščiai. Istorinių ir etnografinių detalių tiek daug, kad viską, kaip ir muziejuje, iš karto sunku įsidėmėti.

Svirnas - svečiams

Artimiausias Jakavonių kaimynas gyvena kitame Varėnos ežero krante. Kartais vienkiemio ramybę sudrumsčia Varėnės upeliu baidarėmis praplaukiantys turistai. Šiaip aplinkui - tylu ramu, tik kartais pagoniškos būtybės tarsi suaimanuoja vėjo ir lietaus prakalbintos.

"Pripratome gyventi tokioje aplinkoje. Tačiau draugai mūsų neužmiršta. Ypač vasarą daugelis čia apsilanko", - sako parlamentaras.

Svečiams skirtas nedidelis svirnas. Tačiau ir čia jautiesi lyg būtum muziejuje. Lova, stalas, suolas, kiti rakandai - senoviniai. Į viršų kylantys laiptai sumeistruoti palei storo ąžuolo kamieną, kad būtų lyg atrama. Jais lipdamas pasijunti, tarsi vaikystėje liptum į aukštą medį. Iš čia nusileidome laipteliais prie Varėnės upelio. Šalia stovi pirtelė. Pastato viduje dar buvo šilta, nors šeimininkai ją kūreno vakar. Pasak parlamentaro, name įrengtas dušas ir vonia, tačiau gyvenant kaime pirtis labai reikalinga.

Mamos siuvinėti rankdarbiai

Parlamentarui nepavyko išsaugoti prieš pusantro šimto metų statytos senos pirkios. Rąstai buvo beveik supuvę, tad pastatą teko nugriauti. Toje vietoje iškilo naujas būstas, sumūrytas iš akmenų. Toks statinys lyg tvirtovė stovės ilgus šimtmečius.

Daug senovinių daiktų politikas atsivežė iš seno buto Varėnoje. Viskas tarsi atgijo naujam gyvenimui, kai padidėjo erdvė.

Ar kur nors namuose matėte riterių figūrų? Nebent tik istoriniame muziejuje. G.Jakavonis didžiuojasi savo eksponatais sakydamas, kad riterių figūros sukuria išskirtinę aplinką. Pasidairius ilgiau, tokių figūrėlių buvo galima aptikti ir žmogaus, ir nykštuko dydžio.

Politiko mama Regina Jakavonienė buvo tautodailininkė. Jos siuvinėtos staltiesėlės ir kiti rankdarbiai puošia erdvią svetainę, kitus kambarius.

Miegamasis - namas name

Atskirai reikia paminėti parlamentaro miegamąjį. Kambarys padarė tokį didelį įspūdį, kad nublanko visa, ką čia teko matyti. Tai namas name tiesiogine prasme. Kaip minėjau, visas namas buvo sumūrytas iš akmenų, o miegamasis suręstas iš medinių rąstų. Vieninteliame šiame kambaryje kabo užuolaidos, kad pro langus nesklistų mėnulio šviesa. Parlamentaras aiškino, kad mediniame kambaryje sklando gera aura, ir čia jis geriausiai išsimiega.

Greta vyro miegamojo yra žmonos Nijolės miegamasis. Šis kambarys įrengtas šiuolaikiškai ir moderniai. Šalia yra cirkuliarinė vonia.

Jakavoniai, turėdami atskirus kambarius, vienas kitam nedrumsčia ramybės.

Lipant laiptais žemyn į svetainę, akis užkliuvo už angelų ir velniukų, įsikūrusių išskobtame senos tuopos kamiene. Medis tarsi "auga" per du aukštus tiesiog kambario viduryje nuo to laiko, kai aplink jį sumūrytas pastatas.

Tai dar ne viskas: tuopos kamiene visu ūgiu išsitiesusi lokio iškamša. Šis reginys stulbino ir kaustė. Ar naktį ši figūra neišgąsdina iš miego pabudusių šeimininkų? "Šiais laikais didesni pavojai slypi gyvenime. O čia - tik negyvi manekenai", - šyptelėjo parlamentaras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami